English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33001. NaN není platná hodnota pro člen Matrix.
33002. Zadaný port neexistuje.
33003. Výčet pro tento dotaz již byl zahájen.
33004. Spustí fond aplikací s názvem MyAppPool.
33005. Instalace nových služeb Služba: [2]
33006. EmptyElement ::= . EMPTYELEMENT DIRECTIVE* ATTRIBUTE*.
33007. Tato zóna obsahuje všechny aplikace v podnikovém intranetu.
33008. Pro čtecí zařízení karet SmartCard GRSerial se nepodařilo vytvořit nové zařízení.
33009. Bylo zjištěno, že velikost pruhu svazku nebo sektoru disku není nenulová.
33010. MSB4180: Nelze vytvořit instanci protokolovacího nástroje X ze sestavení Název sestavení . Zkontrolujte, zda bylo sestavení protokolovacího nástroje sestaveno pomocí stejné verze sestavení Microsoft.Build.Framework, která byla nainstalována v počítači, a zda hostitelské aplikaci nechybí přesměrování vazby pro sestavení Microsoft.Build.Framework. Y
33011. V rámci zadaných vlastností tohoto dotazu nebyly v souvisejících dokumentech nalezeny žádné související informace.
33012. Parametr toBind nemůže být instance typu hodnoty.
33013. Službu Active Directory Domain Services nelze nainstalovat.
33014. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) měla potíže s načtením platných hodnot publikování seznamu odvolaných certifikátů (CRL) a obnovila výchozí nastavení publikování seznamu CRL.
33015. Vytváření účtu počítače %1 v organizační jednotce %2
33016. informace o postovni schrance
33017. Řetězec přípony připojovaný za názvy identifikátorů Oracle k vynucení rozlišování malých a velkých písmen
33018. Platnost licence předané v požadavku Cardea vypršela.
33019. Dvojice adres cíl/směrovač v pořadí podle priority
33020. Požadovaná sada klíčů neexistuje.
33021. Příkaz pro výběr režimu návrhu rozložení stránky
33022. Nejméně jeden zadaný parametr kontextu nebyl platný.
33023. Metadata (nebo položka metadat) nejsou dostupná.
33024. Seznam atributů pro soubor %1 není čitelný.
33025. %1 (%2) %3K úspěšnému obnovení databáze %4 je požadován soubor protokolu %5 vytvořený v %6. Proces obnovení nalezl soubor protokolu vytvořený v %7.
33026. Název souboru cookie &HTTP:
33027. Nastavování režimu údržby pro prostředek %1
33028. Toto je obecná chyba služby Active Directory Domain Services.
33029. Odpojení serveru
33030. Výchozí správce prostředků transakcí na svazku %2 zaznamenal neopakovatelnou chybu a nemohl být spuštěn. Data obsahují kód chyby.
33031. Konstrukce OR NOT není povolena.
33032. Služba %1 není spuštěna.
33033. Zprostředkovatel dat vyžaduje, aby před vyžádáním dalších dat byla dříve načtená data uvolněna.
33034. Typ identifikátoru předmětu Název typu není platný.
33035. Přejmenovávání skupiny prostředků %1...
33036. V kolekci EdmItemCollection existuje více typů s názvem X v různých oborech názvů. Mapování založené na konvenci požaduje v kolekci EdmItemCollection jedinečné názvy bez ohledu na obory názvů.
33037. Srbština (latinka)
33038. Objekt Package má více než jeden vztah Core Properties relationship.
33039. Popisovač %1 byl úspěšně uzavřen
33040. Statická metoda požaduje instanci null, nestatická metoda požaduje instanci, která není null.
33041. Počítač byl neočekávaně restartován nebo došlo k neočekávané chybě. Instalace systému Windows nemůže pokračovat. Chcete-li systém Windows nainstalovat, restartujte počítač klepnutím na tlačítko OK a spusťte instalaci znovu.
33042. Server DNS přijal chybnou zprávu DNS založenou na protokolu TCP z %1. Paket byl odmítnut nebo ignorován. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
33043. Při pokusu o spuštění knihovny se štítky médií %1 došlo k chybě. Knihovnu DLL nelze zavést. Ujistěte se, že soubor knihovny existuje a v registru je uvedena správná cesta.
33044. Chyba při vytváření jedinečného souboru tmp.
33045. Zadaná maximální velikost paketu pro tento profil nepostačuje.
33046. Rozhraní SSP nepodporuje rozšířenou ochranu. Nainstalujte nejnovější aktualizaci rozhraní SSP.
33047. Služba Soubory offline byla ukončena.
33048. Akce_při_chybách : REBOOT -- zpoždění = %1 milisekund
33049. Element nelze vnořit.
33050. Tato operace nemůže být provedena, protože neodpovídá zásadě skupiny, která je přidělena tomuto počítači.
33051. Sestavení nemají přístup k oknům ani k událostem uživatelského rozhraní a musí být spuštěny bez grafického uživatelského rozhraní. Výzvy v oknech se zprávou se budou nadále zobrazovat.
33052. Port A pracuje rychlostí 1000 Mb/s.
33053. Hostiteli rozšíření se nepodařilo načíst knihovnu DLL rozšíření. Cesta: %1. Chyba: %2
33054. Hodnotu Null nelze převést na parametr typu X, protože by se mohlo jednat o typ, který nepovoluje hodnotu null. Zvažte možnost použití výrazu default(X).
33055. Poskytovatel stínové kopie je aktuálně používán a nelze zrušit jeho registraci.
33056. (%1!d!)
33057. Před tímto API musí být vyvolána možnost BeginFigure.
33058. Vlastnost musí mít přesně dva přistupující objekty.
33059. Neplatný algoritmus hash
33060. Zadaný algoritmus čištění režimu je neplatný.
33061. Volání funkceTransactionManager.Reenlist není pro daný identifikátor správce prostředků povoleno po volání funkce TransactionManager.RecoveryComplete.
33062. Výraz X musí být parametr příkazu nebo integrální číselný literál.
33063. Chybný počet parametrů - %1
33064. Rozšíření auditu dokončilo transformaci.
33065. Nelze hledat adresu rutiny SnmpMgrStrToOid v knihovně MGMTAPI.DLL. V datech je vráceno číslo chyby systému WIN32.
33066. Zdroj dat X nepodporuje řazení pomocí dat IEnumerable. Automatické řazení je podporováno pouze pro třídy DataView, DataTable a DataSet.
33067. Prostředek X nesmí obsahovat odkaz sám na sebe.
33068. Příliš mnoho alternativ
33069. Šifrovaný soubor %1 je speciální soubor s novým rozborem. Soubor není podporován touto verzí systému souborů EFS.
33070. Určená webová část nepatří do kolekce webových částí na této stránce.
33071. Ochrana nástrojem BitLocker je zakázána.
33072. Není k dispozici žádný popisovač protokolu. Nainstalujte popisovač protokolu, který může zpracovat tento typ adresy URL.
33073. Odstraňování stromu není dokončeno. Požadavek musí být znovu předložen, aby odstraňování stromu pokračovalo.
33074. Nastavení vrcholu přenosové rychlosti zvuku musí být vyšší než nastavení přenosové rychlosti zvuku.
33075. Uzel %1 navázal komunikační relaci s uzlem %2 bez provedení kontroly kompatibility verzí, protože tyto kontroly jsou zakázány. Zakázání kontrol kompatibility verzí není podporováno.
33076. Vzdálený server není dostupný.
33077. Server není spuštěn.
33078. V režimu naslouchání nelze najít instanci named pipe.
33079. Terminálový server nenačetl informace o licencích uživatelů ze služby Active Directory. Chyba %1!d!
33080. Implementace metody Abort trvalého účastníka typu Název typu vygenerovala výjimku. Implementace Abort by neměly generovat výjimky.
33081. Ověření přidružení lokality pro %1 v každém řadiči domény
33082. Serializovaný člen neobsahuje třídu ParameterInfo.
33083. Klíčové slovo NDATA nelze v deklaraci entity parametru použít.
33084. Není oznamovací tón.
33085. Tento asg_type není platný.
33086. Server nemohl přečíst soubor %1. Vrácená chyba systému Windows 32 z tohoto pokusu je %2.
33087. Připojení dokončeno: %1 %2 %3
33088. Byl vymazán oddíl %1 v cestě konfigurace %2.
33089. (GMT+09:30) Adelaide (hry Commonwealth Games)
33090. Přidání atributu typu kódu 0x%1 pro záznam souboru 0x%2
33091. K provedení této operace je nutné, aby všechny uzly clusteru byly spuštěny.
33092. Chyba sběrnice/propojení
33093. Styl vedlejších značek
33094. Danou operaci znovu vystavit jako operaci V/V v mezipaměti
33095. Dokončení operace zprostředkovatelem se nezdařilo. Kód chyby: %1
33096. Nezdařilo se získat popisovač pro pověření protokolu SSL. Chyba bude zapsána do protokolu událostí. Stav zabezpečení: %2.
33097. Diagnostika WDI
33098. Tento export nepodporuje položku metadat X.
33099. Soubor nelze přenést, protože nejsou nastaveny hodiny zařízení.
33100. Všechny přenosové rychlosti musí mít stejnou přenosovou rychlost skriptu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions