English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10901. DataPointComparer – Byla zadána neplatná hodnota řazení datových bodů. Použijte například hodnotu X, Y, Y2, Y3, AxisLabel ...
10902. Pro aktuální výčet indexu neexistují žádná další odpovídající položka.
10903. Tuto zprávu nelze doručit z důvodu nedostatku systémových prostředků.
10904. Pro tohoto uživatele nejsou nadefinovány žádné klíče systému souborů EFS.
10905. ((\(\d{3}\) ?)|(\d{3}-))?\d{3}-\d{4}
10906. Identifikátory správce prostředků nemohou mít hodnotu Guid.Empty.
10907. Paket odběru obsahuje v části doručení neplatnou hodnotu Národní prostředí.
10908. Žádost nemůže být dokončena, protože svazek je otevřen nebo používán.
10909. Nástroj DiskRAID rozpoznává následující příkazy:
10910. Metoda DataContractJsonSerializer nepodporuje objekty typu Název typu.
10911. Probíhá tato replikace:
10912. Zabezpečené prostředí je důvěryhodné.
10913. Ověření platnosti podpisu migrační autority se nezdařilo.
10914. Failed waking the digitizer.
10915. Vazba určená pro protokol X v mapování protokolu neexistuje a je nutné ji vytvořit.
10916. Atribut s hodnotou Object nelze rozšířit.
10917. Informace protokolu událostí v registru pro %1 nelze aktualizovat.
10918. Mezipaměť není aktualizována, protože k požadavku není přiřazena žádná odpověď.
10919. Službě publikování na webu se nezdařilo nastavit maximální počet připojení pro virtuální web %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
10920. Hodnota musí být vetší nebo rovna nule a menší než velikost vyrovnávací paměti konzoly v této dimenzi.
10921. Hodnotu TimeSpan nelze analyzovat, protože nejméně jedna z komponent (hodiny, minuty, sekundy) je mimo platný rozsah.
10922. Do tohoto umístění nelze heslo pro obnovení uložit. Použijte jiné umístění.
10923. Došlo k chybě analyzátoru.
10924. Akce byla dokončena.
10925. Nyní nemáte oprávnění k připojení.
10926. Součást DRM služby Windows Media nelze ověřit. Tento problém můžete vyřešit novou instalací programu Player.
10927. Vnořená pole nejsou podporována.
10928. Uživatelský účet pro tento záznam pracovní stanice nebyl nalezen.
10929. Systémové informace o objektu pravděpodobně nebyly aktualizované.
10930. Ovladač nelze načíst, protože je v paměti stále uložena předchozí verze ovladače.
10931. Vložte PRVNÍ disk do jednotky %1
10932. s dd. mm. rrrr hh:mm Nastaví aktuální čas a datum (použije 24hodinový formát).
10933. Aplikace zavolala rozhraní, které bylo zařazeno do jiného podprocesu.
10934. ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
10935. System.Windows.Forms.TableLayoutPanel, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
10936. Resetování myši se nezdařilo.
10937. Nelze přidat oblast grafu, protože již existuje oblast grafu s názvem X.
10938. Při rozpoznávání karty Smart Card bylo dosaženo prahu chyby.
10939. Mapování zdroje dat nelze načíst. Ověřte, zda je položka mapování platná.
10940. Oznamovací volání zařazení
10941. Příkaz, který má být použit pro dokument určený vlastností FileName.
10942. Parametr X se neshoduje s regulárním výrazem určeným v konfiguračním souboru.
10943. Metoda se nezdařila, protože relace mění svůj typ. Žádné metody IOPMVideoOutput nelze volat, pokud relace mění svůj typ. Nyní jsou k dispozici tři typy relací: relace konzoly, odpojená relace a vzdálená relace.
10944. %1 (%2) %3Při zotavení či obnovení databáze došlo k neočekávané chybě %4.
10945. Pokus o vypnutí serveru se nezdařil.
10946. Spuštěné relace
10947. Produkt: %1. Aplikace se pokusila nainstalovat novější verzi chráněného souboru Windows %2. Možná budete muset aktualizovat operační systém, aby tato aplikace pracovala správně. (Verze balíčku: %3, verze chráněná operačním systémem: %4).
10948. Začátek provádění položky CancelActivityWorkItem - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
10949. Byla přijata operace PNP nebo Řízení spotřeby (%3, %4) pro zařízení %2, která byla dokončena ovladači na nižší úrovni se stavem %9.
10950. Z důvodu zabezpečení nemá identita X (pod kterou je spuštěna tato webová aplikace) oprávnění k vytvoření souboru databáze aplikace SQL Express v podadresáři App_Data.
10951. Podmínka členství Přeskočit ověřování je splněna pro všechna sestavení, která vyžadují přeskočení ověřování. Sestavením, která splňují tuto podmínku členství, budou udělena oprávnění přidružená k této kódové skupině.
10952. Na transakční úrovni 0 neexistuje žádné uzamčení pro zápis.
10953. Byla zahájena rutina TDICollectPerformaceData.
10954. Filtr nyní musí vymazat veškerý kontext k dané operaci, protože je před dokončením operace podřízenými ovladači odebírán ze systému.
10955. Vlastnost Duration musí být větší než vlastnost TimeSpan.Zero. Chcete-li ukončit operaci hledání podle počtu zjištěných výsledků, zadejte hodnotu TimeSpan.MaxValue pro vlastnost Duration a kladnou hodnotu pro parametr maxResults.
10956. Není znám žádný takový hostitel.
10957. Zadaný klient nebyl nalezen.
10958. Nepodařilo se vytvořit chybovou zprávu odpovědi.
10959. Řídí styl uživatelského rozhraní stránkování přidruženého k ovládacímu prvku.
10960. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Poskytovatel WMI vrátil chybu typu Přístup odepřen.
10961. Pole musí mít délku X.
10962. Informace arcpath pro cílový disk neexistuje. Disk byl přidán po spuštění systému nebo je na řadiči disku zakázán systém SCSI BIOS. Aktualizace spouštěcího souboru se nezdařila. Zkontrolujte seznam arcpath v souboru Boot.ini nebo pomocí nástroje bootcfg.exe.
10963. Faxovou zprávu %1 se nepodařilo odeslat příjemci %2 v %3 (%4).
10964. Povolení nečtvercového pixelového výstupu není kompatibilní s programem Windows Media Player 7.1.
10965. Styl použitý pro řádky, je-li ovládací prvek v režimu úprav
10966. Spuštění čeká na dokončení
10967. Chyba zabezpečení.
10968. Nebyl nalezen popis objektu Event ID X ve zdroji Y. Místní počítač pravděpodobně neobsahuje potřebné informace registru či soubory DLL zpráv určené k zobrazení zpráv nebo k nim nemáte oprávnění k přístupu. Následující informace jsou součástí události:
10969. Metodu CompleteTransaction nelze volat, pokud běhový modul nemá žádnou aktivní transakci.
10970. Znak nelze uložit v kódování %1.
10971. Chybí jeden z požadovaných sloupců tabulek DataSourceInformation.
10972. Kurzor oblasti grafu a výběr rozsahu
10973. Nesprávná implementace rozhraní IAsyncResult pravděpodobně vrací nesprávné hodnoty z vlastnosti CompletedSynchronously nebo volá metodu AsyncCallback více než jednou.
10974. Licence pro službu Server pro systém souborů NFS byla úspěšně ověřena.
10975. ID indexu je neplatné.
10976. Jednotku buď nelze vyčistit, nebo jednotka čištění nepodporuje.
10977. Nastavení zásad automatického přihlášení na hodnotu vysoká
10978. Na disku %1 není k dispozici kontrola disku.
10979. Došlo k volání metody Compose během volání metody Compose na stejném objektu CompositionContainer. Chcete-li zajistit, aby vytváření neprobíhalo ještě před voláním metody Compose, použijte na objektu CompositionContainer vlastnost IsComposing.
10980. Cíl v síti Síťová maska Brána Rozhraní Metrika
10981. Modem (nebo jiné zařízení pro připojení) bylo odpojeno uživatelem.
10982. Protokol ukládání do mezipaměti druhé strany služby BITS
10983. Invalid qualifier syntax. Should be of the for Qualifier name:type=value,scope(class|instance), flavor(toinstance|etc);
10984. Nyní je vybrán portál iniciátoru %1!d!.
10985. Proxy server IGMP byl aktivován v rozhraní %1.
10986. Zařazovací direktivy jsou neplatné.
10987. Server SMTP nemůže inicializovat zabezpečení. Zkontrolujte konfiguraci systému Windows NT a restartujte server.
10988. Zadané ID vlastnosti je neplatné. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
10989. SUBST Přiřadí písmenu jednotky cestu.
10990. Nápověda pro tento čítač.
10991. CHYBA - Disk nebyl nalezen. Přesvědčte se, že je disk připojen.
10992. Bylo nalezeno více souborů kvót. Přebytečné soubory kvót budou přeskočeny.
10993. Nezdařilo se načtení vlastností pro sadu zálohování, protože sada zálohování není v katalogu.
10994. Připojování k cílovému serveru %1:%2!d!.
10995. Port ALPC nepřijímá nové zprávy s požadavky.
10996. Zkontrolovat zastaralé názvy Phantom
10997. Typ Název typu nebyl dokončen.
10998. Službě Plánovač úloh se nepodařilo spustit úlohy aktivované spuštěním počítače. Další data: Hodnota chyby: %1. Akce uživatele: Restartujte službu Plánovač úloh.
10999. Instance scénáře byla odeslána k řešení
11000. Obsah vyrovnávací paměti, který je předán do funkce NtPushTransaction nebo NtPullTransaction, nemá platný formát.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions