English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39601. Modul EmptyClipboard selhal
39602. Vzdálená adresa byla změněna
39603. Server DNS nenalezl nebo nemohl najít či otevřít spouštěcí soubor %1. Tento soubor by měl mít název Boot a měl by být umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
39604. %1!wS!, další cíl (server %2!wS!, složka %3!wS!)
39605. Konfigurace zabezpečení byla zálohována do %1.
39606. Parametr Cache-Control odpovědi je roven hodnotě public.
39607. Nelze použít server stavu relace, protože v této verzi technologie ASP.NET je vyžadován server stavu relace verze 2.0 nebo pozdější. Připojovací řetězec (server='X', port='Y') byl vrácen instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver.
39608. The forward index cannot be read.
39609. Kvorum uzlů clusteru není dostatečné k vytvoření clusteru.
39610. Nelze najít uzel Conceptual Schema, který má být vložen jako prostředek vstupního souboru File Name.
39611. U parametru X je nutné nastavit buď obě hodnoty HelpMessageBaseName a HelpMessageResourceId, nebo žádnou z nich.
39612. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že daný kód Product Key je zablokován.
39613. Vytvoří nový web s názvem Nový web se zadaným ID a vazbou. Bude automaticky vytvořena kořenová aplikace s virtuálním kořenovým adresářem odkazujícím na zadanou fyzickou cestu.
39614. ls: zapis
39615. Vzhled popisku
39616. Služba IKE je ukončována.
39617. -> Odebírání služby BINL SCP serveru
39618. Platné hodnoty TimeSpan jsou vyšší než hodnoty TimeSpan.Zero.
39619. Nelze získat ukazatel objektu zařízení pro objekt portu.
39620. Nebyl zadán žádný název souboru.
39621. Instalační program systému Windows nemůže ověřit nastavení zadaná v souboru odpovědí pro součást [Microsoft-Windows-PnPCustomizationsWinPE].
39622. Chcete-li ověřit předmět certifikátu serveru, je třeba používat zabezpečení SSL.
39623. Název zařízení v souboru .INF zařízení nebo v souboru .INI média je příliš dlouhý.
39624. === Konfigurace adresy IP: ===
39625. Název webu není zadán nebo je neplatný. Zadejte název webu, který neobsahuje následující znaky: [/\\@#|] nebo mezery.
39626. Zapouzdření sítě Ethernet
39627. Akce, pro kterou se má generovat adresa URL.
39628. Byli jste přesměrováni na adresu, která neexistuje. Ověřte, zda zdrojová adresa přesměrovává na přístupnou adresu.
39629. Vnitřní chyba: Procedura RecoveryProcessFinished byla volána bez volání procedury RecoveryProcessStarted.
39630. Název zprávy %1 byl předán dál úspěšně.
39631. Ve spouštěcím souboru byly zjištěny chyby.
39632. Objekt ArrayIndexer typu Název typu není podporován, protože se nejedná o typ pole.
39633. Požadavek obsahuje neplatný atribut obnovení certifikátu.
39634. Toto stahování nebylo vytvořeno programem Windows Media Player.
39635. Pro databázi nebo objekt nebyl určen žádný zprostředkovatel.
39636. Poslední objekt plex, který je v pořádku, nelze odebrat.
39637. Systém Windows nemůže rozšířit oddíl na disku %2!u!.
39638. Typ posunutí značky nebo mřížky
39639. Aktualizace času poslední synchronizace položky mezipaměti: X.
39640. Nastavení času položky předávání se nezdařilo. Uvedený údaj je kód chyby.
39641. Klávesnice může zpracovat pouze zprávy z klávesnice.
39642. Parametr klíče na pozici X s hodnotou Y není řetězec. Každý řídicí parametr klíče musí být řetězec.
39643. Atributu XmlnsDefinitionAttribute v sestavení Název sestavení chybí požadovaná vlastnost. Nastavte obě vlastnosti ClrNamespace a XmlNamespace nebo odeberte atribut XmlnsDefinitionAttribute.
39644. Globální katalog služby Active Directory nelze otevřít.
39645. Nedefinovaný přístupový bit č. 4 (neuplatní se)
39646. Zprostředkovatel sítě s clustery je neplatný.
39647. Zastavení služby certifikačního serveru se nezdařilo.
39648. Zadaný popisovač grafického adaptéru je neplatný.
39649. Zadaná cesta k souboru nebo ke složce musí být úplná.
39650. Pojmenovaná propagace X nedefinuje žádné propagace.
39651. Služba Správce ovladačů byla úspěšně spuštěna.
39652. Počet položek: %1!d!
39653. Invalid instance declaration. Must start with 'instance of'
39654. Neplatné omezení atributu, atribut {: %1} je v základu zakázán.
39655. Soubor je příliš dlouhý. Tato operace nyní podporuje pouze soubory menší než 2 GB.
39656. Je zadán argument X, který vyžaduje současné zadání jednoho z následujících parametrů: Y
39657. Typy ukazatelů nebo polí nejsou platné.
39658. Nebyly zadány žádné indexy.
39659. Časový limit modulu pro zápis mezi událostmi zmrazení a rozmrazení vypršel.
39660. Popisovač vyžádané replikace (pull) služby WINS se nemohl připojit k serveru WINS. Všechny opakované pokusy byly neúspěšné. Služba WINS se pokusí o připojení znovu po uplynutí nastaveného počtu časových intervalů replikace.
39661. Při zpracování souboru ve sběrném adresáři došlo k chybě.
39662. Určuje, zda je při vykreslování stínů použito vyhlazování.
39663. Tento uzel clusteru ztratil všechna síťová připojení. Nemůže být účastníkem clusteru, dokud nebude připojení obnoveno. Clusterová služba v tomto uzlu bude ukončena.
39664. Došlo k chybě rozhraní sítě s clustery %1 pro uzel clusteru %2 v síti %3. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci sítě. Pokud tento stav potrvá, zkontrolujte chyby softwaru a hardwaru související se síťovým adaptérem. Dále zkontrolujte, zda nejde o chybu jiných síťových součástí, ke kterým je uzel připojen, jako jsou rozbočovače, přepínače nebo mosty.
39665. Služba Aktivace řízení fronty zpráv byla úspěšně spuštěna.
39666. Tiskárna %1 na hostiteli %2 není dosažitelná. Tisková úloha byla zrušena.
39667. Funkce se nezdařila, protože volající předal neplatný popisovač uživatelského režimu OPM.
39668. Zadaný typ zařízení neexistuje.
39669. Služba Centrum zabezpečení systému Windows není spuštěna.
39670. Přijetí soketu: %1 %2 %3 %4 %5
39671. Neznámý hostitel %1.
39672. Zásada QoS %2 pro uživatele neurčuje hodnotu DSCP ani míru omezení. Tato zásada nebude použita.
39673. Otevření popisovače pro TCP se nezdařilo.
39674. Cíl byl dočasně přesunut.
39675. Při provádění příkazu služba WINS narazila na chybu.
39676. Požadovanou verzí musí být číslo jednotlivé verze ve formátu Hlavní.Dílčí.Sestavení.Revize. Příklad:
39677. Zprostředkovateli se nepodařilo načíst disk do mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
39678. Toto je vnitřní chyba: Bylo zjištěno chybné zarovnání datového typu. Důvodem může být programátorská chyba.
39679. Nebyl otevřen žádný zdroj dat objektu.
39680. %1 a kořenová zóna.
39681. Nástroji Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) se nezdařilo odstranit dočasnou složku ovladače %1. Chyba %2. Odstraňte ručně dočasné soubory a složku.
39682. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Typ záznamu protokolu není známý.
39683. V souboru XML chybí hodnota. Zajistěte, aby byla zadána hodnota pro omezení svěřené paměti i pro akci pro případ překročení omezení.
39684. Povolí nebo zakáže uživatelské rozhraní kurzoru.
39685. Text zobrazený v případě neplatného hesla
39686. Službě DHCP se nepodařilo získat přístup k cestě určené pro databázi.
39687. Nativní volání funkce UserDomainName se nezdařilo.
39688. Zásady doplňku pro základní licenci nebo zásady řady produktů pro licenci doplňku nejsou povoleny. %1
39689. Členství ve skupinách
39690. V příkazovém řádku nesouhlasí závorky.
39691. Tato funkce není v této verzi služby Aktivace řízení front zpráv podporována.
39692. Nelze určit element DataSet. Atribut IsDataSet existuje více než jednou.
39693. Nelze přidělit další paměť.
39694. Služba pro nasazení systému Windows přijala neplatnou zprávu.
39695. Zadaný soubor bitové kopie nebyl ve správném formátu, zdá se, že je ve formátu bitové kopie pro 64bitový systém Windows.
39696. Parametr %1 je neplatný.
39697. Klíč relace nelze exportovat za účelem vložení do paketu.
39698. Domain Users
39699. Neplatný parametr: Za parametrem -w musí následovat celé kladné číslo.
39700. Správce vzdáleného přístupu nebyl spuštěn, protože nebylo možno spustit pracovní podprocesy. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions