English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17601. Univerzální jedinečný identifikátor objektu (UUID) nebyl nalezen.
17602. Na serveru nebyla nakonfigurována role Transportní server Služby pro nasazení systému Windows.
17603. Kontrolní bod hledání místní tiskárny byl úspěšně vytvořen.
17604. Nelze se dotázat objektového adresáře %1 na informace o objektech úloh. Volající proces pravděpodobně nemá dostatečná přístupová práva. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
17605. Byl provede pokus o odvolání klíče EK, přičemž klíč EK není odvolatelný.
17606. Text označující textové pole odpovědi
17607. Pole serverů souborů cookie; RFC 865
17608. Rozložení popisků vzhledem k textovým polím
17609. Výchozí akce výběru pro všechny uzly na této úrovni při vytváření datových vazeb
17610. Není majitelem
17611. Nelze vytvořit heslo pro obnovení. Uložte ho znovu nebo restartujte Průvodce nástrojem BitLocker.
17612. Časový limit musí být větší nebo roven -1.
17613. V daném stavu se doméně nepodařilo provést zabezpečovací operaci.
17614. Příkaz Catch nebo Finally byl očekáván pro tuto aktivitu TryCatch X.
17615. [Deklarace neexistuje.]
17616. Některé kontroly kompatibility nebyly úspěšné. Vzhledem k nastavení souboru odpovědí bezobslužné instalace nelze v instalaci pokračovat.
17617. Délka dat X je menší než 0.
17618. Prostředek síťového názvu clusteru %1 nelze uvést do online režimu. Pokus o vyhledání řadiče domény, do nějž lze zapisovat, (v doméně %2) za účelem vytvoření objektu počítače přidruženého k prostředku se nezdařil. Kód chyby: %3. Zajistěte, aby byl řadič domény s možností zápisu pro tento uzel v rámci konfigurované domény přístupný.
17619. Modul runtime automatizace se vypíná.
17620. Uzel clusteru byl pozastaven.
17621. Svazek je trvale odpojený.
17622. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože soubor se stejným názvem již v zařízení existuje. Změňte název souboru nebo se pokuste použít k synchronizaci jinou složku.
17623. Období platnosti certifikátu bude kratší, než určuje šablona certifikátu %1, protože období platnosti šablony je delší než maximální období platnosti certifikátu povolené certifikační autoritou. Můžete obnovit certifikát certifikační autority, zkrátit období platnosti šablony nebo prodloužit období platnosti registru.
17624. Tyto odkazy jsou duplicitní a odkazují na stejný cíl: %1.
17625. Aktuální hodnota nepřetržitého kódu VCP je vyšší než jeho maximální hodnota. Tento kód chyby označuje, že monitor vrátil neplatnou hodnotu.
17626. Při zpracování datové části podpisu došlo k chybě.
17627. Grafický adaptér musí obsahovat alespoň jeden zdroj zobrazení videa.
17628. Byl zahájen zápis dokumentu služby.
17629. %1 zjistil, že zařízení '%2' nemůže přijmout obrázek alba (%3).
17630. Zavření tiskárny CSR se nezdařilo.
17631. Služba koordinátoru MSDTC a všechny služby, které jsou na ní závislé, budou ukončeny. Chcete pokračovat?
17632. Tabulka je uzamčena.
17633. Záložní adresář není prázdný.
17634. V registru existuje duplicitní položka indexu. Ostatní indexy to neovlivňuje, ale doporučuje se duplicitní položku odstranit.
17635. Neplatný výraz XPath v omezení identity
17636. X není platný klíč prostředku.
17637. Není k dispozici žádná struktura CSI
17638. Zakazuje v tabulce funkci závislosti mezipaměti SQL.
17639. Zde jsou podporována pouze jednorozměrná pole.
17640. Chybový stav byl vrácen poté, co bylo systémem souborů přijato neplatné potvrzení operace oplock.
17641. Atribut %1 nebude synchronizován. Atribut bude odstraněn.
17642. Jméno a příjmení
17643. Není-li model obsahu typu "textOnly", není povolen typ Datatype.
17644. Soubor File Name není typu, který zde lze použít.
17645. Převodní pracovní podproces pro svazek %2 byl spuštěn.
17646. Vyvolá se, když událost odstranění souboru nebo adresáře odpovídá filtru.
17647. Určený režim CM (Cipher Mode) není pro tento algoritmus platný.
17648. Záložka X není aktuálně registrována v modulu Compensation Extension.
17649. Tato verze adresářové služby nepodporuje požadovanou operaci.
17650. Jeden nebo více uzlů v clusteru používá verzi systému Windows, která tuto operaci nepodporuje.
17651. Zadaný popisovač pověření neodpovídá pověřením přidruženým ke kontextu zabezpečení.
17652. Nebyla přijata žádná zpráva o odebrání disku.
17653. Typ velikosti posouvání malého zobrazení
17654. Obnovení položek registru clusterové služby během čištění uzlu clusteru se nezdařilo. Kód chyby: %1. Dokud nebude vyčištění úspěšně dokončeno, pravděpodobně nebude možné vytvořit nebo se připojit ke clusteru s tímto počítačem. Chcete-li vyčištění provést ručně, spusťte v tomto počítači příkaz cluster.exe s parametrem forcecleanup.
17655. Název cesty není platný nebo neukazuje na soubor na disku.
17656. Místní partner se opakovaně pokusil o připojení ke skupině na základě hesla.
17657. V zobrazení není použita paleta.
17658. Platnost zapůjčení adresy IP %2 přidružené k prostředku adresy IP clusteru %1 vypršela (nebo brzy vyprší) a aktuálně ji nelze obnovit. Ověřte, zda je přidružený server DHCP přístupný a je správně nakonfigurován na obnovení zapůjčení této adresy IP.
17659. Zobrazení vyžadované hierarchickým ovládacím prvkem X vázaným na data nebylo nalezeno.
17660. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. V identifikátoru URI chybí závorky.
17661. Metodu X lze volat pouze před nebo v průběhu fáze PreRender.
17662. /1 Zformátuje jednu stranu diskety.
17663. ID procesu je %1!d!.
17664. Chyba u typu Název typu. Má více než jeden atribut X.
17665. K přidělení cyklické vyrovnávací paměti, která obsahuje vstupní data pro polohovací zařízení PS/2, není dostatek paměti.
17666. Odstranění licence nefungovalo. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
17667. Ukázková vlastnost výčtu
17668. HTTP Service Channel
17669. Urijština (Indie)
17670. Obnoví existující zálohu konfigurace, přičemž přepíše aktuální stav systému stavem obsaženým v záloze. Je třeba zadat přesný identifikátor zálohy odkazující na existující zálohu.
17671. Vynulování tajných dat se nezdařilo.
17672. Nelze přidělit %2 bajtovou externí zprávu.
17673. Poslední zbývající položku této slupiny nebo prostředku nelze odstranit.
17674. Služba nevystavuje rozhraní IProjectionProvider, které je požadováno, když jsou stránkovány výsledky nejvyšší úrovně. Požadavek nelze zpracovat.
17675. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token měl zadán nedůvěryhodného vystavitele.
17676. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz PULL protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď příkaz ERROR protokolu TIP. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %1; adresa URL externí transakce %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %3.
17677. Data použitá v této operaci nejsou platná.
17678. K zadanému zdroji/cíli VidPN není připojen žádný režim.
17679. Soubor SIF bitové kopie je neúplný nebo nedostupný.
17680. Tělo X představuje proud bajtů.
17681. Byl nalezen názvový kontext %1.
17682. Funkce DxgkDdiOPMGetInformation a DxgkDdiOPMGetCOPPCompatibleInformation vracejí tuto chybu, pokud zadané pořadové číslo není očekávaným pořadovým číslem nebo zadaná hodnota OMAC není platná.
17683. Software zařízení Extender nelze odeslat do zařízení %1. Kód chyby: %2.
17684. Balíček zabezpečení X nebyl nalezen.
17685. Možnosti systému Microsoft Windows 2000
17686. Správce oken plochy nemohl být spuštěn, protože vzdálený klient nepodporuje vzdálenou kompozici plochy.
17687. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze spustit. Nelze shromáždit informace o odebrání.
17688. Nastavení zabezpečení řadiče domény, souborů adresářové služby a klíčů registru
17689. Navrácení certifikátu certifikační autority volajícímu službou zápisu síťového zařízení se nezdařilo (%1). %2
17690. Nebyl nalezen výchozí zprostředkovatel profilu.
17691. Cesta aplikace: X
17692. Znamená, že došlo k pokusu změnit velikost tabulky LDT procesu nebo že velikost není sudý počet selektorů.
17693. Neplatné odstranění záznamu Start of Authority (SOA)
17694. Opravdu chcete odstranit %1!u! stínových kopií (A/N): [N]?
17695. Při pokusu aktualizovat heslo tento návratový stav znamená, že bylo přestoupeno některé z pravidel pro aktualizaci hesla. Například heslo nevyhovuje požadavkům na délku.
17696. Exportuje data individuálního nastavení pro X jako soubor XML.
17697. Služba WS-Management nepodporuje režim ověření.
17698. Buňka legendy s názvem X již v kolekci existuje.
17699. Zadaná maximální hodnota šířky pásma je menší než maximální přenosová rychlost souborů.
17700. Prostředek místního kvora

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions