English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20701. Objekt MAPI je neplatný.
20702. MSB3650: V parametru SDKToolsPath X ani v parametru ToolPath Y není nastaven platný adresář. Je nutné nastavit alespoň jeden z parametrů.
20703. Funkce data a času NLS
20704. Zadaná hodnota není pro identifikační pravomoc platná.
20705. Tato událost je aktivována po dokončení operace aktualizace.
20706. MSBUILD: Chyba MSB1026: Soubor schématu neexistuje.
20707. Text zobrazený na tlačítku pro výběr
20708. Povolení odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při vytváření adresáře %1.
20709. Sekundární zóna DNS vyžaduje hlavní adresu IP.
20710. Disk není naformátován nebo nejde o disk se systémem souborů FAT.
20711. Vytvářenou stínovou kopii svazku %2 se nezdařilo nainstalovat.
20712. Program Windows Media Player nemůže otevřít soubor WAV.
20713. Správce logických disků nemohl zapsat konfiguraci disku.
20714. Terminal Server License Servers
20715. Type Název typu neobsahuje vlastnost typu static nebo pole Null.
20716. Zadaná frekvence videosignálu je neplatná.
20717. Uživatel %1 úspěšně vytvořil připojení k %2 pomocí zařízení %3.
20718. AES-GMAC 128
20719. Vlastník: %1
20720. Modifikátor vytáčení ? nelze použít.
20721. Server NPS (Network Policy Server) nemohl ověřit stav aktualizací zabezpečení tohoto počítače. Je třeba, aby správce zkontroloval, zda je server produktu Windows Server Update Services dostupný a zda je Agent webu Windows Update v tomto počítači nakonfigurován k synchronizaci s tímto serverem.
20722. Rolovat o stránku nahoru
20723. Nelze vytvořit instanci objektu.
20724. Výraz musí být zapisovatelný.
20725. Pro objekt příkazu nebyl nastaven text příkazu.
20726. Zadaná velikost formuláře není správná.
20727. Nelze odvozovat parametry pro přetíženou uloženou proceduru nebo funkci.
20728. UPOZORNĚNÍ: Neinzerovat jako globální katalog.
20729. Začátek:
20730. Požadovaná operace není podporovaná pro aktuálně nastavenou kombinaci typů médií.
20731. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Přehrávač pravděpodobně nepodporuje tento typ souboru nebo nepodporuje kodek, který byl použit ke komprimaci souboru.
20732. Aktivita s názvem DisplayName X obsahuje argument s názvem Y, který má hodnotu NULL nebo je typu Void.
20733. Volá se v případě, že uživatel použije posuvník osy.
20734. Příliš mnoho požadavků na semafor.
20735. Mezipaměť místních skupin byla vyprázdněna. Příčina: %2. %1
20736. Na tomto místě je požadován název.
20737. Den nedostupnosti – X
20738. Nelze číst řetězce čítače výkonu ID jazyka %1. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby Win32.
20739. ID relace obsahuje více než maximální povolený počet X znaků. ID relace=Y
20740. Do zavřeného objektu TextWriter nelze zapisovat.
20741. Objekt X vrátil datový proud mezipaměti rozsahu, posun: Y, délka: Z.
20742. Neplatné ID zařízení
20743. Člen skupiny Backup Operators může pro účely zálohování a obnovování dat překonat zabezpečující omezení.
20744. Neplatný číslicový režim
20745. Alokátor DHCP nemohl vytvořit vazbu s adresou IP %1. Tato chyba může znamenat, že se v síti TCP/IP vyskytl problém. Uvedený údaj je kód chyby.
20746. Operace byla přerušena z důvodu výjimky. (Podrobnosti naleznete u vlastnosti InnerException.)
20747. Informace o třídě obsahu zdroje obsahu nelze číst.
20748. Výraz try není povolen uvnitř obsahu filtru.
20749. Instalace protokolu IGMP Rtr-V-%1 v rozhraní %2 se nezdařila.
20750. Přesměrovač nemohl inicializovat proměnné z registru.
20751. Služba online odpovídajícího zařízení byla spuštěna.
20752. Obor názvů obor názvů již má v aktuálním oboru definovánu předponu.
20753. Položka není požadovaného typu.
20754. Serveru DHCP se nezdařilo získat oznámení o změnách na seznamu rozhraní. Některá rozhraní nebudou ve službě DHCP zapnuta.
20755. Neplatná možnost %1. Možnost není podporována.
20756. Během přístupu k informacím o souboru došlo k potížím. To může být způsobeno chybějícími soubory nebo složkami, neoprávněnými soubory nebo složkami, zaplněním disku nebo jinými příčinami. Chcete-li získat další informace, spusťte program s úplnými oprávněními.
20757. Chyba analýzy. Poslední přečtený znak je %1!d!
20758. Nepodporovaná verze systému souborů UDF v posloupnosti popisovače svazku
20759. Systém přechází do režimu spánku.
20760. Byla použita neplatná tabulka vlastností.
20761. Protokol IPRIPv2 přijal paket s neplatnou verzí v hlavičce. Paket byl zahozen. Byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán ze sousedního směrovače s adresou IP %2.
20762. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že poskytnutá lhůta pro neoriginální systém skončila.
20763. U certifikátu neexistuje žádný alternativní název předmětu.
20764. Třída události nemůže být současně součástí odběratele.
20765. Ověření podpisu nebylo možné pro tuto součást úspěšně dokončit.
20766. Konvence volání musí být VarArgs.
20767. Parametr Long Period musí být kladná hodnota.
20768. Datum plánu není platné.
20769. Služba Active Directory Domain Services nepřidala objekty zabezpečení do databáze služby Active Directory Domain Services.
20770. Nelze přesměrovat výstup pro tiskárnu na sériové zařízení %1.
20771. Velikost vyrovnávací paměti konzoly nesmí být menší než aktuální velikost a pozice okna konzoly, ani větší nebo rovna hodnotě Int16.MaxValue.
20772. Neplatná licence.
20773. Přenos může zpracovat pouze požadavky zadané v relaci na straně klienta.
20774. Zobrazí, vytvoří, odebere nebo přesune složky (odkazy).
20775. Nelze úplně vyřešit, je vytvořen odkaz do jiné doménové struktury.
20776. Vlastnost umožňující označit, zda je tato závislost neplatná.
20777. Instrumentace pro ladicí program se nezdařila. Důvod: X
20778. Pro všechny požadavky na licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) v modulu zásad "%1" bude použit výchozí modul zásad pro správu licencí TS (Tls236.dll).
20779. PathAddLineAsSegments – Použít lze pouze svislé nebo vodorovné čáry.
20780. Nejméně jeden parametr oznámení obsahuje neplatnou hodnotu. Oznamování bude zakázáno. Zkontrolujte parametry a opakujte akci.
20781. Program Windows Media Player nemůže přehrát seznam stop, protože je neplatný.
20782. Šířka ohraničení nesmí být menší než 0.
20783. Zadaný objekt již ve skupině disků není.
20784. Úloha zaregistrovaná bez pověření
20785. Požadavek na lístek ověřovací služby pro klienta %1 byl předán primárnímu řadiči domény. Byla zjištěna neplatná odpověď na tento předaný požadavek, což může znamenat pokus o oklamání primárního řadiče domény. Další informace mohou být uvedeny v datovém poli.
20786. Neočekávaná existující transakce
20787. Povolí naslouchání služby WinRM na adrese %1://%2.
20788. Neplatný výběr oprávnění volání
20789. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože se nezdařilo zjistit vlastní adresu MAC.
20790. Vybrat posun o stránku dolů (PageDown)
20791. Znaky s šestnáctkovými hodnotami 0xFFFE a 0xFFFF nejsou platné.
20792. Migrovaný konfigurační oddíl
20793. V nastavení konfigurace EnabledEKUForDefinedCACert byl zjištěn neplatný identifikátor objektu. Chcete-li problém vyřešit, spusťte příkaz certutil -getreg ca\EnabledEKUForDefinedCACert. Tím zjistíte neplatný identifikátor objektu a budete jej moci opravit. Bude použit výchozí identifikátor objektu (1.3.6.1.5.5.7.3.9).
20794. Aritmetická operace se nezdařila ve funkci %1. Kód chyby je %2!d!
20795. Sadu stínových kopií nebylo možné oddělit.
20796. Protokol SLIP není možné použít, pokud není nainstalován protokol IP.
20797. Adresa URL stránky obsahující další informace o této webové části. Název webové části bude vykreslen jako odkaz na tuto stránku.
20798. Pro typ Single byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
20799. Šablona UriTemplate X není platná. Proměnná cesty UriTemplate Y má výchozí hodnotu NULL, zatímco následující segment cesty Z nepředstavuje segment proměnné s výchozí hodnotou NULL. Počítejte s tím, že za proměnnou cesty UriTemplate s výchozí hodnotou NULL musí následovat pouze proměnné cesty s výchozími hodnotami NULL. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
20800. Následující dva příkazy jsou ekvivalentní a využívají metabázi služby IIS. Zkompilovaná aplikace je nasazena v adresáři c:\MyTarget:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions