English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37501. Získá nebo nastaví maximální počet oddělovacích čar měřítka.
37502. Toto zařízení nelze sdílet.
37503. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 22 - zapnuto
37504. Hodiny s vlastností CanSlip nemohou mít nadřazené prvky nebo předchůdce s vlastností AutoReverse, AccelerationRatio nebo DecelerationRatio.
37505. Začíná zpracovávání zpožděných odkazů DN.
37506. Určený typ Název typu použitý pro mapování musí dědit z původního typu Název typu.
37507. Ukázka média neobsahuje dobu trvání.
37508. V souboru otevřeném v režimu přidávání se nelze vracet zpět a přepisovat data, která byla v souboru dříve uložena.
37509. Change the memory map
37510. Statistické analýzy – Odchylku nelze vypočítat, pokud je velikost řady menší než 1.
37511. Server určený pro tuto operaci replikace nemohl být kontaktován.
37512. Sada výsledků nebyla inicializována. Před voláním metody X volejte metodu SendResultSetStart.
37513. U typu elementu, u kterého je povolen pouze model obsahu (content) typu "textOnly", není povolen typ "group".
37514. Šifrování svazku %2 bylo zahájeno.
37515. Hodnoty uvedené pro argumenty kořenové aktivity nevyhovují požadavkům kořenové aktivity:
37516. Přístupy ke komunikačním zařízením
37517. Informace oddílu disku jsou poškozené.
37518. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože registrace vlastníka (ID: X) instance je neplatná. Tato chyba označuje, že kopie všech instancí uložených v paměti, které jsou uzamknuty tímto vlastníkem, jsou zastaralé a je nutné je zrušit včetně jejich popisovačů InstanceHandles. Tuto chybu obvykle nejlépe odstraníte restartováním hostitele.
37519. Typ hodnot uložených na osách X.
37520. Clusterové službě se při odstraňování clusteru nepodařilo správně vyčistit disk clusteru s ID %2. Kód chyby: %1. K tomuto disku pravděpodobně budete mít přístup až po úspěšném dokončení vyčištění. Chcete-li vymazání provést ručně, odstraňte hodnotu AttachedDisks klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk\Parameters v registru systému Windows.
37521. Replikovat všechny změny adresáře
37522. Cíl odkazu <%1> pro odkaz <%2> neobsahuje seznamy řízení přístupu (ACL) systému souborů NTFS. Porovnání bude ignorováno.
37523. Požadovaný síťový shluk byl zakázán správcem.
37524. Replikace schématu adresářové služby ze serveru %1
37525. Zrychlené formátování na kapacitu %1 MB
37526. Zadaný popisovač rozšířeného atributu není platný.
37527. Od uživatele %1 byl přijat příkaz k restartování Internetové informační služby. V protokolu je zaznamenán kód stavu.
37528. Vyloučit specifické druhy pokračování pro pokračování mimo více úkolů je neplatné.
37529. HTTP: Úloha trasování protokolování
37530. Načtení proudu stop-slov do textového filtru se nezdařilo, protože funkce IPersistStream::Load() se nezdařila.
37531. Nezdařila se inicializace zpracování směrovačem: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
37532. Pseudojazyk (pseudoasijský)
37533. Na adrese, která byla přesměrována na jiný server, došlo k pokusu o aktualizaci zabezpečení.
37534. Vytvořit zálohu konfigurace
37535. Nelze přidělit %2 bajtovou zprávu.
37536. Nelze nalézt vhodný konstruktor pro zadané argumenty konstruktoru na typu Název typu.
37537. Alokátor DHCP zjistil síťovou chybu při pokusu o získání zpráv o rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
37538. Odpověď, která je výsledkem požadavku HEAD, obsahuje odlišnou hlavičku ETag.
37539. Tato databáze RSM byla přemístěna ze serveru %1.
37540. Chráněný výstup nemůže povolit technologii ochrany obsahu CGMS-A (Content Generation Management System Analogue), protože ji nepodporuje.
37541. K tomuto kontextu není přidružen žádný kontext režimu LSA.
37542. Vlastnost ResourceProperty dvou elementů ResourceAssociationEnds nemůže mít obě hodnoty null.
37543. Zadaný název zprostředkovatele rolí není platný.
37544. Neplatná hodnota pro modul ContentTypeMapper. Typ Název typu není odvozen od odpovídající základní třídy Class Name.
37545. Jelikož typ entity Název typu má jednu nebo více vlastností etag, musí být pro operace DELETE/PUT na tomto typu zadána hlavička protokolu HTTP If-Match.
37546. Koordinátor MS DTC nemůže komunikovat s koordinátorem MS DTC vzdáleného systému. Pro komunikaci mezi oběma systémy není podporován žádný společný protokol vzdáleného volání procedury. Je nutné v obou systémech zajistit podporu alespoň jednoho z následujících protokolů vzdáleného volání procedury: TCP/IP, SPX nebo NetBEUI. Specifikace chyby: %1
37547. Služba zápisu síťového zařízení načetla certifikát podpisu registrační autority se sériovým číslemr %1 z úložiště "%2".
37548. Přípojný bod transformátoru a spotřebitele X v Y nepoužívají stejné rozhraní připojení.
37549. Název hostitele . . . . . . . . . : %1
37550. Binární data přidružená k této položce v protokolu událostí.
37551. V této chvíli nelze navázat připojení k databázi monitorování účtů.
37552. Hodnota X byla nahrazena hodnotou Y.
37553. Obor názvů, typ nebo název funkce musí být jeden název, nebo libovolný počet názvů oddělených tečkami.
37554. Připojovací řetězec použitý k připojení k databázi. Tato vlastnost není uložena ve vlastnosti ViewState.
37555. Neznámá vlastnost Název vlastnosti.
37556. Konfigurační sada vyžaduje vzájemné ověření protokolem Kerberos. Vybraný systémový účet služby je neplatný, protože tento počítač je řadičem domény. Bude-li instance spuštěna pomocí tohoto účtu, nebude vzájemné ověření protokolem Kerberos k dispozici.
37557. Klíč %1 chybí nebo není kompletní pro omezení identity %2.
37558. Odstranění se nezdařilo kvůli problému se souborem plánu AT.
37559. Zobrazí nebo změní cíl složky nebo server oboru názvů.
37560. Požadované uzamčení souboru nelze udělit z důvodu jiných existujících uzamčení.
37561. Systémovou aplikaci nelze exportovat.
37562. Profilování nebylo zastaveno.
37563. Součást Enforcement Client technologie NAP (Network Access Protection) obdržel neplatnou žádost o následující připojení vzdáleného přístupu: %d. Toto připojení neexistuje. Zkuste připojení vzdáleného přístupu znovu navázat. Pokud potíže přetrvají, ujistěte se, že funguje připojení k Internetu, a potom se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
37564. Správce protokolů
37565. Server dálkového přístupu nemohl resetovat lana %1 (kód chyby je v datech) a nebude na lana aktivní.
37566. Z popisovače procesu nelze načíst identifikátor procesu.
37567. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek neobsahoval všechny požadované voliče.
37568. Součást je konfigurována tak, aby používala synchronizaci, a volání této metody by způsobilo zablokování.
37569. Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje instanci, ale k tomuto popisovači InstanceHandle není vázána žádná instance.
37570. Neplatný režim terminálu
37571. Trasa, která má být změněna (CHANGE), nebyla nalezena.
37572. Vytvořit symbolické odkazy
37573. Výchozí vlastnosti
37574. Hodnota tohoto parametru musí být číslo.
37575. Nastaví nebo získá oblast grafu, která se používá pro zarovnání.
37576. Při pokusu ověřit vloženou kartu Smart Card došlo k chybě: %1
37577. K dispozici jsou uživatelské certifikáty. Server určil X vydavatelů. Probíhá hledání certifikátů, které se shodují s některým z těchto vydavatelů.
37578. Vlastnost (%1) definovaná ve schématu se pokouší použít ID vlastnosti (%2), které již bylo používáno jinou vlastností. Aktualizujte název nebo ID. Tato vlastnost je ignorována. Nesprávný soubor XML:%3%4%5
37579. Formátovacím řetězcem může být pouze "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" nebo "b".
37580. CHKDSK [svazek[[cesta]název_souboru]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:velikost]] [/B]
37581. Zahozená směrování = %1!u!
37582. Přihlašovací chyba: Ověřování se nezdařilo, protože bylo zakázáno ověřování pomocí protokolu NTLM.
37583. Délka vyrovnávací paměti musí být menší než maximální hodnota UIntPtr platná pro danou platformu.
37584. Metadata tohoto souboru jsou poškozena.
37585. Program Windows Media Player nemůže přehrát chráněné soubory obsahující binární datové proudy.
37586. * Test protokolu událostí Služby replikace souborů
37587. Zásady skupiny zabránily změně zeměpisného umístění.
37588. Text zobrazený v případě nezdaru pokusu o změnu hesla
37589. Funkce OpenMutex se pro objekt nezdařila, kód důvodu: %1. Depeše nebude odeslána.
37590. Při inicializaci transakčního mostu došlo k chybě. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak transakční most bude zakázán.
37591. Odebírání složek Složka: [1]
37592. Funkce shromáždění dat výkonu %1 v knihovně %2 nebyla dokončena v rámci povoleného času. Potíže jsou pravděpodobně s rozšiřitelným čítačem nebo službou, od které shromažďuje data, nebo byl systém při obdržení volání velice zaneprázdněn.
37593. Získá nebo nastaví objekt přidružený k tomuto prvku grafu.
37594. Potlačí zprávu o autorských právech kompilátoru.
37595. Tato událost je vyvolána, když služba vstoupí do stavu SERVICE_RUNNING
37596. Služba Plánovač úloh ukončuje modul úloh %1.
37597. Při rozbalování místních skupin došlo k vnitřní chybě.
37598. -> %1!-55s!
37599. Přidělení paměti se nezdařilo.
37600. Nelze spustit plánovač úloh, kód chyby %1!d!.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions