English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31601. %1!wS!\%2!wS!, neodpovídající atributy seznamů řízení přístupu (ACL) u odkazů
31602. Tato implementace XmlDictionaryWriter nepodporuje zápis několika kořenových elementů.
31603. Vytvoří %2 rychlostí %3 bajtů/s se stavem %1
31604. Proběhl pokus změnit uživatelské heslo ve správci zabezpečení účtů bez poskytnutí nezbytného křížově šifrovaného hesla systému Windows.
31605. Správce stahování v programu Windows Media Player nemůže provést úlohu, protože program Windows Media Player ukončuje službu. Úloha bude obnovena po restartování programu Windows Media Player.
31606. Průvodce nemůže ovládací prvek najít.
31607. Vzdálenému partnerovi byl odepřen přístup, protože uživatelské jméno nebo heslo je v doméně neplatné.
31608. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo správně konfigurovat vlastnost %1 pro řídicí kanál ovladače HTTP.SYS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
31609. V elementu (%1) chybí atribut xsi:type. U vložených objektů je tento atribut vyžadován.
31610. Rekurzivní záloha není povolena pro bajty X.
31611. Nejsou k dispozici žádné klíče pro duplikaci.
31612. Vyjednávání protokolu SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) bylo neúspěšné. Kód selhání je uložen v datové sekci této zprávy. Vyřešte potíže a opakujte akci.
31613. Vynucovat ukončení procesu
31614. Spuštění služby se nezdařilo, neboť chybí sdílená položka RPLFILES.
31615. Iniciátor přijal neplatný paket R2T. Výpis dat obsahuje celou hlavičku iSCSI.
31616. Počet clusterů je příliš vysoký pro 32bitové celé číslo.
31617. Zobrazit seznam virtuálních adresářů
31618. Port %1!d! serveru je již používán!
31619. Chyba při ověřování adresy IP přeložené pro jméno %1!ls!
31620. Aktualizace ID serveru SMTP nebo ID e-mailů v rámci nastavení zásad skupiny pro oznámení Správce systémových prostředků (WSRM) se nezdařila. Zadaná hodnota by neměla být prázdná.
31621. Sestavení, do kterého jsou vloženy skripty Microsoft ASP.NET AJAX Framework.
31622. Systém událostí modelu COM+ nemohl aktivovat událost EventObjectChange pro odběr %2, protože během filtrování byl zjištěn chybný výsledek HRESULT. Výsledek HRESULT byl %1.
31623. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou systémové události hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
31624. Průvodce konfigurací zabezpečení (SCW) zahájil provádění příkazu.
31625. Systém Windows nemůže určit název domény. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%1)
31626. Zařízení upozornilo, že před provedením další operace je nutno provést vyčištění.
31627. Sloupec X nepovoluje hodnotu DBNull.Value.
31628. ENABLE BACKUP -- Povolí nebo nakonfiguruje plánované denní zálohování.
31629. Výsledek nelze reprezentovat jako typ Nodeset. Jako sady uzlů lze implementovat pouze výsledky typu XPathResultType.NodeSet.
31630. Servery LPR
31631. Systém nemohl přidělit potřebné místo v protokolu registru.
31632. Takový soubor ani adresář neexistují
31633. Nelze vytvořit spouštěcí klíč Uložte ho znovu nebo restartujte Průvodce nástrojem BitLocker.
31634. Přizpůsobené jazykové verze nelze předávat pomocí identifikátoru LCID, ale pouze pomocí názvu.
31635. Tento počítač se musí během %1 dní připojit k platnému licenčnímu serveru Terminálové služby, jinak přestane tato služba pracovat. Klepnutím na tuto zprávu spustíte nástroj Konfigurace Terminálové služby, ve kterém lze přiřadit platný licenční server.
31636. Správci prostředků karet Smart Card se nepodařilo deklarovat vypnutí: %1
31637. Probíhá zpracování odkazu X, URI Y, ID Z, Typ Název typu.
31638. Neočekávaný parametr NameSpace
31639. Výchozí zásada kalendáře %1 byla nastavena jako zásada správy. Výchozí zásada kalendáře: %1
31640. Server DNS nemohl najít na řádku %3 souboru zóny %2 protokol %1 zadaný pro záznam o prostředku (RR) seznamu známých služeb (WKS). Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku ignorovat, velmi doporučujeme daný záznam o prostředku WKS opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
31641. Datum: %%02d/%%02d/%%02d Čas (GMT): %%02d:%%02d:%%02d:%%04d
31642. Chyba OSS ASN.1: Vnitřní chyba.
31643. Uložená konfigurace směrovače není kompatibilní s aktuálním směrovačem.
31644. Některé pracovní stanice, profily nebo konfigurace používají tento spouštěcí blok.
31645. Typ Název typu je datový kontrakt rekurzivní kolekce, který není podporován. Zvažte úpravu definice kolekce Název typu tak, aby došlo k odebrání odkazů na samotnou kolekci.
31646. Neplatná hodnota X pro typ Název typu.
31647. Ke svazku stále existuje přístupová cesta.
31648. Hodnota NULL byla vrácena z asynchronní metody Begin nebo byla předána do metody AsyncCallback. Implementace asynchronní metody Begin musí vrátit hodnotu IAsyncResult, která není NULL, a předat stejný objekt IAsyncResult jako parametr metody AsyncCallback.
31649. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo získat čítače výkonu webu z ovladače HTTP.SYS. Vykázané čítače výkonu v tomto shromažďování dat nezahrnují čítače z ovladače HTTP.SYS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
31650. *** Vstup je prilis dlouhy
31651. Požadovaný objekt neexistuje.
31652. Hodnota parametru musí být větší nebo rovna nule.
31653. Prostředek clusteru nelze uvést do režimu online. Uzel vlastníka nemůže tento prostředek spouštět.
31654. Chyba předpovědi – Polynomická úroveň musí být v rozmezí od 1 do 5: (1) konstanta, (2) lineární regrese, (3 – 5) vícenásobná regrese.
31655. Od zařízení bylo přijato neočekávané opakované odeslání (RESEND).
31656. Typ cílového pole není kompatibilní s typem položek v kolekci.
31657. Vlastník obsahu licence, kterou jste právě obdrželi, již svůj obsah nepodporuje. Obraťte se na vlastníka obsahu a požádejte o novější verzi obsahu.
31658. Načítání ovladače USD, nelze otevřít klíč zařízení v registru.
31659. Aktivita Switch X nenalezla aktivitu Case odpovídající výsledku výrazu.
31660. Atribut typu 0x%1 s příznakem instance 0x%2 by měl mít název.
31661. %1 (%2) %3Soubory protokolu %4 a %5 nejsou v platné posloupnosti. Přehrání souborů protokolu se zdaří pouze v případě, že posloupnost souborů protokolu, které jsou k dispozici, neobsahuje mezery.
31662. Vytvoření nebo změna databáze serveru SQL Server se nezdařila.
31663. Instalační služba systému Windows provedla odebrání produktu. Název produktu: %1. Verze produktu: %2. Jazyk produktu: %3. Stav odebrání (úspěch nebo chyba): %4.
31664. Server HTTP zjistil neošetřenou výjimku při zpracování aplikace ISAPI %1.
31665. FIND: Schází požadované parametry
31666. Kolekce v projekci je typu Název typu. Materializace kolekce pro projekci vyžaduje, aby kolekce byla typu ICollection, IList, ISet nebo konkrétního typu implementujícího typ ICollection a obsahujícího konstruktor bez parametrů.
31667. Byl přijat paket bez podpisu.
31668. Tělo X představuje dokument veřejné služby Atom. Další informace naleznete na stránce http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5023.txt.
31669. Vytváření místní databáze pro správce účtů zabezpečení (SAM)...
31670. Heslo domény
31671. Určený odkaz DFS je offline.
31672. Operaci zavření vypršel časový limit X. Nevyřízené operace, které nebyly dokončeny, byly zrušeny.
31673. Položka nabídky nebyla nalezena.
31674. Pro aktuální nastavení obrazovky je zadáno příliš mnoho barev.
31675. Chybný typ jednotky PDU šifrování ASN1.
31676. Název při vytváření nového připojení ke zprostředkovateli
31677. Pro nový kořenový adresář je třeba zadat platný cílový server a sdílenou složku.
31678. Zabezpečená globální skupina byla změněna na nezabezpečenou globální skupinu.
31679. Službu Podpora klientů nižší úrovně služby Řízení front zpráv nelze spustit. Tato služba je funkční pouze v řadiči domény. Službu lze zakázat pomocí nástroje Správa počítače. V dialogovém okně Vlastnosti pro tuto službu vyberte v seznamu Typ spouštění položku Ručně nebo Zakázáno.
31680. Nebyla provedena žádná akce, protože je požadováno restartování systému.
31681. Posloupnost událostí: X
31682. Skotská gaelština
31683. Tento podproces BackgroundWorker je aktuálně zaneprázdněn a nemůže souběžně zpracovávat více úloh.
31684. Pro daného správce prostředků již byla volána funkce RecoveryComplete.
31685. Došlo k chybě adresářové služby.
31686. Za oddílem nenásleduje místo bez oddílů.
31687. Vlastnost, indexer nebo událost X nejsou tímto jazykem podporovány. Zkuste přímo volat metody přistupujícího objektu Y nebo Z.
31688. Provedli jste zrcadlení spouštěcího svazku na disku typu MBR na disk typu GPT. Počítač nebudete moci spustit ze sekundárního objektu plex.
31689. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje udržení zámku instance, ale zámek nebyl zachován.
31690. Clusterová služba úspěšně uvedla službu nebo aplikaci %1 provozovanou v clusteru do offline režimu.
31691. Filtr způsobil narušení sdílení.
31692. Operace zahrnující doplňkové atributy se nezdařila, neboť systém souborů použití doplňkových atributů neumožňuje.
31693. Inicializace ovladače
31694. Ověření formulářů bylo pro požadavek úspěšné.
31695. K tomuto cílovému portálu nejsou přidruženy žádné skupiny cílových portálů.
31696. Prostředek požadovaný pro tuto operaci neexistuje.
31697. Při zjišťování, zda byla zpráva ve frontě odeslána důvěryhodným partnerem, došlo k chybě. Proces pravděpodobně nemá dostatečná oprávnění pro volání funkce GetEffectiveRightsFromAcl. Hodnota HRESULT z tohoto volání: %1
31698. Nebyly nalezeny žádné podsystémy.
31699. Přidání trasy se nezdařilo: %1
31700. Token nemůže být nulový.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions