English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1401. Popis: Změní existující skupinu v adresáři.
1402. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařilo vytvoření odkazu účtu krbtgt.
1403. Externí ID není platné.
1404. Klíč prostředku X není platný. Klíč musí obsahovat platnou dvojici názvu třídy a klíče. Například $resources:'className','klíč'
1405. Přičtením nebo odečtením hodnoty vznikla hodnota, kterou nelze reprezentovat jako typ DateTime.
1406. Objekt události nelze vytvořit. Kód chyby je %1!d!.
1407. Nepodařilo se nastavit výchozí přihlašovací doménu na %1.
1408. Nelze přejít na nelokální návěští X s hodnotou. Pouze přechody na návěští definovaná ve vnějších blocích mohou předávat hodnoty.
1409. Třída kolekcí bodů cest vícečárových poznámek používaná pouze při návrhu
1410. %1 (%2!c!:)
1411. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru %2 zastaralou direktivu %1. Direktiva byla ignorována.
1412. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla vytvořit šifrovací certifikát. %1. %2.
1413. GR Missing HW on %2
1414. Aplikace se pokouší spustit kód z modulu %hs, což může být nebezpečné. K dispozici je alternativní modul %hs. Chcete, aby aplikace použila bezpečný modul %hs?
1415. Výchozí hodnotu záhlaví Content-Type nelze pro tento požadavek změnit.
1416. Kapacita a posun objektu UnmanagedMemoryAccessor by vedly k přetečení horního konce adresního prostoru.
1417. Uživatel, připojený na portu %1, byl odpojen, protože se nezdařilo uzamčení uživatelské paměti.
1418. A non-overrideable qualifier was overridden in a derived class.
1419. Změnit tuto stránku
1420. Všechny karty a historie karet byly úspěšně smazány.
1421. Index nebyl načten.%1
1422. %2 nemůže vytvořit vazbu k žádnému adaptéru. Přenos nelze spustit.
1423. %1 MB v počtu adresářů: %2.
1424. Protokol HTTP není povolen. Pokus o připojení k adrese %1!ls! neproběhne.
1425. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_rollback správce prostředků XA. Volání funkce xa_rollback se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
1426. Získá nebo nastaví obrazec oblasti polárního grafu.
1427. Chyba syntaxe: Očekává se znak , nebo možnost FROM po aliasu sloupce nebo znaku *.
1428. Chyba funkce QOSStartTrackingClient
1429. Při pokusu o čtení ze souboru [2] došlo k síťové chybě.
1430. Sadu kolekcí %1 odstranil %2.
1431. Je aktivována po rozbalení prvku TreeNode.
1432. Graf typu ThreeLineBreak – Neplatný formát vlastního atributu NumberOfLinesInBreak.
1433. /showoutcalls seznam položek v mezipaměti funkce DS Bind.
1434. Vyprazdňování připojení již bylo zahájeno%1!ls!.
1435. Je aktivována při generování události v prvku GridView.
1436. Při operaci Srmount došlo k chybě
1437. Zadaná služba již existuje.
1438. Operace vyhledávání žádosti je podporována pouze pro základní vyhledávání.
1439. Chyba SqlType
1440. Verze odchozí zprávy (X) neodpovídá výchozí verzi zprávy místního kanálu přenosu. Místní přenosový kanál podporuje pouze adresování MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
1441. %1!2d! %2!-20s!
1442. Proběhl pokus o vytvoření grafu se stejným ID grafu, ID partnera a názvem databáze, který již byl vytvořen.
1443. Zpráva byla určena následujícím příjemcům.
1444. Typ Název typu není registrován pro aktivaci.
1445. Uvolnění domény AppDomain. AppDomain.FriendlyName X, ProcessName Y, ProcessId Z.
1446. Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) byla zastavena.
1447. Nelze spustit službu Řízení front zpráv. Nelze načíst hodnotu registru '\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\%3' z místního registru systému Windows. Chyba %1: %2
1448. Stav stylu okolí
1449. Příliš mnoho otevřených databází.
1450. Not found
1451. Vypršení časového limitu požadavku na přerušení
1452. Vlastnosti stylu SmartLabels
1453. Spravovat zprostředkovatele rolí...
1454. Nelze odstranit hodnotu [2] z klíče [3]. {{ Systémová chyba [4].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
1455. Název souboru nesmí obsahovat specifikaci cesty.
1456. Bylo zjištěno nedokončené vyvolání rozšíření %1 zásad skupiny na straně klienta z předchozí instance služby zásad skupiny. Může se jednat o neočekávané ukončení služby klienta zásad skupiny způsobené tímto rozšířením.
1457. Došlo k pokusu mapovat soubor nulové velikosti s maximální velikostí nastavenou na hodnotu nula.
1458. Vstupní kolekce nemůže obsahovat položku Null.
1459. Typ identifikovaného prostředku při ukládání kontextu nesouhlasí se skutečným prostředkem.
1460. Služba Systémový čas je nakonfigurována pro použití jednoho nebo více zprostředkovatelů vstupu, žádný z těchto zprostředkovatelů však není k dispozici. Služba Systémový čas nemá k dispozici žádný zdroj přesného času.
1461. Vyjednávání šifrování (ssl/tls) metodou handshake se nezdařilo.
1462. InstanceId=X, SequenceId=Y, MessageNumber=Z
1463. Nelze analyzovat číslo verze.
1464. Vlastnost navigace s názvem X není deklarována typem Název typu z cílové třídy MetadataWorkspace.
1465. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) úspěšně převedla zbývající data v oddílu adresáře %1 do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2.
1466. Server DNS nemohl najít nebo otevřít soubor zóny %1 v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns. Ověřte, zda je soubor zóny v tomto adresáři umístěn a zda obsahuje platná data.
1467. Nelze přesunout objekty s členstvím mimo hranice domény, protože by tento přesun porušil podmínky členství ve skupině účtů. Odeberte objekt ze všech skupin účtů a opakujte akci.
1468. Systém Windows nemůže analyzovat nebo zpracovat soubor odpovědí bezobslužné instalace [%1].
1469. [SC] %1: další data, je potřeba %2 bajtů
1470. Clusterová služba byla úspěšně spuštěna.
1471. Zadaná role je neplatná.
1472. Nelze přečíst typ zařízení ze souboru .INI média.
1473. Parametry Hour, Minute a Second popisují nereprezentovatelnou hodnotu typu DateTime.
1474. Proces nemůže přistoupit k portu X, protože tento port je použit jiným procesem.
1475. Neznámá aplikace
1476. Stav protokolu HTTP 402: Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
1477. Výjimku brány Windows Firewall umožňující síťovou komunikaci přes port TCP 3388 (aby mohla být klientská připojení Terminálové služby směrována příslušným serverům brány TS při použití vyrovnávání zatížení) nebylo možné konfigurovat.
1478. Ve směrovači je již zaregistrováno rozhraní s tímto názvem.
1479. Požadavek na iniciátor iSCSI nebyl úspěšný (kód chyby %1).
1480. Protokol clusteru překračuje maximální velikost.
1481. Nebylo možné načíst formát názvu cesty svazku pro zařízení.
1482. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože došlo k odemknutí instance. Tato chyba označuje, že kopie instance uložená v paměti je zastaralá a je nutné ji zrušit včetně popisovače InstanceHandle.
1483. Vyhledávací služba nemůže procházet položku, protože její seznam řízení přístupu překročil 64 kB. Ověřte, zda má položka platný seznam řízení přístupu.
1484. Najde web přidružený k zadané adrese URL.
1485. *** Nelze vypsat domenu %1: %2
1486. Bylo dosaženo maximálního počtu opravených chyb událostí testu počítače, které lze uložit do protokolu událostí. Protokolování těchto událostí bylo vypnuto.
1487. Vnitřní neklasifikovaná chyba
1488. Příkaz nebo odezva v souboru .INF zařízení odkazuje na nedefinované makro.
1489. Časový limit pro vyčištění jednotky %1 vypršel.
1490. Ukončování programu... Počkejte prosím.
1491. Vypršel časový limit
1492. About Windows Memory Diagnostic
1493. Důvěryhodný k delegování - vypnuto
1494. Pomocná součást klienta služby Windows Update byla úspěšně aktualizována z verze %1 na verzi %2.
1495. Objekt, který chcete vložit, není objekt MapArea.
1496. Chyba: %1, %2, %3
1497. Ve třídě jsou dosud otevřená okna.
1498. Požadovaná funkční stránka je podporována, ale není označena jako aktuální.
1499. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na další krok v kroku začátku
1500. Do umístění úložiště pro zálohu nelze zapisovat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions