English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23601. Nastavovat heslo (bez znalosti původního hesla)
23602. Vnitřní stav služby DFS se stal nekonzistentním
23603. Nezabezpečená univerzální skupina byla změněna na zabezpečenou globální skupinu.
23604. Ovladač %2 vrátil neplatné číslo ID pro podřízené zařízení (%3).
23605. Službě Řízení front zpráv se nepodařilo poslouchat protokol Ipv4. Zprávy nebudou v protokolu Ipv4 přijímány. Chcete-li, aby služba Řízení front zpráv přijímala zprávy v protokolu Ipv4, ověřte, zda je nainstalovaný a funkční (požaduje se restartování počítače). Chyba %1: %2
23606. Vstupní bod %2 v prostředku obecného skriptu clusteru %1 nebyl dokončen v časovém limitu. Příčinou může být nekonečná smyčka nebo jiné problémy mající za následek nekonečnou dobu čekání. Další příčinou může být příliš nízká hodnota časového limitu pro tento prostředek. Zkontrolujte vstupní bod skriptu %2 a ověřte, zda byly v kódu skriptu opraveny všechny nekonečné doby čekání. Potom v případě nutnosti zvažte zvýšení hodnoty časového limitu.
23607. Modul plug-in v <%2> nebyl inicializován.%1
23608. Při pokusu aktualizovat heslo tento návratový stav znamená, že hodnota poskytnutá jako nové heslo obsahuje hodnoty, které v heslu nejsou přípustné.
23609. Z datového proudu nelze číst.
23610. Požadavek na přihlášení byl odepřen.
23611. Dané uživatelské jméno protokolu CHAP je neplatné.
23612. Byla přijata neočekávaná odpověď serveru.
23613. Systému se nepodařilo vytvořit vlastní komponentu Compensator nástroje CRM. %1
23614. Filtrování je ve zdroji dat X podporováno pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode zdroje dat je nastavena na hodnotu DataSet.
23615. Správce VidPN příslušného grafického adaptéru neobsahuje aktivní VidPN.
23616. Byla překročena maximální velikost titulu.
23617. Parametr %1!c! vyžaduje další argument
23618. IKE - Povolit protokol IPSEC/IKE %1!-10.10s!
23619. Požadovaná operace je pro konstruktor DynamicMethod neplatná.
23620. V systému Windows došlo k chybě při zaznamenávání informací výsledné sady zásad (RSoP), které popisují rozsah objektů zásad skupiny použitých pro počítač nebo uživatele. Nastavení zásad skupin bylo úspěšně použito pro počítač nebo uživatele, avšak nástroje pro správu pravděpodobně nebudou hlásit správné hodnoty.
23621. Kód události X není platný. Kódy událostí menší než Y jsou vyhrazeny pro technologii ASP.NET.
23622. Hodnota X musí být menší než Y.
23623. Odinstalace systémového svazku
23624. StylusPointDescription podporuje maximálně 31 tlačítek.
23625. Definice typu nemůže současně obsahovat atributy "minInclusive" a "minExclusive".
23626. Chyba stránky byla vyřešena čtením ze sekundárního paměťového zařízení.
23627. Název součásti neodpovídá typu jejího obsahu.
23628. Službu Netlogon nelze spustit, protože jiná služba Netlogon běžící v doméně je v konfliktu se zadanou rolí.
23629. Externí program %1 vrátil kód %2!u!.
23630. Vrácení bylo přerušeno, protože svazek byl odstraněn.
23631. Aktuální použití nepovoluje, aby byla u parametru %1 zadána hodnota.
23632. Měnit oprávnění přiřazená k účtu
23633. V podpoře zabezpečeného kanálu došlo k chybě.
23634. Operace by znemožnila použití svazku RAID-5, proto není povolena.
23635. Službu RSM nelze pomocí správce řízení služby zaregistrovat.
23636. Zadaný typ obsahu cesty zobrazení VidPN je neplatný.
23637. CoID=%1: Uživatel %2 byl připojen, ale selhalo jeho ověření na portu %3. Linka byla odpojena.
23638. Operace služby WS-Management za účelem aktualizace úložiště mapování certifikátů v konfiguraci služby WINRM lze provádět pouze vzdáleně.
23639. Zadaný port řadiče není platný.
23640. Klíč %1 obsahuje příliš dlouhý název %s. Agent SAP nemůže pokračovat.
23641. MC4640: Obor názvů obor názvů je označen jako kompatibilní se sebou pomocí atributu XmlnsCompatibilityAttribute. Obor názvů nemůže přepisovat sám sebe, přímo ani nepřímo.
23642. Typ X není jazykem podporován.
23643. Objekt nebude vytvořen, protože na modulech načtených komponentou COM nelze provést ověření podpisu. Objekt je pravděpodobně filtr, modul pro dělení na slova, lemmatizátor nebo popisovač protokolu.
23644. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Přidělení paměti pro nový název prostředku %2 se nezdařilo. Chyba: %3
23645. Požadovaná rychlost zápisu nebyla jednotkou podporována a rychlost byla upravena.
23646. Došlo k pokusu o přesměrování aktivace pro typ Název typu, X. Tato operace není povolena, protože s tímto typem byl již registrován typ známé služby nebo tento typ byl registrován jako typ aktivované služby.
23647. Zadaná transformace barev je neplatná.
23648. Modulu snap-in Instalace softwaru se nepodařilo zavést balíček %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
23649. (GMT+02:00) Káhira
23650. Služba Systémový čas nyní synchronizuje systémový čas s časem zdroje %1.
23651. Není možné používat režim kódování VBR s nekomprimovaným zvukem nebo videem.
23652. Pokus o aktualizaci se nezdařil, protože zdroj dat vrátil neočekávanou entitu.
23653. Nastavení adresáře %1 tak, aby nové soubory byly komprimovány
23654. Síťové připojení příslušející síťové kartě s adresou %1 bylo součástí DHCP Quarantine Enforcement Client odebráno z dříve přiřazené konfigurace karantény IPv6.
23655. Při vytváření události zastavení ukončení rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury CreateEvent je %1.
23656. %1 MB ve %2 souborech
23657. Funkce SQLMoreResults skončila s chybou %1.
23658. Internal error: bad parameters to DeviceGetOverlapSubranges.
23659. Kritická hodnota t – dva konce:
23660. Název_spouštěné_služby: %1
23661. Zvýšení úrovně řadiče domény pomocí možnosti Instalovat z média nelze spustit, protože verze operačního systému (%1.%2) zdrojové databáze neodpovídá verzi operačního systému (%3.%4) místního počítače.
23662. Operace není u nepovoleného elementu povolena.
23663. Nepodporovaná rodina protokolů
23664. Určuje, zda je během komunikací povolen signál DTR (Data Terminal Ready).
23665. Neplatné určení jednotky
23666. %1 místní adresář
23667. Server brány TS %1 byl přidán do seznamu serverů v serverové farmě brány TS nebo bylo jeho nastavení aktualizováno.
23668. Zadaná identifikace spojení není platné spojení.
23669. Pro tento obsah nelze nalézt licenci.
23670. Šířka musí být větší nebo rovna hodnotě minimální šířky DrawingAttributes.MinWidth a menší nebo rovna hodnotě maximální šířky DrawingAttribute.MaxWidth.
23671. Službě publikování na webu se nezdařilo povolit omezení šířky pásma u webu %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
23672. Čítač X neexistuje.
23673. Označuje, že dané ID zabezpečení nelze přiřadit jako popisek objektu.
23674. Účet počítače %1 byl vytvořen v %2.
23675. Elementy pole AdjustmentRule nesmí obsahovat období letního času, která by se překrývala s vlastnostmi DateStart nebo DateEnd takovým způsobem, že by vznikla neplatná nebo nejednoznačná časová období.
23676. Požadavek obsahuje ID činnosti protokolu událostí klienta.
23677. Prostředek kvora se nepodařilo převést do stavu online.
23678. V položce začínající na řádku %1!d! došlo k chybě přidání: %2
23679. Vnější chyba
23680. Získá nebo nastaví velikost čáry vodorovného popisku. Tento atribut se používá pouze v případě, že jsou popisky vykreslovány mimo datové body.
23681. Operace PnP byla odmítnuta, protože %1 není ve stavu, v němž může být požadavek uznán.
23682. Při pokusu o zastavení obslužné rutiny protokolu domény aplikace došlo k chybě.
23683. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 je nepodporovaný a zastaralý.
23684. Název vlastnosti X zadaný v atributu ETagAttribute v typu Název typu není platným názvem vlastnosti. Zadejte platný název vlastnosti.
23685. V hlášení chyb nebylo možné zaznamenat kontrolu chyb.
23686. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: V podprocesu spuštěném k provedení aktualizace nastavení trasování došlo k chybě. Změny nastavení trasování, které byly provedeny pomocí dialogového okna Možnosti trasování, se pravděpodobně neprojeví. Vnitřní informace: %1.
23687. Oprávnění Uzamykat paměť
23688. Sekce odloženého načtení nebyla sebrána v X.
23689. Chyba: nerozpoznaný nebo neúplný příkazový řádek.
23690. MSB3263: Soubor File Name nelze přečíst a bude ignorován. Tento soubor byl předán parametru FullFrameworkAssemblyTables nebo byl nalezen ve složce X předané parametru FullFrameworkFolders. Y
23691. Dolní meze pole musí být identické.
23692. Tato nadřazená položka není platnou nadřazenou položkou této položky.
23693. Podrobný výsledek HRESULT. Vrácený hr=%1, Původní hr=%2
23694. Pokud scénář po uplynutí maximálního časového intervalu nadále probíhá, bude nástrojem SEM automaticky ukončen.
23695. Jednotka DFS obdržela odkaz pro "%2" od %3
23696. Tisková úloha %1 byla odstraněna a nebude tisknout.
23697. Zadaná skupina neexistuje.
23698. Chybný režim %1!d!
23699. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože nastavení plánu nebylo nalezeno. Znovu konfigurujte plánované zálohování.
23700. Pro zkonstruování UUID není k dispozici žádná síťová adresa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions