English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15901. Adresářová služba Řízení front zpráv není spuštěna jako místní systém. Chcete-li používat funkci adresářové služby, je nutné službu spustit jako místní systém.
15902. Této metodě byl předán argument nesprávného typu. Tato metoda očekávala argument typu Název typu, ale byl jí předán argument typu Název typu.
15903. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor s vaším zařízením. Je možné, že je soubor uložený v umístění, které není podporováno. Soubor zkopírujte z aktuálního umístění na pevný disk a přidejte ho do knihovny. Potom se ho pokuste synchronizovat znovu.
15904. StylusPointDescription nemůže obsahovat duplicitní StylusPointPropertyInfos.
15905. Služby Internetu byly úspěšně ukončeny.
15906. Na disku není dost místa.
15907. %1 zjistil, že zařízení nereagovalo na operaci %3 během 5 minut, což vedlo k pokusu o zrušení operace. Chyba %2.
15908. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 30 - zapnuto
15909. Cesta %1 je špatně vytvořena nebo obsahuje neplatné znaky.
15910. Monitor vrátil neplatný typ technologie monitoru. Příklady typů technologií monitoru jsou CRT, Plasma a LCD (TFT). Tato chyba znamená, že monitor porušil specifikaci MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
15911. Podpis vícesektorové hlavičky v souboru 0x%1 je chybný.
15912. Údaje zapsané do objektu jsou nekonzistentní nebo neplatné.
15913. Bylo přijato upozornění Změna popisovače svazku pro svazek spravovaný službou RSM. Služba RSM aktualizovala své informace o tomto svazku.
15914. Načtení dat online protokolu HTTP se nezdařilo.
15915. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Open: Nelze otevřít popisovač clusteru. Clusterová služba by měla být restartována. Chyba: %2
15916. Tato úloha je zaregistrována, ale některé zadané aktivační události nemusí tuto úlohu spustit.
15917. Médium není kompatibilní se zařízením nebo fondem médií.
15918. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Neshoda verzí mezi ovladačem a řídicími programy. Ujistěte se, zda používáte stejnou verzi všech součástí služby Vyrovnávání zatížení sítě.
15919. Ovladač v záložním souboru je určen pro jinou architekturu procesoru, než je tomu u cílového počítače a nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nenalezl a nenainstalovat nativní verzi ovladače. Ovladač: %1. Cílová architektura: %2. Chyba: %3. Nainstalujte do cílového počítače nativní verzi ovladače a pokuste se znovu naimportovat tiskové fronty.
15920. Náhodný řetězec byl příliš krátký.
15921. CHDIR Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
15922. Tělo X je prázdné.
15923. Modul kompatibility úloh nemohl spustit upgrade existujících úloh. Pokus o upgrade bude zopakován při příštím spuštění služby Plánovač úloh. Další údaje: Hodnota chyby: %1
15924. Správa účtů
15925. Směr, ve kterém jsou položky rozloženy
15926. Nelze najít metodu MemberMarkupInfo.DictionaryEntriesFromGeneric.
15927. Vyloučení přesunutí adresáře
15928. Vzhledem k tomu, že původní a nový objekt GPO se nacházejí v různých doménách, nebudou kategorie pro instalaci softwaru zkopírovány (nebo importovány).
15929. Poskytnutá položka již existuje.
15930. soukromé informace
15931. Soubor protokolu %1 je poškozen.
15932. Po zpětném volání 0x%p(0x%p) se dokončovací volání funkce FreeLibrary(%p) nezdařilo se stavem 0x
15933. Proces se již nachází v režimu zpracování na pozadí.
15934. Zadaná délka dat X překračuje maximální povolenou délku Y.
15935. Při analýze entity %1 došlo k chybě.
15936. Pokračovat v započaté činnosti.
15937. %1 nebyl nyní očekáván.
15938. Spuštění obnovení stavu systému [%1]
15939. Protokolování nebylo možné zakázat pro následující událost služby Brána TS: %1. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda byla klíči registru LogEvents udělena správná oprávnění a zda je spuštěna služba Remote Registry Service.
15940. Zálohování selhalo, protože prostřednictvím jiného klienta probíhá plánování obnovení.
15941. Počítač vybraný ke vzdálené komunikaci není momentálně k dispozici.
15942. Parametr za příkazem %1 nemůže být prázdný řetězec.
15943. Zadaná vyrovnávací paměť není dostatečně velká k pojmutí celé požadované sady dat. Celá velikost vyrovnávací paměti byla zaplněna neúplnými daty. Volající musí poskytnout vyrovnávací paměť o velikosti zadané v obsahu částečně zaplněné vyrovnávací paměti (specificky pro rozhraní).
15944. Parametr musí být celočíselná konstanta.
15945. Deklarativní katalog
15946. Při kontrole oblasti spouštění byla zjištěna chyba.
15947. Vlastnost nemůže mít typ spravovaného ukazatele.
15948. Požadavek byl zamítnut, protože příslušné zařazení není nadřazeným zařazením.
15949. Adaptér sítě Ethernet %1:
15950. Zahozeno %1!14u! %2!14u!
15951. Ověření odstranění tohoto řadiče domény služby Active Directory...
15952. Služba DHCP detekovala v síti prostředí adresářové služby. Je-li v síti adresářová služba, služba DHCP může běžet pouze na serveru, který je součástí této adresářové služby. Jelikož tento server náleží k pracovní skupině, služba DHCP bude ukončena.
15953. Pro tento odběr není nalezen žádný zdroj událostí.
15954. Události protokolované po přidělení paměti
15955. Odpověď z ovladače chráněného prostředí není platná.
15956. Typ grafu s názvem X je již zaregistrován.
15957. K přidělení vyrovnávací paměti pro OID rozlehlé sítě není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
15958. Typ zdrojového pole nelze přiřadit typu cílového pole.
15959. Sloupec s názvem X nebyl nalezen.
15960. Povolí u oboru názvů výčet adresáře na základě přístupu (ABDE).
15961. %1 (%2) %3Databáze '%4': Nedostatek identifikátorů B-stromu (ObjectID). Uvolněné či nepoužité identifikátory B-stromu mohou být navráceny provedením defragmentace offline databáze.
15962. Nepodařilo se dekódovat sadu License Key Pack.
15963. Pod značkou aplikace nelze nastavit konfigurační oddíl.
15964. Došlo k pokusu o čtení za koncem proudu.
15965. Zápis %1 má podle definice DTD nebo schématu neplatnou hodnotu.
15966. Vlastnost UdtTypeName musí být nastavena pouze pro parametry UDT.
15967. %2: Není dostatek souvislé fyzické paměti pro sjednocení fondu.
15968. Výpis možných vlastníků pro prostředek %1:
15969. Při přenosu nelze dosáhnout vzdálené sítě.
15970. Na licenčním serveru Terminálové služby "%1" nejsou nainstalovány a registrovány ve službě Microsoft Clearinghouse žádné licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) pro produkt "%2". Proto nemůže licenční server Terminálové služby vydat terminálovému serveru "%3" licence TS CAL typu "%2". Tento problém vyřešíte instalací dalších licencí TS CAL podle potřeby.
15971. Výstup z bloku podmínek na řádku:%1 Soubor:%2
15972. Vlastní šifrovací algoritmus �X� načtený pomocí objektu CryptoConfig není platným nebo podporovaným algoritmem hash.
15973. Váš systém není nakonfigurován pro použití nástroje BitLocker Drive Encryption. Váš správce spouštění není kompatibilní. Aktualizujte správce spouštění (BOOTMGR).
15974. Stínová kopie nebyla zveřejněna.
15975. Seznam druhých stran byl aplikací vymazán.
15976. Podmínka pro spuštění nebyla splněna. Byl překročen čas ukončení.
15977. Neexistuje více výsledků.
15978. Virtuální pevný disk je poškozen. Zápatí virtuální jednotky pevného disku je poškozeno.
15979. Třída zástupného názvu je bez inverze.
15980. Zásada přidělení prostředků %1 byla odstraněna uživatelem %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Uživatel: %2
15981. Požadavek přesáhl limit stránky paměťového bloku pro VID. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
15982. Dotaz WQL je neplatný.
15983. Je třeba zadat cílový název nebo adresu.
15984. Neplatné zabezpečení XML. Neočekávaná značka X, byla očekávána značka Y.
15985. Tato zóna používá vlastní nastavení, která nelze zobrazit pomocí tohoto průvodce. Chcete-li použít doporučené nastavení, klepněte na tlačítko Výchozí úroveň.
15986. Soubor je zašifrován a musí být otevřen v režimu šifrování na straně klienta.
15987. Některé informace o konfiguraci firmwaru nebyly úplné.
15988.
15989. Poskytovateli se nezdařilo dokončit operaci.
15990. V doméně nebyl nalezen řadič domény s možností zápisu.
15991. K potvrzení vlastností aktuální sady sběračů dat je vyžadován uživatelský účet.
15992. Nelze nalézt server s médii. Časový limit operace vypršel.
15993. Byl proveden pokus o zavření kanálu relace, která stále obsahuje nevyřízené zprávy. Data relace budou vrácena zpět do fronty a pro kanál relace bude generována chyba.
15994. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost ImageUrlTip uzlu při vytváření datových vazeb
15995. Manifest má výchozí obor názvů zadaný v prvku sestavení, ale jeho hodnota není urn:schemas-microsoft-com:asm.v1.
15996. Volání metody objektu v aplikaci modelu COM+ bylo odmítnuto, protože volající nemá správné oprávnění k provedení tohoto hovoru. V aplikaci modelu COM+ jsou nakonfigurovány kontroly přístupu na úrovních aplikace a komponenty, a provedení těchto kontrol je nyní povoleno. Informace o metodě komponenty, kterou se volající pokoušel vyvolat, a o identitě volajícího nelze získat, důvodem je pravděpodobně nedostatek paměti v tomto počítači.
15997. Umístění nespravovaného paměťového proudu je mimo kapacitu proudu.
15998. Po odpojení soketu se lze znovu připojit pouze asynchronně a pouze k jinému objektu EndPoint. Je třeba zavolat metodu BeginConnect v podprocesu, který nebude ukončen až do dokončení operace.
15999. Index %2 souboru %1 obsahuje počet nepoužitých položek indexu: %3.
16000. Nepodařilo se načíst klíč registru: X. Tento klíč by měl být instalován s prostředím .Net Framework Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions