English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19801. Vlastnost PopulateOnDemand nelze nastavit na hodnotu True v uzlu, který již obsahuje podřízené uzly.
19802. Název klíče registru musí začínat platným názvem základního klíče.
19803. Použito %1!4u! K dispozici %2!4u!
19804. Místní službu WINS nelze odstranit.
19805. Vybrali jste následující sestavení:
19806. Objekt X nesmí být prázdný řetězec ("").
19807. Požadavek (ID požadavku %1) byl odmítnut z důvodu: %2.
19808. Hodnota LB_SETCOUNT byla odeslána seznamu non-lazy.
19809. Nelze vyhledat žádné umístění úložiště.
19810. Objekt nepodporuje požadovaný název vlastnosti nebo obor názvů.
19811. Platná data X musí být předána objektu stavu zpětného volání.
19812. Internal error: appended buffers are too large.
19813. Řetězec obsahuje neplatný klíč atributu názvu X500, číslo OID, hodnotu nebo oddělovač.
19814. Ověřování se nezdařilo z neznámého důvodu. Podsystém šifrování ohlásil chybový stav.
19815. Ověřený zápis názvu hostitele DNS
19816. /bridgeheads [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [/verbose]
19817. Objekt TriggerSet nebyl inicializován. Inicializujte tento objekt před voláním jakékoli metody objektu TriggerSet.
19818. Jednotka CD je používána jiným uživatelem. Počkejte na dokončení úlohy a akci opakujte.
19819. Nelze vytvořit pole otevřeného typu.
19820. V programu Windows Media Player došlo k chybě při komunikaci se zařízením. Je pravděpodobné, že paměťová karta zařízení je plná, zařízení je vypnuté nebo zařízení neumožňuje vytváření seznamů stop nebo složek.
19821. Služba pro nasazení systému Windows je pozastavena.
19822. ParameterInfo musí být runtime objekt ParameterInfo.
19823. Přístupová práva %2!c! pro důvěryhodného uživatele %1 jsou neplatná.
19824. Došlo k pokusu uvolnit mutantní objekt podprocesem, který nebyl vlastníkem tohoto objektu.
19825. Account Operators
19826. Sdílená mezipaměť služby BITS nemohla vyhledat žádné rovnocenné počítače v síti.
19827. Toto je neplatný požadavek webového prostředku.
19828. Klient Certifikační služby byl úspěšně spuštěn.
19829. Požadovaný hlavní název služby byl úspěšně zapsán.
19830. Vynechána neplatné vlastnost ze schématu '%1': '%2' (fmtid='%3' pid='%4') Vydavatel: '%5' Produkt: '%6' Adresa URL: '%7'
19831. Určený typ adresy není podporován touto adresou.
19832. Systém odkazuje na neplatnou instanci přidělení.
19833. RENAME Přejmenuje soubor nebo soubory.
19834. Pole, s nímž je svázána adresa URL obrázku
19835. Zadaný název aplikace není platný. Ověřte, zda již neexistuje vyhledávací aplikace s tímto názvem.
19836. Direktiva vytváření X musí být atribut nebo první element vlastnosti.
19837. IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : %1!d!
19838. Neslučitelná verze testovacího kódu RPC.
19839. Soubor registru by přepsal vstupní soubor.
19840. Člen Člen v typu Název typu je interní.
19841. MAPI: Přihlášení se nezdařilo.
19842. Rutina ISR zjistila chybu vnitřního stavu ovladače pro %1.
19843. Služba Windows Servicing nedokončila proces nastavení balíčku %1 (%2) do stavu %3(%4).
19844. Certifikační autorita nemůže získat přístup k položkám registru pro upozornění e-mailem.
19845. Nástroj Scenario Event Mapper spustil scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2) s %4 zprostředkovateli kontextu. Počet událostí vyřazených protokolováním kontextu: %3.
19846. Server nemohl zpracovat požadavek, protože došlo k vnitřní chybě. Další informace o chybě naleznete, pokud zapnete třídu IncludeExceptionDetailInFaults (z třídy ServiceBehaviorAttribute nebo z chování konfigurace ) na serveru, aby byla odeslána informace o výjimce zpět na klienta, nebo zapnete trasování jako pro dokumentaci Microsoft .NET Framework 3.0 SDK a zkontrolujete protokoly trasování serveru.
19847. Parametr TrimMessage nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
19848. CHYBA - Určené umístění záloh nelze najít.
19849. Byl zadán chybný objekt Mutex.
19850. Zadaný čítač nebyl nalezen.
19851. ID vlastnosti se neshoduje s žádnou vlastností podporovanou transformací.
19852. Tato verze katalogu serveru není podporovaná.
19853. Získá nebo nastaví minimální velikost výseče. V případě použití s vnějším popiskem určuje tato vlastnost minimální přijatelnou velikost výseče měřenou jako procentuální hodnota velikosti oblasti grafu. Lze tak zabránit, aby byla výseč příliš malá, protože dominantní v oblasti grafu budou popisky.
19854. Nejméně jedno ID e-mailu zadané v nastavení zásad skupiny je neplatné.
19855. Aktualizace stavu úlohy modulu kompatibility se nezdařila.
19856. Tato operace vyžaduje službu IIS verze 7 nebo vyšší.
19857. Vlastnost Type je povinná pro všechny objekty ActivityProperty v aktivitě DynamicActivity X.
19858. Jednotka je chráněná proti zápisu.
19859. Služba Systémový čas se pokusila o vytvoření pojmenované události, která již byla spuštěna. To může být důsledkem pokusu o ohrožení zabezpečení systému.
19860. Úspěchy a chyby
19861. Názvy souborů programů musí mít příponu .EXE.
19862. Třídu CacheRequest nelze změnit, dokud je aktivní v libovolném vlákně.
19863. Neshoda adresy oboru vícesměrového vysílání pro obor %1, místně nakonfigurovaný rozsah je %4 - %5, vzdáleně nakonfigurovaný rozsah je %2 - %3.
19864. Neplatný argument zpětného odeslání nebo zpětného volání. Ověření události je povoleno pomocí kódu v konfiguraci nebo kódu <%@ Page EnableEventValidation="true" %> na stránce. Pro účely zabezpečení tato funkce ověřuje, že argumenty událostí zpětného odeslání nebo volání pocházejí z ovládacího prvku serveru, který je původně vykreslil. Jsou-li data platná a očekávaná, použijte k registraci dat zpětného odeslání a volání pro ověření metodu ClientScriptManager.RegisterForEventValidation.
19865. Procedura AddInterface() vyvolaná pro přidání rozhraní IGMP RAS. Server RAS nemůže existovat na vícenásobných rozhraních. Uvedený údaj je kód chyby.
19866. Připojitelná vlastnost s názvem Y je připojena ke klíči slovníku X, který je buď řetězec, nebo může být typově převeden na řetězec. To není podporováno.
19867. Maximální velikost fyzické paměti, kterou proces využíval od svého spuštění.
19868. Pokus uživatele %2 restartovat nebo vypnout počítač %1 se nezdařil.
19869. Stavový počítač
19870. CHYBA - Uživatel nemá přístup pro zápis do sdílené síťové složky.
19871. Množina objektů služby Resolver nebyla nalezena.
19872. Zadaný rozsah se buď nekryje s existujícím rozsahem, nebo je neplatný.
19873. Zadaného správce_transakcí nebylo možné otevřít, protože nebyl nalezen.
19874. Nástroji Repadmin se nezdařilo přidělení paměti.
19875. Hodnota vlastnosti je příliš velká.
19876. Načtení konfigurace skupiny odchozího směrování serveru služby Fax se nezdařilo. Název skupiny: '%1'.
19877. Metoda Update v prvku ObjectDataSource X musí obsahovat parametr, který vyhovuje vlastnosti OldValuesParameterFormatString. Zkontrolujte metodu UpdateMethod nebo změňte vlastnost ConflictDetection na hodnotu OverwriteValues.
19878. Určuje, zda je oddíl RoleManager uzamčen.
19879. Inicializace podsystému COM se nezdařila (HRESULT=%%08x).
19880. Hodnota retentionDays musí být mezi 1 a 365 dny.
19881. RTS obvod: %1
19882. Argument X aktivity Y je vázán na výraz, který obsahuje aktivitu Z. Aktivita Z může způsobit nečinnost výrazu při vyhodnocení. Pokud výrazy argumentu aktivity Y upravují sdílený stav, pak přepnutí do režimu nečinnosti při vyhodnocení výrazu může mít za následek neočekávané hodnoty argumentů.
19883. Služba CI byla spuštěna pro katalog %2.%1
19884. Byl zadán neplatný interval dní.
19885. Uzel typu %1 pravděpodobně nebyl předán jako kontextový uzel pro transformaci XSLT nebo pro dotaz jazyka XPath.
19886. Uvolnění souboru vlastního slovníku v X se nezdařilo.
19887. Heslo není správné nebo nové heslo není platné. Minimální délka nového hesla: X; vyžadovány zvláštní znaky: Y
19888. chyba velikosti paketu (%1!#x! != %2!#x!)
19889. Podpisy určitých součástí stavu systému jiného výrobce nejsou aktuální.
19890. Vynechat kontrolu přecházení
19891. Zadaný název karty Smart Card nebyl rozpoznán.
19892. Získá nebo nastaví název skládaného pruhového nebo sloupcový graf.
19893. Všechny očekávané lokality a bridgehead servery se replikují do lokality %1.
19894. Služba BITS nemůže naslouchat požadavkům klientů druhé strany. Kód chyby je %1. Úlohy služby BITS z jiných počítačů nebudou moci tento počítač používat jako server druhé strany. Chcete-li tento problém vyřešit, zastavte službu BITS a znovu ji spusťte.
19895. Zadaná délka svazku je neplatná.
19896. Problém zabránil odeslání dat programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft, (chyba %1).
19897. Vnitřní chyba: Skupina disků a seznam disků si neodpovídají.
19898. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože jsou poškozena práva k používání médií. Pokud jste vytvořili záložní kopie práv k používání médií, pokuste se je obnovit.
19899. Číst sdílená data DDE
19900. Ambiguous operation

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions