English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18201. Argument musí být nastaven jako jedna z vlastností elementu WorkflowElement.
18202. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo obnovit certifikát %2 (%3).
18203. Nepodařilo se získat operační charakteristiku jednotky %1 v knihovně: %2.
18204. Zobrazení není možné z důvodu uzavření plochy.
18205. Operace, o kterou se pokoušíte, není podporována službou EapMethod (typ %1!d! ID dodavatele %2!d!).
18206. Zadané rozhraní nebylo nalezeno.
18207. Žádné další položky neexistují.
18208. Nelze nalézt klíč relace v části IIS_Global souboru XML.
18209. Řada X používá neexistující název legendy Y. Nastavte vlastnost Legend na hodnotu Default (Výchozí).
18210. Člen Člen byl již zapsán.
18211. Během migrace licence se používá součást správy práv k digitálním médiím (DRM). Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
18212. %1 (%2) %3Disk s protokolem databázového stroje je plný. Jestliže databázové soubory nejsou ve stavu čistého vypnutí, může uvolnění místa na disku odstraněním souborů protokolu způsobit, že databáze nebude spustitelná. Pouze v případě, že jsou databázové soubory ve stavu čistého vypnutí, je možné očíslované soubory protokolu přesunout, nikoli však odstranit. Nepřesunujte %4.
18213. Schéma URI pro zadané rozhraní IWebProxy má neplatnou hodnotu X. Podporován je pouze protokol http.
18214. Modulu RenderDvdVideoVolume nelze předat parametr AM_DVD_EVR_ONLY, pokud graf filtru tvůrce grafu obsahuje zobrazovací jednotku, která není zobrazovací jednotkou EVR.
18215. Zadaná metoda nemůže být dynamická nebo globální a musí být deklarována pomocí definice obecného typu.
18216. Fyzická cesta k aplikaci, která má být zkompilována. Pokud není zadán parametr -p, bude k vyhledání aplikace použita metabáze služby IIS. Tento přepínač musí být použit současně s přepínačem -v.
18217. Ovladač pro tento cíl již existuje.
18218. Název pracovní stanice je používán jinou pracovní stanicí.
18219. Konfliktní objekt byl odstraněn. Vyžadováno přejmenování.
18220. Vypršel časový limit požadavku
18221. Řídicí kanál protokolu HTTP pro Službu publikování na webu (Webovou službu) se neotevřel. Datové pole obsahuje číslo chyby.
18222. Místní služba WINS požádala vzdálenou službu WINS o aktualizaci čísla verze databázového záznamu, jehož vlastníkem je vzdálená služba WINS. Vzdálená služba WINS nemohla aktualizaci provést a ohlásila chybu.
18223. Při vytváření připojení k serveru SQL Server došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je SQL Server nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení.
18224. Styl ohraničení vzhledu.
18225. Operace nebyla dokončena, neboť požadovaný soubor nebyl nalezen.
18226. Při přidávání účtu %1 do skupiny %2 došlo k chybě. Při otvírání skupiny došlo k potížím %3. Přidejte tento účet do skupiny ručně.
18227. Pravidelné vyhledání aktualizací zabezpečení pro tento počítač se nezdařilo. Je třeba, aby správce zkontroloval, zda je server produktu Windows Server Update Services dostupný a zda je Agent webu Windows Update v tomto počítači nakonfigurován k synchronizaci s tímto serverem.
18228. Funkce SendTo dokončena: %1 %2 %3 %4
18229. Atribut X není v této direktivě podporován, je-li použit atribut Y.
18230. Zadaná modalita VidPN není podporována (například nejméně dva připojené režimy nemohou fungovat souběžně).
18231. Hlavička Vary položky mezipaměti obsahuje znak '*'.
18232. Zprostředkovateli se nepodařilo dokončit operaci. %1
18233. Zadaná znaková stránka není nainstalována nebo není k dispozici.
18234. Došlo k potížím se zabezpečením.
18235. Zpětné volání rozhraní MUI se nezdařilo kvůli souboru %1, který je registrován jako typ %2, protože funkce %3 v knihovně DLL neexistuje. Tuto chybu opravíte nahrazením souboru nebo opravou položky v registru.
18236. Server nemůže vytvořit proces. Server nelze spustit.
18237. Počáteční značka X na řádku Y a pozici Z neodpovídá koncové značce A.
18238. Udělit sestavením &přístup k následujícím klíčům registru:
18239. Stav napájení adaptéru miniportu je nízký.
18240. Požadovaná vlastnost nebo funkce je sice podporována, ale v aktuálním čase nebo kontextu není k dispozici.
18241. Inicializace brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC se nezdařila. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak podpora protokolu TIP nebude povolena.
18242. /showism [] [/verbose] (nutné spustit místně)
18243. Parametr Type musí odkazovat na podtřídu třídy ResourceSet.
18244. Nepodporovaná třída TextAttribute
18245. Není určen certifikát příjemce.
18246. při zápisu na disk došlo k chybě
18247. Proměnná argumentu RuntimeArgument nebo DelegateArgument již existuje s názvem X. Názvy musí být v daném oboru prostředí jedinečné.
18248. Služba pro nasazení systému Windows nemůže vytvořit počáteční stav klienta.
18249. Aktualizace konfiguračního souboru: %1
18250. %1 - možnosti tisku
18251. Kolekce X je prázdná.
18252. Pořadí nelze otevřít.
18253. Písmo datového bodu
18254. Služba WS-Management nemůže vytvořit prostředek, protože ten již existuje.
18255. Chcete-li přehrát vybranou položku, musíte nainstalovat novější verzi programu Macromedia Flash Player. Chcete-li stáhnout program Macromedia Flash Player, přejděte na web společnosti Adobe.
18256. Vnitřní chyba: V kopii konfigurace byla nalezena chyba formátu.
18257. Schema Admins
18258. %1 %2!d!.%3!d! %4
18259. Nelze provést inicializaci podprocesů pro import.
18260. Záznam DNS nebyl odstraněn.
18261. V autoritě pro registraci stavu (Health Registration Authority) došlo k chybě zpracování odpovědi na žádost s ID korelace %1 v umístění %2 (objekt zabezpečení: %3) (chyba: %4). Ověřte konfiguraci autority pro registraci stavu nebo požádejte jejího správce o další informace.
18262. Obecný parametr typu nebyl platný.
18263. Následující uživatelské jméno není jednoznačné a nelze je přeložit na jediného uživatele: %1.
18264. Bylo inicializováno pole vazeb pro data TCP.
18265. Cílový příkaz byl zakázán.
18266. Statistické analýzy – Je nutný více než jeden datový bod.
18267. Adresa URL spuštění není v této platformě podporována.
18268. Atribut simpleType by měl být prvním podřízeným atributem omezení.
18269. Předaný ověřovací modul není registrován.
18270. Typ this nemůže být samotným rozhraním.
18271. Otevřený cílový adresář
18272. Oprava nečitelného datového proudu popisovačů zabezpečení.
18273. Proces, který je hostitelem ovladače pro toto zařízení, byl ukončen.
18274. Vybraný disk má styl oddílů MBR.
18275. Nelze serializovat objekt DataTable. Objekt DataTable používaný minimálně v jednom výrazu DataColumn není potomkem aktuálního objektu DataTable.
18276. APPCMD %ws %ws <-parametr1:hodnota1 ...>
18277. Pro aktivitu může být současně aktivní pouze jedna operace. Aktuálně probíhá jiná operace.
18278. Provedení zpožděné virtualizace se nezdařilo.
18279. Hodnoty registru výkonu LastCounter a LastHelp jsou poškozeny a je třeba je aktualizovat. První a druhá hodnota DWORD v datové části obsahuje původní hodnoty LastCounter a LastHelp. Třetí a čtvrtá hodnota DWORD v datové části obsahuje nové, aktualizované hodnoty.
18280. Prostředek se používá.
18281. Kolekce sloupců legendy
18282. Při migraci původních souborů XML do aktuální služby došlo k chybám. Nejméně jeden soubor chybí nebo je poškozen. Správce systémových prostředků (WSRM) bude z tohoto důvodu spuštěn s prázdným úložištěm dat (hr=%1). Původní datové soubory lze do Správce systémových prostředků importovat z adresáře %windir%\system32\windows system resource manager\data1.
18283. Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje odchozí obslužnou rutinu, ale rutina InstanceHandle již byla svázána s vlastníkem instance.
18284. Služba Wired Autoconfig přešla do stavu spuštěno.
18285. Služba Plánovač úloh spustila instanci %2 úlohy %1 z důvodu nečinnosti.
18286. Sériový ovladač nemůže alokovat adekvátní V/V fronty. Může to způsobit nespolehlivost připojení.
18287. Styl použitý pro chybovou zprávu zobrazenou v zóně
18288. Zobrazí seznam všech modulů povolených pro zadanou aplikaci.
18289. Tento disk využívá nebo uzamkl jiný proces.
18290. Nelze zkonstruovat podmíněný požadavek.
18291. (GMT+09:00) Ósaka, Sapporo, Tokio
18292. Příznak na všechny události protokolu HTTP týkající se mezipaměti identifikátorů URI
18293. Před provedením této operace je třeba zavolat metodu Listen.
18294. Podpora transakcí v rámci zadaného správce prostředků systému souborů nebyla spuštěna nebo byla vypnuta z důvodu chyby.
18295. COLOR Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
18296. Přesměrovači se nepodařilo určit typ připojení.
18297. Zadaný typ Název typu není komplexní.
18298. Byl úspěšně odebrán objekt křížového odkazu %1.
18299. Neočekávaný token X v pravidle: Y, v Z.
18300. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil během obnovení tiskových front ze souboru tiskový procesor %1. Chyba: %2. Chcete-li určit příčinu, zkontrolujte chybu systému Windows vrácenou touto událostí.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions