English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23201. Dotazovat se na hodnotu klíče
23202. Informace o serveru proxy pro Instalační službu systému Windows nejsou správně zaregistrovány.
23203. Upraví vybranou vlastní chybu.
23204. Spojení s hostitelem %2 bylo přerušeno kvůli změně v seznamu naslouchaných adres IP.
23205. %1!d!+> %2:
23206. Součást Licencování nemohl načíst zásady serveru na tomto serveru, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
23207. Probíhá načítání plánu replikace oddílu:
23208. Neplatný identifikátor podprocesu.
23209. Kódování, které má být použito při čtení souboru. Výchozím kódováním je UTF-8.
23210. Chcete porovnat další disk (A/N)?
23211. Částečné metody
23212. Umístění pro obnovení svazku nemůže být kritický svazek.
23213. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neurčila, zda je název domény %1 jedinečný ve vzdáleném řadiči domény %2. Pokud jedinečný není, přejmenujte doménu.
23214. Byl vytvořen pevný odkaz pro %1 <<===>> %2.
23215. Operace se nezdařila z důvodu chyby síťového softwaru.
23216. Ověření při obnovení nástroje BitLocker se nezdařilo.
23217. Maximum sdílených prostředků
23218. Registr je poškozen. Je poškozena struktura jednoho ze souborů, které obsahují registr, nebo struktura systémového bitové kopie souboru v paměti, nebo soubor nemohl být obnoven, protože chybí nebo je poškozena náhradní kopie či protokol .
23219. Žádná výchozí hodnota
23220. Došlo k chybě SSL.
23221. Účet mezidoménové důvěry domény %1 se nepodařilo vytvořit. Vrácený kód je uveden v datech.
23222. Vytvoření podprocesu hlášení při spuštění služby se nezdařilo.
23223. Program Windows Media Player nemůže ověřit práva k používání médií pro tento soubor. Pokud jste tento soubor získali z obchodu online, přejděte na stránky tohoto obchodu online a požádejte o potřebná práva.
23224. Řízení serveru se nepodařilo vytvořit událost vypnutí: %1
23225. zadáno tftp_write
23226. Zadaný obor názvů %1 se liší od oboru názvů targetNamespace schématu %2.
23227. Bylo vytvořeno připojení k serveru služby Řízení front zpráv %1.
23228. K uvolněnému objektu nelze přistupovat.
23229. Byl zjištěn neplatný text klíče.
23230. Hodnota atributu nebyla v přijatelném rozsahu hodnot.
23231. Počítač je nutné restartovat, aby bylo možné dokončit přípravu pevného disku na obnovení. Pokračujte restartováním počítače a opětovným spuštěním obnovení.
23232. Při inicializaci knihovny COM došlo k vnitřní chybě systému Windows.
23233. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Prostředek nelze nastavit do režimu online, protože cesta %2 nebyla nalezena.
23234. Zadaný cílový režim zobrazení videa je neplatný.
23235. Starší verze koncového bodu
23236. Operaci rozšíření disku se nepodařilo dokončit. %1
23237. Algoritmus X� byl použit s aktivovaným režimem FIPS (Federal Information Processing Standards), ale algoritmus není s režimem FIPS kompatibilní.
23238. Při přenosu bylo ztraceno spojení se serverem.
23239. Neznámé připojení
23240. Pokud je pro datový proud zvuku nebo videa použito kvalitní kódování VBR, nelze generovat soubor formátu datového proudu. K vytvoření souboru oznámení použijte soubor Windows Media generovaný po kódování.
23241. Graf typu ThreeLineBreak – Neplatný formát vlastního atributu UsedYValue.
23242. Rozšíření brány firewall zahájilo transformaci.
23243. %1!-33S!: Ne
23244. Vzdálený server zamítl uživatelské jméno nebo heslo.
23245. Datový proud popisovačů zabezpečení nelze číst.
23246. Časové pásmo:
23247. Neplatný identifikátor URI. Nelze určit formát identifikátoru URI.
23248. CHYBA – Určená záloha nebyla nalezena.
23249. Sada výsledků je momentálně odesílána do kanálu. Před voláním metody X ukončete aktuální sadu výsledků.
23250. Třída popiskových poznámek
23251. Typ tokenu je pro toto použití nevhodný.
23252. Čítače výkonu pro službu %1 (%2) byly úspěšně načteny. Data záznamu v datové části obsahují nové indexové hodnoty přiřazené této službě.
23253. Nastavení kvality ochrany jednotlivých zpráv není balíčkem zabezpečení podporováno.
23254. Nelze ověřit registr kořenového serveru DFS %1.
23255. Validátor stavu zabezpečení systému Windows definuje zásady, kterým musí vyhovovat klientské počítače.
23256. Není nainstalován tiskový procesor.
23257. postrádá výchozí konstruktor.
23258. V síti došlo k chybě zápisu.
23259. Vydávání aktualizace záznamu DNS pro prostředek %1...
23260. Pro toto zařízení nelze použít tuto operaci.
23261. Služba protokolování událostí zjistila, že při zpracování příchozí události od vydavatele %3 a pokusu o zpracování jeho metadat došlo k chybě.
23262. Hodnotu nelze převést na hodnotu SqlVariant.
23263. VOL Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
23264. Rastrové soubory
23265. Požadovaná položka nebyla nalezena.
23266. Monitor vrátil řetězec funkcí DDC/CI, který neodpovídal specifikaci ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 nebo MCCS 2 Revision 1.
23267. Značka entity X není platnou hodnotou hlavičky ETag. Slabé značky entit nejsou podporovány.
23268. Heslo a potvrzení hesla se musí shodovat.
23269. Konstruktor typu vyvolal výjimku.
23270. Dispečer vyvolal metodu AfterReceiveReply na třídě MessageInspector typu Název typu.
23271. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Inicializace ovladače služby Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařila, protože adresa IP clusteru %3 je neplatná. Zkontrolujte, zda je síťová adresa IP zadána v platném formátu adresy IPv4 nebo IPv6.
23272. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz COMMIT, QUERY nebo RECONNECT protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď příkaz ERROR protokolu TIP. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
23273. pid:%%3lx pri:%%2ld Hnd:%%5ld Pf:%%7ld Ws:%%7ldK %%wZ
23274. Určený klient DHCP je rezervovaný klient.
23275. Pro Službu vzdáleného přístupu byl odeslán do administrátorského podpůrného procesu neplatný požadavek, pravděpodobně z administrátorského nástroje nižší úrovně. Požadavek nebyl zpracován.
23276. Explicitní spuštění všech nečinných úloh bylo dokončeno.
23277. Chybná odpověď od %1!hs!... pokračování
23278. Styl nápovědy pro heslo
23279. Soubor s příponou %1 nelze odeslat faxem, protože faxování vyžaduje převod souboru do formátu TIF. Tento soubor nelze převést, protože v tomto počítači není nainstalována aplikace přidružená k souboru.
23280. Generovat ladicí informace
23281. Hodnota X není typu Název typu a nelze ji použít v obecné kolekci.
23282. Prohledání obsahu na disku %2 nemohlo být dokončeno.%1
23283. Systém Microsoft Windows Server 2008
23284. Byl přidán účet skupiny %1.
23285. Výraz kódu XPATH není úplný.
23286. Nastavení čar mezi buňkami
23287. K vytvoření univerzálního jedinečného identifikátoru (UUID) není k dispozici žádná síťová adresa.
23288. Tento konfigurační oddíl nelze upravit, protože byl otevřen jen pro čtení.
23289. MAPI: Data jsou poškozena.
23290. Stop bity: %1
23291. Operaci nelze provést, protože fronta je uzamčena.
23292. Hostitel System.ServiceModel.Activities.WorkflowServiceHost je kompatibilní s chováním System.ServiceModel.Persistence.PersistenceProviderBehavior. Objekt PersistenceProviderBehavior nebo odvozená třída (například SqlPersistenceProviderBehavior) by měl být odebrán. Chcete-li povolit trvalé uložení na hostiteli WorkflowServiceHost, je třeba použít chování, které instaluje třídu System.Runtime.DurableInstancing.InstanceStore (například SqlInstanceStoreBehavior).
23293. %1 (%2) %3Soubor protokolu %4 chybí (chyba %5) a nelze jej použít. Je-li tento soubor protokolu požadován při obnovení, bude k úspěšnému dokončení obnovení nutná jeho platná kopie.
23294. ***Služba WINS znovu potvrdila staré aktivní repliky v databázi WINS.
23295. Ověřování soketu
23296. Probíhá načítání členství aktuálního uzlu clusteru %1.
23297. Síťové rozhraní přerušilo požadavek.
23298. Primární sada již existuje.
23299. Je zadán atribut MimeType pro vlastnost Název vlastnosti, která má typ Název typu, ale měl by být zadáván pouze na vlastnostech primitivních typů.
23300. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento cluster opustil tým oboustranné příbuznosti (BDA), ve kterém byl hlavním clusterem. Pokud jsou ostatní adaptéry stále zapojeny v týmu, bude tým označen jako neaktivní a zůstane neaktivní, dokud nebude stanoven hlavní cluster tohoto týmu a nebude zjištěna konzistentní konfigurace týmu BDA.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions