English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9801. Byly úspěšně aktualizovány zásady QoS pro uživatele. Nebyly zjištěny žádné změny.
9802. Opravdu chcete v odpojení pokračovat a vynutit jejich zavření? %1:
9803. Direktiva X je povolena pouze pro kořenový objekt. Odeberte tuto direktivu nebo ji přesuňte do kořene dokumentu.
9804. Sledování objektu DataServiceCollection nelze zastavit pro podřízené kolekce.
9805. Nelze změnit ID třídy pro adaptér %2: %1
9806. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Rozhraní QueryInterface funkce LogStorage vrátilo chybu %1.
9807. Byl zadán argument s neplatným typem.
9808. Nebylo nalezeno žádné zařízení pro přehrávání zvuku.
9809. Cannot change class key inheritance.
9810. Šířka ohraničení značky musí být větší než 0.
9811. Konfigurace clusteru nejsou podporovány.
9812. Příprava na obnovení součásti %1 se nezdařila.
9813. Zápis informačního kanálu syndikace byl dokončen.
9814. Použijte zdroj souboru.
9815. Atributy kódové skupiny byly změněny na X v úrovni Y.
9816. Identita nebo heslo nastavené pro aplikaci nejsou platné.
9817. Službě Fax se nepodařilo inicializovat žádného zprostředkovatele faxových služeb. Dokud nebude zprostředkovatel nainstalován, nelze odesílat ani přijímat faxy. Přeinstalujte součást Fax.
9818. Pro tuto stránku nelze použít třídu MasterPage, protože kolekce ovládacích prvků je určena jen pro čtení. Pokud stránka obsahuje bloky kódu, ověřte, že jsou umístěny v ovládacích prvcích obsahu (tj. ).
9819. Typ je neplatný.
9820. Tuto službu nelze spustit v nouzovém režimu.
9821. Prostředí umístění pro aktivitu X, která deklaruje delegáta aktivity Y, nebylo nalezeno.
9822. Odchozí replikace byla zakázána uživatelem.
9823. Zadaná datová jednotka je poškozená, nesprávně naformátovaná nebo jinak neplatná.
9824. Funkce rozhraní ASP.NET pro integraci směrování vyžaduje režim kompatibility s rozhraním ASP.NET. Další informace o použití tohoto režimu naleznete na webu http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731336.aspx.
9825. Odběrateli oznámení přihlašování k systému Windows <%1> trvalo zpracování události oznamování %2 s (%3).
9826. Odkaz byl poškozen
9827. Graf typu ThreeLineBreak – Index zadaný vlastním atributem UsedYValue je mimo rozsah.
9828. Úspěšná funkce QOSSetFlow
9829. Velikost dat nemohla být určena.
9830. Při operaci vyřazování nebylo možno odebrat objekt důvěry na serveru %1.
9831. Bitová maska v souboru BMP je neplatná.
9832. Přiřazení prostředků
9833. Měnit kvóty přiřazené k účtu
9834. Null security descriptor used
9835. Nelze vytvořit typ Název typu.
9836. Atribut UrlAttribute je jediným atributem podporovaným pro objekt MarshalByRefObject.
9837. Index obsahu nelze číst. Prohledání obsahu bude naplánováno po spuštění programu chkdsk nebo autochk.
9838. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že mezipaměť zásad je neplatná.
9839. Výpočet požadovaného místa na disku
9840. Šablona pro dynamické položky nabídky
9841. Ověření velikosti objektu informačního řídicího bloku (ICB) bylo dokončeno.
9842. Metoda, která způsobila chybu:
9843. Neprovádí se žádný dotaz.
9844. Počet řídicích parametrů musí být sudý.
9845. V uživatelském záznamu je chybná hodnota v poli jednotky na týden.
9846. Chyba analýzy manifestu: Duplicitní atribut
9847. Přenášená data pravidla portu zakázána
9848. Výchozí styly prázdného datového bodu
9849. Aktualizace zásad spouštěcích bitových kopií...
9850. Typ X nepodporuje specifikaci typu.
9851. Operace byla opuštěna, protože byla změněna data.
9852. Nelze zavřít zavřenou webovou část (WebPart).
9853. Názvy autorizačních pravidel nesmí obsahovat znak X. Neplatný znak bude odebrán.
9854. Odhad šířky pásma zásad skupiny se nezdařil. Zpracování zásad skupiny bude pokračovat. Předpokládá se připojení %6.
9855. V úložišti vlastností byly nalezeny datové soubory šíření, které nelze použít. Opakujte šíření.
9856. Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako zdroje času, protože místní počítač není řadič domény Active Directory.
9857. Nelze získat kód ID správy licencí TS.
9858. Název pole v modelu, se kterým je tento filtr svázán.
9859. Typ MemberInfo Název typu nelze serializovat.
9860. Potvrzení metadat: Pokus o ověření aktualizace metadat na svazku %2 se při čtení nezdařil. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
9861. Oddíl lib v kódovém souboru je poškozen
9862. Pokud základ není 10, řetězec nemůže obsahovat znak minus.
9863. Zobrazení %1 nebylo v katalogu %2 definováno. SQLSTATE=42S02
9864. Klient poskytl neplatná pověření.
9865. Atribut %1 je pro %2 neplatný.
9866. V/V sběrnice byla resetována.
9867. Hloubka stromu přidružená k objektu úrovně stromu
9868. Systém Windows nemůže analyzovat nebo zpracovat soubor odpovědí bezobslužné instalace [%1] pro předání [%2].
9869. Budou vrácena další data.
9870. Zadaný soubor bitové kopie není ve správném formátu. Zdá se, že má formát NE.
9871. K přidělení cyklické vyrovnávací paměti, která obsahuje vstupní data pro %1, není dostatek paměti.
9872. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Tento počítač je nakonfigurován tak, aby určil svůj zdroj času pomocí hierarchie domény, ale není členem domény. Klient NTP se pokusí použít náhradní konfigurovaný externí zdroj času, pokud bude k dispozici. Pokud není externí zdroj času konfigurován nebo není pro tento počítač, můžete klienta NTP vypnout.
9873. Možnost MemoryMappedFileOptions.DelayAllocatePages není podporována pro mapovací soubory souborů mapovaných do paměti na disku.
9874. Všechny disky zahrnuté v operaci chybí nebo selhaly.
9875. Provedeno s kořenovými adresáři v počítači %1!ws!
9876. opcode = %1
9877. Binární proud X neobsahuje platné záhlaví BinaryHeader. Možnou příčinou je neplatný proud nebo došlo ke změně verze objektu mezi serializací a rekonstrukcí.
9878. Na provedení požadované operace je příliš pozdě, protože transakce již byla přerušena.
9879. Spuštění procesu RHS se nezdařilo.
9880. Server brány TS %1 nebylo možné přidat do seznamu serverů v serverové farmě brány TS nebo jeho nastavení nebylo možné aktualizovat. Došlo k následující chybě: %2.
9881. Nelze se připojit k databázi serveru SQL Server.
9882. X HitTestParameters nejsou v prvku Y podporovány.
9883. Modem nebo jiné zařízení pro připojení zařízení nefunguje.
9884. Výpis svazku se nezdařil s chybou: 0x%1!x!
9885. Odpověď klientovi RADIUS %1 překračuje maximální délku zprávy RADIUS, která je 4096 bajtů.
9886. %1!d! minut
9887. Došlo k interní chybě Správce restartování.
9888. Klient nemá povoleno spustit tento server.
9889. Chyba FRC
9890. Bráně BYOT Gateway se nepodařilo vytvořit komponentu.%1
9891. Argument nebyl elementem oprávnění.
9892. Nenavštívené položky nelze po úplné aktualizaci odstranit z historie.%1
9893. Při zápisu certifikátu pro %1 došlo k chybám během načítání informací o certifikační autoritě ze služby Active Directory (%2). Zápis nebyl proveden.
9894. Ze systému se nepodařilo získat název počítače.
9895. %1 přesunutých souborů.
9896. Zásada rychlého režimu čeká na odstranění.
9897. Třída SqlWorkflowInstanceStore nepodporuje současné vytvoření několika vlastníků zámku. Zvažte nastavení vlastnosti InstanceStore.DefaultInstanceOwner a sdílení složky mezi několika aplikacemi.
9898. Objekt obsahuje neuložené změny zabezpečení. Aktuální zabezpečení objektu nelze načíst, pokud změny zabezpečení čekající na zpracování nejsou potvrzeny nebo zrušeny.
9899. Původní hodnotu vlastnosti Název vlastnosti nelze nastavit, protože je komplexní vlastností. Jednotlivé skalární vlastnosti pro komplexní typ lze nastavit, pokud je tento typ nejprve získán jako hodnota OriginalValueRecord z původních hodnot entity.
9900. Nedostatek vyrovnávacích pamětí stránek databáze.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions