English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12601. Člen může spravovat tiskárny v doméně.
12602. Určený hostitel neodpověděl na požadavek mrtree
12603. Nelze zadat více deklarací DOCTYPE.
12604. Nelze otevřít klíč registru pro řetězce čítače výkonu ID jazyka %1. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby Win32.
12605. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Odpověď z cílového počítače neobsahuje platný kontext vyčíslení SOAP.
12606. Faxové zprávy nelze odesílat, protože služba Fax nemá přístup ke složce %1 určené pro frontu faxových zpráv. Umístění této fronty lze změnit pomocí klíče registru. Další informace naleznete v nápovědě Správce služby Fax v tématu Poradce při potížích. Kód chyby systému Win32: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
12607. Program Windows Media Player nenalezl soubor. Pokud se pokoušíte přehrát, vypálit nebo synchronizovat položku, která je ve vaší knihovně, může se jednat o položku, která ukazuje na soubor, který byl přesunut, přejmenován nebo odstraněn.
12608. Povolí nativní modul WindowsAuthenticationModule pro zadanou aplikaci. Modul již musí být nainstalován.
12609. Uvedené zařízení není k dispozici.
12610. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože síťová karta pro toto rozhraní byla odebrána.
12611. Časový limit semaforu vypršel.
12612. Nebylo možné snížit velikost svazku, protože svazek je zablokován z důvodu chyby šifrování BitLocker. Pomocí nástrojů BitLocker svazek obnovte a potom akci opakujte.
12613. Aktuální hodnota je u svazku %1 dokončena.
12614. Veřejný klíč pro pár StrongNameKeyPair nelze získat.
12615. Názvy kategorií mohou obsahovat nejvýše 1024 znaků.
12616. Poslední přechod do režimu spánku byl neúspěšný. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo došlo ke ztrátě napájení během přechodu do režimu spánku.
12617. Sdílená položka systému souborů NFS clusteru <%1>: NFSShareOnlineThread: Na základě vrácené hodnoty funkce ClusWorkerCheckTerminate() bylo ukončeno zpracování.
12618. Alokátor DHCP nemohl zjistit, zda se adresa IP %1 používá v síti jako místní adresa IP %2. Tato chyba může signalizovat nedostatečnou podporu rozlišování adres v síti nebo poruchový stav na místním počítači. Uvedený údaj je kód chyby.
12619. Zástupný název nemůže otevřít soubor.
12620. Virtuální disková služba: Operace vyžaduje restartování počítače.
12621. Byl proveden pokus o zabalení nepodporovaného typu výčtu.
12622. Při zpracování obnovovacích dat došlo k závažné chybě.
12623. Chyba analýzy: Za sloupcem %1!d! byla očekávána čárka. Poslední přečtený znak je %2!d!
12624. Byla zadána neplatná verze.
12625. Licence OPL, jejíž vynucení vyžaduje tato licence, není podporována autoritou důvěryhodnosti vstupu.
12626. Tuto metodu lze volat pouze v průběhu fáze inicializace aplikace před spuštěním.
12627. Během zpracování člena skupiny byla zjištěna výjimka.
12628. Závislost SQL X je neplatná.
12629. Protokol IPRIPv2 přijal paket, který byl menší než minimální velikost povolená pro pakety IPRIP. Paket byl zahozen. Byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán ze sousedního směrovače s adresou IP %2.
12630. Proces nemůže přistupovat k souboru, protože soubor je využíván jiným procesem.
12631. Na jednom z požadovaných vstupních bodů služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) není povoleno ověřování.
12632. Je generována při řazení sloupce v prvku GridView, před provedením řazení.
12633. Vlastnost FocusScopePriority lze nastavit pouze na elementu, který je typu FocusScope.
12634. V autoritě pro registraci stavu (Health Registration Authority) došlo k vnitřní chybě (%1). Restartujte web autority pro registraci stavu ve službě IIS. Požádejte správce serveru NPS (Network Policy Server) o další informace.
12635. Serializační informace pro objekt zprávy jsou neplatné nebo poškozené.
12636. Nepodařilo se získat vstup pro příkaz:
12637. Zásady vazeb rozhraní serveru byly aktualizovány.
12638. Dlouhá hodnota ArrayIndexer s typem pole Název typu a typem výsledku Název typu není podporována, protože typy se neshodují.
12639. Uvedený počet řádků nebo sloupců nelze na zařízení nastavit.
12640. Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařilo načíst epochu replikace z %1.
12641. Objekt IAsyncResult nebyl vrácen z odpovídající asynchronní metody pro tuto třídu.
12642. Chyba analýzy manifestu: Samostatný atribut musí mít hodnotu Ano nebo Ne.
12643. Tuto spouštěcí aplikaci je nutné restartovat.
12644. Přenos nerozpoznal zadaný typ požadavku na transakci.
12645. Požadovaná operace není pro tento typ položky seznamu stop podporována.
12646. Služba Wired Autoconfig přešla do stavu ukončeno.
12647. Provede vynucenou synchronizaci v cíli oboru názvů.
12648. Služba Plánovač úloh spustila instanci %2 úlohy %1 z důvodu spouštění systému.
12649. Vynutit vypnutí ze vzdáleného systému
12650. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost Value položky při vytváření datových vazeb. Při vytváření vazby ke zdroji dat se obvykle jedná o jedinečný klíč v zobrazení aktuální úrovně.
12651. Předaná vyrovnávací paměť pro vlastnost podpisu je příliš malá.
12652. Zadaný počet disků v členovi objektu plex je neplatný.
12653. Řada X musí být zarovnána s řadou Y, aby bylo možné provést operaci. Řada má momentálně jiné hodnoty X.
12654. Index aktuální stránky
12655. Neplatný režim parku
12656. Metadata správce prostředků byla poškozena. Správce prostředků nebude fungovat.
12657. Zadaný typ skupiny je neplatný.
12658. Účet pro %1 má v adresářové službě uloženy poškozené klíče. Správné klíče lze obnovit změnou nebo nastavením hesla.
12659. Hlavička souboru wave je poškozena.
12660. Povolit řízení zásad domény
12661. Mezipaměť služby je poškozená.
12662. Úkol byl vyřazen.
12663. Sloupec DateType pro pole X v tabulce schématu má hodnotu null. Sloupec DataType nesmí mít hodnotu null.
12664. Výpis síťových rozhraní pro síť %1:
12665. Nelze otevřít soubor odpovědí File Name: X
12666. Zadaná možnost je příliš rozsáhlá.
12667. Aktivační kontext, jehož aktivace se právě ruší, byl již deaktivován.
12668. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na konfiguraci. Hodnota pro volič %1 je neplatná.
12669. Řada X musí být zarovnána s řadou Y, aby bylo možné provést operaci. Řada má momentálně jiný počet datových bodů.
12670. Kontaktní objekt správce transakcí koordinátoru MS DTC nepodporuje vlastní vlastnosti.
12671. Stínová kopie byla odebrána ze systému.
12672. Na stránce předlohy Y nebyl nalezen ovládací prvek ContentPlaceHolder X. Zkontrolujte atribut ContentPlaceHolderID ovládacího prvku obsahu na stránce obsahu.
12673. Název sdílené položky %1 není přístupný z některých pracovních stanic se systémem MS-DOS. Opravdu chcete použít tento název?
12674. Pro obnovení nebyl nalezen žádný starý konfigurační soubor.
12675. Podle specifikace Atom10 musí být vlastnost X nastavena na některou z následujících hodnot: text, html nebo xhtml. V dokumentu, u kterého probíhá deserializace, je však nastavena hodnota Y.
12676. Mobilní domácí agenti IP
12677. Nerozpoznaný atribut: X
12678. Aktualizace bude spuštěna ihned, jakmile budou všechny zdroje obsahu uvolněny ostatními aktualizacemi, které právě probíhají.
12679. Služba Plánovač úloh úspěšně dokončila akci %3 instance %2 úlohy %1. Návratový kód je %4.
12680. Kontrola datového proudu deníku USN %1
12681. Nástroj Adprep zjistil, že v této doménové struktuře jsou nainstalovány Služby systému Windows pro systém UNIX (SFU). Dříve než budete pokračovat příkazem adprep /forestprep, použijte rychlou opravu Q293783 pro služby SFU. Tuto opravu získáte tak, že se obrátíte na odbornou pomoc společnosti Microsoft. (Tato rychlá oprava není na webovém serveru společnosti Microsoft k dispozici.) Pravděpodobně budete také muset použít opravy uvedené v článku KB 919938.
12682. V deklaraci DTD byl nalezen neplatný znak.
12683. Objekt typu Název typu nelze převést na typ Název typu.
12684. Aktualizační balíček není povolen zásadami omezení softwaru.
12685. Nepodařilo se prodloužit platnost zámku. Platnost zámku již vypršela nebo byl odstraněn vlastník zámku. Probíhá přerušení metody SqlWorkflowInstanceStore.
12686. Byly zjištěny konfliktní změny role X ve vztahu Y.
12687. Vlastní ověření hesla se nezdařilo.
12688. Minimum hodnot Y
12689. Uzel náleží %1!ws! do prostředí clusteru. Tento příkaz není podporován.
12690. Zadejte ID uživatele, nebo v případě důvěryhodného připojení použijte parametr -E.
12691. Objekt čtecího zařízení má duplicitní název: %1
12692. Přesun domů
12693. Operace vytváření se nezdařila, protože název obsahuje alespoň jeden přípojný bod, ke kterému není připojen objekt zařízení.
12694. V datovém proudu Base-64 byl nalezen neplatný znak.
12695. Nástroji Automatické obnovení systému se nepodařilo zpracovat stínovou kopii, protože vybraný nepostradatelný svazek je na sdíleném disku clusteru. Taková konfigurace není podporovaná.
12696. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze nainstalovat.
12697. Inicializovat propojení sdílených dat DDE
12698. Tuto vlastnost nelze upravovat v Empty Rect3D.
12699. X je neplatný název parametru.
12700. Zadaný soubor %1 nelze na zadaný server %2 načíst.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions