English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25201. Na přenosném médiu je registrováno příliš mnoho cílových zařízení.
25202. Text zobrazený v případě, kdy je při vytváření uživatele vrácena chyba duplicitního uživatelského jména
25203. HTTP: Úloha trasování nastavení
25204. Funkce TimeSpan nepodporuje nečíselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou.
25205. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory se v systému Windows nepodařilo zapsat seznam řízení přístupu (ACL) do objektu adresářové služby %1. Chyba: %2
25206. Epocha proxy: %1!d!
25207. Bylo přijato nesprávně formulované časové razítko možnosti.
25208. Fronta obsahuje %1!d! položek.
25209. Zadaný název účtu není členem skupiny.
25210. Tento podproces BackgroundWorker je ve stavu, v němž nepodporuje zrušení zpracování. Změňte parametr WorkerSupportsCancellation tak, aby bylo zrušení zpracování podporováno.
25211. Instance WorkflowInstance X byla přerušena. Po přerušení již instanci WorkflowInstance nelze dále používat.
25212. V souboru 0x%1 není žádný atribut názvu souboru v systému DOS.
25213. Nerozpoznané seskupení
25214. Hodnotou výčtu musí být jedna z následujících hodnot: X
25215. Hodnota zadaná pro vlastnost FreeMediaBlocks je příliš malá pro odhadovanou velikost obrazu založenou na aktuálních datech.
25216. CHYBA – Cesta obnovení %1 nebyla nalezena.
25217. Odkazovaný objekt již dosáhl maximálního počtu odkazů a nelze na něj dále odkazovat.
25218. Typ musí zahrnovat atribut "name".
25219. Poznámka s názvem X již v kolekci existuje.
25220. Tento objekt RelationshipManager nemůže vrátit objekt RelatedEnd. Objekt RelatedEnd může být objektem RelationshipManager vrácen pouze u objektů, které jsou buď sledovány objektem ObjectStateManager, nebo které implementují rozhraní IEntityWithRelationships.
25221. Modul kompatibility úloh nemohl zjistit, zda je nutný upgrade. Další údaje: Hodnota chyby: %1
25222. Nejsou k dispozici žádné celoobrazovkové režimy.
25223. Volající požadoval přístupová práva pro zápis k objektu, který je jen pro čtení.
25224. Klient služby WinRM nemůže zpracovat požadavek. Jeden z parametrů požadovaných pro funkci WSManEnumeratorAddEvent nebyl zadán nebo má nulovou hodnotu. Změňte požadavek na zahrnutí chybějícího parametru akci opakujte.
25225. Hodnota povolení monitorování účtů může být pouze Pravda nebo Nepravda. Zkontrolujte hodnotu a opakujte akci.
25226. Došlo k vnitřní chybě. Zavřete konzolu Správce disků a poté Správce disků znovu spusťte nebo restartujte počítač.
25227. Otevřít klíč
25228. Členové v této skupině mají oprávnění instalovat software
25229. Nelze přímo vyvolat BitmapEffect.GetOutput pomocí ContextInputSource. Zadejte platný zdroj BitmapSource.
25230. Neplatné atributy objektu zadané do funkce NtCreatePort nebo neplatné atributy portu zadané do funkce NtConnectPort.
25231. Systém nemůže připojit nebo substituovat jednotku k adresáři téže jednotky.
25232. Aktivační služba procesů systému Windows se zotavila z předchozí chyby při vytváření webu %1. Další informace naleznete v událostech, které byly dříve uloženy do protokolu.
25233. Amharšina (Etiopie)
25234. Sdílený prostředek, ke kterému jste připojeni, nelze najít.
25235. %1!d! dni
25236. Neplatná akce objektu OLE
25237. Požadované informace o zásadách jsou uloženy pouze v adresářové službě.
25238. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2, protože médium není umístěno v patici nebo v jednotce.
25239. Výchozí základní metrika směrovače pro klienty Microsoft Windows 2000
25240. Síťovému připojení odpovídajícímu síťové kartě s adresou %1 byla součástí DHCP Quarantine Enforcement Client přiřazena konfigurace karantény.
25241. ID vyvolání agenta DSA: %1
25242. Klient WDS: Došlo k problému s bezobslužným výběrem bitové kopie. Kód chyby je [0x%1!X!].
25243. Struktura definice pracovního postupu je neplatná. Všechna narušení zobrazíte pomocí služby ActivityValidationServices.
25244. Časový limit otevření COM (s)
25245. Pro pokus o odeslání zprávy třídě X vypršel časový limit - Y. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
25246. Správce oken plochy nebyl spuštěn, protože maximální velikost textury, jež je podporována grafickým adaptérem, je menší než velikost největšího monitoru.
25247. CHYBA: Čekání na dokončení akce nástroje Ldifde se nezdařilo: %1.
25248. Zjišťování blízkosti technologie WMDRM-ND se pro zařízení Windows Media Center Extender nezdařilo. Kód chyby: %1.
25249. Identifikátor objektu je chybně naformátován.
25250. V programu Windows Media Player došlo k chybě při vypalování. Ověřte, zda je vypalovací jednotka správně připojena a zda je disk CD čistý a nepoškozený.
25251. Typ rozhraní kolekce Název typu se používá jako vlastnost pouze pro získání a neobsahuje metodu Add. Zvažte přidání funkce pro nastavení vlastnosti nebo použití kontraktu dat kolekce, který neobsahuje metodu Add (například rozhraní IList nebo ICollection).
25252. Terminálový server je nakonfigurován tak, aby používal uživatelem vybraný certifikát, na serveru však nebyl nalezen žádný použitelný certifikát. K ověření terminálového serveru bude od tohoto okamžiku použit výchozí certifikát. Zkontrolujte nastavení zabezpečení pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby ve složce Nástroje pro správu.
25253. Hodiny serveru nejsou synchronizovány s hodinami primárního řadiče domény.
25254. Existuje více dat.
25255. Prvek X vlastnosti Y prvku Z vrátil aktuální hodnotu UnsetValue.Instance, která není platná.
25256. Vlastnost nebyla nastavena.
25257. Vlastnost AppPoolCommand nastavená pro fond aplikací %1 nemá platnou hodnotu. Hodnota je %2. Natavení musí být buď MD_APPPOOL_COMMAND_START = 1, nebo MD_APPPOOL_COMMAND_STOP = 2.
25258. Došlo k chybě proměnné prostředí FORMAT_SECTORS.
25259. Nebyly nalezeny žádné jazyky nebo cesta není platná: %1
25260. Klíč počítače
25261. Definuje vlastní značky a čáry mřížky, které se mají vykreslovat uprostřed popisku.
25262. Úroveň 2
25263. Zápis certifikátu pro %1 byl zrušen uživatelem při podávání žádosti o certifikát %2.
25264. Nezpracovaná data SSL jsou dostupná ke zpracování.
25265. Požadavek na uzamčení nečekal na vyřízení pro zadanou oblast.
25266. Posun a kapacita byly větší než velikost zobrazení.
25267. You don't have the correct permissions to run this command.
25268. Třída je zkonfigurována ke spuštění tak, aby bylo ID zabezpečení odlišné od volajícího.
25269. Není přístup k hodnotám klíče registru pro %1.
25270. Vnitřní chyba: Svazek obsahuje zásady čtení disků RAID.
25271. Schema required to complete the operation is not available
25272. Operace není platná pro aktuální stav zařazení.
25273. FCR - Požadováno rychlé zotavení po selhání %1!18.18s!
25274. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Virtuální maska sítě %3 je neplatná. Cluster provede sblížení a bude fungovat normálně bez této virtuální adresy IP (VIP). Ověřte, zda je virtuální maska sítě pro adresu VIP zadána v platném formátu.
25275. Zadaný disk není připraven nebo je nepoužitelný.
25276. Microsoft-Windows-User Profile Service
25277. Binární serializátor nepodporuje objekty typu Název typu.
25278. Při změně národního prostředí systému (určeného elementem SystemLocale) došlo k vnitřní chybě.
25279. Inicializace dělení slov se nezdařila.
25280. Před čtením ze seznamu XamlNodeList musí být zavřen objekt XamlWriter.
25281. MSBUILD: Chyba MSB1028: Došlo k neočekávané chybě protokolovacího nástroje.
25282. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo překrýt recyklování pro pracovní proces %2 fondu aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
25283. Index a délka musí odkazovat na umístění v rámci řetězce.
25284. ID databáze je duplicitní.
25285. Službě zařazování tisku se v důsledku chyby portu nezdařilo přidat tiskárnu %1, port %2. Služba zařazování tisku se nepokusí znovu přidat tiskárnu.
25286. Objekt Název objektu publikoval službu typu Název typu, ale vrácená instance měla hodnotu NULL.
25287. Ladicí program zjistil, že aplikace není nečinná.
25288. Adaptér Bluetooth nepodporuje náhlavní soupravu, sadu handsfree ani žádné jiné profily založené na SCO.
25289. Obsah nebyl nalezen.
25290. Určený zprostředkovatel individuálního nastavení X není registrován.
25291. Nastaví u cíle vlastnost PriorityClass.
25292. Odkazovaná funkce nebyla implementována.
25293. Nelze vytvořit tabulku informací portu. Stavové kódy byly vráceny v datech.
25294. Jeden z vkládaných nebo inovovaných objektů nepatří k platné nadřazené položce kolekce
25295. Jedna nebo více vlastností objektu není k dispozici nebo je neplatná.
25296. Datový objekt vzorce – Vstupní řada neexistuje: X.
25297. Zadaná metoda není podporovaná.
25298. ***Služba WINS nemohla ze záznamu Push získat časový interval.
25299. V seznamu nebyl nalezen odpovídající prvek.
25300. Souborů: %1, Bajtů: %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions