English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17201. Workflows Terminated/sec
17202. Transformace vyžaduje profil, ale žádný profil nebyl zadán ani nalezen.
17203. Sériový port nepodporuje kódování X. Podporovaná kódování zahrnují kódování ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding a většinu jedno- a dvoubajtových kódových stránek. Úplný seznam naleznete v dokumentaci.
17204. Vyhledávací služba systému Windows byla spuštěna.%1
17205. Chcete-li, aby objekt InstanceOwner odpovídal spustitelné instanci v úložišti, kterou požaduje, a mohl ji načíst, je třeba při jeho vytvoření určit příslušný typ hostitele pracovního postupu. To můžete provést přidáním dvojice klíčových hodnot ke kontejneru objektů a dat CreateWorkflowOwnerCommand.InstanceOwnerMetadata při spuštění příkazu. Klíč WorkflowHostType je uveden v dokumentaci. Hodnota musí být typu XName a musí odpovídat typu načítaných instancí.
17206. Modul plug-in rozšíření aplikace vrátil neplatné pořadí obnovení součástí.
17207. Nedostatek kurzorů tabulky.
17208. Sady oprávnění nebo příznaky lze změnit pouze pro předdefinované kódové skupiny.
17209. Zásady použití adresářové služby byly aktualizovány.
17210. Začíná kontrola systému. Tento proces nějakou dobu potrvá.
17211. V souboru INF nebyl nalezen povinný oddíl.
17212. Koordinátor MS DTC zjistil chybu při pokusu o zpracování zprávy ze spojení se systémem '%1'. Příchozí zpráva by měla pocházet z jiného koordinátora MS DTC, to však nebylo ověřeno. Hlavní název je '%2'.
17213. Index aktuálně vybraného řádku
17214. Nepodařilo se získat relaci aktivní konzoly.
17215. Přidá a nakonfiguruje zprostředkovatele členství.
17216. Pracovní podproces byl vytvořen správcem.
17217. Nelze spustit modul plug-in správce stahování v programu Windows Media Player. K této situaci může dojít, pokud systém nemá dostatek prostředků.
17218. K indexu byla přidána virtuální kořenová složka %1 a namapována na %2.
17219. Z tokenu podprocesu nelze získat identifikátor SID.
17220. Nelze vypočítat velikost zobrazení souboru.
17221. Certifikát přijatý ze vzdáleného serveru byl vydán nedůvěryhodným certifikačním úřadem. Z tohoto důvodu nelze ověřit žádná data obsažená v daném certifikátu. Požadavek na připojení SSL nebyl úspěšný. Připojená data obsahují certifikát serveru.
17222. RECOVER jednotka:
17223. V poli Zadejte názvy objektů k výběru zadejte název identity použité ke spuštěné této webové aplikace.
17224. Uživatel %1 se nemohl přihlásit, nelze získat přístup k domovskému adresáři %2.
17225. Ovládací prvek CatalogPart nemá identifikátor.
17226. Pokus o přečtení nečitelné zprávy
17227. Soubor nebyl nalezen - %1.
17228. Server DNS nemohl vytvořit cestu pro soubor %1 v adresáři %2. Zadaná cesta je příliš dlouhá. Zvolte jinou cestu.
17229. Požadovaný počet bajtů přesáhl maximální hodnotu.
17230. Tento řadič domény je nyní globálním katalogem.
17231. Číst obrazovku
17232. Zprostředkovatel dat nemůže zpětně procházet výslednou sadu.
17233. Funkce není podporována.
17234. Srbština (cyrilice)
17235. Určená hodnota musí být větší než 0.
17236. -> Obnovení stavu RISetup
17237. Kontrola názvu služby neproběhne, protože podkladová platforma nepodporuje rozšířenou ochranu.
17238. Transakce byla provedena.
17239. Řetězec verze má neplatnou délku.
17240. Ladění %1
17241. Došlo k chybě v knihovně štítků médií %1. Hodnoty registru nebyly správně nainstalovány.
17242. Vstupně-výstupní chyba.
17243. Funkce t_look vrátila %1!d!.
17244. Systém nemůže tento program ukončit, protože čeká na odezvu od vás.
17245. Nastavení konfigurace označuje, že tento řadič domény služby Active Directory má být nainstalován v lokalitě %1. Tato lokalita však neexistuje. Ujistěte se, zda je konfigurace lokality nastavena správně.
17246. Vedoucí připojení v této relaci nemůže být odebráno.
17247. V souboru .INF zařízení nebylo nalezeno makro .
17248. Ovladač neotevřel či nevytvořil klíč instance zařízení %2.
17249. Chyba formátování
17250. Nebyl nalezen ovládací prvek DataControl s ID X pro registraci pomocí správce DynamicDataManager.
17251. Musíte zadat název proměnné prostředí.
17252. Na %1 byl nový pokus úspěšný.
17253. %1 odstraněno úspěšně.
17254. Do oblasti NV již byl proveden zápis.
17255. K licenci, kterou používáte, jsou přidružena výstupní omezení. Tuto licenci bude možné použít, až tato omezení budou vyřešena.
17256. Ovládací prvek X musí ve své vlastnosti ItemTemplate obsahovat popisek s ID Y.
17257. Instalace ovladače tiskárny
17258. Seznam adres protokolu IPv6 serverů SIP
17259. Nezdařilo se zavedení knihovny INETMIB1.DLL. Zkontrolujte, zda proměnná prostředí PATH obsahuje soubor knihovny DLL. V datech je vráceno číslo chyby systému DOS.
17260. Nejsou dovolena odstranění začínající u objektu, který má hlavu kontextu pojmenování jako potomka.
17261. Objekt nebo vlastnost již existuje.
17262. Intel 82845
17263. Součást nebo nastavení zadané v souboru odpovědí neexistuje.
17264. Typ posunutí intervalu osy
17265. Výpis upřednostňovaných vlastníků pro skupinu prostředků %1:
17266. Službě Řízení front zpráv se nepodařilo získat ze služby Active Directory Domain Services vlastnosti objektu konfigurace služby MSMQ (chyba: %1). To může být způsobeno zpožděními replikace služby Active Directory Domain Services. Počkejte několik minut a potom restartujte službu Řízení front zpráv. Chyba %1: %2
17267. Svazek není šifrovaný.
17268. Klient není držitelem požadovaného oprávnění.
17269. Aktivita X je kořenovou aktivitou a nelze na ni odkazovat aktivitou Y.
17270. Zadaná hodnota neobsahuje atribut class.
17271. V cíli %1 není k dispozici žádná záloha, protože data zálohování jsou poškozená. Spusťte zálohování znovu, aby bylo možné provést obnovení z cíle.
17272. Systém NetBIOS vrátil chybu: Výpisy NCB a SMB jsou uvedeny výše.
17273. Element %1 je použit v definici DTD nebo ve schématu, není v nich však deklarován.
17274. Chyba RMW
17275. Certifikát certifikační autority pro %3 není důvěryhodný. Zápis certifikátu pro %1 pro certifikát %2 se nezdařil.
17276. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů událostí trasování.
17277. Získá nebo nastaví umístění vnějších popisků relativně k trychtýřovému grafu.
17278. Rozhraní sítě s clustery nebylo nalezeno.
17279. Velikost clusteru je příliš velká.
17280. Při serializaci vlastností bylo zjištěno zacyklení. Komplexní vlastnost Název vlastnosti má hodnotu způsobující toto zacyklení. Zajistěte, aby nedocházelo k žádnému zacyklení.
17281. K vytvoření nespravovaného primárního přidělení je nutné vlastnictví výhradního režimu.
17282. Do zavřeného dokumentu nelze přidat prvek.
17283. Funkce GetProcAddress pro rozhraní API řízení front zpráv se nezdařila. Řízení front zpráv zřejmě není správně nainstalováno.%1
17284. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 26 - vypnuto
17285. Důvod: Podadresář v adresáři Code aplikace byl změněn nebo přejmenován.
17286. Třídy DHCP pro adaptér %1:
17287. Toto je vnitřní chyba: Tato činnost již není platná, protože probíhá vypínání prostředku.
17288. MSB3688: Nelze vytvořit úlohu Xaml. Nebyl nalezen soubor: X.
17289. Uživatel vrátil všechny úpravy národního prostředí uživatele %1 (určeného elementem UserLocale) zpět na výchozí systémové nastavení.
17290. Explicitní transakce byla násilně zrušena.
17291. Unsupported class update.
17292. Probíhá obnovení součásti %1.
17293. Závažnost=Upozornění Byl opět volán již spuštěný přenos pomocí protokolu DHCPv6 Relay.
17294. Obor ModelEditingScope již byl dokončen.
17295. Knihovní aplikace pravděpodobně nejsou službami NT.
17296. Došlo k chybě podprocesu WINS Challenger.
17297. Nelze připojit soubor protokolu auditování.
17298. Nastaví klíč LdapTimeoutValueInSeconds v registru serveru.
17299. Určený soubor NENÍ zhuštěný.
17300. Službě Fax se nepodařilo provést určitou metodu směrování. Služba bude opakovat pokusy o směrování faxu v souladu s konfigurací opakování. Pokud se opakování nezdaří, ověřte konfiguraci metody směrování. ID úlohy: %1. Přijata v zařízení: %2 Odeslána z: %3 Název přijatého souboru: %4. Název rozšíření pro směrování: %5 Název metody směrování: %6

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions