English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35301. Neplatný kódovaný řetězec IDN
35302. Chyba funkce QosAddSocketToFlow
35303. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že v úložišti tokenů došlo k pokusu o neplatnou operaci se soubory.
35304. nelze vrátit licence vydané pro počítač %1, uživatele %2 kvůli chybě %3 vrácené serverem %4
35305. Nastavení správce systémových prostředků (WSRM) byla aktualizována po přijetí oznámení o události změny zásad skupiny.
35306. Standard ISO9660 je omezen na 8 úrovní adresářů.
35307. Odesilatelem zprávy byl %1!S!.
35308. Před zobrazením okna nelze volat metodu DragMove ani Activate.
35309. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token obsahoval aplikační žádost (AP) protokolu Kerberos od důvěryhodného hlavního uživatele, ale pomocí klíče relace Kerberos nebylo možné ověřit podpis. Token byl pravděpodobně úmyslně poškozen. Pole identifikátoru klíče obsahuje jméno hlavního uživatele.
35310. Zadané uzamčení databáze služeb není platné.
35311. Upgrade nastavení tiskárny %1 (ovladač %2) se nezdařil. Chyba %3. Nastavení zařízení tiskárny jsou nastavena na hodnoty konfigurované výrobcem.
35312. Oddalování limitů pro upozornění úložiště protokolu koordinátoru MSDTC.
35313. Zadané číslo datového proudu je již používáno.
35314. Nezdařila se kontrola aktualizace zóny pro zónu %1. Nelze se připojit k hlavnímu serveru DNS v %2 pro přijetí přenosu zóny. Ověřte, zda zóna obsahuje správnou adresu IP pro hlavní server nebo zda nedošlo k selhání sítě. Další informace naleznete v online nápovědě v tématu Aktualizace hlavního serveru pro sekundární zónu. Do seznamu pro tuto zónu můžete zadat více hlavních serverů (jsou-li k dispozici).
35315. Požadovaná operace vyžaduje adresářovou službu, ale žádná nebyla k dispozici.
35316. Převod do kanonického tvaru používá překladač X a základní adresu URI Y.
35317. Chcete převést ztracené řetězce do souborů (A/N)?
35318. Hodnota atributu typu dat nemůže být typu Empty.
35319. Funkce nebo nastavení, které jste se pokusili povolit, už není službou vzdáleného přístupu podporováno.
35320. Zadaná délka přesahuje maximální kapacitu SecureString.
35321. Neočekávaný konec souboru. Soubor GIF je pravděpodobně poškozen.
35322. Určuje, zda bude za běhu automaticky generováno tlačítko pro odstranění.
35323. Vypsat obsah více vzdálených adresářů
35324. Klientská a serverová verze Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) nejsou kompatibilní.
35325. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila dokončení klíče, který již byl dokončen.
35326. Rozšířený oddíl není prázdný.
35327. Modul plug-in se nepřipojil k instanci serveru SQLServer.%1
35328. Na odpověď filtru na tuto zprávu není připraven žádný čekající proces.
35329. Ke vzdálenému počítači se nelze připojit.
35330. Zařízení %1 bylo resetováno.
35331. Nelze rozpoznat název nebo adresu serveru.
35332. Klient je znovu připojen.
35333. Hodnota X atributu Atribut není v základním procesoru XSLT povolena (http://www.w3.org/TR/xslt20/#dt-basic-xslt-processor).
35334. Nepodařilo se vytvořit instanci zobrazení metadat X, protože exportér exportoval metadata pro položku Y s hodnotou Z jako typ Název typu, ale zobrazení je importuje jako typ Název typu.
35335. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) odmítla žádost %1 pro %2. Další informace: %3
35336. Klient poskytl platná pověření. V závislosti na zásadách auditu může být do události 10550 se stejným ID transakce zapsán seznam vygenerovaných deklarací.
35337. Warning Level Icon
35338. Vyrovnávací paměť příkazu nemůže obsahovat žádná další data.
35339. Odpověď je připravena k odeslání (odpovídající ID požadavku %1) se stavovým kódem %2.
35340. Pracovní stanice je aktivní v
35341. Vlastnost PortName nemůže být prázdná.
35342. Klient WDS: Při inicializaci režimu WDS došlo k problému.
35343. Svazek pro obnovení je příliš malý.
35344. Toto je poslední chyba v rozsahu NERR.
35345. Tento svazek je uzamčen šifrováním jednotky nástrojem BitLocker.
35346. Neočekávaná velikost balíku služby pera.
35347. Operace otevírání nebo vytváření byla dokončena v době, kdy se zpracovává přerušení oplock.
35348. Určená hodnota identifikátoru GUID nepředstavuje tlačítko, proto musí být parametr isButton neplatný.
35349. Zadanou metodu Název metody u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities.
35350. Typ Název typu neimplementuje rozhraní IRevertibleChangeTracking. Nelze proto pokračovat s metodou RejectChanges().
35351. Správce přesunul zónu %1 do nového umístění ve službě Active Directory. Zóna bude uložena ve službě Active Directory v adresáři %2.
35352. Načítání typu se nezdařilo.
35353. Typ vizuálního oddělovače názvu legendy
35354. Informace OEM
35355. Vnitřní chyba: Délka svazku je pro dílčí disky příliš malá.
35356. Při tomto rozlišení obrazovky a počtu barev není dostatek videopaměti. Zkuste snížit rozlišení.
35357. Klíčové slovo X je zastaralé. Místo toho použijte klíčové slovo Y.
35358. CoID=%1: Uživatel, připojený na port %2, byl odpojen z důvodu nečinnosti.
35359. V tomto svazku probíhá operace obnovení.
35360. Zobrazí seznam protokolů trasování neúspěšných požadavků v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního protokolu trasování na základě jeho identifikátoru, k zobrazení seznamu protokolů trasování náležejících ke konkrétnímu webu či pracovnímu procesu nebo k vyhledání protokolů trasování v počtu nula či více na základě zadaných atributů protokolů trasování.
35361. Během přístupu k pásku se dosáhlo konce zapsaných dat.
35362. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Pokus o vytvoření nové relace trasování se nezdařil. Vnitřní informace: %1.
35363. Clusterová služba zpracovala neočekávanou chybu na řádku %1 zdrojového modulu %2. Kód chyby: %3.
35364. Cestu souboru nelze použít, protože přesahuje maximální limit pro cesty v systému Windows.
35365. Doba provozu systému je %5 sekund.
35366. Síťové připojení již existuje.
35367. Atribut bodu změny zpracování nemůže být nastaven, protože je v rozporu s existujícím atributem.
35368. Tuto operaci lze provést pouze před událostí stránky PreRenderComplete.
35369. Identifikátor EnterpriseOID nelze převést z řetězce na OID ASN.1. Depeši nelze odeslat.
35370. Uložení ID tohoto certifikátu a transakce do mezipaměti službou zápisu síťového zařízení se nezdařilo (%1). %2
35371. Funkce SQLAllocStmt skončila s chybou %1.
35372. Čip TPM neumožňuje relace přenosu s obálkou.
35373. V instrukci load nebo store bylo zjištěno chybné zarovnání datového typu.
35374. Vyhledávací server nevrátil sloupec potřebný ke kompletování.
35375. Některé nebo všechny odkazy na identitu nelze přeložit.
35376. Nebyl určen žádný vstup zvuku nebo videa.
35377. Vzdálený adaptér %2 byl přidán do seznamu osobních zařízení.
35378. Síťovému připojení příslušejícímu síťové kartě s adresou %1 byla součástí DHCP Quarantine Enforcement Client přiřazena konfigurace karantény IPv6.
35379. Obsah nebyl nalezen.
35380. Nedeklarovaný atribut XSD : %1
35381. Musí mít hodnotu nula.
35382. Cílový proces nebo nadřazený proces cílového procesu je chráněným procesem.
35383. Byla překročena alokace úložiště.
35384. Terminálový server je nakonfigurován tak, aby používal certifikát, jehož platnost vypršela. %1 Algoritmus hash SHA1 certifikátu je uveden v údaji události. K ověření terminálového serveru bude od tohoto okamžiku použit výchozí certifikát. Zkontrolujte nastavení zabezpečení pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby ve složce Nástroje pro správu.
35385. Pro obrazec oblasti rozvržení obdélníku byl zadán neplatný počet souřadnic. Musí být zadány čtyři souřadnice: souřadnice x,y pro levý horní roh a za nimi souřadnice pravého dolního rohu.
35386. Popis: Přidá skupinu do adresáře.
35387. Zadaný objekt nebyl nalezen.
35388. Serveru DNS se nepodařilo převést formát.
35389. Sada řádků používala optimistickou metodu souběžného zpracování a hodnota sloupce byla od posledního čtení změněna.
35390. Chybné UID.
35391. Zadaný index přenosové rychlosti je neplatný.
35392. Program Windows Media Player nemůže zobrazit titulky a zvýraznění položek v nabídkách. Přeinstalujte dekodér DVD nebo se obraťte na výrobce jednotky DVD se žádostí o aktualizovaný dekodér.
35393. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Služba nenalezla prostředek určený identifikátorem URI prostředku a voliči.
35394. Je třeba, aby správce provedl synchronizaci tohoto počítače se serverem produktu Windows Server Update Services.
35395. Alternativní text pro obrázek rozbalení v dynamické části nabídky
35396. Zadaný název souboru (...%1) je příliš dlouhý.%2%3%4%5
35397. Položka již existuje, bude přeskočena
35398. Migruje konfiguraci pro konfigurační oddíl httpModules v konfigurační cestě k webu Default Web Site/.
35399. Heslo tohoto uživatele nelze měnit.
35400. Při vytváření zařízení, které vyžádal %2, došlo k chybě.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions