English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7501. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože server neodpovídá. Ověřte připojení k síti a později akci zopakujte.
7502. Nebyl nalezen žádný otevřený atribut.
7503. Stav protokolu HTTP 304: Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
7504. Vytvářet objekty v adresáři
7505. Nelze přidat ovládací prvek typu Název typu. Typ musí být možné načíst pomocí metody BuildManager.GetType(string typeName).
7506. Ke zpracování požadavku nejsou dostatečná přístupová práva.
7507. Zadaná odpověď hesla je neplatná.
7508. Dodaná vyrovnávací paměť je příliš malá.
7509. TouchDevice není aktivováno.
7510. Vlákno je již spuštěno.
7511. Tato kódová skupina byla průvodcem zkopírována z úrovně zásad počítače. Neměňte ji ani jí nepřiřazujte jiný název.
7512. Rozhraní Typ rozhraní není platným objektem MetadataView. Objekty MetadataViews nepodporují neveřejná rozhraní a rozhraní obsahující členy, kteří nejsou vlastnostmi.
7513. %1 (%2) %3Nelze naplánovat zápis do souboru protokolu %4. Chyba %5.
7514. Chybná brána
7515. Ovladač nemůže pro zadanou adresu portu najít informace o portu.
7516. Instalace softwaru nenačetla z řadiče domény seznam kategorií. Byla zjištěna následující chyba: %1
7517. %1 nelze použít, je li použito také %2.
7518. Název parametru trasy X je neplatný. Názvy parametrů tras nesmí být prázdné a nesmí obsahovat tyto znaky: "{", "}", "/", "?"
7519. Zámek SqlWorkflowInstanceStore neexistuje v databázi. K této situaci mohlo dojít kvůli zaneprázdnění serveru SQL Server nebo dočasné ztrátě připojení.
7520. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo konfigurovat vlastnosti protokolování pro řídicí kanál protokolu HTTP. Zapnutí protokolování: %1. Adresář se souborem protokolu: %2. Období protokolu: %3. Zkrácená velikost protokolu: %4. Datové pole obsahuje číslo chyby.
7521. Neznámý formát.
7522. Zadaný seznam cílů zálohy obsahuje duplicitní hodnoty.
7523. Neočekávaný token %1
7524. Nelze instalovat požadované soubory.
7525. Rozšíření svazku na více disků není podporováno tímto poskytovatelem.
7526. Program Windows Media Player nemůže přehrát, synchronizovat ani vypálit chráněné soubory, protože nastaly potíže se systémem správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media. Pravděpodobně bude nutné se připojit k Internetu a aktualizovat součásti DRM. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
7527. Vytvořit odkazy
7528. nejnizsi doba TTL %1!lu! (%2)
7529. Operace Put nemůže pokračovat. Je nutné změnit velikost souboru. Soubor však již obsahuje podpis a je třeba dokončit operaci podepsání.
7530. Volání API skončilo nenormálně.
7531. Mezipaměti přihlášení
7532. Nekolekční sestavení nemůže odkazovat na kolekční sestavení.
7533. Program Windows Media Player nemůže kopírovat stopu z disku CD, protože v počítači není instalován kompatibilní kodér formátu MP3. Nainstalujte kompatibilní kodér formátu MP3, nebo zvolte pro kopírování jiný formát (například WMA).
7534. Tato operace vyžaduje podporu operačního systému pro rozšířenou ochranu.
7535. U paketu bylo dosaženo maximálního počtu datových částí.
7536. Nedefinovaný přístupový bit č. 1 (neuplatní se)
7537. Uživatel musí změnit heslo.
7538. Záznam kontroly nelze číst a tuto akci nelze dokončit. Pokud problém přetrvá, restartujte službu, uvolněte systémové prostředky nebo ověřte, zda hardware pracuje správně. %1
7539. Přidat nový virtuální web
7540. Zprostředkovatel %1 byl zaveden z %2 a byl úspěšně inicializován.
7541. Argument s názvem X je již definován. Vyberte jiný název.
7542. Byla vyvolána výjimka TransactionException.
7543. %1!-15.15s! - Zobrazí podrobné informace o vybraném objektu.
7544. Zprostředkovateli se nepodařilo zrušit registraci upozornění Plug and Play na disku. %1
7545. Při pokusu o čtení a vytvoření instance nakonfigurovaného typu AppDomainHandlerType došlo k chybě.
7546. %1 (%2) %3Nesouhlas velikosti při vstupně-výstupní operaci se souborem protokolu %4. Byla očekávána velikost %5 a vrácena velikost %6.
7547. Příkaz DAA nemá žádné prostředky k vykonání příkazu.
7548. Zjistitelnost koncového bodu s parametry EndpointAddress=X a ListenUri=Y byla zakázána.
7549. Typ elementu AssociationSet X je přidružením cizího klíče, které nelze mapovat.
7550. Začátek dokumentu, tisk se nezdařil
7551. Rozšíření registru dokončilo vracení změn.
7552. Nelze získat informace o výkonu stránkovacího souboru systému. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
7553. Soubor .resources je poškozen. Název prostředku přesahuje konec souboru.
7554. Funkce není podporována pro podprocesy ve vzdálených počítačích.
7555. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 nebyla použita, protože u její cílové položky došlo k chybě s kódem %4%%100790275.
7556. Nelze určit metodu Set pro vlastnost a metodu Invoke pro metodu.
7557. Dotaz neurčil žádné sloupce k vrácení.
7558. Ovladač čtecího zařízení karet Smart Card %1 vrátil chybně naformátovanou hodnotu PCI.
7559. Služba Řízení front zpráv nemůže komunikovat s ostatními počítači, protože vybrané rozhraní API soketu selhalo. Chyba %1: %2
7560. Metoda %1() není očekávána. Byla očekávána metoda %2().
7561. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) v kontextu %3 byla úspěšná.
7562. Nelze přidat poznámku s názvem X. Zkontrolujte dotazy sledovacího profilu a vyhledejte duplicitní názvy v poznámkách a proměnných prostředí.
7563. Odstranit vzdálený soubor
7564. Zadaný soubor byl zavřen jiným procesem.
7565. Určená adresa doručení X není platná. Důvod: Y
7566. Podrobnosti tiskové úlohy
7567. DRUHÝ disk je chybný nebo neslučitelný.
7568. Chyba služby Stínová kopie svazků: Pro alokaci instance autora %1 není dostatek paměti.
7569. Uzlu %1 se nepodařilo připojit ke clusteru, protože nebylo možné odesílat a přijímat síťové zprávy o zjištěných chybách od jiných uzlů clusteru. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte nastavení sítě. Lze také ověřit pravidla brány Windows Firewall pro clustery s podporou převzetí služeb při selhání.
7570. Připojit k souboru
7571. Tato operace vyžaduje zadání od uživatele.
7572. V důsledku operace migrace se změní číslo spouštěcího oddílu.
7573. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk DVD, protože jej nyní používá jiný program. Ukončete program, který disk DVD používá, a pak akci opakujte.
7574. Spuštění %1 ....
7575. Funkce IOPMVideoOutput::Configure vrátí tento kód chyby, pokud není předané pořadové číslo očekávaným pořadovým číslem nebo je předaná hodnota OMAC neplatná.
7576. Antivirové signatury v tomto počítači nejsou aktuální. Je třeba, aby je správce aktualizoval a mohly mít úplný přístup k síti.
7577. Chyba u přijatého připojení, které není přidruženo k soketu pro naslouchání
7578. Příkaz X není pro předchozí krok platný. Ověřte, že typ kroku se mezi zpětnými odesláními nezměnil.
7579. Metoda SetObjectUriForMarshal již byla pro tento objekt volána nebo objekt již byl zařazen.
7580. Chyba při čtení tabulky oddílů.
7581. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpOpen
7582. Neznámý popisovač okna
7583. Důvěryhodný k delegování - zapnuto
7584. Informace MOF služby WMI nejsou platné.
7585. Operaci obnovení disku se nepodařilo dokončit. %1
7586. Přesměrování se nezdařilo, protože vzhledem k omezení konfigurace se nepodařilo uložit ověřovací lístek do souboru cookie nebo adresy URL. Chcete-li povolit přenos lístku do externích umístění prostřednictvím adresy URL, nastavte v konfiguračním oddílu vlastnost EnableCrossAppRedirect na hodnotu True.
7587. Objekt MetadataView X je neplatný, protože vlastnost Název vlastnosti obsahuje metodu Set pro vlastnost.
7588. Nebyl určen výchozí zprostředkovatel profilu.
7589. Zpráva nemohla být odeslána na server SMTP. Kód chyby přenosu: %2. Odpověď serveru: %1
7590. Některé informace o konfiguraci firmwaru nebyly úplné, proto byly použity výchozí údaje.
7591. Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL.
7592. Parametr FWP_VALUE nebo FWPM_CONDITION_VALUE je chybného typu.
7593. Pokus o zakázání správce transakcí se nezdařil. Specifikace chyby: %1
7594. Dokument metadat má elementy Schema v oborech názvů X a Y. Je však podporován pouze jeden obor názvu na dokument.
7595. CHYBA - Zadaná součást se v záloze nenachází.
7596. [Skupiny neexistují.]
7597. Čtení názvu knihovny DLL objektu proxy transakcí OLE z registru se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
7598. Neomezený server
7599. Prohlížet nedoručené zprávy
7600. Server HCAP se nepodařilo zastavit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions