English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11101. Uzel clusteru je již v provozu.
11102. Jiná relace má soukromou verzi stránky.
11103. Systém Windows nemůže nastavit nová oprávnění pro kontejner objektu zásad skupiny <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
11104. Platnost pokusu o připojení vypršela, aniž by připojení bylo vytvořeno.
11105. Otevření připojení a přihlášení bylo úspěšné. Potom však došlo k chybě při zařazování připojení do aktuální distribuované transakce.
11106. Získávání informací o svazku...
11107. Licence pro tento soubor vyžaduje vyšší úroveň zabezpečení, než má aktuálně používaný přehrávač. Zkuste použít jiný přehrávač nebo stáhněte novější verzi svého přehrávače.
11108. Byl dosažen maximální počet používaných vyrovnávacích pamětí protokolu.
11109. Výpis soukromých vlastností pro všechny prostředky:
11110. Bylo nalezeno %1!d! připojení.
11111. Obrázek nebyl nalezen.
11112. Formát zadaného názvu domény není platný.
11113. Délka položky indexu je pro typ položky 0x%1 příliš malá.
11114. Došlo k chybě. Podrobnosti o výjimce:
11115. Byl vydán token prostředku. V závislosti na zásadách auditu mohou být do události 10510 se stejným ID transakce zapsány další podrobnosti o tomto tokenu.
11116. Smart Card Service
11117. Účet počítače pro tento licenční server Terminálové služby nebo účet Síťové služby byl přidán do skupiny Licenční servery terminálového serveru ve službě Active Directory Domain Services.
11118. Určuje, zda je čítač určen jen pro čtení. Vzdálené čítače a čítače, které nebyly vytvořeny pomocí této komponenty, jsou určeny jen pro čtení.
11119. Server DNS nemohl odstranit zónu %1 ze služby Active Directory. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně. Jestliže se znovu nepokusíte danou zónu odstranit pomocí konzoly služby DNS, nebude zóna z adresáře odebrána. Chyba je uložena v datovém bloku události. Další informace naleznete v online nápovědě v tématu Přidání a odebrání zón.
11120. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebylo možné odstranit z této instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), protože se jedná o poslední instanci služby AD LDS v oddílu a doména má podřízenou doménu.
11121. Uzel typu %1 nemůže mít název %2.
11122. Tato operace není jednoznačná, neboť odkaz má více serverů.
11123. Jako součást procesu čistění uzlu clusteru byla clusterová služba zastavena a nastavena jako zakázaná.
11124. Hodnota je větší než velikost kolekce.
11125. Nastavení informací o zásadách LSA
11126. Relace FTP byla ukončena.
11127. Z uložené instance byla načtena hodnota nesprávného typu. Byla očekávána hodnota typu Název typu, ale načtena hodnota null.
11128. U příkazu /TargetFailback je třeba zadat správně formátovaný kořenový adresář nebo odkaz DFS.
11129. Vypršení časového limitu sběrnice nebo nepřítomnost zařízení
11130. Umožňuje nastavit vlastnosti u zadaného fondu aplikací. Je třeba zadat přesný identifikátor fondu aplikací odkazující na existující fond aplikací.
11131. Zadejte jiný e-mail.
11132. Nedostatečná velikost vyrovnávací paměti
11133. Nepodařilo se otevřít přístupový token aktuálního podprocesu.
11134. Zadejte uživatelské jméno pro %1!ws!:
11135. Číslo SID domény není konzistentní.
11136. Příprava instalace...
11137. Hodnota vlastního atributu X musí být větší než nula.
11138. %1 (%2) %3Ověření načtení stránky databáze ze souboru %4 s posunem %5 (stránka databáze %10) o %6 bajtů se nezdařilo. Došlo k neshodě kontrolního součtu stránky. Byl očekáván kontrolní součet %8, ale skutečný kontrolní součet byl %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud tento stav potrvá, obnovte databázi z předchozí zálohy. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
11139. Časový limit operace pro klávesnici PS/2 vypršel (časový limit lze nakonfigurovat v registru).
11140. Odpověď vyhledávání serveru online není platná.
11141. Inicializace datové struktury se nezdařila.
11142. Porovnání souborů OK
11143. Zadaný výraz obsahuje metadata X z jiného pracovního prostoru, než je cílový pracovní prostor.
11144. Tato operace nemůže načíst data pro jednu nebo více bitových kopií v této skupině bitových kopií.
11145. Začátek provádění položky TransactionContextWorkItem - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
11146. Cílová cesta obnovení je soubor, nikoli adresář.
11147. Protokol události je poškozen.
11148. Ověření se nezdařilo, služby nejsou k dispozici
11149. Služba WINS zjistila nedostatek paměti. Ověřte, zda systém nemá nedostatek virtuální paměti.
11150. * ŽÁDNÉ *
11151. Přidání kolekce dat %2 pro omezený počet pomůcek jiného typu než PLA se nezdařilo; kód chyby %4.
11152. Rutina CollectDhcpPerformance se nezdařila, protože nebyl vytvořen sdílený segment paměti.
11153. Omezení pro parametr trasy X v trase s adresou URL Y musí obsahovat řetězcovou hodnotu, aby bylo možné použít parametr HttpMethodConstraint.
11154. Při zpracování souboru SQL File Name došlo k chybě. Číslo chyby SQL: X; zpráva SqlException: Y
11155. Úlohu nelze dokončit. Soubor XML není podle schématu platný. Neplatný obor názvů: [%1].
11156. Byla dosažena poslední nalezená položka.
11157. %1 je duplicitní klíč %2 omezení identity %3.
11158. Služba Řízení front zpráv nemůže navázat připojení SSL s počítačem příjemce, protože název počítače zadaný ve formátu fronty HTTP neodpovídá názvu certifikátu serveru příjemce. Tato událost je protokolována nejvíce za %1 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2193 na požadovanou dobu v sekundách.
11159. Element nebo název tabulky obsahující atributy nebo sloupce určené třídou TextField a ValueField
11160. Objekt adresáře existuje.
11161. Žádost nemůže být dokončena, protože svazek je otevřen nebo používán. Pravděpodobně je konfigurován jako systémový svazek, spouštěcí svazek, svazek stránkovacího souboru nebo svazek souboru s havarijním výpisem.
11162. Požadavek nelze zpracovat, protože systém nemá dostatek prostředků. Opakujte akci později nebo se obraťte na správce systému, aby uvolnil systémové prostředky.
11163. Zkušební období služby iniciátoru iSCSI vypršelo.
11164. Typ Název typu nelze implicitně převést na typ X.
11165. Podporované typy stínové kopie svazku
11166. U prostředku síťového názvu %1 (s přidruženým síťovým názvem %2) je povoleno ověřování pomocí protokolu Kerberos. Přidání potřebných ověření do místního úřadu zabezpečení se nezdařilo. Přidružený kód chyby (%3) označuje nedostatečná oprávnění, která jsou pro tuto operaci běžně vyžadována. Je vyžadováno oprávnění TCB (Trust Computing Base), které je nutné povolit v každém uzlu daného clusteru.
11167. Operace jiná než zavření byla požadována pro objekt souboru, pro který bylo odstraněno čekání.
11168. Nebyly nalezeny žádné skupiny cílových portálů.
11169. Nebyl nalezen kompatibilní čip TPM. Služba TBS vyžaduje čip TPM verze %1 nebo vyšší, avšak verze čipu TPM v počítači je %2.
11170. Nejméně jeden stav cesty nebyl úspěšně nastaven v důsledku nepříliš závažné chyby (tedy stav je v konfliktu s aktuálními zásadami vyrovnání zatížení).
11171. Došlo k systémové chybě %1!d!.
11172. Atribut X nepodporuje použití tvůrců výrazů.
11173. Konfigurace ovladače po instalaci.
11174. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné vytvořit ani aktualizovat tiskovou frontu, protože se v systému Windows nezdařilo vytvoření vazby s kontejnerem %1. Chyba: %2 Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
11175. Parametr Short Period musí být kladná hodnota.
11176. Slučování obsahu bylo úspěšně dokončeno.
11177. Prvek (%1) má obsah (%2). Metabáze používá hodnoty atributu, nikoli obsah prvku. K tomu může dojít, pokud je vynechána levá hranatá závorka <.%3%4%5
11178. Možnost SChannel vyžaduje zadání certifikátu.
11179. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Název je příliš dlouhý.
11180. %1: Chybný index rozhraní %2
11181. Tato kopie systému Windows není pravá. Chcete-li získat úplnou ochranu tohoto programu, musíte ověřit, že vaše kopie systému Windows je pravá. Dokud úspěšně neověříte pravost vaší kopie systému Windows, odstraní tento program pouze některé hrozby. Pouze uživatelé pravého softwaru společnosti Microsoft mají přístup k nejnovějším aktualizacím, funkcím a odborné pomoci.
11182. Přidruží šablony k rolím.
11183. HTTP: Úloha trasování požadavku
11184. Objekt musí být polem primitiv.
11185. Shromažďování informací potřebných k odinstalaci tohoto řadiče domény služby Active Directory...
11186. Při ověření nebyl splněn požadavek zabezpečení vzdálené strany. Pokuste se zvýšit hodnotu ProtectionLevel nebo ImpersonationLevel.
11187. Vlastnost Název vlastnosti, na kterou odkazuje identifikátor URI požadavku, je otevřená vlastnost a odkazuje na kolekci prostředků. Otevřené vlastnosti nemohou obsahovat kolekce.
11188. Nepodařilo se přečíst datový proud deníku USN %1.
11189. Typ nemůže být prázdný řetězec.
11190. V cíli zálohy dochází volné místo. Budoucí zálohy do tohoto cíle mohou v důsledku potřeby dostatečného místa selhat.
11191. Kritická hodnota Z – dva konce:
11192. Dispečer vyvolal metodu AfterCall na třídě ParameterInspector typu Název typu.
11193. Vlastnost nebo indexovací objekt X.Y nelze použít v tomto kontextu, protože přístupový objekt pro nastavení není k dispozici.
11194. Službě KDC byl odeslán neplatný požadavek.
11195. Tato funkce byla zavolána neočekávaně.
11196. Stav výběru uzlu stromu
11197. %1Catalog: %2. Bylo spuštěno hlavní sloučení z vnitřního důvodu s číslem %3.
11198. Služba Plánovač úloh ukončuje modul úloh %1 z důvodu chyby v položce %2. Další údaje: Hodnota chyby: %3
11199. Aktivační služba procesů systému Windows se zotavila z předchozí chyby při vytváření fondu aplikací %1. Další informace naleznete v událostech, které byly dříve uloženy do protokolu.
11200. Naplánovaná replikace neproběhla. Systém byl příliš zaneprázdněn a spuštění požadavku v okně plánování se nezdařilo. Fronta replikace je přetížena. Pokuste se snížit počet partnerů nebo snížit naplánovanou frekvenci replikací.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions