English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18801. Název pole v modelu, se kterým je pole svázáno.
18802. Zásadám skupiny se nepodařilo zjistit podrobnosti o řadiči domény po %1 ms.
18803. Nelze importovat systém souborů %2!ls! z disku. Adresář %1!ls! již existuje v hierarchii obrazu jako soubor.
18804. Došlo k chybě komunikace.
18805. Oborem musí být PropertyTabScope.Document nebo PropertyTabScope.Component.
18806. Nelze porovnat klíče EntityKeys odkazující na typy X a Y, protože nesdílejí společný nadřazený typ.
18807. Jeden ze svazků zahrnutých do zálohy je uzamčen nástrojem BitLocker Drive Encryption a nelze jej zálohovat.
18808. Seznam atributů pro soubor %1 je poškozený.
18809. Běhová transakce je aktuálně potlačena. Spuštění aktivity TransactedScope X při potlačených běhových transakcích není podporováno.
18810. Katalog se aktuálně používá a nelze jej nahradit.
18811. Provedených nových připojení
18812. Výchozí text pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
18813. %1 (%2) %3Nový soubor protokolu nelze vytvořit, protože není možné zapisovat na jednotku protokolu. Jednotka může být označena jen pro čtení, na disku je nedostatek místa nebo je jednotka chybně nakonfigurována či poškozena. Chyba %4
18814. Konfigurace disků připojených prostřednictvím portu USB nebo IEEE 1394 ani instalace na tyto disky není instalačním programem podporována.
18815. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože nejsou vybrány žádné protokoly datových proudů. Vyberte jeden nebo více protokolů a potom akci opakujte.
18816. Metodu WriteStartElement nelze volat bezprostředně po metodě WriteStartElement bez zápisu atributu type=array nebo type=object.
18817. Získá nebo nastaví druhotnou barvu pozadí používanou pro barevný přechod a šrafování.
18818. Adaptér %2: Nefunkční spojení adaptéru
18819. Připojení ke skupině se nezdařilo, protože nalezený člen nemohl přijmout připojení.
18820. Web %1 dosáhl meze využití procesoru. Web byl pozastaven.
18821. Neplatné přetypování z typu X na typ Y.
18822. Určená data nejsou platná, podrobnosti naleznete ve vnitřní výjimce.
18823. Název kategorie pro objekt čítače výkonu.
18824. Tento server byl přinucen snížit úroveň. Není nadále řadičem domény.
18825. Příliš mnoho hodnot
18826. Specifikace @position není povolena při zadání jiných parametrů pro vyhledání prvku. Buď specifikaci @position použijte samostatně, nebo ji odeberte.
18827. Datový objekt musí mít alespoň jeden formát.
18828. Rozhraní API se nezdařilo kvůli chybě X.
18829. Datový proud uzlu XAML: Hodnota X musí následovat za metodou StartObject a StartMember.
18830. Došlo k pokusu získat mutantní objekt takový, že by byl překročen jejich maximální počet.
18831. Metodu RunSynchronously nelze volat na úkol nevázaný na delegáta.
18832. Aktivace na serveru nejsou pozastaveny.
18833. Požadovaný prostředek je používán.
18834. Uživatel X již nemá roli Y.
18835. V dané záloze nebyl nalezen modul pro zápis registru.
18836. Frontu, která není prázdná, nelze odstranit. Vymažte zprávy a opakujte akci.%1
18837. Automatické zmenšení: Není povoleno
18838. Operace PNP nebo řízení spotřeby pro konkrétní zařízení
18839. ID třídy pro adaptér %1 bylo úspěšně nastaveno.
18840. Typedefs and enumerated types are not currently supported
18841. Informace o registraci souboru bitové kopie %1 není platná.
18842. Parametr schemaContext se nesmí lišit od savedContext.SchemaContext.
18843. Analýza manifestu v %1 byla dokončena s %2 nezávažnými chybami.
18844. Médium není kompatibilní nebo má neznámý fyzický formát.
18845. Typ pro vlastnost X je neplatný.
18846. Dotaz obsahoval příliš mnoho ID indexu obsahu.
18847. Neočekávaná chyba. Neopravitelná chyba.
18848. Záznam nalezený touto databázovou operací není objektem.
18849. Odkaz částice na částici není kořenovou částicí ani se nepoužívá jako rozšíření.
18850. Algoritmus časového limitu opakování přenosu = jiný (1)
18851. Službě DHCP se nepodařilo načíst z registru název globálního souboru BOOTP.
18852. Bylo dosaženo maximálního počtu vzdálených počítačů pro tuto operaci.
18853. Bylo dosaženo maximální hodnoty čítače instancí named pipes.
18854. Kolekce již existuje.
18855. Pozastavený proces pravděpodobně nebude recyklován.
18856. Hlavičku MessageId zprávy nelze měnit mezi jednotlivými přenosy. Původní hodnota hlavičky MessageId při prvním odeslání byla X, ale aktuálně je nastavena hodnota Y.
18857. Při přidávání účtu %1 do aliasu %2 došlo k chybě. Tento účet bude nutné přidat ručně po restartu.
18858. Popis: Upraví existujícího uživatele v adresáři.
18859. Prostředku síťového názvu clusteru %1 se nepodařilo obnovit registraci ve službě DNS. Zkontrolujte, zda mají síťové adaptéry prostředků závislých adres IP přístup alespoň k jednomu serveru DNS. Pro závislé adresy IP lze také povolit rozhraní NetBIOS. Server DNS pravděpodobně není dočasně k dispozici a pokus o registraci ve službě DNS bude opakován.
18860. Název parametru nebyl rozpoznán.
18861. Je třeba zadat adresu odesilatele.
18862. Nástroj formátování textu nemůže získat záznam o přerušení kvůli chybě: X.
18863. Služba Centrum zabezpečení systému Windows je zastavena. Systém Windows ji znovu spouští.
18864. Připojení soketu: %1 %2 %3 %4
18865. Klíč X neexistuje v konfigurační sekci appSettings.
18866. Ve vzdáleném systému nepracuje na cílovém koncovém bodu sítě žádná služba.
18867. Nelze načíst typ Název typu požadovaný pro rekonstrukci.
18868. Přepínač /C je podporován pouze na svazcích NTFS.
18869. Nulová data jsou změněna.
18870. Ozvěny %1!-10u! %2!-10u!
18871. Operace proběhla úspěšně, ale požaduje opětovné načtení ovladače nebo restartování, aby byla účinná.
18872. Tisk požadované tiskové úlohy se nezdařil. Aktualizace systému tisku vyžaduje nové odeslání úlohy.
18873. Potvrzení transakce se nezdařilo z neznámých důvodů. Transakce byla přerušena.
18874. Registrace pro upozornění zařízení PnP se nezdařila. Kód chyby: %1
18875. Seznam stop obsahuje hodnotu ENTRYREF, pro kterou nebyla analyzována hodnota href. Zkontrolujte syntaxi souboru se seznamem stop.
18876. Kontext WDI
18877. Daná velikost stránky X pro sadu entit Y má mít nezápornou hodnotu.
18878. Požadovaná operace čeká na dokončení.
18879. Nelze získat podrobné informace o chybě během spotřeby licence. Poslední chyba %1.
18880. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce OpenLogStream pro zápis vrátila chybu %1.
18881. Při pokusu publikovat tiskárnu ve službě Active Directory se pravděpodobně nástroji Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezdařilo upravit nastavení publikování pro: %1. Tato situace může nastat v případě, že nástroj Printbrm.exe nemůže získat přístup ke službě Active Directory. Publikujte tiskárnu ručně pomocí dialogového okna Vlastnosti.
18882. Určuje počáteční nastavení XPath použité pro data XML.
18883. Oprava příznaků pro záznam souboru 0x%1
18884. Délka řetězce dotazu pro tuto žádost překračuje nakonfigurovanou hodnotu parametru maxQueryStringLength.
18885. Zadanou hodnotu přidělení procesoru nelze použít, protože součet přidělení procesoru ve všech dílčích přiděleních prostředků na stejné úrovni nemůže být vyšší než 100 %. Zadejte novou hodnotu.
18886. Historie identifikátorů SID je u tohoto vztahu důvěryhodnosti již povolena.
18887. Typ určený ve vlastnosti TypeName prvku ObjectDataSource X nebyl nalezen.
18888. Nebyly nalezeny žádné metody Add v typu Název typu pro hodnotu typu Název typu.
18889. %1!d! bajtů
18890. Během dešifrování hesla došlo k chybě. %1
18891. Heslo pro %1 je: %2
18892. Je nutné, abyste byli vlastníkem čipu TPM (Trusted Platform Module).
18893. Typ sloupce 'X' není podporován. Typ je 'Y'
18894. Tato operace není podporována u jiných počítačů než klientů se systémem Windows 2000 či XP nebo vyšším.
18895. Chyba funkce QOSSetFlow
18896. Odeslaná faxová zpráva %1 byla archivována do %2.
18897. Volání metody GlobalMemoryStatusEx rozhraní API se nezdařilo. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
18898. K rozhraní %1 není možno přidat filtry vyžádaného volání
18899. Vstupní heslo je příliš dlouhé. LDIFDE podporuje maximální délku hesla 256 znaků.
18900. Objekt X podtřídy nelze nastavit na objekt Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions