English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15201. Byla zjištěna chyba algoritmu Digest pro data. Výpis dat obsahuje vypočtený kontrolní součet následovaný zadaným kontrolním součtem.
15202. Invalid query type
15203. Nepodařilo se vytvořit vazbu na registr v počítači %1. Chyba:
15204. Seznam GRL byl znovu načten a požadoval restart všech procesů, které mohou spouštět chráněná média.
15205. Neplatný původ, viz System.IO.SeekOrigin.
15206. Odebírání přístupu protokolu LDAP a vzdáleného volání procedur do služby Active Directory Domain Services...
15207. Další informace naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131738.
15208. Manifest pro sestavení použité aplikací obsahuje odkaz na závislé sestavení, které není nainstalováno.
15209. Právě spuštěná úloha nebyla zastavena.
15210. Argumenty pro spouštěnou aktivitu byly změněny.
15211. Při pokusu o získání identifikátoru cílové položky došlo k chybě.
15212. Systému událostí modelu COM+ se nepodařilo aktivovat metodu %3 u odběru %2. Odběratel vrátil výsledek HRESULT %1.
15213. Výpis vlastností pro %1:
15214. Adresářová služba zjistila podřízený oddíl pod požadovaným názvem oddílu. Hierarchii oddílu je potřeba vytvářet odshora dolů.
15215. V konfiguraci bylo zjištěno zacyklení odkazů na koncový bod. Je nutné přerušit tento cyklus odkazů: X.
15216. Zadaná cílová položka již obsahuje médium.
15217. Do vyrovnávací paměti bylo uloženo X bajtů.
15218. Výchozí zásada Správce systémových prostředků (%1) byla nastavena jako zásada správy při spuštění služby.
15219. Do tohoto umístění nelze heslo pro obnovení uložit. K tomuto umístění nelze získat přístup. Heslo pro obnovení uložte do jiného umístění.
15220. Služba BITS aktualizovala sadu adres IP používanou pro ukládání do sdílené mezipaměti.
15221. Uzel místa vložení musí být podřízený uzlu, pod který chcete vkládat.
15222. Odebírání kontrolního bodu %2 registru pro prostředek %1...
15223. Objekt MemberData obsahuje neplatný počet členů.
15224. Nelze převést bajty X na znaky ze znakové sady UTF-16: Y
15225. Nelze přijmout hodnoty MaxRange a MinRange, protože nejsou porovnatelné pomocí rozhraní IComparable.
15226. Příznak svazku REVERT ON CLOSE již byl pro tento svazek nastaven.
15227. Cesta nebo adresa URL odstraňovaného virtuálního adresáře
15228. Cesta nesmí být jednotkou.
15229. Obsah a formát e-mailové zprávy obsahující oznámení o vytvoření uživatele
15230. Síťový hardware vzdáleného počítače není kompatibilní s typem požadovaného volání.
15231. Načíst konfigurovaný koncový bod
15232. Získá a nastaví vlastnost masterPageFile použitou pro tuto stránku.
15233. Získá nebo nastaví výšku poznámky. Chcete-li dosáhnout automatického výpočtu velikosti pro text poznámky, nastavte na hodnotu Double.NaN ('NotSet').
15234. Systém Windows přeskočí adresář <%1>, protože nejde o adresář objektu zásad skupiny.
15235. Nepodařilo se nastavit rychlost opakování a zpoždění před opakováním klávesnice.
15236. Informace o přírůstkovém importu nelze aktualizovat.
15237. Typ zprostředkovatele kryptografických služeb %1 není podporován.
15238. Interní. Je vyžadována asynchronní operace.
15239. Segment záznamu souboru %1 je osamocený.
15240. Pro toto schéma ověření neexistuje registrovaný modul.
15241. Ve zdrojovém svazku byly nalezeny nové poškozené clustery. Vytvoření zálohy těchto clusterů bylo vynecháno.
15242. Systém událostí modelu COM+ zjistil chybu při dotazu na objekt %1, protože řetězec kritérií %2 obsahoval chybu. Chyba se pravděpodobně vyskytuje ve znakovém indexu %3. Dílčí text kritéria v tomto umístění je %4.
15243. Přesunuto do nového klíče.
15244. Počet přečerpání vyrovnávací paměti
15245. Výsledný typ Název typu nesmí být abstraktní a musí obsahovat výchozí konstruktor.
15246. K dokončení požadované služby je stránkovací soubor příliš malý.
15247. Neprobíhá žádná aktualizace. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
15248. InvokeMethod Název metody - Metoda je statická.
15249. Hostitelskému procesu UMDF (%1) se nezdařilo načíst ovladače pro zařízení: %2. Byla oznámena chyba: %3.
15250. Aktuálnímu uživateli není povoleno přistoupit k předchozí stránce.
15251. V systému Windows nelze najít systémový svazek, který splňuje požadavky pro instalaci.
15252. Možnost /Compare platí pouze pro příkazy /Import: nebo /ImportRoot:.
15253. Vlastnost vazby nelze nastavit pro koncový bod typu X.
15254. Ve fondu hypervisoru není dostatek paměti pro dokončení operace.
15255. Finger: bind:
15256. Služba WinRM nemůže zpracovat požadavek, protože identifikátor URI obsahuje hodnotu ?, ale nebyl zadán žádný klíč.
15257. Data indexu jsou neplatná. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
15258. Tento počítač má nejméně jednu dynamicky přidělovanou adresu IPv6. Pro zajištění spolehlivé funkčnosti serveru DHCPv6 by měly být používány pouze statické adresy IPv6.
15259. Odebrání bylo dokončeno s upozorněními. Je třeba restartovat počítač. %1
15260. Cíl navigace použitý v případě výběru uzlu
15261. Zástupný název nepokrývá celou oblast.
15262. Cesta souboru SIF bitové kopie neexistuje nebo není dostupná.
15263. Zpracováno záznamů velkých souborů: %1.
15264. Byl nalezen více než jeden typ prostředku s názvem X. Názvy typů prostředků musí být jedinečné.
15265. Přehrávač komponent Queued Components modelu COM+ nebyl schopen vytvořit instanci komponenty Queued Component. %1
15266. Tisk do
15267. Při provádění místního zálohování došlo k chybě komunikace.
15268. Klient poskytl jako legitimaci platný token akcelerátoru přihlášení. V závislosti na zásadách auditu mohou být do události 10530 se stejným ID transakce zapsány další podrobnosti o tomto tokenu.
15269. Ovladač zjistil chybu řadiče na %1.
15270. Aktualizace se vašeho systému netýká.
15271. Vlastnost StartingNodeUrl nelze nastavit, je-li vlastnost StartFromCurrentNode nastavena na hodnotu True.
15272. (P) Pause (X) Exit (T) Run standard tests
15273. Popis zadaný pro plán je příliš dlouhý. Popis plánu může mít nejvýše 128 znaků.
15274. Popisky prostorových výsečových grafů – neplatný index
15275. Pokud je zdrojová nebo cílová entita ve stavu přidáno, nelze změnit stav vztahu na jiný stav než přidáno nebo odpojeno.
15276. Pro parametr %1!hs! je třeba zadat hodnotu.
15277. Typ proxy: (%1!d!)
15278. Při čekání na funkci ReadFile bylo dosaženo časového limitu (%1 ms).
15279. Je potřeba naplánovat prohledání části obsahu disku pro okamžité vykonání.
15280. Ve schématu nelze použít typ DOCTYPE.
15281. Nepodařilo se vynutit synchronizaci času se serverem %1.
15282. Velikost posouvání malého zobrazení
15283. Došlo by k zablokování prostředků
15284. Záznam byhledávání zón WINSR (zpětné vyhledávání WINS)
15285. Aktuálně nelze stáhnout práva k používání médií. Zkuste to znovu později.
15286. Adresa odpovídá distribučnímu seznamu.
15287. Je třeba zadat objekt %1 s identifikátorem nebo parametrem %2.
15288. Měnit heslo (se znalostí původního hesla)
15289. Úspěšná automatická aktualizace vlastností kořenového certifikátu jiného výrobce: Předmět: <%1> Miniatura algoritmu SHA1: <%2>
15290. U sestavené bitové kopie nelze použít přepínač /lang.
15291. Službu směrování a vzdáleného přístupu nelze spustit. Nejčastější příčinou je to, že na serveru vzdáleného přístupu není nainstalován protokol %1.
15292. Proxy server RPCPinging %1 s balíčkem požadavků na odezvu
15293. Metodu RegisterZone nelze volat po inicializaci objektu Page.
15294. K příslušnému grafickému adaptéru není přidružen správce VidPN.
15295. U aplikace (%3 od dodavatele %5) došlo k následujícím potížím: %7
15296. Adresa primárního serveru WINS není v registru uvedena ve správném formátu.
15297. Příkaz pro zrušení změn a zavření třídy EditorZone
15298. Transportní vrstvu nelze použít, protože je již používaná.
15299. Vrátí zpět poslední změnu zásad zabezpečení.
15300. Při pokusu o volání metody OnImportsSatisfied u typu Název typu došlo k výjimce.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions