English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6201. Označuje, že zadaný řetězec není platný pro normalizaci IDN.
6202. Záložní kopii certifikátu pro tento licenční server Terminálové služby nelze vytvořit.
6203. Členové této skupiny mohou upravovat zásady skupiny pro doménu.
6204. Služba LPD (Line Printer Daemon) byla úspěšně spuštěna. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
6205. Kontrolní kryptografický bod nelze přidat nebo odebrat (chyba: 0x%1).
6206. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože identifikátor URI obsahuje neočekávaný volič.
6207. Získá nebo nastaví souřadnici X pozice ukotvení poznámky.
6208. Heslo bylo změněno.
6209. Vnitřní chyba: Verze soukromé oblasti disku není podporovaná.
6210. Popisovače zabezpečení musí být v relativním tvaru.
6211. Přihlašovací server nemohl přihlášení ověřit.
6212. Pokusili jste se použít příkaz JOIN nebo SUBST na jednotku, která je již připojena.
6213. Datový formát X není ve třídě DataObject přítomen.
6214. Správce transakčních prostředků již byl spuštěn.
6215. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože logická jednotka (LUN) není připravena.
6216. Zadaný identifikátor CLSID nemůže být NULL GUID.
6217. Identifikátor eventId není platný. K naslouchání změnám stromové struktury použijte obslužnou rutinu AddStructureChangedEventHandler.
6218. Požadovanou ořezávací operaci nelze provést.
6219. Název zprostředkovatele nemůže být prázdný nebo mít hodnotu Null.
6220. Verze svazku byla snížena.
6221. Vytváření instancí typu entity musí použít inicializátor objektu s výchozím konstruktorem.
6222. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila chybu při požadavku na oznámení změn v úložišti konfigurace služby IIS. K této situaci došlo při zotavení z neočekávaného ukončení procesu inetinfo. Aktivační služba procesů systému Windows sice dále pokračuje v činnosti, ale s velkou pravděpodobností již nepoužívá data aktuální metabáze. Tento stav opravte restartováním aktivační služby procesů systému Windows. Datové pole obsahuje číslo chyby.
6223. Je nutné zadat režim směšování hlasu a zvuku, aby bylo možné použít soubor definice optimalizace.
6224. Nelze najít vlastnost se zadaným ID při načítání dat.
6225. Probíhá inicializace...
6226. Doplňkový čítač otevřel protokol událostí pro knihovnu RASCTRS.DLL.
6227. Obnovení svazků zahájené v: %9 bylo úspěšně dokončeno.
6228. Systém Windows nemůže analyzovat nebo zpracovat soubor odpovědí bezobslužné instalace.
6229. Operace kalendáře byla přerušena, protože by změnila aktuální zásadu přidělení prostředků.
6230. V průběhu zálohování nebo obnovení práv k používání médií došlo k chybě. Požadovanou webovou stránku nelze zobrazit.
6231. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno kvůli konfliktu klíčů. Klíč instance s hodnotou X nelze přidružit k instanci, protože klíč je již přidružen k jiné instanci.
6232. Hodnoty registru v klíči HKLM\CCS\Services\Dfs\Parameters jsou u porovnávaných počítačů konzistentní.
6233. Služba Zásady diagnostiky právě provedla přidělení haldy.
6234. Dvě spojky stejného směru nelze spojit.
6235. Dešifrováním musí jedna z těchto hodnot: Auto, DES, 3DES, AES nebo alg:[SymmetricAlgorithm].
6236. Byl zadán nesprávný ukazatel kořenového bloku.
6237. Server obdržel chybu WINSOCK: Skupina adres není podporována skupinou protokolů.
6238. Nastavení systému nebo zásad skupiny neumožňují vytvořit pozvání k vzdálené pomoci. Tato akce byla zablokována aplikací.
6239. Objekt prostředku s klíčem X nebyl nalezen.
6240. Počet zadaných událostí semaforu funkce DosMuxSemWait je chybný.
6241. Určuje, zda pracovní podproces hlásí průběh zpracování.
6242.
6243. Služba WinRM nemůže zpracovat žádost o konfiguraci. Tato akce vyžaduje vstupní kód XML obsahující název elementu %1 s hodnotou http nebo https.
6244. Volání za účelem vytvoření objektu TransactionManager se nezdařilo, protože identita správce transakcí uložená v souboru protokolu nesouhlasí s identitou předanou v argumentu.
6245. Číslo USN v době zálohování nebylo nalezeno. Služba Active Directory Domain Services přečte databázi a pokusí se vyhledat nejvhodnější číslo USN.
6246. Invalid property
6247. Směrovací služba zpracovává zprávu (ID X, akce Y, příchozí URL: Z, přijato v transakci: A).
6248. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Službě Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo aktualizovat seznam vícesměrových vysílání adaptéru. Sblížení a činnost clusteru bude probíhat normálně, ale může se stát, že nebude zpracován přenos určitého klienta. Chcete-li se pokusit aktualizovat seznam vícesměrových vysílání adaptéru znovu, spusťte na příkazovém řádku příkaz nlb reload.
6249. Odmítnout (Paket je mapován na zakázané pravidlo portu)
6250. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně uložil formuláře uživatele: %1. Není nutná žádná akce uživatele.
6251. Zadaný název třídy X se neshoduje se skutečným typem kořenové instance Název typu. Odeberte direktivu Class nebo zadejte instanci prostřednictvím parametru XamlObjectWriterSettings.RootObjectInstance.
6252. Protokol IPBOOTP nevyžádal upozornění na události v soketu místního rozhraní s adresou IP %1. Kód chyby je uveden v datech.
6253. Typy ukazatelů nelze předat ve vzdáleném volání.
6254. Pokud toto sestavení nepřidáte do seznamu plně důvěryhodných sestavení, může dojít k chybám načítání a k dalšímu neočekávanému chování. Přidání sestavení do seznamu však způsobí, že veškerý kód tohoto sestavení bude mít potenciálně nebezpečné možnosti. Chcete přidat toto sestavení do seznamu plně důvěryhodných sestavení? (ano/ne)
6255. MSB4202: Požadavek na sestavení odeslání X nemůže pokračovat, protože odeslání Y již používá hlavní vlákno.
6256. Funkce řízení napájení při omezení jsou u procesoru %1 zakázány z důvodu potíží s firmwarem. Požádejte výrobce počítače o aktualizovaný firmware.
6257. Požadovaný parametr %1 nebyl nalezen.
6258. Při operaci přesunu mezi doménami došlo k chybě.
6259. Získání výhradního zámku k systémovému oddílu EFI (Extensible Firmware Interface) se nezdařilo.
6260. U koncového elementu chybí znak > (větší než).
6261. DfsUtil: Přejmenování klíče registru ShortEntryPath z %1!ws! na %2!ws! bylo úspěšné.
6262. Rozhraní SERCOS
6263. Ověření hodnoty hash sady klíčů se nezdařilo s chybou %1. Nainstalujte licence klientského přístupu prostřednictvím telefonu.
6264. Kompatibilita tohoto softwaru byla testována podle požadavků loga Windows pro jinou verzi systému Windows. Software nemusí být s touto verzí kompatibilní.
6265. Při zápisu záznamu o prostředku seznamu známých služeb (WKS) do souboru zóny zjistil server DNS neznámý protokol. Příslušné číslo protokolu je uloženo v datovém bloku události.
6266. Určování lokality, do které má být provedena instalace
6267. Došlo k chybě sítě.
6268. Klíč registru X v počítači Y nelze otevřít.
6269. Přístup ke klíči registru X byl odepřen.
6270. Metody PInvoke musí být statické a nativní. Nemohou být abstraktní.
6271. Uzel FlowNode nelze sdílet v různých vývojových diagramech. Uzel je již obsažen v diagramu X a nelze jej použít v diagramu Y.
6272. FC: Nelze otevřít %1 - takový soubor nebo složka neexistuje.
6273. Odeslaná třetí datová část (hash)
6274. Vytvoření vazby k soketu WAN se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
6275. Soubor nelze zapsat do mezipaměti.
6276. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla publikovat základní seznam odvolaných certifikátů (CRL) pro klíč %1 do následujícího umístění na serveru %4: %2. %3.%5%6
6277. Zosobnění podprocesu, který zajišťuje ověření webového požadavku, se nezdařilo.
6278. Spuštění služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo z důvodu problému při získávání popisovačů vazeb protokolu RPC. Kód chyby byl %1.
6279. SMux Provider
6280. Neexistují žádné další vazby.
6281. Neplatný popisovač okna
6282. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože byl zadán neplatný parametr.
6283. Na serveru nejsou k dispozici žádné skupiny bitových kopií.
6284. Vzájemné ověření mezi místním adaptérem Bluetooth a zařízením s adresou adaptéru Bluetooth %2 se nezdařilo.
6285. Nastaly problémy s tiskárnou; zkontrolujte ji.
6286. Primární index je již definován.
6287. %1 (%2) %3Chyba databáze JET %4 odkazuje na název %5. %6 (%7)
6288. U relace nelze odebrat poslední připojení.
6289. parametr typu
6290. Odstranění objektu zabezpečení ze seznamu auth2 se nezdařilo. Chyba protokolu LDAP: 0x%1!x!
6291. Modul přidělující vzorek je aktuálně prázdný v důsledku zbývajících požadavků překračujících povolený počet.
6292. Zdrojový soubor [2] nelze najít. Přesvědčte se, zda soubor existuje a zda k němu máte přístup.
6293. Tato zóna obsahuje všechny aplikace, které pocházejí ze seznamu důvěryhodných serverů aplikace Internet Explorer.
6294. Událost kalendáře %1 byla změněna uživatelem %2. Událost kalendáře: %1 Uživatel: %2
6295. MSBUILD : error MSB1026: Soubor schématu File Name neexistuje.
6296. Transparentní pole proxy skutečného serveru proxy musí mít hodnotu NULL.
6297. Aktualizace již probíhá. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
6298. Před voláním této metody je nutné nastavit vlastnost podpisu.
6299. Při zpracování datové části ID dodavatele došlo k chybě.
6300. Hodnota musí být element DOM nebo ID elementu DOM.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions