English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37701. Přidá %1!u! instalačních bitových kopií ze souboru %2 do skupiny bitových kopií %3...
37702. Po instalaci ovladačů nebylo možné získat přístup k zařízení (%1). Kód chyby %2.
37703. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné nalézt příslušný kontejner tiskové fronty, protože dotaz do primární domény se nezdařil. Chyba: %1. K tomuto problému může dojít, pokud nelze pomocí služby DNS (Domain Name System) přeložit adresu IP řadiče domény nebo pokud není funkce řadiče domény nebo adresářové služby správná. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
37704. Byl vytvořen nový soubor protokolu nástroje CRM. Tento soubor není zabezpečen, protože identita aplikace je Interaktivní uživatel nebo není používán systém souborů NTFS. %1
37705. Vyhledávání příkazem ping bylo úspěšně dokončeno %1!d! ms.
37706. od %1
37707. Zadaná topologie VidPN je zastaralá. Získejte novou topologii.
37708. Páry adres IP cíl/maska k filtrování tras zdrojů
37709. Typ neimplementuje rozhraní IMembershipCondition.
37710. Zadání funkce %2 s kódem %1; řádek %3, soubor %4
37711. Neplatný vnitřní stav: Vytvoření zástupné jímky pro tento objekt se nezdařilo.
37712. Velikost určeného bloku není pro tento algoritmus platná.
37713. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl použít nastavení zásad týkající se registru pro objekt zásad skupiny %8. Nastavení zásad skupiny nebude vyřešeno, dokud nebude vyřešena tato událost. Další informace o názvu souboru a cestě, které jsou příčinou selhání, zobrazíte pomocí detailů událostí.
37714. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace informací copyrightu položky.
37715. Zřetězenou licenci nelze vytvořit, protože přenosová licence, na kterou odkazuje, neexistuje.
37716. Text v záhlaví zóny
37717. Sdílený bod ochrany nelze nalézt.
37718. Fronta neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění k provedení operace.
37719. Režim zobrazení seznamu s odrážkami
37720. Nové odeslání požadavku
37721. Tento obraz systému souborů má příliš mnoho adresářů pro systém souborů %1!ls!.
37722. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token odkazoval na certifikát X509, jehož řetěz certifikátů nelze ověřit. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu.
37723. Překlad názvu: Není schopen provést čistě syntaktické mapování u klienta bez interakce po síti.
37724. Ve vynucení prostředí chybí soubor.
37725. Na tomto místě jsou již licence zálohovány.
37726. Proces (%1) zadal požadavek na zakázání Správce oken plochy.
37727. Invalid combination of options.
37728. Kontejner klíčů RSA nebyl nalezen.
37729. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na konfiguraci. Kód XML obsahuje neznámý identifikátor URI: %1
37730. Získá nebo nastaví index založený na nule hodnoty Y používané k vykreslení grafu Renko.
37731. Tento soubor je poškozen: obsahuje neplatný identifikátor třídy.
37732. Ovládací prvek ActiveX klienta protokolu RDP se připojuje k bráně serveru (%1=%2).
37733. Žádná data
37734. Laponština (lule, Norsko)
37735. Atribut Atribut zadaný jako mapování schématu pro X není atributem třídy uživatele.
37736. Byl úspěšně přečten seznam adres IP k naslouchání pro adresu IP %1.
37737. %1: Nelze číst seznam souborů z %2
37738. Byla volána instrukce Stop po volání instrukce Break.
37739. Vytvoří novou zálohu konfigurace na základě aktuální konfigurace serveru s automaticky generovaným názvem.
37740. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Podadresáře cesty %2 nelze přidat jako sdílené složky. Chyba: %3
37741. Nespecifikovaná chyba
37742. Operaci nelze dokončit, protože na tomto prostředku jsou závislé jiné prostředky.
37743. Disk %1 (%2) na serveru s obsahem %3 byl přepnut do režimu offline.
37744. Při zpracovávání požadavku došlo k neznámé chybě. Systém vrátil následující chybu: [0x%1!x!].
37745. Windows Memory Diagnostic will turn on the cache for all tests.
37746. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neuložil soubor oddělovače %1 protože soubor nebo cesta neexistují. Tato situace může nastat, pokud během procesu zálohování nelze najít stránku oddělovače ve zdrojovém počítači.
37747. Síťová adresa použitá v požadavku je neplatná.
37748. Prohledávač vyvolal v síti %1 volby, protože se změnila role řadiče domény (nebo serveru).
37749. Určuje, zda změna výběru v rozbalené nabídce způsobí zpětné odeslání.
37750. Pro instanci webového jádra s možnostmi hostitele nebyly konfigurovány žádné virtuální weby. Datové pole obsahuje číslo chyby.
37751. Automatické aktualizace
37752. Importovaná webová část
37753. Zdrojový soubor je příliš velký.
37754. Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : %1
37755. Verze ovladače závislosti smclib.sys není kompatibilní s tímto ovladačem.
37756. Přenos zóny DNS se nezdařil.
37757. Zprostředkovatel SQL Server Service Broker pro aktuální databázi není povolen. To má za následek, že nejsou podporována upozornění na výsledky dotazů. Chcete-li používat upozornění, povolte zprostředkovatele Service Broker pro tuto databázi.
37758. Zařízení se systémem Windows Mobile se nepodařilo připojit z důvodu chyby %1 (viz data pro kód chyby).
37759. Operaci nelze provést, protože instance WorkflowInstance X byla ukončena.
37760. Vystavená místně
37761. Bosenština (latinka, Bosna a Hercegovina)
37762. Migrace není podporována pro oddíl %1.
37763. Obnovení souborů bylo dokončeno s chybami. Jeden nebo více souborů nebylo pravděpodobně správně obnoveno. Protokol úspěšně obnovených souborů: %11. Protokol neúspěšně obnovených souborů: %12.
37764. Byl opraven offset prvního volného bajtu v segmentu %1 souboru.
37765. Databáze registru modulu COM+ je již spuštěna.
37766. Soubor odpovědí bezobslužné instalace obsahuje neplatný kód Product Key. V instalaci systému Windows nelze pokračovat bez platného kódu Product Key.
37767. Požadovaná ověřovací metoda není serverem podporovaná.
37768. Požadovaný kontejner klíče na kartě Smart Card neexistuje.
37769. Posun vyrovnávací paměti Y zvýšený o počet dostupných bajtů X je vyšší než délka předané vyrovnávací paměti.
37770. Při pokusu o spuštění služby nebylo možné uvést obecnou aplikaci %1 do online režimu (chyba %2). Možné příčiny: Zadané parametry služby jsou pravděpodobně neplatné.
37771. Operace se nezdařila, protože byl plný disk.
37772. Službě WS-Management se nezdařilo vyhledání součásti, která může zpracovat požadavek.
37773. Zadaná třída není nadefinovaná.
37774. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CryptSetProvParam
37775. CoID=%1: Počáteční rámec nelze na portu %2 přijmout z důvodu následující chyby: %3. Uživatel byl odpojen.
37776. Přiřazení paměti se nezdařilo.
37777. Pro umístění zvuku nelze určit identifikátor URI.
37778. Provider not registered
37779. Požadovaný kontejner klíče nebyl nalezen.
37780. Uživatel byl přidán k %1 souborům (nebo adresářům) ve %2 adresářích.
37781. Při pokusu vyhodnotit řetězec dotazu byla nalezena syntaktická chyba.
37782. Zadaný profil barev není přidružený k zadanému zařízení.
37783. Parametr X není platnou hodnotou proměnné PipelineStoreLocation.
37784. Zadaný kód PIN není správný.
37785. Nelze specifikovat více než jeden server.
37786. Balíček SSPI podsystému Kerberos nenalezl certifikát čipové karty v úložišti certifikátů. Chcete-li problém vyřešit, přihlaste se jako uživatel %1 a vložte čipovou kartu do čtečky čipových karet. Pak pomocí modulu snap-in Certifikáty ověřte, zda je certifikát uložen v osobním úložišti certifikátů.
37787. Rozpoznaný hostitel ServicePoint byl pravděpodobně chybně pokládán za vzdálený server.
37788. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nerozpoznala výstup digitálního videa zadaný pro stahování OTA (Over the air Download).
37789. Nastavení popisků os
37790. Některé vyrovnávací paměti nebyly zaktualizovány
37791. Při zpracovávání parametrů registru došlo k chybě. Agent rozšíření je ukončován.
37792. (GMT+08:00) Peking, Čchung-čching, Hongkong – zvláštní správní oblast ČLR, Urumqi
37793. Předponu X nelze nalézt.
37794. Balíček [2] nelze zapsat do mezipaměti. Chyba [3]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
37795. Stejný index zdroje v různých posluchačích má mít stejný režim prokládání.
37796. Určuje, zda se má zobrazovat od aktuálního uzlu.
37797. Chráněné prostředky (k dispozici pouze s plnou důvěryhodností):
37798. Název dílčí osy X, ke které je tato řada připojena.
37799. Součást DHCP Quarantine Enforcement Client byla úspěšně zastavena.
37800. Funkce RasPortEnum se nezdařila.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions