English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18901. Neplatný název hodnoty datového bodu. Používejte následující formát: 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', ...
18902. Adresa URL, na kterou se přejde při výběru položky nabídky
18903. Předaný argument nepocházel ze stejného modulu ModuleBuilder.
18904. dosud není inicializováno
18905. Je třeba naplánovat pozdější provedení prohledání obsahu disku.
18906. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevytvořila objekt NTDS Settings pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1 ve vzdálené instanci služby AD LDS %2. Přesvědčte se, zda zadaná síťová pověření mají dostatečná oprávnění.
18907. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože tabulka RSDP firmwaru ACPI (BIOS) není platná.
18908. Vyprázdnění metadat protokolu se nezdařilo.
18909. Zadaná verze seznamu indexů je zastaralá nebo neplatná.
18910. Upgrade služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařil, protože nejsou k dispozici informace potřebné pro upgrade. %1
18911. Z klienta %2 byl zjištěn útok DoS (Denial of Service). Relace byla odpojena.
18912. Klient neodpověděl na zprávu serveru týkající se připojení.
18913. Registrace knihovny typů X byla úspěšně zrušena.
18914. Model podprocesů položky není platný
18915. XamlServicesLoad - začátek
18916. Odpověď na dotaz na název nemohla být odeslána. Tato chyba bývá často způsobena potížemi s rozhraním NetBIOS over TCP/IP (NetBT).
18917. Buď nelze získat prostředky, nebo došlo ke konfliktu prostředků.
18918. Povolení odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při čtení vlastnosti metabáze %1.
18919. Aplikace %hs je 16bitová. Nemáte oprávnění ke spouštění 16bitových aplikací. Zkontrolujte svá oprávnění se správcem systému.
18920. Je aktivována před změnou zobrazení.
18921. Nastavení vlastnosti Text prvku BulletedList není podporováno.
18922. Soubor začlenění na straně serveru byl začleněn sám do sebe, nebo byla překročena maximální hloubka začlenění na straně serveru.

18923. Typ argumentu není kompatibilní s obecnou porovnávací procedurou.
18924. Read-only Domain Controllers
18925. Toto je vnitřní chyba: Projekt bude pokračovat.
18926. Přidělení paměti pro zařazovací službu se nezdařilo.
18927. Dokončování úklidu odkazu na rozlišující název...
18928. Název místního zařízení je již používán.
18929. Při nastavování zásady SAN došlo k chybě ovladače.
18930. Název odstraňovaného modulu
18931. Byl zadán neplatný parametr.
18932. Služba Client Drive Mapping Service byla připojena k terminálovému připojení.
18933. Při zpracování adresy URL došlo v popisovači protokolu Notes k neočekávané chybě.
18934. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel je aktivním členem clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě. Priorita hostitele (jedinečný identifikátor hostitele) je %5. Jakmile je provedeno jeho sblížení se zbytkem hostitelů clusteru, zahájí přenos s vyrovnáváním zatížení.
18935. Server DHCP obdržel neplatnou zprávu.
18936. Repadmin: Není spuštěn ve vztahu k úplnému řadiči domény %1, protože není kompatibilní s tímto příkazem.
18937. Zapisovat atributy
18938. Požadovaná operace není podporována pro aktuální konfiguraci reproduktorů.
18939. Parametr kolekce X by neměl být prázdný.
18940. MSB4196: Soubory X nelze úspěšně načíst z očekávaného umístění Y. Výchozí úlohy nebudou přepsány. Z
18941. %1 není platné určení jednotky.
18942. Určuje, zda je pole viditelné nebo ne.
18943. Instalační program systému Windows
18944. Synchronní zásady
18945. Hodnota minLocalRequestFreeThreads nesmí přesahovat hodnotu minFreeThreads. Budou obnoveny původní hodnoty.
18946. Správa skupin aplikací
18947. %1 zastavení čeká
18948. Vstupní parametr X nemůže obsahovat položky Null.
18949. Neznámý typ univerzálního jedinečného identifikátoru (UUID).
18950. Chcete-li otevřít zdrojové soubory, použijte identifikátor znakové stránky.
18951. Prohlížeč typů
18952. Systém přidává %1
18953. Není takový uživatel: %1.
18954. Databázi aplikace Active Directory Domain Services se nezdařila inicializace (chyba %1). Další informace naleznete v protokolu událostí.
18955. Byl očekáván výraz.
18956. Požadavek obsahuje hlavičku autorizace, nebyla však nalezena žádná direktiva s-maxage, proxy-revalidate nebo public.
18957. Délka klíče je pro nakonfigurované požadavky na zabezpečení příliš malá.
18958. Odstraňování serveru...
18959. Hodnotu typu Název typu nelze nastavit na umístění s názvem X, protože se jedná o umístění typu Název typu.
18960. LPT%1: přesměrována na COM%2:
18961. Nevytváří se žádný seznam slov. Toto může nastat po závažné chybě filtru.
18962. V této sadě informací o zařízení není momentálně vybrán žádný prvek informací o zařízení.
18963. Název uzlu oboru názvů je delší než povolená maximální délka.
18964. Knihovna soketů není zinicializována
18965. ------ Podporované příkazy SYNC INTERVAL ------
18966. Větev True již existuje.
18967. Výchozí zaregistrovaný objekt zabezpečení nelze nastavit dvakrát.
18968. Byl učiněn pokus o operaci s bodem, který v grafu filtru DirectShow neexistuje.
18969. Člen, kterého chcete přidat, je již součástí distribučního seznamu.
18970. Probíhá test příchozí replikace mezi lokalitami v lokalitě %1:
18971. Přesun neprázdných skupin prostředků přes hranice domén není dovolen.
18972. Na jednu skupinu prostředků je povolena pouze jedna instance tohoto typu prostředku.
18973. Aktuální cílová architektura nepodporuje webové operace.
18974. Cesta konfigurace nebo adresa URL, ze které se konfigurace čte. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
18975. Trasování bylo dokončeno.
18976. Virtuální cesta aplikace
18977. Distribuovaný systém souborů (DFS) nenavázal kontakt se žádným řadičem domény za účelem operací systému DFS v doméně. Tato operace bude periodicky opakována.
18978. Získá nebo nastaví příznak určující, zda je velikost poznámky vždy definována v relativních souřadnicích grafu.
18979. Připojení k síti se nezdařilo.
18980. Chyba analýzy manifestu: Mezi atributem a jeho hodnotou chybí znak rovnítka.
18981. Nebyl nalezen žádný odpovídající port.
18982. Popisek datového bodu
18983. Před pokračováním v konfiguraci [2] je třeba, aby instalační služba restartovala počítač. Klepnete-li na tlačítko Ano, bude počítač restartován ihned. V případě, že budete chtít počítač restartovat později, klepněte na tlačítko Ne.
18984. Informace místního uzlu clusteru nebyly nalezeny.
18985. Služba TBS nemůže rozpoznat zadané řadové číslo.
18986. Popisovač protokolu nebyl inicializován.
18987. Procesor zabezpečení oznámil, že v důvěryhodném úložišti dat nebyl nalezen klíč položky.
18988. Data tohoto typu nejsou podporována.
18989. Neočekávaný parametr: X
18990. Sada propagací X již byla definována.
18991. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně načetl informace z místní služby Active Directory Domain Services.
18992. Požadavek zahrnuje soukromý klíč pro archivaci na serveru, ale archivace klíčů není pro určenou šablonu certifikátu povolena.
18993. Cesta nebyla vložena do řetězce podle požadavku. To může být způsobeno tím, že data se v objektu nacházejí na vyšší úrovni než popisovač.
18994. Databáze byla vytvořena nebo změněna.
18995. Nelze získat přístup k požadovanému souboru %1.
18996. Byl zjištěn neplatný znak X.
18997. Výpis stavu pro skupinu prostředků %1:
18998. Ověřování se nezdařilo, protože certifikát v počítači serveru nemá zadán název serveru.
18999. Standardní možnosti protokolu DHCP
19000. Motiv X nebyl nalezen v adresáři aplikace nebo v globálním adresáři motivů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions