English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7101. Může být spuštěna pouze jedna instance programu wusa.exe.
7102. %1 (%2) %3Databáze %6: Index %4 tabulky %5 je poškozen (%7).
7103. Začátek přidávání následujících funkcí:
7104. Záznam vyhledávání zón WINS
7105. Metodě Get pro získání hodnoty pole nelze předávat žádné argumenty.
7106. Rozšíření výběru směrem doprava.
7107. Filtr ISAPI %1 nelze načíst kvůli potížím s konfigurací. Aktuální konfigurace podporuje pouze načítání obrazů sestavených pro architekturu procesorů %2. Datové pole obsahuje číslo chyby. Chcete-li zjistit další informace týkající se těchto potíží včetně možností odstranění chyb s neodpovídající architekturou procesorů, přejděte na stránku http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.
7108. Položka označená tečkou ve složce %1 má nesprávné propojení. Propojení bylo opraveno.
7109. Ukončovat úlohy
7110. VIA Provider
7111. První parametr musí být vzor názvů souborů nebo /?.
7112. The specified shadow copy storage association already exists.
7113. Modul pro zařazování do kategorií ještě nebyl inicializován.
7114. Nepodařilo se získat systémový adresář.
7115. Byl překročen maximální počet titulů.
7116. %1!u! Přidružené cílové portály:
7117. Správce prostředků upřednostňuje dostupnost před konzistencí.
7118. Zabezpečená univerzální skupina byla změněna na zabezpečenou globální skupinu.
7119. Agent serveru proxy služby DNS se nemohl registrovat do řetězce přípony domény ICS pro upozornění na změny. To může znamenat nedostatek systémových prostředků. Uvedený údaj je kód chyby.
7120. Vlastnost profilu, z níž má být získána hodnota
7121. Adresa záložního serveru WINS není v registru uvedena ve správném formátu.
7122. Cíl již byl přihlášen pomocí relace služby iSCSI.
7123. Chybí obslužná rutina case v LookupPropertyBit.
7124. Nepodařilo se vytvořit instanci zobrazení metadat X, protože nemohl být vybrán konstruktor. Zkontrolujte, zda typ implementuje konstruktor, který přijme argument typu IDictionary.
7125. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows se pokusil dotazovat na seznam objektů zásad skupiny a přesáhl maximální limit (999).
7126. Zpracovávání zpožděných změn objektu %1:%2.
7127. Nedefinovaná reference
7128. Datový proud zadaný pro soubor %1!ls! je nekonzistentní: počet očekávaných bajtů: %2!I64d!, počet nalezených bajtů %3!I64d!.
7129. Soubory prostředků delší než 2^63 bajtů nejsou nyní implementovány.
7130. Nelze získat stav patice.
7131. (%1!d!) %2!S! %3
7132. Překlad názvu: Obecná chyba zpracování.
7133. Proces prostředí neodpovídá.
7134. Ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele byla nalezena neplatná položka FILTERSPEC.
7135. Objekt DataTable s názvem X se stejným Namespace obor názvů již do tohoto objektu DataSet náleží.
7136. Šipková poznámka – Neznámý styl šipky
7137. Čítače sledování výkonu služby WINS nemohly získat statistiku služby WINS.
7138. Clusterové službě se nepodařilo spustit relaci protokolu sledování clusteru. Kód chyby: %2. Cluster bude pracovat správně, ale nebudou k dispozici doplňkové informace o protokolování. Pomocí modulu snap-in Sledování výkonu ověřte nastavení relace trasování událostí pro %1.
7139. Zpráva s ID %1\%2 byla zařazena do fronty %3.
7140. Zóna nemá identifikátor.
7141. Určuje, zda mají být před přidáním do sériové vyrovnávací paměti zahozeny bajty s hodnotou Null.
7142. Správce oken plochy nemohl být spuštěn, protože grafická karta nepodporuje nástroj Pixel Shader verze 2.0.
7143. Pomocí tohoto připojení jsou otevřeny některé soubory.
7144. Proběhl pokus připojit zařízení, které již bylo připojeno k jinému zařízení.
7145. Vlastnost Název vlastnosti musí mít hodnotu true nebo false.
7146. Prostředek adresy IP clusteru %1 obnovil zapůjčení adresy IP %2.
7147. Pracovní proces s identifikátorem %1, který obsluhuje fond aplikací %2, byl ukončen kvůli neaktivitě. Časový limit pro konfiguraci fondu aplikací byl nastaven na %3 min. Nový pracovní proces bude spuštěný podle potřeby.
7148. Protokol Kerberos zjistil chybu při ověřování certifikátu KDC v průběhu přihlášení pomocí čipové karty. Další informace nalezete v protokolu událostí systému.
7149. Clusterová služba byla zastavena z důvodu neúplného připojení k jiným uzlům clusteru.
7150. Vytváření struktur systému souborů.
7151. Španělština (Spojené státy americké)
7152. Oddělovací čára měřítka musí být v rozsahu od 1 do 10.
7153. Data obsažená ve vyrovnávací paměti bodu změny zpracování jsou neplatná.
7154. Ověření hodnoty TTL pro referenční seznam %1 pomocí řadiče domény: %2 ....
7155. Typ ConstraintType je neplatný nebo není podporován zprostředkovatelem.
7156. Služba LPD (Line Printer Daemon) obdržela z %1 tiskovou úlohu ve formátu tisku, který není podporován. K této události může dojít v případě, že ovladač tiskárny u klienta je nakonfigurován pro použití typu tiskových dat, který tato tiskárna nepodporuje. Následkem toho dokument pravděpodobně nebude správně vytištěn.
7157. Bylo dokončeno opětovné vytvoření jednotek.
7158. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Rodina protokolů není podporována.
7159. Nelze použít HasStreamAttribute na typ Název typu. HasStreamAttribute je použitelné pouze na typy entit.
7160. Název elementu určujícího, která adresa URL obrázku má být načtena
7161. Spravovat připojení pro aktuální webovou část
7162. Bengálština (Bangladéš)
7163. MORE Vytvoří symbolické odkazy a pevné odkazy
7164. Konfigurační data předaná službě MSFTESQL jsou poškozena.
7165. Dialogová okna uživatelského rozhraní Plug and Play byla ve výrobním režimu potlačena.
7166. Nebyl zapsán žádný výstupní soubor, protože nebyl zadán žádný kód k vytvoření.
7167. Windows Memory Diagnostic is currently forcing cache off for all tests.
7168. Ovladač služby Browser vymazal příliš mnoho zpráv z poštovní přihrádky.
7169. Došlo k chybě při deserializaci objektu. Serializovaná data jsou poškozená.
7170. Funkce vyžaduje operační systém Windows 2000.
7171. Serverová aplikace předala odpověď (ID požadavku %1, ID připojení %2, metoda %4, délka záhlaví %5, počet bloků entity %6, zásada mezipaměti %7) se stavovým kódem %3.
7172. Členství v globálních skupinách
7173. DNS server nevytvářející nebo nečtoucí spouštěcí soubor pro adresářovou službu integroval zónu DNS.
7174. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel je nakonfigurován tak, aby po restartování systému setrval ve stavu Pozastaveno. Vzhledem k tomu, že poslední známý stav tohoto hostitele byl Pozastaveno, zůstane hostitel bez ohledu na uživatelem zadaný upřednostňovaný počáteční stav hostitele pozastaven. Ke spuštění hostitele použijte Správce vyrovnávání zatížení sítě nebo příkaz nlb resume a potom příkaz nlb start na příkazovém řádku.
7175. Bylo připojeno zařízení se systémem Windows Mobile, ale jsou zakázána připojení USB.
7176. X nelze změnit, pokud probíhá asynchronní operace.
7177. Třída MessageFilterTable nebyla konfigurována pro tuto službu RoutingService. Ověřte, zda byla před zpracováním zpráv nakonfigurována třída filterTableName nebo zda došlo k vyvolání metody RoutingExtension.ApplyConfiguration s platnou třídou MessageFilterTable.
7178. Aplikace nemohla být připojena ke koordinátoru MSDTC, protože nemá dostatečná oprávnění. Zkontrolujte, zda identita, pod níž je aplikace spuštěna, má přístupová oprávnění ke clusteru. Postup pro udělení oprávnění naleznete v dokumentaci k nástroji MSCS. Specifikace chyby: %1
7179. Stav systému svazku %1 bude zálohován do svazku %2.
7180. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neumístil soubor během zálohování tiskových front do souboru CAB %1. Hlášená chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud uživatel nemá oprávnění vytvořit soubor v cílovém umístění nebo pokud není k dispozici dostatek místa na disku nebo dostatek systémových prostředků.
7181. Instance služby s identifikátorem X byla ukončena.
7182. Typ intervalu značky nebo mřížky
7183. Provedení této operace je povoleno pouze v úspěšně ověřeném kontextu.
7184. Zápis certifikátu pro %1 odstranil certifikáty, jejichž platnost vypršela nebo které byly odvolány či nahrazeny, z objektu uživatele ve službě Active Directory.
7185. StylusPointPropertyInfos, které jsou tlačítky, musí mít hodnotu v rozsahu 0 až 1.
7186. Sériové číslo zařízení %1 bylo vytvořeno pomocí informací ovladače VPD 0x80, protože %2 žádné informace neposkytl.
7187. Pokus o přidání adresy URL (%2) do skupiny adres URL (%1). Stav: %3.
7188. Probíhá změna stavu nebo projekt je ve vynuceném stavu pozastavení. Služba MSFTESQL nyní nemůže přijímat vstup.
7189. Výchozí adresa URL navigace pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
7190. MSB3204: Soubor projektu File Name má formát VCPROJ, který již nástroj MSBuild nepodporuje. Proveďte převod projektu – otevřete projekt v prostředí IDE aplikace Visual Studio nebo spusťte nástroj pro převod. Projekt můžete sestavit také pomocí nástroje MSBuild verze 3.5 nebo starší.
7191. Zadaný argument je mimo rozsah platných hodnot.
7192. Typ přílohy je mimo platný rozsah.
7193. Dočasný duplicitní účet - vypnuto
7194. Adresa URL obsahující podrobnější popis obrázku
7195. Vlastnost NamespaceDeclaration.Prefix nesmí mít hodnotu Null. Zadejte hodnotu pro tuto vlastnost.
7196. START BACKUP -- Spustí zálohování.
7197. Došlo k chybě při změně předvolby místa (geoid): %1. Příčinou této chyby může být nepodporovaná předvolba místa (geoid) nebo omezení zásad skupiny. Kód chyby: %2. Chybová zpráva: %3
7198. Neplatný popisovač struktury rozmístění více oken.
7199. Je zapnuto ladění spouštěcí aplikace. Spuštěním příkazu bcdedit ladění vypněte.
7200. Konfigurační řetězec byl neplatný nebo prázdný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions