English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6901. Koncový bod RPC %1 vytvořený pro zprostředkovatele %2 byl ukončen.
6902. Hlášená událost testu počítače je opraveným vypršením časového limitu sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
6903. Vývojový diagram X byl spuštěn bez uzlů.
6904. V souboru %1 chybí atribut dat.
6905. Nelze najít identifikátor URI: %1.
6906. Neplatná sekvence protokolu RPC.
6907. Odinstaluje sestavení možností prohlížeče z mezipaměti GAC (Global Assembly Cache). Budou použity výchozí běhové možnosti prohlížeče.
6908. V požadované operaci se vyskytla neočekávaná chyba.
6909. Analyzátor byl pozastaven.
6910. Sloupec byl zkrácen, protože přesáhl maximální délku.
6911. Kontrola přístupu
6912. Správce prostředků nemůže vytvořit příznak události vypnutí: %1
6913. Možnosti /Set a /Merge platí pro příkazy /Import: a /TargetPriority, rozšířené atributy a příkazy registru.
6914. Tabulka posunů obsahuje chybné hodnoty.
6915. Styly položek nabídky použité na všech úrovních nabídky
6916. Poskytovatel obsahu vám nepřidělil práva přehrávat tento soubor. Chcete-li získat práva pro přehrávání, přejděte na stránky obchodu online.
6917. Seznam oprav
6918. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo správně konfigurovat centralizované protokolování W3C. Datové pole obsahuje číslo chyby.
6919. Akce definovaná pravidlem %3 s ID %4 nebyla vyvolána. Pravděpodobně není registrován objekt COM nebo spustitelný soubor v uvedené cestě neexistuje. Chyba %1: %2
6920. Nelze získat přístup k cílové tabulce X.
6921. Chyba služby Stínová kopie svazků: Vložení stínové kopie se nezdařilo se stavem %1 (převeden na %2).
6922. Srbština (cyrilice, Srbsko)
6923. Pracovní proces %2, který obsluhuje fond aplikací %1, již není pro aktivační službu procesů systému Windows důvěryhodný. Důvodem jsou nesprávně naformátovaná data, které pracovní proces službě odeslal. Datové pole obsahuje číslo chyby.
6924. %1 MB celkem místa na disků
6925. Styl navigačních tlačítek
6926. Pro aktuální řádek již nelze zobrazit další sloupce.
6927. Znamená, že operace čtení byla provedena na prázdném přesměrování.
6928. Pole nemůže obsahovat elementy null.
6929. Z karty smart card nelze číst
6930. Velikost datové části identifikace protokolu IKE není správná.
6931. Ve zprostředkovateli dat SqlClient došlo k neočekávané chybě. X
6932. Adresa URL obrázku, kterým je povoleno posunování obsahu podnabídek nahoru
6933. Zadaná sada režimů je zastaralá. Získejte novou sadu režimů.
6934. Byl generován neplatný klíč silného názvu.
6935. Veškerý kód pocházející z intranetu získá právo na zpětné připojení k původnímu serveru.
6936. Invalid DeleteClass syntax
6937. Nyní je vybrán cílový portál %1!d!.
6938. Hodnota lMaxVerPages byla překročena (pouze XJET).
6939. Předmět certifikátu serveru z proxy serveru RPC proxy (%1!S!, %2!S!) neodpovídá zadanému předmětu (%3!S!).
6940. Neplatná třída zařízení
6941. Funkce se nezdařila, protože monitor vrátil neplatný bajt stavu časovače v době, kdy operační systém použil příkaz DDC/CI Získat sestavu časování a Časování zprávy k získání včasné zprávy monitoru.
6942. V průběhu žádosti o připojení bylo signalizováno přerušení.
6943. Virtuální disková služba: Odinstalace disku %1 se nezdařila. Kód chyby: %2
6944. Vstupy pro X:
6945. Zadaný název souboru je neplatný. Jde o kód vnitřní chyby a neměl by být hlášen uživatelům. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
6946. Prvek HelpPaneServer nemohl být spoluvytvořen.
6947. Knihovna, jednotka nebo fond médií je prázdný.
6948. Došlo k nesouladu verzí protokolu iSCSI.
6949. Informace od cizího počítače byly získány úspěšně.
6950. Přístupy k souborům
6951. Požadovanou akci lze provádět pouze během přihlašování. Volající proces není zaregistrován jako přihlašovací.
6952. Kořenový index %2 v souboru 0x%1 nebyl nalezen nebo je neplatný.
6953. Rozlišující název určený pro tuto operaci replikace je neplatný.
6954. Vyloučení zosobněného volajícího
6955. Pokud se rozhodnete zachovat ve filmu prokládání, musí být rozměry výsledného videa násobkem 4.
6956. Kritérium přiřazování procesů nemůže obsahovat více než 64 pravidel.
6957. Hodnota pro atribut X je neplatná: Y. Chyba: Z.
6958. Protokol BOOTP byl odebrán
6959. Disky clusteru byly správcem oddílů uvolněny při odstranění clusteru. Tyto disky budou ponechány v offline režimu. Chcete-li, aby uvolněné disky byly přístupné, uveďte je pomocí nástroje Správa disků do online režimu pouze v jednom počítači.
6960. Vytvořit výčet celé domény SAM
6961. Kontrola konzistence u %1 proběhla úspěšně.
6962. Bylo ukončeno spuštění nečinné úlohy s ID úlohy %1.
6963. Vytvořit uživatele
6964. Služba %1 byla obnovena.
6965. Operace časového pásma se nezdařila, protože chybí nebo jsou poškozeny požadované názvy časových pásem. Aby bylo možné tuto chybu odstranit, je nutné aktualizovat %1, a opravit tak hodnoty v jednom z následujících podklíčů: %2 nebo %3.
6966. Popisovač pro objekty ActivityDelegate, ActivityAction a ActivityFunc musí tvořit odkaz na aktivitu, která již existuje ve stromu. Na aktivitu popisovače X delegáta s nadřazenou aktivitou Y již odkazuje objekt Z.
6967. Katalog zálohování na vybraném zálohovacím disku %1 je poškozený. Vyberte jiný cíl.
6968. Byl zadán nesprávný objekt InstanceOwner. Objekt InstanceOwner zadaný metodě třídy InstanceStore musí patřit do objektu InstanceStore. Objekt InstanceOwner lze použít pouze v objektu InstanceStore, který jej vytvořil.
6969. Funkce kopírování nelze použít.
6970. Tento typ požadavku FTP nevrací datový proud odpovědí.
6971. Parametr Value nemůže mít hodnotu null.
6972. Sinhálština (Srí Lanka)
6973. Uživatel %1 v klientském počítači %2 splnil požadavky zásad autorizace prostředku, a proto byl oprávněn k připojení k prostředku %4.
6974. Určený prvek Visual není předchůdcem tohoto prvku Visual.
6975. Replikace: Pro %1 byl zadán neplatný název počítače.
6976. Správce transakcí koordinátoru MS DTC přijal neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1) pro připravenou transakci, která je řízena jiným správcem transakcí. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
6977. ID validátoru stavu systému (SHV): %1 nemůže vytvořit validátor.
6978. Funkce úspěšně skončila, ale k dokončení kontextu musí být zavolána funkce CompleteToken i tato funkce
6979. Vlastnost Název vlastnosti prostředku nelze upravit, protože již má nastavený atribut jen pro čtení.
6980. Umístění panelu navigace
6981. Server SMTP nemůže vytvořit soubor v adresáři fronty %1.
6982. Windows Memory Diagnostic is currently using the %s memory map.
6983. Počítač, ve kterém je umístěn tento protokol událostí.
6984. Příznak na všechny události protokolu HTTP zpracovávající ověřování (SSPI) a mezipaměť ověřování
6985. COPY Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění.
6986. Byl učiněn pokus přidat duplicitní adresu vícesměrového vysílání do seznamu.
6987. Proces %3 uvolnil bitovou kopii s názvem %7.
6988. Na tuto vestavěnou speciální skupinu nelze tuto operaci použít.
6989. Název plánu nemůže být delší než 200 znaků. Zadejte novou hodnotu.
6990. Do počítače bylo úspěšně přidáno podřízené síťové zařízení %1.
6991. Tento odkaz není typu CopyLocal, protože jeho typy budou vloženy do cílového sestavení.
6992. Vytváření posloupnosti popisovače hlavního svazku v sektoru %1
6993. Popisovač CorrelationHandle již používá rozsah BookmarkScope X, takže jej nelze použít v rozsahu BookmarkScope Y.
6994. CHYBA - Nastavení zásad skupiny zabraňuje vytvoření zálohy na vyměnitelná média.
6995. Hodnota SqlDbType Název typu je neplatná pro X. Je podporována pouze hodnota Y.
6996. Metoda X generovala neošetřenou výjimku při vyvolání z metody OperationInvoker. Volání metody trvalo Y ms.
6997. Aktivita Receive je konfigurována s operací žádosti nebo odpovědi X, pro který však není uveden párový příkaz SendReply. Spárujte příkaz Receive s příkazem SendReply a proveďte jejich korelaci použitím rutiny CorrelationHandle.
6998. Celkový průběh – %1!lu!%% (aktuálně probíhá obnovení dalších souborů stavu systému).
6999. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože hodnota jedné či více možností není platná.
7000. Objekt %ws není podporován. Spuštěním příkazu „appcmd.exe /?“ zobrazte podporované objekty.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions