English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12701. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla zpracovat žádost %1 z důvodu chyby: %2. Žádost byla pro %3.
12702. Požaduje se Windows Media Player verze 10 nebo novější.
12703. V rozhraní %1 nejsou k dispozici žádné servery MADCAP.
12704. Delegát klienta neposkytl certifikát a k dispozici nejsou jiné uživatelské certifikáty. Je třeba provést pokus o restart relace.
12705. Metoda IOPMVideoOutput::Configure nemůže povolit zadanou technologii ochrany výstupu, protože rozlišení obrazovky tohoto výstupu je příliš velké.
12706. Klíč, který se má použít z hodnot trasy.
12707. Nelze odstranit pracovní soubor systému souborů EFS. Chyba: %1.
12708. Vybrat server a databázi
12709. Parametr %1 je neplatného typu.
12710. Sestava ApplicationGesture musí obsahovat alespoň jeden člen.
12711. Soubor není k dispozici (např. nebyl nalezen, nelze k němu přistoupit).
12712. Fronta požadavků na volání je plná.
12713. Soubor .resources je poškozen. Zadaný typ neexistuje.
12714. Změňte vlastnosti webové části a pak kliknutím na tlačítko OK nebo Použít změny proveďte.
12715. Neplatný parametr %1
12716. Parse Error on %2
12717. Chyba služby Stínová kopie svazků: Autor stínové kopie %3 vyvolal rutinu %4, která se nezdařila se stavem %1 (převeden na %2).
12718. Relace TLS se nezdařila. Název domény elektronické pošty použitý pro dosažení cílového serveru se neshoduje s názvem v certifikátu.
12719. Sdílení portů (čtení)
12720. Argument pole má hodnotu null.
12721. Před zahájením nové operace obnovení ukončete pomocí příkazu END RESTORE aktuální operaci obnovení.
12722. Aktualizace informace o cíli zálohování ve starých zálohovacích skladech provedená v cíli zálohování se nezdařila.
12723. Žádná karta
12724. %1 (%2) %3Databáze %4 je částečně připojena. Fáze připojení: %5. Chyba: %6
12725. Množství svislé výplně kolem položek
12726. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že aplikace je spuštěna v platném období odkladu mimo toleranci.
12727. Nelze konfigurovat adresy serverů WINS.
12728. Výchozí prvek defaultBrowser určený vlastností parentID X nebyl nalezen.
12729. XC1019: Neznámý typ parametru X typu Attribute
12730. Vyhledávání aktualizací...
12731. Určuje port a název serveru, v němž je vzdáleně uložen stav relace. Toto nastavení je vyžadováno v režimu StateServer.
12732. Povolit &zabezpečení přístupu ke kódu (standardně povoleno)
12733. Chyba ověření
12734. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují řazení.
12735. Nelze načíst typy v sestavení Název sestavení , protože sestavení obsahuje EdmSchemaAttribute a uzavření typů se načítá podle názvu. Není povoleno načítání podle názvu a podle atributu současně.
12736. Ověřování zpráv služby MSMQ je vypnuto pro aplikaci modelu COM+, ve které je zapnuto zabezpečení. Toto použití je přijato.%1
12737. Akce provedená uzlem v případě, že je vybrán
12738. Daná bitová kopie již patří do této skupiny bitových kopií.
12739. Pokud jeden z konců vztahu je KeyEntry, nelze změnit stav vztahu.
12740. Nebyl zadán výstupní systém souborů.
12741. Zásobník je prázdný.
12742. Nelze dokončit vytváření objektu typu Název typu. Nebyly splněny požadavky pro import X.
12743. Rutina OpenDhcpPerformanceData byla úspěšně dokončena.
12744. Operace replikace narazila na objekt s neplatným typem instance.
12745. Popisovač klíče odkazuje na neplatný klíč.
12746. Pro adresu URI X nebyl registrován žádný naslouchací modul.
12747. Název vlastnosti je v rozporu s předdefinovanou definicí vlastnosti
12748. Server inovován
12749. Služba Řízení front zpráv nemůže navázat připojení s %1, protože bylo dosaženo limitu připojení pro tento počítač. Příliš mnoho počítačů se pokouší odesílat nebo přijímat zprávy pomocí tohoto počítače. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2186 na požadovanou dobu v sekundách.
12750. Nejedná se o adresář
12751. Chyba vkládání datových bodů. Pro tuto datovou řadu lze nastavit pouze hodnoty Y X.
12752. Modul ModuleBuilder nelze uložit, pokud byl vytvořen jako základ modulu AssemblyBuilder. Použijte metodu Save modulu AssemblyBuilder.
12753. Příznak pro sledování podadresářů.
12754. Zabezpečená univerzální skupina byla změněna na nezabezpečenou univerzální skupinu.
12755. Prázdné sestavy nejsou platnou hodnotou argumentu.
12756. Operace byla přerušena.
12757. Prostředku síťového názvu clusteru %1 se nepodařilo provést operaci změny názvu. Nelze kontaktovat řadič domény %2, ve kterém byl objekt počítač %3 přejmenován. Kód chyby: %4. Zkontrolujte, zda je řadič domény přístupný, a ověřte, zda nedochází k potížím s připojením. Pokud při příštím uvedení prostředku do online režimu nebude daný objekt nalezen v žádném řadiči domény, dojde k pokusu o opakované vytvoření objektu počítače.
12758. [MaxAge] Kontrola absolutního času vypršení platnosti (citlivá na posun hodin), čas vypršení platnosti mezipaměti: X.
12759. V přistupujícím objektu nezbývá dost bajtů pro čtení na této pozici.
12760. Hledání všech stínových kopií v počítači pomocí dotazu...
12761. Nelze vytvořit transparentní server proxy. Bude-li použit vlastní objekt RealProxy, musí nastavovat typ serveru proxy.
12762. Skupina musí obsahovat alespoň jeden element.
12763. Médium se nepodařilo vysunout, protože je v jednotce.
12764. Kolekci X nelze naplnit, protože při čtení vlastnosti IsReadOnly u typu Název typu došlo k výjimce.
12765. Nezdařilo se získat zámek systému souborů.
12766. Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje vlastníka instance, ale s popisovačem InstanceHandle není svázán žádný vlastník.
12767. Program Sledování prostředků nedovolí provést operaci selhání, dokud je prostředek v současném stavu. To se může stát, je-li prostředek ve stavu Čeká.
12768. Před ověřením uživatele je třeba provést operaci podpisu.
12769. Typ prostředku Název typu byl registrován funkcí DataServiceConfiguration.EnableAccess(), ta však již neexistuje v zprostředkovateli datových služeb.
12770. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila načtení instance se stavem InstanceState.Uninitialized, která obsahuje data instance. Neinicializované instance nesmí obsahovat data instance.
12771. Získá nebo nastaví styl šipky poznámky.
12772. Obnoví X.
12773. Server s obsahem %1 (%2) je spuštěn.
12774. Aktuální vektor cílového umístění:
12775. Odpověď explicitně povoluje ukládání v mezipaměti. Cache-Control: X.
12776. The colors identify
12777. Doba trvání kalendáře musí být kratší než frekvence, s jakou se opakuje. Zkraťte dobu trvání nebo změňte způsob opakování a opakujte akci.
12778. Statistické analýzy – Neplatná odchylka
12779. Pro opravu souboru deníku USN není na disku dostatek místa.
12780. Bajt, kterým mají být nahrazeny přijaté bajty s chybami parity
12781. Kód informací o zdroji obsahu obsahuje neočekávané ukazatele s hodnotou Null.
12782. Není zadána jednotka ke kvantifikaci.
12783. CHYBA – Stav systému nelze obnovit z vyměnitelného média ani disku DVD.
12784. Opětovnou inicializaci lze vyvolat pouze v případě, že tento popisovač ExclusiveHandle nebyl použit při registraci žádné stávající záložky.
12785. Dispečer vyvolal metodu BeforeCall na třídě ParameterInspector typu Název typu.
12786. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel obnovil činnost clusteru. Po spuštění bude tento hostitel aktivním členem clusteru.
12787. Správce systému tuto funkci zakázal s výjimkou případů místního spuštění v řadiči domény, který používá konzola pro tuto doménu. Chcete-li tento objekt zásad skupiny (GPO) obnovit (nebo importovat), přihlaste se k řadiči domény a zkontrolujte, že konzola používá tento řadič domény, nebo kontaktujte správce, který má oprávnění to udělat.
12788. Nebylo možné spustit Správce oken plochy z důvodu nedostatečné barevné hloubky režimu zobrazení.
12789. Formát souboru je neplatný.
12790. Odstranění vztahu důvěry s doménou %1
12791. Probíhá spouštění systému Windows.
12792. Laština (Laoská lidově demokratická republika)
12793. Aktuální podproces nepracuje v režimu STA (Single Thread Apartment). Chcete-li spustit proces s parametrem UseShellExecute nastaveným na hodnotu True, musí být aktuální podproces v režimu STA. Zkontrolujte, zda je ve funkci Main označen atribut STAThreadAttribute.
12794. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek obsahoval neplatné voliče pro prostředek.
12795. Centrální úložiště zásad autorizace připojení nebylo možné povolit. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte, zda jste správně zadali název serveru NPS (Network Policy Server) a zda tento server NPS existuje v síti a akci zopakujte. Pokud problém přetrvává, zjistěte a vyřešte všechny potíže s připojením k síti.
12796. Cesta k cíli není platná.
12797. Členové této skupiny mohou plánovat protokolování dat čítačů výkonů, povolovat poskytovatele trasování a shromažďovat trasování událostí prostřednictvím místního i vzdáleného přístupu do tohoto počítače.
12798. Element %2 je podle modelu obsahu nadřazeného elementu %1 neočekávaný.
12799. Služba WS-Management nepodporuje zadaný typ kódování.
12800. Služba LPD (Line Printer Daemon) nemohla splnit požadavek z %1, pravděpodobně kvůli potížím se sítí. Zkontrolujte síťové připojení mezi oběma počítači.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions