English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24301. Licenční server terminálového serveru
24302. Došlo k pokusu o přístup k jednotce, která není k dispozici.
24303. Bylo zadáno neplatné pořadí řazení. Podporovány jsou pouze možnosti [a] a [d].
24304. Modul kompatibility úloh nemohl provést upgrade účtu %1 rozhraní NetSchedule. Další údaje: Hodnota chyby: %2
24305. Cíl X v souboru File Name projektu Y:
24306. Hodnota TimeToPersist musí být větší nebo rovná hodnotě TimeSpan.Zero. Chcete-li tuto funkci zakázat, zadejte hodnotu rovnou TimeSpan.MaxValue.
24307. Velikost clusteru je neplatná.
24308. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) je zastavována, protože zjistila chybu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
24309. Počet úspěšně odstraněných stínových kopií: %1!d!
24310. Prostředek služby Řízení front zpráv
24311. Aktuální proces je kopií procesu.
24312. Nelze kopírovat do zadaného cíle.
24313. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /ferr:
24314. Hodnota položky nabídky
24315. Aktuální stav zadaného portu v tomto síťovém rozhraní nepodporuje požadovanou operaci.
24316. Disk %1 (%2) na serveru s obsahem %3 pravděpodobně selhal, protože nereaguje.
24317. Nyní je vybrána logická jednotka (LUN) %1!d!.
24318. Neplatná délka pole znaků Base-64.
24319. ID svazku pro %1: bylo znovu nastaveno, protože bylo duplikátem jiného na %2:. Toto ID svazku používá funkce Distributed Link Tracking k automatické opravě odkazů na soubory, jako například zástupce prostředí a propojení OLE, když jsou tyto odkazy z nějakého důvodu porušeny.
24320. Neznámý formát souboru playlist.
24321. Získá nebo nastaví název osy Y, ke které je poznámka připojena.
24322. Proces s číslem %1 (%2) úspěšně vyvolal funkci SetCalendarInfo(%3, %4, %5, %6).
24323. Pro prohledávání událostí nebyl zadán žádný protokol událostí. Agent rozšíření je ukončován.
24324. Před vytvořením požadavku musí být součást uzamčena.
24325. Došlo k pokusu přidat entitu typu Název typu do kolekce, ve které již stejná entita existuje.
24326. Oprava chyb v rastru svazku.
24327. Parametr %1 pro %2 v příkazu %3 byl zadán několikrát.
24328. Nelze se připojit ke komponentě statistiky koordinátoru MS DTC.
24329. Stavový port pro %2 překrývá řídící registry zařízení.
24330. Neplatné předefinování položky <%1>
24331. Nebyl nastaven profil DRM pro aktuální relaci.
24332. Při přidělování úložiště pro pole vložených řetězců knihovny DLL se zprávami došlo k chybě. Depeše nebyla odeslána.
24333. Podproces WINS nemohl po ukončení své relace odeslat signál hlavnímu podprocesu. Může to být způsobeno tím, že poslední podproces ve službě WINS uzavřel databázi.
24334. Požadovaná oprávnění nelze získat.
24335. Aplikaci nelze pozastavit nebo obnovit.
24336. Monitorování účtů je již povoleno.
24337. Je aktivována v případě nezdaru pokusu o změnu hesla.
24338. Odstranění spojovacích bodů služby (SCP) bylo v doméně, do níž patří tento účet služby, přeskočeno. Služba: %1!S!
24339. Možnost DataServiceCollection nemůže být zadána, je-li možnost Version nastavena na výchozí hodnotu 1.0.
24340. Nelze přesunout náhradní soubor do nahrazovaného souboru. Soubor, který má být nahrazen, byl přejmenován názvem záložního souboru.
24341. Vyvoláno při každém přijetí chyby z portu SerialPort.
24342. Selhání v CryptSignAndEncodeCertificate(), hr- %1!lx!h. Poslední chyba - %2!lu!t, %3!lx!h
24343. Šablona pro zobrazení informací o úspěchu
24344. Uzamčení bylo inovováno ze zadané hodnoty.
24345. Zadaný příznak nelze nastavit jako REVERT ON CLOSE, protože již byl nastaven.
24346. Metodu RunSynchronously nelze volat na úkol, který již byl dokončen.
24347. Při pokusu o přístup k zadané položce došlo k chybě.
24348. Uživatel není členem této skupiny.
24349. Aktuálně používaná hodnota uživatelského nastavení je %1.
24350. Třída SqlPipe nepodporuje provádění příkazu s připojením, které není připojením kontextu.
24351. Výjimka brány firewall pro službu WinRM byla povolena.
24352. Třída události pro tento odběr je v neplatném oddílu.
24353. Nástroj BitLocker Drive Encryption neuložil heslo ve službě Active Directory Domain Services. Kontaktujte správce domény.
24354. Od serveru RADIUS byl přijat paket neplatné délky nebo s neplatným identifikátorem.
24355. Nelze přeložit následující sestavení: X. Sestavení je vyloučeno z profilu cílové architektury File Name. Pokud kód tento odkaz vyžaduje, při kompilaci může dojít k chybám. Buď odeberte tento odkaz, nebo zajistěte, aby profil cílové architektury, který adresujete, obsahoval toto sestavení.
24356. Rozložení %1OpenType,
24357. Dotaz na filtr paketu se nezdařil.
24358. Nelze nastavit parametr SchemaContext pro objekt ObjectWriter.
24359. Zadané pole musí být deklarováno v definici obecných typů zadaného typu.
24360. Argument mergeOptions obsahuje neplatnou hodnotu.
24361. Nelze přistupovat k zadanému souboru.
24362. Zobrazit změnu stavu
24363. Odstranění záznamu informačního řídicího bloku (ICB) adresáře datového proudu systému v popisovači sady souborů.
24364. MSBUILD : error MSB1042: Hodnota opakovaného použití uzlu je neplatná. X.
24365. Předáno pro
24366. Počáteční parametry oboru názvů jsou neplatné.
24367. U klienta bylo dosaženo maximálního počtu přesměrování.
24368. Žádost DNS není názvovým serverem podporovaná.
24369. Třída poznámek Border3D
24370. DfsUtil: Akce RegOpen u svazku Services\DfsDriver\LocalVolume se nezdařila u počítače %1!ws! s chybou 0x%2!x!.
24371. Řadič sběrnice SM
24372. V této doméně může být ještě pouze %1 dalších serverů, ale kontrola počtu dalších serverů jich zjistila %2. Odeberte další servery. Zde je seznam dalších serverů v doméně, které byly zjištěny v adresáři Active Directory. Pokud uvidíte server, který již nepoužíváte, odstraňte jej z adresáře Active Directory. Další informace najdete v produktové dokumentaci k licencování. %3
24373. Soubor %1 pro frontu %2 ve složce Lqs byl odstraněn, protože byl poškozen.
24374. Umístění hardwaru pro %1 nešlo přeložit tak, aby tomu správa paměti rozuměla.
24375. Hlavní klíč automatického odemknutí nebyl ve svazku operačního systému k dispozici. Pokuste se operaci zopakovat pomocí rozhraní služby WMI nástroje BitLocker.
24376. Zařízení %2 (umístění %3) je offline v důsledku chyby ovladače v uživatelském režimu. Systém Windows se již nebude pokoušet restartovat toto zařízení, protože bylo dosaženo maximálního limitu pro restartování. Limit obnovíte odpojením a opětovným připojením zařízení nebo jeho vypnutím a zapnutím. Potom bude možné se znovu pokusit o přístup k tomuto zařízení. Další informace o tomto problému získáte u výrobce zařízení.
24377. Spouštění instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
24378. %1 není skriptovací jazyk.
24379. Příkaz pro zavření zóny zobrazený v záhlaví
24380. Parametr ActivityDelegateParameter X nelze upravit. Objekt ActivityDelegate, který tento parametr používá, je uzamčen. Objekt ActivityDelegate je uzamčen při volání procedury Invoke na vlastněném prvku WorkflowElement nebo při odvození instance WorkflowInstance.
24381. Nelze načíst filtry ISAPI pro web %1. Spuštění webu bylo proto zrušeno.
24382. Nyní není k dispozici dostatek paměti k uspokojení očekávaných požadavků operace. Zopakujte akci později.
24383. Role serveru služby pro nasazení systému Windows nebyla na daném serveru nakonfigurována.
24384. Volání selhalo z důvodu vypršení časového limitu.
24385. Jeden nebo více příznaků není podporováno.
24386. Databáze obsahuje neplatné informace pro důvěryhodnou doménu %1.
24387. Uživatel stornoval dialog pro uložení.
24388. Výpis přijatelných názvů služeb:
24389. Zadané záhlaví HTTP není platné.
24390. Tento adresářový server se vypíná a nemůže převzít vlastnictví nových rolí plovoucí operace typu single-master.
24391. Při získávání rozšířených atributů pro %1!wZ! došlo k chybě. Stav: 0x%2!x!
24392. Sign Provider
24393. Hypervisor nepodporuje tuto operaci, protože kódování pro registr vstupu hypervolání není podporováno.
24394. Byla překročena kvóta úložiště pro frontu MSMQ %1. Ve frontě nelze uložit žádné další zprávy. Můžete zvýšit kvótu úložiště fronty úpravou vlastností fronty v konzole Správa počítače. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2182 na požadovanou dobu v sekundách.
24395. Událost %s již manipulátor má, proto byl druhý manipulátor ignorován.
24396. Dané rozhraní není podporováno.
24397. Nepodařilo se najít název důvěryhodného uživatele odpovídající bezpečnostnímu identifikátoru poskytnutému uživatelem
24398. Načtení automatické aktualizace souboru CAB kořenového seznamu jiného výrobce z <%1> bylo úspěšné.
24399. Při zpracování místního souboru došlo k chybě. Ověřte, zda soubor není používán, a akci opakujte.
24400. Služba iniciátoru neodpověděla na požadavky odeslané ovladačem.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions