English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32401. Položka seznamu stop je již přehrávána.
32402. Server DNS nemohl analyzovat token %1 v souboru zóny %2 na řádku %3. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku ignorovat, doporučujeme opravit daný token nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
32403. Generovat audity zabezpečení
32404. Třídu JumpList nelze použít po volání metody BeginInit, pokud nebylo provedeno odpovídající volání metody EndInit.
32405. Index šifry X není pro zadaný font platný.
32406. Instalaci repliky nebo podřízeného objektu se nezdařilo získat atribut objectVersion kontejneru schématu ze zdrojového DC. Buď atribut na kontejneru schématu chybí, nebo dodaná pověření nemají oprávnění jej číst.
32407. Žádný soubor nepřidán
32408. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Odpověď přijatá z řadiče domény %1 měla chybný podpis. Odpověď byla pravděpodobně poškozena a bude ignorována.
32409. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřidělila dostatek paměti k odebrání oddílu adresáře aplikace %1. Pokuste se oddíl adresáře aplikace odebrat ručně.
32410. Heslo pro obnovení bylo vytištěno.
32411. Volání funkce GetParseError analyzátoru XML nenačetlo žádnou chybu.
32412. Účet %1 neměl k dispozici vhodný klíč pro generování lístku protokolu Kerberos. Pokud je podporován daný typ šifrování, bude správný klíč generován při změně nebo nastavení hesla. Chybějící typ klíče může být uveden v datovém poli.
32413. Zadaná pozice v souboru X by měla za následek zápornou pozici Stream.
32414. Uvolňování zapůjčení adresy DHCP pro prostředek %1...
32415. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože adresa IP %1 je neplatná.
32416. Statistické analýzy – Neplatná hodnota Alpha (pravděpodobnost)
32417. Pro požadavek stavu ovládacího prvku nelze registrovat prázdný odkaz na ovládací prvek.
32418. Objekt musí být typu Version.
32419. Simulace obnovení se nezdařila.
32420. Volání funkce MapViewOfFile pro soubor protokolu koordinátoru MS DTC se nezdařilo.
32421. Informace o podprocesu jsou nyní zapnuty.
32422. Telefonní číslo včetně rozlišovacího čísla a linky je příliš dlouhé.
32423. Neplatná adresa
32424. Zobrazí seznam všech aplikací v počítači.
32425. Hodnota EffectiveKeySize musí být v této implementaci totožná s hodnotou KeySize.
32426. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo zapsat certifikát %2, protože nebyla nalezena certifikační autorita pro vydání šablony certifikátu.
32427. Určený soubor je zašifrovaný a uživatel nemá schopnost jej rozšifrovat.
32428. Připojovat data (nebo Přidávat podsložky nebo Vytvářet instance kanálů)
32429. Připojení již bylo přidáno s identifikátorem X.
32430. Zjištěné chyby v zrcadle hlavní tabulky souborů (MFT)
32431. Nepodařilo se získat rozšířenou operační charakteristiku jednotky %1 v knihovně: %2.
32432. Nakonfigurovaná metoda EAP určila, že profil není možné použít k následnému přihlášení.
32433. Zápis dokumentu služby byl dokončen.
32434. Soubor protokolu MS DTC byl zarovnán.
32435. Nástroj pro předkompilaci aplikace ASP.NET
32436. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou mezipaměti úrovně %3 hlášená procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
32437. Nelze aktualizovat příznaky topologie.
32438. Během ověřování důvěryhodnosti došlo k chybě na úrovni systému.
32439. Hostitelský proces (%1) má potíže (%2) a bude ukončen.
32440. Velikost svislé mezery mezi položkami
32441. Uzel %1!ws! je v clusteru.
32442. Argument nebyl nalezen.
32443. %1 (%2) %3Soubor protokolu %4 pro obnovení nebyl nalezen.
32444. ==== PŘENOS INFORMACÍ O PŘIPOJENÍ %1 PRO %2!d! LOKALIT: ====
32445. Vnitřní chyba v modulu ScanRegex.
32446. Číslo volací karty nebo jiné účtovací informace byly odmítnuty.
32447. Bit activeLocality čipu TPM byl vymazán.
32448. Hledání vzdáleného serveru se nezdařilo z důvodu vnitřní chyby DNS.
32449. Systémové zásady dotazu auditu
32450. Server nemůže číst plánovací soubor AT.
32451. Název vlastnosti je neplatný.
32452. Styl použitý pro sloupec se záhlavím.
32453. Přijatý prvek TLV kryptografické vazby je neplatný.
32454. Silent Running: Performance 3D clocks = %2
32455. Chyba služby Stínová kopie svazků: Pracovní podproces pro autora %3 nelze vytvořit kvůli stavu %1 (převeden na %2).
32456. Znamená, že došlo k pokusu pracovat se zabezpečením objektu, který nemá přiřazeno zabezpečení.
32457. Chcete-li se nyní přihlásit, vyberte poskytovatele ISP nabídnutého sítí %1.
32458. Počáteční fond identifikátorů účtů nebyl dosud tomuto řadiči domény přidělen. Řadič domény se možná, z důvodu síťových potíží, nemohl spojit s hlavním řadičem domény. Na tomto řadiči domény nebude možné vytvářet účty, dokud řadič nezíská potřebný fond.
32459. Monitor nepodporuje zadaný kód VCP.
32460. Žádost o přijetí se nezdařila.
32461. Vlastnost X lze pro statické ovládací prvky nastavit pouze před nebo v rámci události Page_PreInit. Pro dynamické ovládací prvky tuto vlastnost nastavte před přidáním do kolekce Controls.
32462. Cílem tohoto zprostředkovatele mohou být pouze adresáře služby Active Directory a ADAM.
32463. Kódová skupina uděluje kódu ze zóny Internetu sadu oprávnění sítě Internet. Tato sada oprávnění uděluje kódu pocházejícímu z Internetu právo používat izolované úložiště a omezený přístup k uživatelskému rozhraní.
32464. Informace [1]
32465. Zvolte algoritmus použitý k výpočtu kódu hash sestavení:
32466. Toto je vnitřní chyba: Vyrovnávací paměť bloku má nedostatek paměti.
32467. Neplatný znak kvalifikovaného názvu
32468. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují absolutní cesty.
32469. Nastavení místní tiskárny se nezdařilo.
32470. Je třeba zadat výchozího zprostředkovatele členství.
32471. Průvodce konfigurací zabezpečení (SCW) dokončil provádění příkazu.
32472. Médium existuje v offline knihovně, ale pro provedení této operace musí být v režimu online.
32473. Alokace indexu pro index %1 v souboru 0x%2 je neplatná nebo chybí.
32474. Přístup k požadovanému prostředku je odmítnut. Odpověď serveru: %1.
32475. Adresářová služba nemohla převést vlastnictví jedné nebo více nových rolí plovoucí operace typu single-master na jiné servery.
32476. Rozsah X neodpovídá při použití pravidla porovnání MatchByUuid. Chcete-li porovnávat rozsahy pomocí pravidla MatchByUuid, musí být rozsah ve tvaru uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx nebo urn:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.
32477. Zapůjčení s prošlou platností: %%d; odstraněná zapůjčení: %%d.
32478. Paměť pro čítače úloh nelze přidělit.
32479. Podproces zpracování událostí ovladače [NETFTAPI] dokončil smyčku zpracování (stav %1).
32480. Turn off caching for all tests
32481. K opravě souboru objektových id není na disku dost místa.
32482. Takové zařízení ani adresa neexistují
32483. Neplatná jmenovka svazku
32484. Zadaný kód opcode nelze předat do metody EmitCall.
32485. Během zálohování databáze vzdáleného spouštění došlo k selhání služby.
32486. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instanci X uzamkla jiná platná rutina InstanceHandle. Zámek označuje, že je již načtena jiná nezastaralá kopie instance. Načtenou kopii instance a přidruženou rutinu InstanceHandle byste měli využít nebo uvolnit.
32487. Vlastnost X není nastavena.
32488. Kontrola stavu prostředku síťového názvu clusteru %1 se nezdařila. Síťový název %2 již není v tomto uzlu registrován. Kód chyby: %3. Zkontrolujte chyby hardwaru nebo softwaru související se síťovým adaptérem. Lze také spustit Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolovat konfiguraci sítě.
32489. Operace přidávání ke clusteru byla přerušena.
32490. Nelze opravit čítače výkonu služby %1. Přeinstalujte čítače výkonu ručně pomocí nástroje LODCTR.
32491. Některá z požadovaných rozhraní nebyla k dispozici
32492. Metoda GetService by neměla pro vlastní poskytovatele vracet hodnotu null současně pro typy IDataServiceMetadataProvider a IDataServiceQueryProvider.
32493. Toto zařízení není k dispozici. Připojte zařízení k počítači a akci zopakujte.
32494. Ověření odkazu %1 a jeho cílů ....
32495. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila načtení instance se stavem InstanceState.Completed, ke kterému jsou přidruženy nedokončené klíče.
32496. Vnitřní chyba: V konfiguraci není žádný záznam o skupině disků.
32497. Určuje, zda je část zobrazena minimalizovaná nebo v normální velikosti.
32498. Příznak na všechny události protokolu HTTP spuštěné v rámci skupiny adres URL
32499. K provedení této operace s tímto mediálním souborem je nutný upgrade zabezpečení.
32500. Žádost o protokolování od %1 (uživatel = %2) selhala. Žádost: %3 %4 %5.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions