English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4201. Sloupec %1 nebyl definován. SQLSTATE=42S22
4202. Monitorování adresářů modulu kompatibility se nezdařilo.
4203. Tento správce transakcí nemohl rozšířit transakci z jiného správce transakcí TIP.
4204. Zadaný index objektu plex je větší než nebo rovný počtu objektů plex ve svazku.
4205. Nespravované zařazování nedisponuje počtem ElementCount.
4206. Instanci třídy %1 nelze aktualizovat pomocí reprezentace instance třídy %2. Zadejte reprezentaci instance třídy %1.
4207. Datový bod X
4208. Nahradit token úrovně procesu
4209. Distribuovaný systém souborů (DFS) nezískal požadované informace o clusteru. Návratový kód je v datech záznamu.
4210. Určené okno nepatří k tomuto procesu.
4211. Procedura AddInterface() vyvolaná pro přidání rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. Proxy server protokolu IGMP již vlastní jiné rozhraní. Uvedený údaj je kód chyby.
4212. Nelze vypnout přerušení na připojeném zařízení portu %1.
4213. Distribuční seznam neobsahuje žádné členy.
4214. Položka %1 obsahuje neplatný odkaz.
4215. Disk již je dynamický.
4216. Nelze zpracovat soubor X, protože se nejedná o soubor EDMX.
4217. , zaznamy overeni %1!d!
4218. Režim doručování %d je neplatný.
4219. - Zveřejněná cesta: %1
4220. Neznámé LCID.
4221. Aktuální kontext transakce přidružený k podprocesu není platným popisovačem objektu transakce.
4222. Program IPMGM neinicializoval důležitý oddíl. Uvedený údaj je kód výjimky.
4223. Akce Reset musí být inicializována bez změněných položek.
4224. Byla očekávána pravá okrouhlá závorka ).
4225. Critical error
4226. Klient provádí akci X spojenou s kontraktem Y. Zpráva bude odeslána na adresu Z.
4227. Kolekce StaticConnections třídy ProxyWebPartManager je po aktivaci připojení určena jen pro čtení.
4228. Důvod chyby nelze přeložit - kód zprávy: 0x%1!x!, Důvod: %2!x!
4229. Nelze zapisovat parametry do registru.
4230. Aktualizace DNS IPv6 se nezdařila.
4231. Proměnná prostředí nesmí obsahovat 255 nebo více znaků.
4232. Tajné klíče pro uživatele %1 byly úspěšně replikovány na řadič domény určený jen pro čtení %2 z úplného řadiče domény %3.
4233. Nelze spustit verzi %1!ls! prostředí Windows PowerShell, protože není správně nainstalovaná.
4234. Určený protokol je zastavován.
4235. Svazek %1 nelze převést, protože je chráněn proti zápisu.
4236. Aktualizace byla spuštěna.%1
4237. Inicializace formátu ASF se nezdařila.
4238. Došlo k chybě. Prostředí NDF (Network Diagnostics Framework) nedokončilo operaci. Bylo generováno hlášení o chybě systému Windows. [%1].
4239. Nelze zobrazit výčet serverů v jiném než výchozím oddílu.
4240. Argument X nelze vázat kvůli neshodě směru. Spolupráce vyžaduje směr vstupu, ale argumentu má výstupní směr. Chcete-li svázat vlastnost X s výstupním argumentem (OutArgument), přejmenujte ji na Y.
4241. Inicializace služby Fax se nezdařila, protože se nepodařilo inicializovat zařízení TAPI. Ověřte správnost instalace a konfigurace faxového zařízení. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby indikuje příčinu chyby.
4242. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou systémové události hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
4243. Byla zadána neplatná nebo neznámá tabulka.
4244. Jeden ze svazků určených pro zálohování neexistuje.
4245. Název vlastnosti je v konfliktu s definicí předdefinované vlastnosti.
4246. Konfigurační oddíl '%1' nelze přečíst, protože deklarace oddílu nebyla nalezena.
4247. adresa elektronicke posty
4248. Funkce se pokusila použít název, který je rezervován pro jinou transakci.
4249. Pokus změnit heslo účtu KRBTGT se nezdařil. Kód chyby je uveden v datovém poli.
4250. Služba BITS naslouchá požadavkům klienta druhé strany.
4251. Nebyly dodány žádné tokeny.
4252. Tabulka X musí obsahovat oddíly řádků v pořadí záhlaví, hlavní část a zápatí.
4253. Aktivační kontext, jehož aktivace se právě ruší, není aktivní pro aktuální podproces provádění.
4254. Datový zdroj zjistil chybu: %1.
4255. Neplatný formát času X. Platné formáty času jsou například 7D, 10H, 5M, 30S nebo 20MS.
4256. Nastavení možnosti zápisu na zařízení v sadě stínových kopií.
4257. Nelze vyhledat kontaktní objekt správce transakcí koordinátoru MS DTC.
4258. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou procesoru hlášenou procesoru %1. Záznam obsahuje další chyby (%2).
4259. Všechny indexy musí být typu Int32.
4260. Program CHKNTFS nepracuje s disketovými jednotkami.
4261. Operace zálohování Certifikační služby byla dokončena.
4262. Instalační služba systému Windows nemůže nainstalovat upgrade, protože upgradovaný program chybí. Je také možné, že je tento upgrade určen k aktualizaci jiné verze programu. Přesvědčte se, zda je upgradovaný program uložen v počítači a zda používáte správný upgrade.
4263. Do indexu byl přidán obor %2.%1
4264. Spuštění příkazu SQL: X
4265. Operace nahrazení bitové kopie byla zrušena.
4266. Uživatel dosáhnul limitu %1
4267. Byl očekáván znak > (větší než).
4268. Službu %1 nelze vytvořit (chyba: 0x%2).
4269. %1 (%2) %3Podpis souboru protokolu %4 neodpovídá ostatním souborům protokolu. Pokud si podpisy neodpovídají, obnovení nelze úspěšně dokončit. Soubory protokolu %5 až %6 byly odstraněny.
4270. Probíhá odstraňování uzlu %1 z clusteru.
4271. Nástroji Repadmin se nepodařilo vyhledat domovský server nebo určit doménu, protože došlo k následující chybě. Zkuste zadat konkrétní domovský server pomocí parametru /homeserver:[název dns].
4272. Adresářové službě se nezdařilo ověřit požadavek.
4273. Certifikát podepsaného zprávy nebyl nalezen nebo je neplatný.
4274. Volající by neměl rozšířit tuto událost na podřízené součásti.
4275. Hodnota kroku značek musí být větší než nula.
4276. Při replikaci služby WINS s partnerskými servery uvedl jeden z partnerských serverů existenci více dat, než ve skutečnosti existovalo. Služba WINS upravila odpovídající čítač, aby partnerské servery měly k dispozici nové registrace a aktualizace. To znamená, že operace obnovení neproběhla správně. Doporučujeme zkontrolovat, který z partnerských serverů má nejvyšší číslo verze odpovídající místnímu serveru WINS. Vypněte službu WINS a po zadání tohoto čísla do registru ji znovu restartujte.
4277. Hostitelský proces (%1) byl vypnut.
4278. Získá nebo nastaví hodnotu percentilu vousů krabicového grafu.
4279. %1 je v konfliktu s existujícím typem.
4280. V této operaci není vícerozměrné pole podporováno.
4281. Existující položka mezipaměti by měla být zrušena.
4282. Službě publikování na webu se nezdařilo správně nakonfigurovat délku fronty u fondu aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
4283. Neznámé médium. Vložte do jednotky %1 správné médium.
4284. Seznam serverů pro tuto skupinu nyní není k dispozici
4285. Byla určena neplatná zdrojová trasa.
4286. Typ dat vlastnosti %2 v adresářové službě Active Directory nelze převést na typ dat vlastnosti %3 profilu uživatele. Vlastnost nebude během importu mapována.%1
4287. Pokus použít objekt, který již neexistuje.
4288. Videovýstup nemůže povolit analogovou ochranu systému správy generování obsahu (CGMS-A), protože ji nepodporuje.
4289. Nebylo předáno žádné stavové zpětné volání.
4290. Byla přijata operace PNP nebo Řízení spotřeby (%3, %4) pro zařízení %2.
4291. Chybná vazba: %1 %2 %3
4292. Kontrola řadiče domény zjistila v prostředí podmínku, která není kompatibilní se zásadami licencování. Tento server musí být řadičem domény. Nastavte tento server jako řadič domény. Pokud tento problém nebude opraven během %1 dnů od prvního zjištění podmínky, bude tento server bude automaticky vypnut.
4293. Analyzátoru MP3 před hledáním objektu MP3 došla všechna data.
4294. Server nemůže otevřít systém souborů s neanonymním kanálem. Vzdálené neanonymní kanály jsou zakázány.
4295. Spuštění šablony stylů, která byla kompilována pomocí pozdější verze architektury, není podporováno. Verze šablony stylů: X. Aktuální verze architektury: Y.
4296. Chybí parametr.
4297. Neplatný formát parametru Content-Range objektu Response:X.
4298. Neshoda typů mezi typem proxy Název typu a aktivačním typem Název typu.
4299. Nepodařilo se zkontrolovat přístup k upozorněním zásad skupiny.
4300. Jsou podporována pouze prázdná média CD-R/RW.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions