English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21101. Zadaný štítek již existuje.
21102. Síť byla změněna. Opakujte tuto operaci po ověření změn sítě. Změny sítě mohou být způsobeny rozhraními, která jsou nová nebo neplatná, nebo novými či neplatnými adresami IP.
21103. Tato aplikace není podporována v této verzi systému Windows.
21104. Vícemodulová sestavení nejsou podporována. Sestavení: Název sestavení
21105. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože není v aktuálním seznamu stop.
21106. (GMT+10:00) Guam, Port Moresby
21107. Všechny spojovací body služby byly u této služby Active Directory Domain Services (%1) úspěšně odstraněny.
21108. Funkce DependentTransaction.Complete nebo CommittableTransaction.Commit byla u této transakce již volána.
21109. Operace se nezdařila.
21110. Analyzátoru nebyly předány žádné snímky pro analýzu.
21111. Označuje, zda má u jednoho ze segmentů osy začínat měřítko od nuly, pokud jsou použity oddělovací čáry měřítka osy.
21112. Při vyvolání nelze rozpoznat správnou metodu.
21113. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nemohla inicializovat data na úrovni ochrany výstupu.
21114. Textové pole prostředí Win32 nemůže mít podřízený element.
21115. Podporovány jsou pouze předpony identifikátoru URI s platným názvem hostitele.
21116. Při vytváření výčtu připojených vlastností pro objekt Název objektu byla vyvolána výjimka.
21117. Tuto aktivitu nelze vyvolat, protože nebyla otevřena přetíženou metodou Invoke, která načítá řetězec a objekt IDictionary.
21118. Služba pro nasazení systému Windows úspěšně vytvořila objekt počítače: %1 prostřednictvím uživatele: %2.
21119. Došlo k chybám hardwaru, zařízení vyžaduje novou inicializaci.
21120. Dosáhli jste maximálního povoleného limitu pro vnořování klauzulí. Odstraňte tento problém a opakujte akci.
21121. Nová koncová pozice výběru rozsahu.
21122. Operace byly provedeny v nesprávném pořadí.
21123. Služba Zásady diagnostiky právě uvolnila dříve provedené přidělení haldy.
21124. Selhala aktualizace schématu: K dispozici nejsou žádné identifikátory MAPI.
21125. Je potřeba zadat příkaz.
21126. Obnovení svazku %1 selhalo nebo bylo zrušeno. Svazek je nyní poškozený a bude nutné ho formátovat.
21127. Program Windows Media Player nemůže přidat soubor do knihovny, protože poskytovatel obsahu to zakázal. O pomoc požádejte společnost, která soubor poskytla.
21128. Získá nebo nastaví úhel sklonu, otočení kolem osy X.
21129. Nejsou k dispozici žádné další alternativy přepnutí seznamu stop.
21130. Při vytváření datové vazby nabídky se nepodařilo vytvořit vazbu k vlastnosti X (určené objektem Y). Zkontrolujte pole vazeb.
21131. Zadaný objekt plex je objekt plex aktuálního systému nebo spouštěcí objekt plex.
21132. Vzdálená pomoc byla ukončena.
21133. NET START RPCSS
21134. Zadaný dotaz není platný.
21135. Správce transakčních prostředků měl tolik nevyřízených transakcí, že nemohl být přerušen. Správce transakčních prostředků byl vypnut.
21136. Serveru DHCPv6 se nepodařilo získat oznámení o změnách na seznamu rozhraní. Některá rozhraní nebudou ve službě DHCPv6 zapnuta.
21137. Protokol není v místním počítači nainstalován.
21138. RODC "%1":
21139. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) změnil úroveň protokolu zařazovací služby na: %1. Není nutná žádná akce uživatele.
21140. Požadovaný index nebylo možné přidat namísto zadaného obsahu ASF.
21141. Po zapnutí nástroje BitLocker se změnila konfigurační data spouštění.
21142. Shutting down
21143. Přijmout (Paket vlastněn tímto hostitelem)
21144. Jiné události přístupu k objektu
21145. Certifikát již byl odvolán.
21146. Tisk po
21147. Nelze číst objekty typu Název typu. Vnořené typy nejsou podporovány.
21148. Typ Název typu nemá vlastnost ContentProperty. Zadejte název vlastnosti, kterou chcete nastavit nebo do typu přidejte ContentPropertyAttribute nebo TypeConverterAttribute.
21149. MSBUILD : Konfigurace - error X: Y
21150. V podadresáři App_Data klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.
21151. Položka pro vzdálenou aplikaci X nebyla nalezena.
21152. výraz přístupu členů
21153. Nastavení konfigurace označuje, že tento řadič domény jen pro čtení by měl být nainstalován do lokality %1, tato lokalita však neobsahuje objekt nastavení lokality.
21154. Zápis souboru \WindowsImageBackup\\MediaId' se nezdařil.
21155. Výsledek je příliš velký
21156. ImageLoader – Musí být zadán platný objekt ServiceContainer.
21157. Klíč systému souborů EFS byl aktualizován u %1 souborů (nebo adresářů) ve %2 adresářích.
21158. Výpis trasy k %1!hs! s nejvýše %2!u! směrováními:
21159. Role licenčního serveru Terminálové služby byla úspěšně změněna.
21160. Název systému souborů: %1
21161. Certifikát je typu X509Certificate2 a obsahuje soukromý klíč.
21162. Objekt Agent byl vytvořen metodou CreateAgent. Nemá vlastní číslo ID, použijte metodu CreateAgentWithID.
21163. Při směrování byla doména %1 hlášena jako nedostupná. Došlo k chybě %2.
21164. V souboru LANMAN.INI je příliš mnoho položek NETWORKS.
21165. Skupina DH 1
21166. Při sledování čtecího zařízení %1 došlo k výjimce -- podproces bude ukončen.
21167. Nastavovat atributy zabezpečení
21168. Soubor File Name nebyl předkompilován a nelze jej požadovat.
21169. Konfigurovat fond aplikací
21170. Při volání funkce getsockopt IPX_MAX_ADAPTER_NUM došlo k chybě. Data obsahují kód chyby. Agent SAP nemůže pokračovat.
21171. Chyba analýzy manifestu: Byl očekáván řetězcový literál, ale nebyly nalezeny úvodní uvozovky.
21172. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože oddíl přechází do neplatného stavu nebo se v něm nachází.
21173. Vnitřní chyba DbSqlParser
21174. Režim clusteru již je zastaven.
21175. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_open správce prostředků XA. Volání funkce xa_open se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
21176. - %1 [Neexistuje.]
21177. Přidávání instalační bitové kopie %1 do skupiny bitových kopií %2...
21178. Úspěšné automatické odstranění kořenového certifikátu jiného výrobce: Předmět: <%1> Miniatura algoritmu SHA1: <%2>
21179. Zdrojový soubor nelze najít{{(soubor CAB)}}: [2]. Přesvědčte se, zda soubor existuje a zda k němu máte přístup.
21180. Nepodařilo se získat informace o stavu přenosu.
21181. Chyba procesu XML
21182. Jeden nebo více souborů nutných k vytvoření indexu obsahu nebylo nalezeno. Zastavte a restartujte vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, odstraňte a znovu vytvořte index obsahu.
21183. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že v úložišti tokenů je token s neplatným algoritmem hash.
21184. Transakce požadavku byla zrušena.
21185. Nelze číst data z datového proudu zadaného pro soubor %1!ls!.
21186. Příkaz PING na %1 [%2]
21187. Záložní verzi nelze změnit, není-li vyrovnávací paměť prázdná. Při předchozím volání Convert() byla data ponechána ve vyrovnávací paměti záložní verze.
21188. Atribut typu 0x%1 s názvem %2 nebyl v souboru 0x%3 nalezen.
21189. Zpracování elementu reference s identifikátorem URI %1 neproběhlo správně.
21190. Překlad názvu: Nelze najít název nebo není dostatečné oprávnění název vidět.
21191. Služba Systémový čas změnila místní systémové hodiny o %1 sekund. K této situaci dochází tehdy, kdy se zdroj času a místní systémový čas rozchází natolik, že změnou taktovacího kmitočtu nelze dosáhnout času zadaného zdrojem času.
21192. Pro tento mediální soubor není možné vytvořit licenci. Aplikaci nainstalujte znovu.
21193. %1!d!> %2:
21194. Čas ověření pro sestavení řetězu: X
21195. Příznak automatického umístění prvku
21196. Proces služby se nemohl připojit k síťovému řadiči.
21197. Při odesílání informací do čipu TMP došlo k chybě V/V.
21198. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance ještě nebyla trvale uložena do úložiště instancí.
21199. Typ Název typu není platným přípojným bodem spotřebitele. Typ musí být veřejný, musí se jednat o podtřídu třídy ConsumerConnectionPoint a musí mít veřejný konstruktor se stejnými parametry jako konstruktor ConsumerConnectionPoint.
21200. Typ média tohoto souboru nebyl rozpoznán.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions