English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35501. Atribut členství nelze upravit.
35502. Iniciátor iSCSI předal volání z koncového bodu, které však nebylo správně formátováno.
35503. Element X nelze předat jako argument Ref nebo Out, protože je Y.
35504. Zadaná proměnná délka vlastnosti je pro mezipaměť vlastností příliš velká.
35505. Nelze spustit novou transakci, protože soubor protokolu je plný.
35506. Aplikaci %3 (pid %2) nelze restartovat – %9.
35507. Udělit sestavením &neomezený přístup k soketům
35508. Tento počítač nemohl komunikovat s počítačem, který server poskytuje.
35509. Po volání operace Parse nelze nastavit atribut AllowRemainingArguments.
35510. Adresa URL podpory pro oddíl není platná adresa URL.
35511. Objekt nelze zpracovat, protože vyhledávací služba nemůže převést položku odepření přístupu aplikace Notes v seznamu řízení přístupu na identitu systému Windows NT. Zkontrolujte mapování identit aplikace Notes na identity systému Windows NT.
35512. Kolekci X nelze naplnit, protože při volání výchozího konstruktoru u typu Název typu došlo k výjimce.
35513. Zobrazí seznam všech webů v počítači.
35514. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo provést zápis certifikátu pro %2 z certifikační autority %3 (%4). Bude kontaktována jiná certifikační autorita.
35515. Prirazen alias %1
35516. Zařízení knihovny (%1) není připraveno.
35517. Tento program neodpovídá.
35518. Klient by měl vyjednat použití koncových částí (RFC 983).
35519. Zahajuje se ověření SSL metodou handshake.
35520. Objekt nemůže mít hodnotu NULL.
35521. Brána BYOT Gateway nemohla nastavit vlastnost transakce v kontextu nového objektu.%1
35522. Zadaná data nejvyššího počtu buněk byla neplatná.
35523. Neznámá odpověď z modemu nebo jiného zařízení pro připojení.
35524. Karta smartcard požadována - vypnuto
35525. Základní součást klienta služby Windows Update byla úspěšně aktualizována z verze %1 na verzi %2.
35526. %1 (%2) %3Disk s databází je plný. Jestliže databázové soubory nejsou ve stavu čistého vypnutí, může uvolnění místa na disku odstraněním souborů protokolu způsobit, že databáze nebude spustitelná. Pouze v případě, že jsou databázové soubory ve stavu čistého vypnutí, je možné očíslované soubory protokolu přesunout, nikoli však odstranit. Nepřesunujte %4.
35527. Kódování nebylo rozpoznáno.
35528. Nelze určit tabulku z ovládacího prvku. Přidružte ovládací prvek a instanci MetaTable pomocí metody MetaTable.MapControl.
35529. Jazyk uživatelského rozhraní %1 byl úspěšně odinstalován.
35530. Maximální hodnota na ose
35531. Neplatný pokus o volání dávkového návěští vně dávkového skriptu
35532. Chyba: %1
35533. Třída neexistuje.
35534. Člen Člen typu Název typu je určen pouze pro čtení. Nemůže být typu LValue.
35535. Úložiště bitových kopií je prázdné.
35536. Vytváření pověření SSL %1
35537. Systém Windows nemůže nakonfigurovat prostředí instalace.
35538. Server DNS nalezl v paketu z %1 název domény překračující maximální délku. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
35539. Služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP je vypínána a již nepřijímá požadavky klientů.
35540. Očekávané kódování X se neshoduje se skutečným kódováním Y.
35541. Hodnota parametru X nemůže být záporná.
35542. K tomuto programu nebo dynamicky připojovanému modulu je připojeno příliš mnoho dynamicky připojovaných modulů.
35543. Typ prvku Název typu není podporován.
35544. Dolnolužičtina
35545. Při pokusu o vytvoření modulu pro zápis neměla služba RSM dostatek paměti.
35546. Absolutní hodnota identifikátoru URI v názvu rodiny fontů musí mít schéma soubor://.
35547. Došlo k chybě dekódování.
35548. Konstantní hodnotu X nelze převést na typ Y (k přepsání lze použít syntaxi unchecked).
35549. Serverová aplikace zrušila zpracování svého požadavku (ID požadavku %1).
35550. Identifikátor workid není platný pro úložiště vlastností.
35551. Název události trasování hledané v zadaném protokolu trasování
35552. Neplatná dispozice výjimky byla vrácena obslužným programem výjimek.
35553. Inicializace potřebných objektů názvů se nezdařila. Specifikace chyby: %1
35554. Popisovač monitoru obsahuje neplatný podrobný blok časování.
35555. Duplicate amendment specifiers
35556. Zdroj trasování nelze vytvořit.
35557. Během vyžadování oznámení o změně v události protokolování %1 došlo k chybě. Návratový kód procedury ElfChangeNotify je %2.
35558. Nelze získat název místního počítače. Data v datové části obsahují kód chyby.
35559. Zahájeno stažení nástroje pro pomůcku %1 z: %2 do: %3
35560. Metodu Page.RegisterRequiresPostBack lze volat pouze v ovládacích prvcích, které implementují rozhraní IPostBackDataHandler.
35561. Při analýze podpisu došlo k výjimce BadImageFormatException. Pravděpodobnou příčinou je nedostatek obecného kontextu. Ověřte, zda jsou zadány parametry genericTypeArguments a genericMethodArguments a obsahují dostatečný kontext.
35562. Duplicitní omezující vlastnost %1
35563. Zadaný účet již existuje.
35564. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nemohla upozornit protokol %2 na změnu identity pro fond aplikací %1. To bude pravděpodobně pracovním procesům ve fondu aplikací bránit ve zpracování požadavků pro tento protokol. Problém odstraníte tak, že změníte identitu pracovního procesu na novou identitu, a pak nastavíte zpátky původní identitu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
35565. Chybný obsah popisku v rozhraní ILGenerator.
35566. Je vyžadována vlastnost metody typu Název typu.
35567. Příkaz NTFS CHKDSK neumožňuje podrobný výstup.
35568. Program Adamsync.exe byl úspěšně spuštěn.
35569. Nelze načíst instalaci systému Windows. Došlo k vnitřní chybě. Chcete-li systém Windows nainstalovat, restartujte instalaci.
35570. Šifrované nastavení pro prostředek clusteru %1 nelze použít u názvu kontejneru %2 v tomto uzlu.
35571. Zadané informace nebudou převedeny na platný název cesty.
35572. Importovaný katalog webových částí
35573. Ověření statického přidružení lokality, probíhá získání přístup k registru.
35574. Pro aktuální stav telefonu není operace dovolena.
35575. Filtr nelze otevřít.
35576. Služba dočasně ukončila publikování z důvodu události napájení.
35577. Služba Server nemohla namapovat chybový kód %1.
35578. Seznam X obsahuje příliš mnoho položek. Povoleno je maximálně Y položek.
35579. Systém odkazuje na neplatný popisovač přidělení.
35580. Vstupně-výstupní procedura Start zjistila vnitřní chybu v ovladači pro %1.
35581. Metoda %1() není očekávána.
35582. Shromažďování dat %2 (pomůcka %1) bylo úspěšně dokončeno.
35583. Parametr X nesmí obsahovat čárky.
35584. Stav karantény systému . . . . : %1
35585. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla použita, protože u ní došlo k chybě s kódem %4%%100790275.
35586. Zakáže výchozímu účtu technologie ASP.NET (na základě operačního systému) automaticky vytvářet databáze v prostředí SSE (SQL Server Express), a to odebráním účtu z role dbcreator.
35587. V adaptéru doplňků X nejsou definovány žádné použitelné konstruktory.
35588. Program CHKDSK upravuje velikost souboru protokolu.
35589. Vrácená data nejsou platná.
35590. Přístupy do front komunikačních zařízení %1
35591. Aktivita s názvem DisplayName X obsahuje argument s názvem Y, který je typu Message nebo MessageContract. Objekt ReceiveParametersContent nepodporuje nastavení Message a MessageContract. Pro základní obsah Message nebo MessageContract by měla být vlastnost Content nastavena jako ReceiveMessageContent.
35592. Vlastnosti navigace
35593. Příkazový řádek byl zakázán správcem systému.
35594. %1. Odstranit (A/N)?
35595. Neplatný název hodnoty datového bodu. Index hodnoty Y je mimo rozsah.
35596. Mít nadřazený objekt, který je alias, je nepřípustné. Aliasy jsou listové objekty.
35597. Na panelu Video není možné zobrazit zdroj nebo výstup videa.
35598. Vybraný disk je dynamický.
35599. Clusterová služba se pokouší převzít služby při selhání od služby nebo aplikace %1 provozované v clusteru z uzlu %2 na uzel %3.
35600. Záznam relací je neplatný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions