English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22201. Text zobrazený pro příkaz
22202. Dotaz DNS na název hostitele %2 byl odeslán: Handle=%3
22203. Nelze otevřít nový podproces v rámci procesu serveru.
22204. Tuto frontu vlastní primární řadič sítě služby MSMQ 1.0, a proto je nutné ji odstranit ze sítě služby MSMQ 1.0 ručně (pomocí Průzkumníka služby MSMQ spuštěného v příslušném řadiči sítě).
22205. Chyba hardwaru portu nebo jiného zařízení pro připojení.
22206. - ID zprostředkovatele: %1
22207. Program IPMGM nevytvořil objekt synchronizace. Uvedený údaj je kód chyby.
22208. Host %1, Jiný %2
22209. Řídit zavěšení
22210. Při použití nastavení zabezpečení došlo k chybě. [2] není platný uživatel či skupina. To může znamenat potíže s balíčkem nebo s připojením k řadiči domény v síti. Zkontrolujte připojení k síti a klepněte na tlačítko Opakovat, nebo instalaci ukončete klepnutím na tlačítko Storno. {{Není možné nalézt číslo SID uživatele. Systémová chyba [3]}}
22211. Přijmout tuto bázi odpovědí v počtu pokusů = X.
22212. Zjišťování standardu iSCSI pomocí příkazu SendTargets se nezdařilo (kód chyby %1 pro cílový portál %2) z důvodu neplatného textu odpovědi na příkaz SendTargets.
22213. Přístup byl odepřen.
22214. Nelze převést hodnotu typu Název typu na X, jak je očekáváno metodou Název metody.Y.
22215. Zastaví web s názvem Default Web Site.
22216. Metrika a hostitel
22217. Výsledky dotazu obsahují entity z vlastnosti EntitySet X, byly však očekávány pouze entity z vlastnosti EntitySet Y. Výsledky z více vlastností EntitySets nejsou podporovány, je-li vlastnost EntityDataSource.EnableUpdate nebo EntityDataSource.EnableDelete nastaven na hodnotu true.
22218. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo najít čtečku čipových karet pro šablonu %2. Zápis nebude proveden.
22219. Došlo k chybě. Prostředí NDF (Network Diagnostics Framework) nedokončilo opravnou fázi operace. Bylo generováno hlášení o chybě systému Windows. [%1]
22220. Platnost přidružení zabezpečení rychlého režimu byla ukončena ovladačem IPsec.
22221. Pole objektu nejsou pravděpodobně správně inicializována.
22222. Seznam adres protokolu IPv6 serverů protokolu SNTP
22223. Byl očekáván znak [.
22224. Ukazatel předaný jako typ String nesmí být v dolním 64kB adresním prostoru procesu.
22225. Selhání spuštění
22226. V souboru protokolu byl nalezen seznam atributů.
22227. Vytvoření kontextu InetLog se nezdařilo. Uvedený údaj je kód chyby.
22228. Některá nastavení jsou spravována správcem systému.
22229. Internal event: An LDAP client connection was closed because the directory service is shutting down.
22230. Požadovaný objekt nebyl nalezen.
22231. Atribut GOVERNSID nebyl nalezen.
22232. Dvířka knihovny %2 jsou již %1 sekund odemčena nebo otevřena. Zavřete a zamkněte dvířka knihovny, aby bylo možno ji zapnout.
22233. V systému není načten požadovaný ovladač šifrování.
22234. V rozšíření Microsoft Internet Extension došlo k vnitřní chybě.
22235. Typ objektu v mezipaměti je neplatný.
22236. Tato operace není v aktuální doméně dovolena.
22237. Porovnání %1 – %2.
22238. Zkrácená hodnota položky X vstupního parametru Y nemůže být delší než Z znaků.
22239. Klient Automatizace nemá přístup k UI, protože aplikace se ukončuje.
22240. Typ čítače určuje, jak má být hodnota čítače interpretována (například jako skutečný počet nebo jako četnost změn).
22241. Nelze vytvořit vazbu k základnímu přenosu pro %2. Seznam protokolu IP jen pro naslouchání (Listen-Only) pravděpodobně obsahuje odkaz na rozhraní, které v tomto počítači nemusí existovat. Číslo chyby se nachází v poli s daty.
22242. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Připojení bylo ukončeno rovnocennou stanicí.
22243. Povolí trasování pro web s názvem Default Web Site. Je to vyžadováno, aby bylo povoleno trasování pro všechny adresy URL v rámci tohoto webu.
22244. Při komunikaci s modemem nastaly chyby sériového přetečení.
22245. Odkaz zprávy je nyní používán. Opakujte akci později.
22246. Platnost hesla nevyprší - zapnuto
22247. Vybírat je možné z X certifikátů klientů.
22248. %1 byl úspěšně zastaven.
22249. MSB3712: Kód pro jazyk X nelze vygenerovat. Y
22250. Uživatel změnil jazyk uživatelského rozhraní na %1.
22251. Zadaný datový proud již byl vykreslen.
22252. Byla nalezena více než jedna sada entit s názvem X. Názvy sad entit musí být jedinečné.
22253. Při pokusu zaregistrovat skupinový údaj s názvem %1 přijala služba WINS chybu.
22254. Zálohy nelze uložit na komprimovaném svazku. Dekomprimujte svazek a pak opakujte operaci.
22255. Neplatné ID zprávy %1.
22256. Nejsou nakonfigurovány žádné zásady.
22257. V doméně %1 nebyla nalezena tisková fronta. Je možné, že byla z adresářové služby Active Directory odstraněna. Systém Windows se pokusí tiskovou frontu znovu publikovat. Chyba: %2
22258. Požadavek odhlášení nižší úrovně uživatele %1 z %2 selhal.
22259. Příkaz pro výběr režimu připojení
22260. Parametry Year, Month a Day popisují nereprezentovatelnou hodnotu typu DateTime.
22261. Časový limit operace dotazu vypršel.
22262. MAPI: Šířka znaku je chybná.
22263. Knihovnu DLL se nepodařilo načíst.
22264. Vzdálená operace byla zrušena na straně klienta.
22265. Soubor JScript serveru proxy generoval během inicializace výjimku: X.
22266. Informace v záznamu pracovní stanice byla poškozena.
22267. Databáze zabezpečení účtů zjistila, že obecný účet %1 neexistuje.Účet byl znovu vytvořen. Nastavte znovu heslo tohoto účtu.
22268. Operace musí být provedena hlavní službou DSA.
22269. Objekt importu pro transakci nebyl nalezen.
22270. Systém Windows nemohl vytvořit pracovní složku pro instalaci.
22271. Informace použité k připojení pro replikaci
22272. Řadu s typem grafu Název typu nelze zobrazit v oblasti grafu. Používat lze pouze grafy typu X.
22273. Síť s clustery %1 je funkční (v provozu). Všechny dostupné uzly clusteru s podporou převzetí služeb při selhání připojené k síti ji mohou používat ke komunikaci.
22274. Jímka kanálu vyvolala metodu Store pro zásobník jímky bez předchozího vložení dat do zásobníku.
22275. Nebyl nalezen spojovací bod služby Telefonní subsystém pro tento server.
22276. Asynchronní požadavek ještě nebyl splněn.
22277. Styl setrvání ukazatele myši pro popisek nabídky příkazů
22278. Služba registruje své objekty COM.
22279. Při analýze úprav v metabázovém souboru došlo k vnitřní chybě. Některé změny pravděpodobně nebudou provedeny. %1%2%3%4%5
22280. Operace oznámení rozhraní MUI se nezdařila, stavový kód je %1. Žádná zpětná volání nebyla iniciována.
22281. Metoda ValueFactory se pokusila o přístup k vlastnosti Value této instance.
22282. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4!-12s! %5!u!
22283. Maximální velikost vyrovnávací paměti musí být v rámci skutečné velikosti paměti.
22284. Nebyly nalezeny soubory balíčku federace služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Při instalaci služby AD RMS je třeba vybrat dílčí roli Federace identit.
22285. Server nerozeznal poskytnutý typ MIME.
22286. Služba Active Directory Domain Services neodebrala oddíl adresáře aplikace %1, protože tento oddíl má nejméně jeden podřízený oddíl nebo křížový odkaz. Nejprve odeberte podřízené oddíly nebo křížové odkazy.
22287. Atribut X definovaný na typu Název typu má neplatnou hodnotu. Povolené hodnoty jsou true nebo false.
22288. Otevření výčtu odběru se nezdařilo.
22289. V sestavení X nebyl nalezen žádný základ doplňku.
22290. Nelze spustit správce transakcí XA koordinátoru MS DTC. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak funkce správce transakcí XA bude vypnuta.
22291. Časové řady a předpovědi
22292. Nelze vytvořit instanci požadovaného typu.
22293. Parametr je neplatný.
22294. Dokument metadat je neplatný.
22295. Čtení položky syndikace bylo dokončeno.
22296. Hostitel SMTP nebyl nalezen.
22297. Hodnota pro vstupní parametr typu objektu je neplatná.
22298. Služba pro nasazení systému Windows nemůže převést %4 do tvaru 1779 DN.
22299. Je aktivována po změně vlastnosti SelectedWebPart.
22300. Správce prostředků transakcí na %2%3 zaznamenal závažnou chybu a byl ukončen. Data obsahují kód chyby.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions