English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41401. Nelze instalovat datové soubory bitové kopie zadané v souboru odpovědí.
41402. Zadaná hodnota není platným časem.
41403. Výpis stavu pro všechny skupiny prostředků, které jsou k dispozici:
41404. [Řádek: %1]
41405. Nelze nalézt jednu nebo více šablon certifikátů, které chcete povolit v tomto certifikačním úřadu.
41406. Miniverzi nelze otevřít s přístupem k úpravám.
41407. K provedení operace není dost místa na disku.
41408. Nesprávná hodnota atributu tokenChecking. Jsou povoleny následující hodnoty výčtu: 0 (žádná), 1 (povolit), 2 (vyžadovat). Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozšířenou ochranu pomocí ověřování systému Windows.
41409. Soket je již připojen
41410. Název databáze pro služby aplikací. Není-li zadán žádný název, bude použit výchozí název databáze aspnetdb.
41411. Aktuální konfigurace serveru podporuje pouze místní uživatelské účty.
41412. Metoda již obsahuje tělo.
41413. Zprostředkovatel SiteMapProvider X nebyl nalezen.
41414. Neexistuje registrovaná CultureInfo pro IetfLanguageTag X.
41415. Umožňuje nastavit vlastnosti u zadaného virtuálního webu. Musí být zadán přesný identifikátor webu odkazující na existující web.
41416. Nerozpoznaná řídicí sekvence \X.
41417. Iniciátor nemohl přidělit prostředky relaci iSCSI.
41418. Rozšíření registru dokončilo konfiguraci.
41419. Požadovaný oddíl nebyl v aktivačním kontextu nalezen.
41420. Objekt testovacích výsledků.
41421. Hodnota byla nastavena v kódování XAML.
41422. Pojmenovaná činnost
41423. Instalace %1 není povolena z důvodu chyby při zpracování zásad omezení softwaru. Objekt není důvěryhodný.
41424. Nelze získat informace o výkonu systému. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
41425. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) byla úspěšně zastavena.
41426. Kódové skupiny, které se vztahují k tomuto sestavení:
41427. Styl textu chyby
41428. Vzdálený objekt již byl přidružen k identifikátoru URI.
41429. Začátek odebírání výchozího účtu technologie ASP.NET X z role Y
41430. Objekt nelze vytvořit v jednotce, která není pevná. Vytvořte jej na jiné jednotce.
41431. Služba Řízení front zpráv nemůže vytvořit vazbu s portem 1801. Port je již pravděpodobně vázán k jinému procesu. Ujistěte se, zda je port volný, a pokuste se službu Řízení front zpráv spustit znovu. Pokud k problému dojde během instalace, je nutné port uvolnit a spustit instalaci znovu.
41432. PRVNÍ disk je chybný nebo neslučitelný.
41433. Síť ICMP není dosažitelná
41434. Zadaný datový proud, který má být zapsán, je pro právě vložené médium příliš velký.
41435. Služba selhala při ověřování u primárního řadiče domény.
41436. Typ TargetType a objekt TargetObject se vzájemně vylučují pro objekt X - Y.
41437. Nebyl vydán žádný token prostředku, protože transformace deklarací pro daný cíl nevytvořila deklaraci e-mailové adresy, hlavního názvu uživatele (UPN) ani běžného jména.
41438. Službě Command Dispatch se nepodařilo získat paměť pro řízení podprocesu služby.
41439. Chyba při čtení datového proudu
41440. Nebyl nalezen žádný síťový adaptér MulticastInterfaceId X. Určený identifikátor v elementu vazby musí odpovídat vlastnosti Id nalezené v některém z objektů System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface, které byly vráceny statickou metodou System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces().
41441. Služba DHCP zjistila, že je spuštěna na řadiči domény a nejsou konfigurována žádná pověření pro práci s registracemi dynamického serveru DNS spuštěnými službou DHCP. Toto není doporučená konfigurace zabezpečení. Pověření pro registrace dynamického serveru DNS mohou být konfigurovány pomocí příkazu netsh dhcp server set dnscredentials nebo prostřednictvím nástroje pro správu služby DHCP.
41442. Popisovač zabezpečení typu %1 - %2 platný pro celý počítač je neplatný. Obsahuje položky řízení přístupu s neplatnými oprávněními. Požadovaná akce proto nebyla provedena. Toto oprávnění zabezpečení lze opravit pomocí nástroje správy Služba komponent.
41443. Odesilatel není oprávněn odeslat tuto zprávu.
41444. Zadaný named pipe je ve stavu naslouchání.
41445. Podepsaná kryptografická zpráva neobsahuje pro zadaný index žádného podepsaného.
41446. Program Windows Media Player nemůže přehrát tuto scénu, protože má rodičovské hodnocení vyšší, než máte oprávnění zobrazit.
41447. Metoda se nezdařila, protože došlo k neočekávané chybě v ovladači zobrazení.
41448. Rozhraní IComparer (nebo podkladové metody IComparable) nevrátilo nulu v případě, že funkce Array.Sort vyvolala funkci x. CompareTo(x). x: X Typ x: Název typu IComparer: Y.
41449. Hodnota X není platná pro toto použití typu Název typu.
41450. Byla zjištěna interní chyba v koordinátoru vyrovnávání zatížení RPC/HTTP (PID: %1). Následující příkaz s rozhodnutím obsahuje konflikt: %2. Klientovi bude vrácena chyba. Akce uživatele: Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft.
41451. Doba pro vyzkoušení serveru Microsoft SMTP Server vypršela. Doufáme, že získáte plnou verzi určenou k prodeji. Děkujeme, že jste se zúčastnili hodnocení serveru Microsoft SMTP Server.
41452. Zadejte aktuální jmenovku svazku pro jednotku %1.
41453. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpQueryHeaders - 2
41454. X: Třída QuestionTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro odpověď.
41455. Počet milisekund mezi událostmi časovače.
41456. Při pokusu o spuštění instance integrované aplikace došlo k chybě.
41457. Maximum uzamčených souborů
41458. Přečíslování směrovače %1!-10u! %2!-10u!
41459. Daný název portu není platný. Port je pravděpodobně platný, nejedná se však o sériový port.
41460. Zprostředkovateli dat služby WMI se nepodařilo splnit žádost.
41461. Soubor 0x%1 je pojmenován jako %2, měl by však být pojmenován %3.
41462. V tomto objektu ComposablePartExportProvider již probíhá vytváření jiné dávky. Současně lze vytvářet jen jednu dávku.
41463. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze spustit Server pro systém souborů NFS.
41464. Podporovaná rozšíření (cb=%1!d!):
41465. Server může v jednom okamžiku obsloužit pouze jeden požadavek na monitorování účtů. Server je nyní zaneprázdněn, opakujte akci později.
41466. Název dočasného souboru nelze získat.
41467. Nelze rozpoznat náhlé odebrání myši na %1.
41468. Veřejné informace
41469. Služba Plánovač úloh zastavila instanci %2 úlohy %1, protože počítač přechází na napájení z baterie.
41470. Požadovaná třída ověřovacích informací nebyla platná.
41471. Soket nesmí být svázán nebo připojen.
41472. Metoda RegistryKey.GetValue nepovoluje řetězec s délkou větší než Int32.MaxValue.
41473. CHYBA – Určené umístění pro obnovení neexistuje.
41474. Narušení souběžného zpracování: Dávkový příkaz ovlivnil X z Y očekávaných záznamů.
41475. Podsystém ACPI nebyl inicializován.
41476. Během povolování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo při vytváření adresáře %1 k výjimce. Výjimka: %2
41477. Do funkce C modulu runtime byl předán neplatný parametr.
41478. Toto zařízení již používá zařazovací služba.
41479. OleRevokeDragDrop s návratovým kódem X a ovladačem okna Y selhal.
41480. Proces fondu aplikací %1 ohlásil chybu. ID procesu je %2. Číslo chyby je uvedeno v poli dat.
41481. Došlo k chybě %3 při pokusu o změnu stavu brány firewall %1 na %2. Restartování služby BITS může tento problém vyřešit.
41482. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Došlo k chybě přidělení paměti. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
41483. Systém Windows XP
41484. Složka, ve které jsou uloženy převedené soubory, je plná. Složku vyprázdněte nebo zvětšete její velikost a akci zopakujte.
41485. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože voliče pro daný prostředek nejsou platné.
41486. Získá nebo nastaví maximální velikost písma, kterou lze použít algoritmem automatického přizpůsobování popisků.
41487. Neplatný název aplikace
41488. Protokol IGMP nemůže vytvořit vazbu s portem 520 na soketu pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
41489. Vrstva zabezpečení Terminálového serveru rozpoznala chybu v datovém proudu protokolu a odpojila klienta.
41490. Sběr dat Usbperf se nezdařil. Funkce sběru byla volána v době, kdy knihovna DLL nebyla inicializována!
41491. Novou přihlašovací relaci nelze zahájit s již používaným ID.
41492. Cílový svazek nepodporuje symbolické odkazy.
41493. CHYBA - Jeden z nezbytných svazků nebyl zařazen do zálohy: %1.
41494. Nelze formátovat jednotku RAM DISK.
41495. Tento objekt nelze replikovat, protože byl odstraněn ve zdrojové doménové struktuře.
41496. Zadanou transakci nebylo možné otevřít, protože nebyla nalezena.
41497. Zálohování bylo dokončeno.
41498. Pro element, který obsahuje atribut typu "enumeration", je třeba zadat atribut "values".
41499. Operace restartování se nezdařila.
41500. Služba WINS nemohla číst z rozhraní NetBIOS pomocí TCP/IP (NetBT).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions