English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23301. Nastaví typ služby WinRM na odložené automatické spuštění.
23302. Aktivuje se v případě, že se změní vybraná poznámka.
23303. Inicializace správce komunikace koordinátoru MS DTC se nezdařila. Specifikace chyby: %1
23304. Vnitřní chyba: V přijatém parametru požadavku délka, šířka nebo posunutí je záporná hodnota.
23305. ch Příkazy pro správu kanálů. Další nápovědu získáte pomocí příkazu ch -?.
23306. Nelze nainstalovat řetězce čítačů, protože klíč %1 nebylo možné otevřít nebo k němu získat přístup. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby Win32.
23307. DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
23308. Cesta %1!-3lu! Iadap %2!-3lu! Cílptl %3!-3lu! Podsys %4!-3lu! LUN %5!-3lu! %6!-10.10s!
23309. Argument classToProxy musí být odvozen od typu MarshalByRef.
23310. Omezení X - Y bylo dosaženo.
23311. Neplatný výraz: X
23312. Pro službu Active Directory nejsou podporována připojení LDAP na portu GC.
23313. Konfigurace protokolu IP systému Windows
23314. Hodnotu Content-Length nelze nastavit pro operaci, která nezapisuje data.
23315. Zálohování selhalo, protože nebylo možné najít žádný cíl.
23316. Pro vytvoření posloupnosti popisovače rezervního svazku není k dispozici dostatek volného místa.
23317. Obor ModelEditingScope již byl vrácen zpět.
23318. Ovladač %2 pro zařízení %4 ukončil přechod režimu napájení.
23319. Cíl X v souboru File Name projektu Y (se spuštěním nastaveným po cíli Z):
23320. Služba zápisu síťového zařízení načetla certifikát klíče pro výměnu registrační autority se sériovým číslem %1 z úložiště "%2".
23321. Třída zprostředkovatele Class Name musí implementovat třídu Class Name.
23322. Na serveru RPC došlo k podtečení v pohyblivé čárce.
23323. Poskytnutá data ASF obsahují mezeru.
23324. Zadaný název adresáře pro publikování je již používán.
23325. Nastavení mezipaměti je neumlčitelné, protože rozšíření již bylo přidáno do instance pracovního postupu nebo kolekce rozšíření hostitele.
23326. Barva názvu osy.
23327. Odebere cíl složky.
23328. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože fragment XML v identifikátoru URI je neplatný.
23329. Třída SessionIDManager není inicializována. Nejprve volejte metodu Initialize().
23330. Klíč nelze do kryptografie naimportovat, chyba %1!x!.
23331. Pro zprostředkovatele šifrování musí uveden atribut name.
23332. Proud není platným souborem prostředků.
23333. Získá nebo nastaví příznak označující, zda je poznámka zobrazena.
23334. Chyba zabezpečení serveru dálkového přístupu. Nelze resetovat LANA %1. (kód chyby je v datech). Kontrola zabezpečení nebyla provedena.
23335. Svislé zarovnání obsahu buňky
23336. Nelze přejít na nejednoznačné návěští X.
23337. Vlastnost eventCode objektu WebBaseEvent musí být nezáporným celým číslem.
23338. Operace není povolena na soketech, které nejsou orientovány na proudy.
23339. Adresa odesilatele je poškozena.
23340. Sdílenou frontu nelze odstranit v době, kdy je do fronty nahrávána tisková úloha.
23341. Pokus o vytvoření prostoru v protokolu správce transakčních prostředků se nezdařil. Stav chyby byl zaznamenán do protokolu událostí.
23342. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože přidělení paměti se nezdařilo.
23343. Název oblasti grafu, ke které je legenda ukotvena (uvnitř nebo vně).
23344. Při zápisu do kanálu neohlášeného odebrání došlo k chybě.
23345. Volání funkce rozhraní Windows API se nezdařilo, ale nejsou k dispozici žádné informace.
23346. Neplatný parametr: Je vyžadováno uživatelské jméno, název domény a heslo.
23347. Soubor CER byl úspěšně vytvořen.
23348. Požadavky na výstup = %1!u!
23349. Uživatelský prostor není důvěryhodný pro přehrávání chráněného obsahu.
23350. Služba Active Directory Domain Services nepřenesla role hlavního operačního serveru v doméně na jiný řadič domény služby Active Directory v této doméně. Možné příčiny: Žádné další řadiče domény, které by přijímaly roli hlavního operačního serveru, nejsou k dispozici, nebo služba Active Directory Domain Services obsahuje záznam řadiče domény, který již neexistuje.
23351. Tento kodek určenou vlastnost nepodporuje.
23352. Pořadí této položky v protokolu událostí.
23353. Override not allowed
23354. Nelze implicitně převést typ void na object.
23355. Počet registrovaných popisovačů VID přesáhl maximální hodnotu. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
23356. Některá data byla zkrácena. Ověřte, zda je obsah stále čitelný.
23357. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že využití licencí se nezdařilo.
23358. <- %1!-55s!
23359. Došlo k obecné vnitřní chybě plánovače úloh.
23360. Spuštění adresy URL se nezdařilo.
23361. Je nutné zadat maximální hodnotu.
23362. Iniciátor nemohl v přijaté jednotce PDU najít shodu pro značku úlohy iniciátoru. Výpis dat obsahuje celou hlavičku iSCSI.
23363. Chyba při načítání sestavení
23364. Segment záznamu zabezpečovacího souboru není správný.
23365. Nástroj příkazového řádku Adprep se připojil k hlavnímu operačnímu serveru infrastruktury: %1.
23366. Příchozí zpráva s akcí X obsahuje hlavičku kontextu zpětného volání s názvem Y a obor názvů obor názvů. Hlavičky kontextu zpětného volání nejsou očekávány v příchozích zprávách na klientovi.
23367. Označená položka je součástí časopisu, který není k dispozici.
23368. Manifest obsahuje atribut identity sestavení, který je neplatný.
23369. Nesprávná migrační autorita
23370. Neplatná virtuální adresa IP zadaná pro '%1' pravidlo portu
23371. Nyní není naplánováno zálohování.
23372. Vlastnost Settings má neplatnou hodnotu. Nastavte vlastnost Settings na prázdný řetězec nebo na řetězec „Assembly references and imported namespaces serialized as XML namespaces“.
23373. Systém událostí modelu COM+ nemohl vytvořit instanci odběratele %2. %3 vrátil hodnotu HRESULT %1.
23374. Servery souborů cookie
23375. Licenční server Terminálové služby nemůže klientovi vydat licenci pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) kvůli následující chybě: %1
23376. Editor klíčových slov řetězců
23377. Výchozí zásada Správce systémových prostředků (%1) byla nastavena jako zásada profilů při spuštění služby.
23378. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neplatnou adresu IP %1. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku (RR) ignorovat, doporučujeme daný záznam o prostředku opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
23379. Výpis vlastností pro všechny sítě:
23380. Fond přípravné vyrovnávací paměti nesplňuje požadavky na typ prostředku.
23381. Obecný kód chyby
23382. Vlastnost CurrentContext správce LicenseManager je již uzamčena jiným uživatelem.
23383. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo získat čítače mezipaměti z ovladače HTTP.SYS. Vykázané čítače výkonu v tomto shromažďování dat nezahrnují čítače výkonu z ovladače HTTP.SYS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
23384. Webovou stránku nelze zobrazit, protože v počítači není nainstalován webový prohlížeč.
23385. Alias %1 pro hodnotu %2 nastavenou jako proměnná prostředí
23386. lock Uzamkne přístup ke kanálům příkazového řádku.
23387. Nelze nalézt platný licenční server terminálového serveru.
23388. Parametr Node není podřízen tomuto uzlu Node.
23389. Operace byla dokončena úspěšně.
23390. Svazek je dočasně odpojený.
23391. Neplatný formát XmlQualifiedName: X. Parametr XmlQualifiedName musí obsahovat název nebo název a obor názvů oddělené čárkou.
23392. Pokus o připojení se nezdařil z důvodu dočasného selhání. Připojte se znovu.
23393. Systém OLE přijal paket s neplatnou příponou.
23394. Předmostí pro lokalitu %1 (%2):
23395. Server Windows Media resetoval síťové připojení.
23396. Čas poslední synchronizace položky mezipaměti = X.
23397. Ovladač pro uživatelský režim byl úspěšně načten.
23398. Klíč ověření není kompatibilní s podpisem.
23399. Doména %1 je odstraněna ze seznamu důvěryhodnosti doménové struktury.
23400. Vyžádané vyrovnávací paměti

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions