English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

301. Adresa URL ikony odkazu pro obnovení hesla
302. Zadaný uživatel %1 neexistuje.
303. Počáteční a koncové časy všech zásad přidělení prostředků v plánu musí být obsaženy v rámci stejného dne. Zkontrolujte časy a podle potřeby je zadejte znovu.
304. Nelze vytvořit symbolické propojení.
305. Zadaný parametr Xslt nemá správně sestavený fragment XML.
306. Získá nebo nastaví počet řádků, které se mají používat v tříliniovém přerušovaném grafu.
307. Služba sdílení
308. Chyba XML služby SharePoint Team Services
309. Proces %1 (spuštěný v čase %2) byl ukončen v čase %3 s ukončovacím kódem %4.
310. Nelze vytvořit vzdálený balíček v: %1; kód chyby %2.
311. Omezující vlastnost musí být uvedena před atributy attribute, attributeGroup a anyAttribute.
312. Výška a šířka symbolu řady sloupce nesmí být záporná čísla.
313. Hodnota názvu je příliš dlouhá.
314. Pro inicializaci objektu QueryCorrelationInitializer není k dispozici žádná obslužná rutina korelace. Důvodem je, že pro inicializační metodu dotazu nebyla nastavena žádná explicitní obslužná rutina a rutina není k dispozici ani v rozsahu korelace.
315. Při použití v metodě DataAdapter.Update je hodnota parametru změněna z DBNull.Value na (Int32)1 nebo (Int32)0, pokud je hodnota jiná než null.
316. Správce spuštění systému nemůže najít zavaděč systému Windows.
317. Převod místních odkazů na vzdálené symbolické odkazy je zakázán.
318. Funkce vyžaduje identifikátor procesu.
319. Znaková stránka: %1
320. Funkční úroveň oddílu nebo konfigurační sady není s tímto operačním systémem kompatibilní.
321. Operace změny názvu prostředku síťového názvu jádra clusteru se nezdařila. Také pokus o změnu názvu zpět na původní název se nezdařil. Kód chyby: %1. Dokud nebude tato situace opravena ručně, pravděpodobně nebude možné vzdáleně spravovat cluster pomocí daného názvu clusteru.
322. Kabel sítě Ethernet není připojen.
323. Tunelové propojení mezi adresami IP není podporováno.
324. %1 se nepodařilo spustit. Chyba %2.
325. Byl zjištěn neočekávaný stav filtru. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
326. Nyní je vybrán řadič %1!d!.
327. Direktiva X musí být hodnota typu řetězec. Odeberte tuto direktivu nebo ji změňte na řetězcovou hodnotu.
328. Pomocí této funkce lze přistupovat pouze ke konfiguračním souborům.
329. Zadaný popisovač se nenachází v zadané sadě popisovačů monitoru.
330. Nastavení certifikátu protokolu SSL byla vytvořena procesem na úrovni správce pro port: %2 .
331. Operace s pozdní vazbou nelze provést u typů nebo metod, pro něž má parametr ContainsGenericParameters hodnotu True.
332. Odkaz modelu COM X je definiční sestavení ovládacího prvku ActiveX Y, ale kompilátor ho označil příznakem /link. S tímto odkazem modelu COM bude zacházeno jako s odkazem a nebude propojen.
333. Administrativní stav = %1!u!
334. Model objektu schématu nepodporuje ověření typů Complex.
335. Popis příkazu. Může být zobrazen v popisku.
336. Agent serveru proxy služby DNS zjistil, že je zapnut překlad síťových adres (NAT) na rozhraní s indexem %1. Agent se na rozhraní vypnul, aby nemátl klienty.
337. %1 (%2) %3Zálohování bylo předčasně ukončeno (důvodem může být ukončení instance).
338. Uvolnění připojení FTP X.
339. Pro výstup X nebyly nalezeny žádné závislosti v protokolu sledování. Je vyžadována kompilace zdroje.
340. Spuštění metody CreateWorkflowServiceHost
341. Počítač, ve kterém je spuštěn server WINS, nemá platnou adresu. Při požadavku na adresu obdržela služba WINS adresu 0.0.0.0. POZNÁMKA: V počítačích s více adaptéry vázanými na protokol TCP/IP vytváří služba WINS vazbu na první adaptér. Zkontrolujte pořadí vázání adaptérů a zajistěte, aby měl první adaptér platnou adresu IP pro server WINS.
342. Uzel je záznam DNS typu CNAME.
343. Připojení nepodporuje atribut MultipleActiveResultSets.
344. Soubor metadat pro zápis na disk je poškozený.
345. Požadovaný počet LUID nelze přidělit jediným přidělením.
346. Fond aplikací %1 bude automaticky zakázán z důvodu řady chyb v procesech obsluhujících daný fond aplikací.
347. Typ obrázku (JPEG, BMP, PNG)
348. Diagnostický modul %9 (%4) dokončil řešení potíží %1, instance %2, ID původní činnosti %3. Nastavil řešení %5 pro uživatele %6 v relaci %7 s datem vypršení platnosti %8. Řešení bude použito okamžitě.
349. Tato verze nástroje Oprava spouštění systému není kompatibilní s aktuálně nainstalovanými aktualizacemi systému.
350. Použití typu %1 není u elementu %2 povoleno.
351. Pracovní proces s ID procesu %1, který obsluhuje fond aplikací %2, požadoval recyklaci, protože bylo dosaženo omezení povolené doby zpracování pracovního procesu.
352. Styl použitý pro rozložení navigace
353. Dvojznačný příkaz nápovědy %1
354. Hodnoty klíče konzoly musí být v rozsahu od 0 do 255.
355. Shromažďování informací potřebných k odebrání ze služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) (%1!S!)...
356. Členové v této skupině mohou číst protokoly událostí z místního počítače.
357. Svislý posun mezi horní částí položky nabídky a horní částí její podnabídky určený v pixelech
358. Chyba datového adaptéru.
359. Vytvoření tabulky Global Interface Table se nezdařilo.
360. Prostředek zařazovací služby tisku
361. %1 nemohl být otevřen pro zápis.
362. Během aktivace služby COM+ došlo k neočekávané chybě.
363. Nesprávný řetězec třídy
364. Doména aplikace již byla ukončena.
365. Počáteční počet pro semafor musí být větší nebo roven nule a menší než maximální počet.
366. Virtuální pevný disk je poškozen. Řídké záhlaví virtuálního pevného disku je poškozeno.
367. %1 LUN %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!-8.8s! %6!5I64u! %7!-2.2s! %8!3.3s! %9!5I64u! %10!-2.2s!
368. Obnoven kód spouštěcího sektoru
369. Datový proud není platný.
370. Element nelze přidat do kolekce, protože má prázdný klíč.
371. FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
372. Sestavení nebo doména AppDomain, u níž došlo k chybě:
373. Adresář nelze vytvořit.
374. Identifikátor eventId není platný. K naslouchání změnám zaměření použijte obslužnou rutinu AddAutomationFocusChangedEventHandler.
375. Systém zjistil přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku v této aplikaci. Toto přetečení by mohlo umožnit uživateli se zlými úmysly získat kontrolu nad aplikací.
376. Aktualizace hlaviček mezipaměti bude potlačena pro kód 304, protože nové hlavičky neobsahují další informace.
377. DELETE SYSTEMSTATEBACKUP – Odstraní zálohy stavu systému.
378. Operaci nelze provést, protože aplikace WorkflowApplication X byla přerušena.
379. Byl zjištěn nový svazek %1, který není zahrnut do zálohování.
380. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou funkční kontroly parity (FRC).
381. Probíhá inicializace objektu pro vytváření úloh X ze sestavení Název sestavení .
382. Symbolický odkaz NTFS nelze přeložit, přestože je původní název souboru platný.
383. Služba Zásady diagnostiky právě aktualizovala zásady skupiny. Tato událost upozorní moduly diagnostiky na změny zásad skupiny.
384. Vyhledávací příznaky atributu jsou neplatné. Bit indexu podstromu je platný pouze u jednohodnotových atributů.
385. Úroveň protokolu clusteru byla úspěšně nastavena.
386. Webové servery (World Wide Web)
387. Řadič jednoduché komunikace pro sběrnici PCI
388. Server "%1" vrátil kód chyby Win32 %2!d!.
389. Pokus o připojení k Internetu byl zrušen.
390. Úplné řízení (všechny operace)
391. V názvu není povoleno více dvojteček.
392. Vyberte katalog, který chcete procházet.
393. Stáří nejstarší transakce: %1
394. Zobrazí seznam cest konfigurace, ve kterých byl atribut enabled oddílu defaultDocument explicitně nastaven na hodnotu true, a to v zadané cestě konfigurace nebo pod ní.
395. NULL (dlen %1!d!)
396. Součást modulu hostitele zabezpečení nelze načíst. Došlo k následující chybě: %1
397. redukovatelné uzly musí přepsat funkci Expression.Reduce()
398. Ke zpracování tohoto příkazu není dostatečný prostor.
399. Prvek X není platný typ prvku IInputElement. Platnými typy jsou UIElement nebo ContentElement.
400. X není známý algoritmus hash.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions