English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40101. Práva k používání médií nebyla zálohována, protože zálohování bylo zrušeno.
40102. Ovládací prvek ActiveX klienta protokolu RDP se pokouší automaticky znovu připojit k serveru (%2).
40103. V souboru CONFIG.SYS nejsou zadány systémové trasovací informace, nebo není trasování povoleno.
40104. Tuto zřídka používanou operaci nelze dokončit, protože u souboru je aktivní transakce.
40105. Modul pro naslouchání X nelze vytvořit.
40106. Chyba kompilace schématu: Vlastnost se pokusila dědit z tabulky (%1). Vlastnosti mohou dědit pouze z tabulky(%2).%3%4%5
40107. Kontrolní výraz je neplatný.
40108. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Adresa je již používána.
40109. Oprávnění Vzdáleně vypínat systém
40110. Není definován uživatelský účet.
40111. Při pokusu o přístup k UI vypršel stanovený čas. Aplikace může být přetížena nebo neodpovídá.
40112. Tento řadič domény služby Active Directory není posledním řadičem služby Active Directory v doméně.
40113. Uživatelé s možností dešifrování:
40114. Od serveru RADIUS byl přijat paket s atributem neplatné délky.
40115. Klient služby WinRM obdržel od vzdálené služby WS-Management neznámý kód stavu HTTP %1!d!.
40116. Rušení registrace knihoven typů ID knihovny: [1]
40117. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) obnovuje formuláře tiskárny. Není nutná žádná akce uživatele.
40118. Invalid method Parameter(s)
40119. Neprovedlo se některé mapování mezi názvy registrací a ID zabezpečení.
40120. Volání funkce GetTokenInformation() se nezdařilo.
40121. Metoda Název metody není ve výchozím nastavení podporována. Může být implementována v odvozených třídách.
40122. Protokol IPBOOTP neaktivoval rozhraní s adresou IP %1. Kód chyby je uveden v datech.
40123. Člen s názvem X byl nalezen jako vlastnost i jako událost typu Název typu. Členové se stejnými názvy nejsou podporováni.
40124. Funkce řízení napájení při činnosti jsou u procesoru %1 zakázány z důvodu potíží s firmwarem. Požádejte výrobce počítače o aktualizovaný firmware.
40125. Služba WINS nemohla inicializovat rozhraní pro správu kvůli potížím se službou RPC (Remote Procedure Call). Pravděpodobně nebude možno službu WINS spravovat. Ujistěte se, že je služba RPC spuštěna.
40126. Neplatná možnost %1.
40127. Řadič Infiniband
40128. Neplatný kód XML v souboru File Name blízko prvku X
40129. Upraví nastavení klíče/hodnoty AppSettings pro vybranou položku v seznamu.
40130. Duplicitní atribut
40131. Objekt SafeHandle je neplatný.
40132. Prezenční signál aplikace
40133. Podporuje pojmenované datové proudy.
40134. Ověřování možností dodaných uživatelem
40135. Odeslaná první datová část (atributy EM)
40136. Rozhraní %1 se Správcem směrovačů pro protokol %2 nelze přidat. Došlo k následující chybě: %3
40137. Přidá webovou část do zóny.
40138. Protokol IGMP nemůže inicializovat kritický oddíl. Uvedený údaj je kód výjimky.
40139. Kanál X neimplementuje rozhraní IChannelReceiver nebo IChannelSender. Každý kanál musí implementovat jedno z těchto rozhraní.
40140. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla publikovat rozdílový seznam odvolaných certifikátů (CRL) pro klíč %1 do následujícího umístění: %2. %3.%5%6
40141. Zadaný ovladač protokolu je neplatný.
40142. Neplatný čtyřúhelník
40143. V archivu vzhledů nebyl nalezen žádný soubor WMS.
40144. Index nemůže být záporný.
40145. Požadavek na záhlaví HTTP není platný.
40146. Systém Windows nemůže vytvořit výslednou sadu zásad pro daný scénář. Chyba (%1).
40147. Nedostatek uzavíracích závorek ).
40148. Zadané prostředí je neplatné.
40149. Zarovnání položek obsahu sloupce legendy automaticky generované pro řady
40150. Ovladač Bluetooth očekával událost HCI s určitou velikostí, ale neobdržel ji.
40151. - Vyloučené soubory:
40152. Zadaný podpis má neznámý typ klíče %1.
40153. Přeskočit ověřování
40154. soubor vzhledu
40155. Kanál X není registrován pro vzdálené služby.
40156. %1 (%2) %3Volání databáze JET %4 vrátilo chybu %5. %6 (%7)
40157. Dočasný adresář X je neplatný. Musí být uvedena absolutní cesta. Bude použita předchozí hodnota.
40158. Zadaný vyhledávací server již existuje. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
40159. alias using
40160. Činnosti clusteru zastaveny%1!ls!.
40161. Parametr Action třídy Operation: X
40162. Analýza souboru INF tiskárny proběhla úspěšně.
40163. Klient protokolu oznámil převzetí kontrolního bodu.
40164. MSBUILD : error MSB1032: Maximální počet procesorů je neplatný. Hodnotou musí být celé číslo větší než nula a menší než 64.
40165. Tabulku nelze uzamknout, protože je již používána.
40166. Jiné systémové události
40167. Při komunikaci s čipem TPM došlo k chybě.
40168. PRINTF MSG: %1 %2 %3 %4 %5
40169. Hodnota dbType Název typu je neplatná pro tento konstruktor.
40170. Osy se zobrazují v pravém úhlu bez ohledu na otočení.
40171. Server DNS je významně zatížen dotazy SOA. Důvodem může být, že velký počet klientských počítačů provádí aktualizace. Replikace jednotlivých objektů záznamů DNS odpovídajících dotazům SOA pracuje se sníženým výkonem. To může zpozdit replikaci aktualizací na tento server DNS pracující jako řadič domény určený jen pro čtení (RODC), ale plánovaná replikace nebude ovlivněna.
40172. Nebyl nalezen objekt ASF Index.
40173. Objekty služby systému Critical Directory nemohou být během operací odstranění stromu odstraněny. Odstranění stromu mohlo být částečně provedeno.
40174. Hodnota vlastnosti SelectionNamespaces je neplatná. Jsou povoleny pouze správně vytvořené atributy xmlns.
40175. Vynucený přepis chybných sektorů do bezchybné oblasti se nezdařil.
40176. Důvod: Byla změněna fyzická cesta aplikace.
40177. Není povoleno měnit hodnotu adresy nebo přenosu nakonfigurovaného naslouchání.
40178. Byl zakázán nekompatibilní ovladač zobrazení.
40179. Protokolu adaptéru naslouchání %1 se nepodařilo připojit k aktivační službě procesů systému Windows kvůli neodpovídajícím oprávnění identity. Příčina: Konfigurovaná identita pro protokol %1 v souboru applicationHost.config neodpovídá identitě procesu %2, který je hostitelem adaptéru naslouchání. Oprava: Zajistěte, aby byla identita pro protokol %1 správně nastavena v souboru applicationHost.config.
40180. Použijte raději rozhraní API CompressedStack.(Capture/Run) nebo ExecutionContext.(Capture/Run).
40181. Převodní pracovní podproces pro svazek %2 byl dočasně zastaven.
40182. V systému není dostatek místa pro ukládání.
40183. Služba QoS: Plánovač paketů neuspěl při registraci u služby Obecné třídění paketů (msgpc.sys).
40184. Službě iniciátoru se nezdařilo odpovědět včas na požadavek na uvolnění prostředků IPSec přidělených pro připojení iSCSI.
40185. Šifrovací systém nebo funkce kontrolního součtu jsou neplatné, protože požadovaná funkce není k dispozici.
40186. Probíhá ukončení poskytovatele.
40187. K dispozici jsou uživatelské certifikáty. Server neurčil žádné vydavatele, vyzkoušejte proto všechny certifikáty.
40188. Zastaví zadaný fond aplikací, což ukončí existující pracovní procesy, které spouštějí aplikace v tomto fondu aplikací, a zabrání ve spuštění nových pracovních procesů. Je třeba zadat přesný identifikátor fondu aplikací odkazující na existující fond aplikací.
40189. Překrývající se odkazy:
40190. V tomto počítači není nainstalován protokol IPv6. Infrastruktura Peer-to-Peer systému Windows vyžaduje protokol IPv6.
40191. Kopírování bitové kopie %1 ze skupiny bitových kopií %2 do bitové kopie %3 v souboru bitových kopií %4...
40192. Get of properties did not succeed. Log at X
40193. Tato instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) není poslední instancí služby AD LDS v doméně.
40194. Režim zpracování zásad zpětné smyčky je %1.
40195. Adresa koncového bodu není uvedena.
40196. Klient NTP nemohl nastavit druhou stranu domény jako zdroj času v důsledku chyby zjišťování. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
40197. Uživatelské rozhraní koordinátoru MSDTC
40198. Sada kolekcí %1 spustila úlohu %2.
40199. Během restartování byla zjištěna neplatná hodnota kořenového klíče úložiště (SRK).
40200. Zadaná hodnota VARTYPE je neplatná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions