English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37601. Inzerování bylo úspěšně dokončeno.
37602. Tato vlastnost profilu již byla definována.
37603. Došlo k výjimce v metodě System.Workflow.ComponentModel.Activity vyvolané aktivitou X. Y
37604. Argument RuntimeArgument X odkazuje na argument, který je dále vázán na argument RuntimeArgument s názvem Y. Ověřte, že argument je vázán maximálně na jeden objekt RuntimeArgument a sdílen maximálně jednou veřejnou vlastností Argument.
37605. Při pokusu o odkaz na zadanou položku došlo k chybě.
37606. Byla naplněna fronta pro odesílání v síti se servery LDAP, protože klient nezpracovává výsledky jejích požadavků dostatečně rychle. Další požadavky budou zpracovány až poté, co se klient dostane na stejnou úroveň. Pokud se klient nedostane na stejnou úroveň, bude odpojen.
37607. Označené zařízení vyžaduje v důsledku hardwarových chyb opětnou inicializaci.
37608. Nebyl nalezen nadřazený adresář.
37609. Název spravovaného zprostředkovatele ADO.net použitý pro připojení k databázi. Tato vlastnost není uložena ve vlastnosti ViewState.
37610. Hodnota HandoffBehavior není platná.
37611. Služba BITS spouští přenos %4 pro úlohu %2.
37612. Operace se nezdařila se stavem 0x%%X.
37613. Chcete-li vytvořit uzly typu %1, je třeba zadat platný název.
37614. Nyní nelze připojit rozhraní.
37615. Služba WinRM byla spuštěna.
37616. Objekt UnitySerializationHolder je navržen pro přenášení informací o ostatních typech. Samotný objekt nelze serializovat.
37617. Vnitřní chyba: Určený záznam není o skupině disku.
37618. Modul X nebyl nalezen.
37619. Neplatný tón.
37620. Byla provedena extrakce %1.
37621. Protokol IPBOOTP nevytvořil tabulku pro informace o rozhraní. Kód chyby je uveden v datech.
37622. Služba protokolování zjistila neplatnou verzi bloku sektorů protokolu.
37623. Soubor není platným sestavením. Algoritmy hash lze importovat pouze ze sestavení.
37624. Požadavek na přesměrování změní nezabezpečené připojení na zabezpečené.
37625. Zadaný řetězec verze poskytovatele je neplatný.
37626. Přidá prvek na pozici 2 kolekce konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
37627. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se inicializovat vzdálené volání procedur (RPC) pro %1. %2.
37628. SetDefaultServer: neplatny nazev: %1
37629. Počet bajtů je příliš malý.
37630. Modul CLR rozpoznal neplatný program.
37631. Neplatný popisek nebo název - X
37632. Nebyly zaregistrovány žádné protokolové sekvence.
37633. Transakce (UOW=%1, Description=%3) nemohla být potvrzena a byla vrácena zpět. Důvodem byla chybová zpráva vrácená CLFS při pokusu o zápis přípravy nebo potvrzení záznamu dané transakce. Vrácená chyba CLFS: %4.
37634. Četnost funkce Console.Beep musí být v rozsahu od X do Y.
37635. Nelze prodloužit bezpečnostní klíč relace. Prodloužení klíče relace není podporováno.
37636. Připojení ke službě Active Directory a vytvoření vazby k této službě voláním protokolu LDAP
37637. Klient je přesměrován na jiný server.
37638. Dokovací stanice
37639. Interní. Úrovně šířky pásma nejsou podporovány.
37640. V přípojném bodu X v Y není povoleno více připojení.
37641. %1 (%2) %3Defragmentace online zahájila plný průchod databází %4.
37642. Požadavek nedosáhl serveru médií (příliš mnoho směrování).
37643. Informace o sestavení nelze změnit.
37644. Univerzální jedinečný identifikátor řetězu (UUID) není platný.
37645. Sestavení možností prohlížeče není nyní nainstalováno.
37646. Datový vstup dialogového okna není ModelItemCollection ani ModelItemDictionary.
37647. Typ X nepodporuje specifikaci Y.
37648. Server HTTP zjistil chybu při zpracování souboru začlenění na straně serveru (SSI) %1.
Chyba: %2

37649. WorkflowInstance Id: X – aktivita E2E
37650. Poskytovatele tohoto souboru nelze identifikovat.
37651. Velikost tohoto sloupce nelze změnit.
37652. Zvukové zařízení bylo odpojeno a znovu nakonfigurováno. Ověřte, že zvukové zařízení je připojené a zkuste soubor přehrát znovu.
37653. Namísto cesty \\doména\sdílená_složka použijte cestu \\cíl_kořenového_adresáře\sdílená_složka.
37654. Výrazy umístění X nelze přeložit na proměnnou nebo vlastnost. Ověřte, že výraz umístění lze přeložit na proměnnou nebo vlastnost definovanou v hierarchii rozsahů.
37655. Instance serveru SQL Server vrátila neplatnou nebo nepodporovanou verzi protokolu během vyjednávání přihlašování.
37656. Rozhraní tohoto režimu jádra pro VID již bylo inicializováno. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
37657. Adresa URL pro přesměrování v případě kliknutí na tlačítko Storno
37658. Služba zotavení systému souborů EFS nemůže otevřít soubor %1 podle názvu. Přerušenou operaci šifrování či dešifrování souboru %2 lze obnovit. Záložní soubor nebude odstraněn. Uživatel by měl odstranit záložní soubor v případě, že zotavení proběhne úspěšně.
37659. Program Windows Media Player nemůže provést požadovanou akci. Datum a čas počítače pravděpodobně nejsou nastaveny správně.
37660. Hodnota Location nastavení CacheSettings není platná.
37661. Správci prostředků karet Smart Card se nepodařilo zaregistrovat službu: %1
37662. Funkce se nezdařila, protože zadané zobrazovací zařízení GDI nebylo připojeno k ploše systému Windows.
37663. Mechanismus plnění dat X není definován.
37664. Pole statického pole jen pro čtení X nelze předat jako parametr Ref nebo Out (kromě případu, kdy se nacházejí uvnitř statického konstruktoru).
37665. Oprávnění identit nemohou být neomezená.
37666. Kroky před obnovením součásti se nezdařily.
37667. Dotazovat se na informace podprocesu
37668. Nelze číst informace o konfiguraci exportovaného propojení ovladače.
37669. Nelze zahájit úpravy zavřené webové části (WebPart).
37670. XC1012: Úloha XAML MSBuild zpracovává pouze soubory, které obsahují direktivu X. Vyhledejte informace o použití X v dokumentaci.
37671. Disk ve zdrojovém balíku importu nebyl naimportován.
37672. Import informací o zálohovacím skladu z cíle zálohování se nezdařil.
37673. Svazek byl úspěšně rozšířen, ale nezdařilo se rozšířit systém souborů.
37674. Došlo k interní chybě rozhraní API konfigurace monitoru.
37675. Zadaná adresa IPv4 není platná pro vícesměrové vysílání. Adresy IPv4 vícesměrového vysílání musí být v rozsahu od 224.0.1.0 do 239.255.255.255.
37676. Síť s clustery není nakonfigurována pro interní komunikaci v clusteru.
37677. Protokolování koordinátoru MS DTC bylo spuštěno.
37678. %1!u! Přidružené skupiny cílových portálů:
37679. Popisovač relací není platný.
37680. Licence pro tento soubor ještě není platná, ale bude platná v budoucnu.
37681. Vlastnost BaseAddress nebyla nastavena. Vlastnost BaseAddress nastavte před voláním metod MakeReadOnly, Match a MatchSingle.
37682. Je aktivována před zavřením webové části (WebPart).
37683. Parametr tdSize struktury DVTARGETDEVICE je neplatný.
37684. Získá nebo nastaví velikost čáry prostorových popisků a představuje velikost místa vyhrazeného pro nakreslení čáry propojující výseč k popisku nakreslenému mimo graf (styl popisku nastavuje vlastní atribut Label). Měří se jako procento výchozí velikosti.
37685. Servery DNS pro předávání
37686. Probíhá vytváření sestavení a ověření řetězu X509 pro certifikát X.
37687. Soubor nelze přehrávat, vypalovat ani synchronizovat, protože chybí práva k používání médií. Pokud jste soubor obdrželi z online úložiště, přihlaste se k tomuto úložišti a akci opakujte .
37688. Karta byla úspěšně odstraněna z kolekce karet.
37689. Sestavení nelze spustit v systémové doméně.
37690. Zobrazovat informace o méně citlivé politice
37691. Nelze použít odstraněné pero.
37692. Načíst certifikát vystavitele z mezipaměti
37693. Tento počítač nemůže být členem clusteru, protože v něm není nainstalována správná verze systému Windows.
37694. Sestavení mají plný přístup ke všem tiskárnám v síti a mohou vytvořit výčet všech tiskáren.
37695. Do kolekce CounterCreationDataCollection lze přidat pouze objekty typu CounterCreationData.
37696. Volání je nejednoznačné mezi následujícími metodami nebo vlastnostmi: X a Y
37697. Nezdařilo se informovat vyhledávací server <%2> o chybě šíření.%1
37698. Nebyla zadána řadová číslovka X.
37699. Požadavek prostředku obecného skriptu clusteru %1 na provedení operace %2 nebude zpracován. Příčinou je, že předchozí pokus o spuštění vstupního bodu %3 nebyl dokončen v časovém limitu. Zkontrolujte, zda kód skriptu pro tento vstupní bod neobsahuje nekonečnou smyčku nebo zda v něm nedochází k jiným problémům majícím za následek nekonečné čekání. Potom v případě nutnosti zvažte zvýšení hodnoty časového limitu.
37700. Vytvoření vazby %2 k síťovému adaptéru %3 se nezdařilo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions