English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40601. %1 (pracovní stanice nebo server)
40602. Oprávnění přidat, odebrat nebo konfigurovat software serveru během vzdálené relace Terminálové služby má pouze správce. Chcete-li instalovat nebo konfigurovat software na serveru, obraťte se na správce sítě.
40603. Chcete nahradit %1? (A/N)
40604. Vytvoření kontrolního bodu přidání tiskárny proběhlo úspěšně.
40605. V technologii LINQ to Entities jsou podporovány pouze položky inicializátoru seznamu s jediným elementem.
40606. Zadaný identifikátor GUID je neplatný.
40607. Transakci nelze rekonstruovat.
40608. Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevyhledal informace v mezipaměti o oddílech adresáře aplikace nebo jejich objektech crossRef ze služby AD LDS. Restartujte tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) a znovu spusťte průvodce.
40609. Název začíná neplatným znakem.
40610. Odebraný adresář %1!wZ!, stav 0x%2!x!
40611. Některé argumenty jsou vzájemně nekompatibilní.
40612. Upozornění na dokončení odeslání manifestu do: %1.
40613. Účet mezidoménové důvěry domény %1 nelze odstranit. Vrácený kód je uveden v datech.
40614. Metodě X::Y byl předán jiný počet argumentů, než bylo očekáváno. Počet předaných argumentů: Z, očekáváno: A.
40615. Nelze spustit správce stahování v programu Windows Media Player. K této situaci může dojít, pokud systém nemá dostatek prostředků.
40616. %1 (%2) %3Ukončovací soubor protokolu %4 pro obnovení je příliš nízko. Mělo by se končit souborem protokolu %5.
40617. Název profilu je používán jiným profilem.
40618. Inicializace serverové aplikace se nezdařila: %1
40619. Ve stavu inicializace.
40620. Typ tlačítka pro pokračování
40621. Zadaný rozsah se v seznamů rozsahů nepodařilo nalézt.
40622. Nelze vytvořit objekt CMS v obálce pro prázdný obsah.
40623. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevytvořila objekt NTDS Settings %1. Přesvědčte se, zda je název této služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) v lokalitě jedinečný.
40624. Vybraný svazek je %1!c!:\
40625. Odpověď protokolu CHAP daná cílem neodpovídá očekávané odpovědi. Výpis dat obsahuje odpověď protokolu CHAP.
40626. Počet nemůže být menší než hodnota -1.
40627. Došlo k chybě databáze.
40628. Byla volána metoda SqlDependency.Start pro server, který se používá pro zpracování příkazu více než jednou, ale neexistuje odpovídající volání metody Start() pro server/uživatele/databázi pro aktuální příkaz.
40629. Vytvoření výčtu relací uživatelů pro generování fondů filtrů se nezdařilo.%1
40630. Nedostatek systémových prostředků si vyžádal, aby byla v aktuálním podprocesu provádění izolována aktivace.
40631. Dokončena funkce Select/Poll: %1 %2 %3
40632. Vlastnosti AxisX nebo AxisY nelze nastavit pro poznámku uvnitř skupiny.
40633. Režim podprocesu nelze změnit poté, co byl nastaven.
40634. Text zobrazený v případě neúspěšného pokusu o přihlášení
40635. Server proxy MSDTC nepodporuje specifikaci různých názvů uzlů ve stejném procesu.
40636. Předmět certifikátu serveru: (%1!S!;%2!S!)
40637. Zprostředkovatel neobdržel upozornění služby Plug and Play pro svazek. %1
40638. Čtečka čipových karet není k dispozici.
40639. Uvedené volání TypeInfo bylo neplatné, protože nepodporovalo rozhraní ITypeInfo.
40640. Zprávy MLD %1!-10u! %2!-10u!
40641. Další informace o změnách tohoto počítače
40642. Chybí pravá hranatá závorka v páru ([]).
40643. Po zápisu na médium již vlastnost nelze měnit.
40644. Hodnotu vyčíslitelného člena Člen nelze naplnit, protože má hodnotu null (Nothing v jazyce Visual Basic). Pokud kolekce není typu IEnumerable nebo T[], musí implementovat typ ICollection a buď být předem inicializovaná, nebo umožňovat zápis prostřednictvím výchozího konstruktoru.
40645. Počet aktivit v tomto prostoru ID překročil omezení Int32.MaxValue. Proveďte refaktorizaci některých částí pracovního postupu na novou podtřídu aktivity.
40646. V datovém proudu procesu nelze kombinovat synchronní a asynchronní operaci.
40647. Okno nemá systémovou nabídku.
40648. Aktivita může plánovat pouze přímé podřízené objekty. Aktivita X se pokouší naplánovat objekt Y, který je podřízeným objektem aktivity Z.
40649. Metodu AsyncProcessResponse na jímce předchozího kanálu nelze volat, protože zásobník je prázdný.
40650. Klient DHCP obdržel adresu IP, která je již v síti použita. Místní rozhraní bude zakázáno, dokud klient DHCP nebude moci získat novou adresu.
40651. /showobjmeta [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [/nocache] [/linked]
40652. Při shromažďování dat čítačů vypršel časový limit. Opakujte akci později nebo zvyšte hodnotu registru CollectTime, "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVerison\PDH\CollectTimeout". Jednotka jsou sekundy. Výchozí hodnota je 300 sekund.
40653. Internal error: bad parameters to PCIConfig.
40654. Oddíly modelu COM+ jsou aktuálně zakázány.
40655. Ověřování se nezdařilo, protože služba jiného výrobce požadovaná pro tuto síť neodpovídá a byla automaticky restartována.
40656. Webové informace
40657. Chyba OSS ASN.1: Výstupní vyrovnávací paměť je příliš malá.
40658. Zadané ID pravidla je neplatné.
40659. Přepnout režim ladění
40660. Poskytovatel obsahu tuto akci nepovolil. Přejděte na stránky obchodu online poskytovatele obsahu a požádejte o nová práva k používání médií.
40661. Zásady Zařízení čekající na schválení nejsou na tomto serveru povoleny.
40662. Chcete-li provést požadovanou akci, musíte nejprve nastavit synchronizaci se zařízením.
40663. Kontrola registru kořenových serverů DFS...
40664. U jednoho elementu nelze definovat více atributů ID.
40665. Zařízení nelze současně sdílet jako zařazovaný a nezařazovaný prostředek.
40666. Při přípravě nové stínové kopie svazku %2 nelze na svazku %3 nalézt pro úložiště stínové kopie místo s nižší důležitostí. Zvažte použití svazku úložiště stínové kopie, který neobsahuje žádné stínové kopie.
40667. Vstupní soubor byl zadán dvakrát.
40668. Jmenovku svazku nelze s parametrem /8 použít.
40669. Kartě SmartCard byl předveden nesprávný kód PIN.
40670. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože parametr operace je neplatný.
40671. Je požadován objekt typu Named Image.
40672. Program Windows Media Player nemůže kopírovat disk DVD, protože je chráněn proti kopírování.
40673. Verze formátu konfigurace není podporována.
40674. Služba protokolování událostí zjistila chybu (res=%1) při otevření konfigurace pro primární kanál %2. Akce bude opakována s použitím výchozí konfigurace. K tomuto problému obvykle dochází v případě poškození nebo explicitní chybné konfigurace registru.
40675. Služba Server pro systém souborů NFS je ukončována.
40676. Správce %3 změnil vlastnost %4 úlohy %2. Identifikátor úlohy byl %1.
40677. Nelze načíst ComputerNameDnsFullyQualified, X.
40678. Správce knihovny RSM pro %1 byl spuštěn.
40679. Neplatný parametr: Zadaný počet podprocesů musí být větší než 0.
40680. Tělo X představuje libovolný dokument XML.
40681. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření došlo ke konfliktu tokenu roamingu.
40682. Zadaná topologie VidPN je platná, ale tento model grafického adaptéru ji nepodporuje.
40683. K zavřené sadě prostředků nelze přistupovat.
40684. Typ akce není kompatibilní s podvrstvou.
40685. Tento obor nemá výchozí obor názvů. Přidejte výchozí obor názvů a pak pokračujte.
40686. Přesměrovač nemohl vyhradit paměť.
40687. Služba zjistila chybu při kopírování souboru nebo složky %1.
40688. Následující sestavení určené odkazem nebylo nalezeno v žádném umístění zadaném parametrem /asmpath: X
40689. Událost kalendáře se zadaným názvem již existuje. Zadejte jiný název.
40690. Atribut switchType musí být platný název třídy. Tento atribut nemůže být prázdný.
40691. Zpětné volání požadovalo vynechání strojového jazyka.
40692. Zadaná doména již existuje.
40693. Metodu ChangePassword lze používat pouze u ověřování SQL, nikoli u integrovaného zabezpečení.
40694. Služba DHCPv6 nezjistila, zda je autorizována v doméně adresáře %2 (adresa IP serveru %1).
40695. Objekt zabezpečení %1 není na řadiči domény určeném jen pro čtení v seznamu povolených ani v seznamu zakázaných.
40696. Došlo k pokusu o registraci typu známé nebo aktivované služby Název typu, X. Tato operace není povolena, protože daný typ již byl přesměrován za účelem jiné aktivace.
40697. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Nepodařilo se svázat rutinu InstanceHandle s instancí a nastavit stav InstanceState při zpracování příkazu LoadWorkflowByInstanceKeyCommand, LoadWorkflowCommand nebo TryLoadRunnableWorkflowCommand.
40698. Index sběrače byl obnoven.%1
40699. Získá nebo nastaví posunutí objektu Y od ukotvení.
40700. Chyba: Neočekávaná chyba, kód chyby: 0x%1!08x!.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions