English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28301. Je nutné zadat vlastnost connectionString nebo connectionStringName.
28302. Microsoft Windows [Verze %1]
28303. Důvěryhodná funkce je u této součásti aktuálně zakázána.
28304. Korelační dotaz vrátil prázdnou výslednou sadu. Zajistěte správnou konfiguraci korelačních dotazů pro koncový bod.
28305. Při pokusu o přečtení parametrů oznámení z registru došlo nejméně k jedné chybě. Oznamování bude zakázáno.
28306. Poznámka s názvem X již existuje. Zadejte jedinečný název.
28307. Do indexu byl přidán virtuální kořenový adresář %2 a je namapován na %3.%1
28308. Výchozí atribut pravděpodobně nebyl předán jako kontextový uzel pro transformaci XSLT nebo pro dotaz jazyka XPath.
28309. Platnost licence vypršela.
28310. %2: Síťový adaptér je nakonfigurován pro plně duplexní spojení rychlostí 1 Gb/s.
28311. Chcete přidat %1? (A/N)
28312. Hodnota u ENABLESCRIPT musí být YES.
28313. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neodstranila objekt crossRef %1 pro oddíl adresáře %2.
28314. Vyjmout počítač z dokovací stanice
28315. Výběr serveru RADIUS %1 pro ověřování
28316. Sloupců: %1
28317. Vytvoření žádosti o zápis pro šablonu podpisového certifikátu %2 konfigurace %1 službou online odpovídajícího zařízení se nezdařilo.(%3)
28318. Problém zabránil zobrazení možnosti upozornění programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. (Chyba %1)
28319. K provedení tohoto úkolu je třeba oprávnění správce. Požádejte o pomoc správce systému.
28320. Vyjednávání SSL se nezdařilo: RequestHandle=%1, Error=%2.
28321. Adresa paměti pro funkci, která je spuštěna při načtení modulu.
28322. Tato operace je podporována pouze u zrcadlených svazků.
28323. Neznámé selhání vstupu či výstupu.
28324. Protokolu IPRIPv2 se nepodařilo přidat trasu do Správce směrovacích tabulek. Trasa je k síti %1 s dalším směrováním %2 a byla přijata ze sousedního směrovače s adresou IP %3. Uvedený údaj je kód chyby.
28325. Nelze přidat zdroj událostí %1, pokud již existuje.
28326. Zadané ID sady stínových kopií neexistuje ve službě VSS.
28327. Požadavek na lístek služby klienta %1 pro %2 byl odmítnut, protože byla vyžadována komunikace typu uživatel-uživatel. Služba KDC odpoví touto chybou, pokud klient požaduje lístek služby pro objekt zabezpečení uživatele (bezpečnostní riziko). Pokud chce klient získat lístek služby pro požadovaný objekt zabezpečení služby, musí podporovat komunikaci typu uživatel-uživatel.
28328. U balíčku Instalační služby systému Windows došlo k potížím. Skript požadovaný k dokončení této instalace nemůže být spuštěn. Obraťte se na oddělení odborné pomoci nebo na dodavatele balíčku. {{Chyba vlastní akce [2] ve skriptu [3], [4]: [5] na řádku [6], ve sloupci [7], [8] }}
28329. Došlo k neočekávané chybě v dialogovém editoru hodnot.
28330. Přetečení nebo podtečení v aritmetické operaci.
28331. Metodu RunSynchronously nelze volat na úkol, který již byl spuštěn.
28332. U nulového odkazu nelze provést vazbu za běhu.
28333. Najde aplikaci přidruženou k zadané adrese URL.
28334. Odebírání duplicitních souborů Soubor: [1], Adresář: [9]
28335. Primární řadič domény %1
28336. Doménový název NIS+
28337. Initialize digitizer tablet failed.
28338. Ověřování integrity dat souboru bitové kopie %1...
28339. Žádná čipová karta není k dispozici.
28340. Byl překročen maximální počet asynchronních zápisů do protokolu.
28341. %1 není platný název počítače.
28342. V zadané identitě sestavení chybí jeden nebo více atributů, které musí být v tomto kontextu uvedeny.
28343. Při pokusu o získání odpovědi systému BIOS na příkaz fyzické přítomnosti byla rozpoznána obecná chyba.
28344. Pokus o nastavení výchozího aktivačního kontextu procesu se nezdařil, protože již byl nastaven dříve.
28345. Tým oboustranné příbuznosti (BDA) nebyl nalezen.
28346. Agenti obnovení:
28347. Vráceno výčtem rozhraní API, aby se naznačilo, že více informací lze získat postupnými voláními.
28348. Nelze určit třídu objektu
28349. Identifikovaný soubor v kartě Smart Card neexistuje.
28350. Není k dispozici žádný povolený modul plug-in zdroje dat pro požadovaný obsah.
28351. Server DNS nalezl na řádku %2 souboru zóny %1 záznam o prostředku (RR) pro název domény s existujícím záznamem o prostředku CNAME (alias). Používáte-li záznamy o prostředcích CNAME, musí se jednat o jediné záznamy o prostředcích pro název domény, pro kterou poskytují alias. Tento záznam o prostředku nebo záznam o prostředku CNAME, který je s tímto záznamem o prostředku v konfliktu, je třeba odstranit ze souboru zóny %1, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
28352. Probíhá vyhledávání informací proxy pro adresu URL: URL=%2.
28353. Výčet uživatelů auditu
28354. Program Windows Media Player nenalezl soubor. Ověřte správnost zadané cesty. Je-li cesta správná, soubor v určeném umístění pravděpodobně neexistuje nebo není dostupný počítač, ve kterém je soubor uložen.
28355. Neplatné ID datového segmentu.
28356. Operace vrácení změn není ve svazku podporována.
28357. Nástroj načítání bajtových rozsahů HTTP podporuje pouze schémata HTTP nebo HTTPS.
28358. Struktura určující úroveň ochrany výstupu nemá správný formát.
28359. X: Položka mezipaměti nebyla nalezena, výsledek aktuálnosti = Nedefinováno.
28360. Hodnota vlastnosti X třídy Y musí být větší než nula.
28361. Argument source obsahuje duplicitní klíče.
28362. Cíl neodpověděl včas na požadavek na přihlášení. Tento požadavek na přihlášení byl spojen s přidáním nového připojení k relaci.
28363. Cesta nebo adresa URL měněného virtuálního adresáře (stejné jako identifikátor)
28364. Technologii QoS se nezdařilo otevřít kořenový klíč uživatelské úrovně zásad QoS. Kód chyby: %2.
28365. Vícesměrová adresa MAC: 03-bf-%1!02x!-%2!02x!-%3!02x!-%4!02x!
28366. Bylo zadáno neplatné ID požadavku %1.
28367. Sběrnice zadaná pro %2 nepodporuje zadanou metodu přerušení.
28368. Název aliasu může obsahovat pouze alfanumerické znaky a podtržítka (_).
28369. Tato aktuální automaticky nakonfigurovaná hodnota SNTP je: %1
28370. Náhradní řetězec nemá přiřazeno žádné mapování.
28371. Kontrolu nelze povolit, protože index obsahu není nečinný. Počkejte, až bude index nečinný, a pak akci opakujte.
28372. RESTORE CATALOG -- Spustí obnovení katalogu.
28373. Seznam serverů NNTP dostupných klientovi
28374. Operace exportu úložiště se nezdařila.
28375. Při zápisu záznamu o prostředku seznamu známých služeb (WKS) do souboru zóny zjistil server DNS číslo portu, který není přidružen ke známé službě. Číslo portu neznámé služby je uloženo v datovém bloku události.
28376. Kanál modulu služby připraven
28377. Chybí pravé jednoduché nebo dvojité uvozovky (\' nebo \").
28378. První parametr X musí být typu Název typu.
28379. Při určování nadřazeného typu hodnoty nelze uvádět oba parametry MemberInfo a Array.
28380. Tento dokument je podřízený jinému dokumentu a nebude zanesen do katalogu samostatně.
28381. Volání metody OnGetExtension v třídě WorkflowInstance X generovalo výjimku. Jedná se o závažnou situaci. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
28382. Byla zjištěna chyba mezi dvěma ovladači nebo v vstupně-výstupním ovladači.
28383. Událost byla vyřazena.
28384. Transformovaný obsah odkazu: X
28385. Při vyjednávání SSPI metodou handshake došlo k chybě na úrovni přenosu.
28386. Výpis vlastností pro všechny typy prostředků:
28387. Nebyl nalezen identifikátor jazyka.
28388. Alias %1 pro ID stínové kopie %2 byl nastaven jako proměnná prostředí.
28389. Hodnota ASN1 je příliš velká.
28390. Není možné získat certifikát zařízení. Obraťte se na výrobce zařízení, aby vám poskytl aktualizaci firmwaru nebo jiný postup řešení tohoto problému.
28391. Operátor WithMergeOptions může být v dotazu použit nejvýše jednou.
28392. Certifikátu v řetězu certifikátů certifikační autority %3 pro %1 vypršela platnost. %2.
28393. U příkazu ImportRoot je třeba zadat jeden z následujících parametrů: /Compare nebo /Mirror.
28394. Konfigurační data na disku jsou poškozena.
28395. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vypršel časový limit vyjednávání zabezpečení.
28396. Je aktivována po svázání prvku TreeNode s daty.
28397. Vzdálený server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) neodpověděl.
28398. Pro člena Člen nebyl rozlišen typ.
28399. Ukládání do výstupní mezipaměti a filtrování odpovědí jsou kompatibilní pouze s vyrovnávacími paměťmi odpovědí, které jsou založeny na souboru nebo paměti. Nativní modul v kanálu přidal do odpovědi objekt HTTP_DATA_CHUNK, který není typu HttpDataChunkFromMemory ani HttpDataChunkFromFileHandle.
28400. Chyba serveru: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions