English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38701. Nepodařilo se nastavit národní prostředí.
38702. Počet zachytávání nemůže být nulový.
38703. Operace byla přerušena: bylo narušeno omezení %1.
38704. Operace nemůže být dokončena, protože skupina clusteru není v režimu online.
38705. Oprávnění proměnných prostředí je neomezené.
38706. V tabulce definic atributů byly zjištěny chyby.
38707. Obecné čtení
38708. Událost musí mít přesně tři přistupující objekty.
38709. Zápis certifikátu pro %1 úspěšně nainstaloval certifikát %2 při načítání čekajících žádostí. Byla požadována akce uživatele.
38710. Operace zápisu
38711. Počet dílčích autorit nesmí přesáhnout X.
38712. Nelze nalézt třídu okna.
38713. Data přijata od vstupně-výstupního řízení zařízení. Vrací se vstupně-výstupní stavový blok.
38714. Prostředek koordinátoru MSDTC nemá požadovanou závislost na prostředku typu Fyzický disk. Specifikace chyby: %1
38715. Binární rozsáhlý objekt NV_LoadKey vyžaduje autorizaci vlastníka i binárního rozsáhlého objektu.
38716. Kryptografická zpráva neobsahuje všechny požadované atributy.
38717. Velikost intervalu značky nebo mřížky
38718. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože zadaný protokol není podporován. Pokud jste v dialogovém okně Otevřít adresu URL zadali adresu URL, zkuste použít jiný transportní protokol (například http: nebo rtsp:).
38719. Požadavek X na zápis typu je neplatný.
38720. Odstraňování skupiny prostředků %1
38721. Popisovač skupiny je neplatný, nebo byla skupina označena pro odstranění.
38722. Služba zápisu síťového zařízení nemůže do žádosti o certifikát přidat alternativní rozšíření názvu subjektu (%1). %2
38723. Production date: Week %x, %s
38724. Laponština (jižní)
38725. Služba Brána Terminálové služby nemůže určit verzi systému Windows spuštěného v tomto počítači. Proto se uživatelé nemohou připojit k tomuto serveru brány TS. Obraťte se na oddělení technické podpory společnosti Microsoft s žádostí o řešení tohoto problému. Došlo k následující chybě: %2.
38726. Obnovení stavu systému bylo dokončeno.
38727. Uvedený program potřebuje více paměti:
38728. Barevný kontext bitmapy není platný.
38729. Analyzátor jazyka XML byl zastaven uživatelem.
38730. Systému BIOS se nepodařilo spojit systémové přerušení se zařízením nebo sběrnicí, ke které je zařízení připojeno.
38731. Web %1 dosáhl meze využití procesoru. Nebyla provedena žádná akce.
38732. Datová struktura TZif je poškozena.
38733. Služba W3SVC není k dispozici. Zkuste ji nejprve spustit.
38734. Vytvoří položku trasování, pokud provádění požadavku trvá déle než zadanou dobu.
38735. Nelze uvolnit virtuální paměť.
38736. Sada výsledků je příliš velká.
38737. Došlo k chybě zprostředkovatele stínové kopie. Další informace naleznete v protokolech událostí systému a aplikace.
38738. Bylo zadáno více omezení, než podporuje požadované schéma (X).
38739. Úspěšná inicializace trvalého připojení vyžádaného volání ke vzdálenému rozhraní %1 se nezdařila. Došlo k následující chybě: %2
38740. Unexpected token at file scope
38741. Operace není platná, protože dokument je prázdný.
38742. Orientace rozbalené nabídky a tlačítko, které je k ní přidruženo
38743. Bylo přerušeno připojení správce CRM ke koordinátoru MS-DTC. Toto přerušení je očekáváno v případě zastavení koordinátoru MS-DTC nebo v případě, že v clusteru dojde k převzetí služeb při selhání (failover) koordinátoru MS-DTC.%1
38744. Počet musí být nezáporný.
38745. Neočekávaná chyba. Nepodporovaný parametr
38746. Aktualizace dokumentu byla odmítnuta, protože aktualizace jsou zakázány.
38747. Chránit lístky protokolu Kerberos klíči AES - vypnuto
38748. Určené podsítě nejsou obsaženy v adresářové službě.
38749. Při načítání ValueEditor došlo k výjimce: X
38750. Přijaté segmenty = %1!u!
38751. Normálně je povoleno pouze jedno použití každé adresy (protokolu, síťové adresy, portu) soketu.
38752. Služba DHCP service byla inicializována a je připravena.
38753. Typ neobsahuje určenou metodu.
38754. Kolekce nebyla spuštěna. Zkontrolujte, zda protokol událostí aplikací neobsahuje chyby.
38755. [OK] %1
38756. Při inovaci skupiny %1 došlo k chybě. Tento účet bude nutné přidat ručně po restartování.
38757. Počítač patří do domény %1. Doporučujeme pomocí nástroje MoveTree přesunout objekt konfigurace služby MSMQ tohoto počítače z předchozí domény %2 do aktuální domény.
38758. Index typu je mimo rozsah.
38759. Název souboru pro modul.
38760. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) neodstranila fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
38761. Zprostředkovatel individuálního nastavení, který ukládá data do databáze serveru SQL Server
38762. Chyba při zpracování aktuální pracovní položky způsobila zrušení sledu prací. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
38763. Pro kolekci nebyl nalezen atribut defaultElement.
38764. Během operace vrácení změn svazku %2 byla zjištěn vadný sektor. Zkontrolujte data na tomto svazku.
38765. Je-li vlastnost AllowPaging nastavena na hodnotu True, musí prvek GridView s identifikátorem X obsahovat zdroj dat, který implementuje rozhraní ICollection nebo dokáže provádět stránkování zdroje dat.
38766. Byla ověřena platnost licence systému Windows.
38767. Název X je příliš dlouhý a nemůže být názvem jazykové verze nebo regionu, jejichž délka je omezena na Y znaků.
38768. Objekt, který chcete přidat, není objekt CustomLabel.
38769. Zadaný tiskový ovladač nebyl v systému nalezen a je nutné jej stáhnout.
38770. Události zavěšení
38771. Program Windows Media Player nemůže přidat seznam stop do knihovny, protože seznam stop neobsahuje žádné položky.
38772. Služba Key Distribution Center byla úspěšně zastavena.
38773. Odpověď druhé strany na hledání je neplatná.
38774. Probíhá spuštění kompilace aplikace.
38775. Mongolština (cyrilice)
38776. Odlišná verze směrovače s adresou IP %1 se nachází na rozhraní s adresou IP %2.
38777. Hodnota indexu je mimo meze pole.
38778. Systém byl poškozen. %1
38779. Připojení serveru ke službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo, protože volání funkce RpcBindingSetAuthInfoEx selhalo s kódem chyby systému Win32 %1.
38780. Všechny zadané disky nejsou ze stejného balíku.
38781. Název fondu aplikací
38782. Před instalací služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) je třeba nainstalovat technologii ASP.NET.
38783. Filtrování identifikátorů SID není u tohoto vztahu důvěryhodnosti povoleno.
38784. Nelze nastavit parametr SchemaContext pro objekt XamlMarkupExtensionWriter.
38785. Během hledání segmentů kanálu v sestavení došlo k výjimce FileNotFoundException: X Název souboru: Y
38786. Příprava obnovení součásti %1 se nezdařila.
38787. Služba KtmRm přijala neplatnou zprávu. Specifické informace o události: %1.
38788. Chyba provádění příkazu: %1
38789. Chyba analýzy manifestu: Nebyl nalezen znak jednoduchých nebo dvojitých uzavíracích uvozovek (\' nebo \").
38790. Řadová číslovka X v poli Y překračuje celkový počet polí.
38791. Vyžadovaný atribut nebyl nalezen.
38792. Soubor cookie transakce je neplatný.
38793. Nelze otevřít úložiště certifikátů pro správu licencí TS - kód chyby %1!x!.
38794. Při hledání nebo načítání souboru odpovědí bezobslužné instalace došlo k vnitřní chybě instalačního programu systému Windows.
38795. Nelze změnit název serveru proxy, pokud server proxy nepoužívá vlastní nastavení.
38796. Službu replikace souborů nelze spustit.
38797. AES-GCM 192
38798. Boost Bass
38799. Selhání na tokenu '%1' na řádce %2!d!
38800. Nelze najít čárku nebo počet znaků mezi předcházejícím tokenem a čárkou je nulový (např. 0x,).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions