English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25601. Data rozšířeného atributu nelze ze souboru 0x%1 přečíst.
25602. E820 (2)
25603. Třída SynchronizationContext byla objektem DiscoveryClientChannel před inicializací operace Find nastavena na hodnotu null.
25604. Atributy proxy jsou podporovány pouze pro typy ContextBound.
25605. Nelze získat informace o výkonu oddílu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
25606. Došlo k pokusu o explicitní přístup k druhotné kopii informace pomocí ovladače odolného proti chybám, ale druhotná kopie v systému neexistuje.
25607. /showcert [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
25608. Proměnnou je nutné nastavit před voláním funkce CacheMetadata.
25609. Statistika sítě pro \\%1
25610. Implementovaný algoritmus nepodporuje velikost klíče X.
25611. Tato kolekce obsahuje hlavičky odpovědi a nemůže obsahovat určenou hlavičku požadavku.
25612. Nedostatek místa na disku
25613. Argument režimu určuje neplatnou hodnotu.
25614. Bylo nalezeno několik vyhovujících ovládacích prvků.
25615. soubor nelze otevřít pro zápis
25616. X není jeden znak Unicode.
25617. Došlo k neznámé chybě: %1.
25618. Prvek X v oboru názvů XML obor názvů je neznámý. Pozor, názvy prvků rozlišují malá a velká písmena.
25619. Import objektu CertObj certifikátu v uzlu %1 metabáze BYL ÚSPĚŠNÝ.
25620. Vnitřní chyba: Při kopírování konfigurace došlo k systémové chybě.
25621. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože se nepodařilo zajistit výpis stavu systému nebo konzistenci režimu spánku.
25622. Server %1 nepřijímá vzdálené požadavky.
25623. Zadaná data nelze dešifrovat.
25624. Získá nebo nastaví index založený na nule vysoké hodnoty Y používané k vykreslení grafu PointAndFigure.
25625. Chyba paměti
25626. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk DVD, protože v počítači není nainstalován kompatibilní dekodér DVD.
25627. Ověření přidružení lokality ....
25628. Karta smartcard požadována - zapnuto
25629. Domain Controllers
25630. Určuje, zda bude nově vytvořený uživatel přihlášen na web.
25631. Nelze generovat značku etag ze závislostí. Jedné ze závislostí se nepodařilo generovat jedinečný identifikátor.
25632. Volaný (server [ne aplikace na serveru]) není k dispozici a zmizel; všechna připojení jsou neplatná. Volání neproběhlo.
25633. Zadaný archiv nelze otevřít.
25634. Indexový soubor %1 je poškozen.
25635. Zálohování nebo obnovení bylo úspěšně dokončeno.
25636. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) v kontextu %3 byla zařazena do fronty pro zastavení.
25637. Nelze navázat připojení k databázovému serveru. Název databázového serveru je neplatný nebo počítač nemá oprávnění k vyhledávání účtů.
25638. Během připojení nelze odesílat pakety na libovolného hostitele.
25639. Při vytváření domény AppDomain pro registraci došlo k chybě
25640. MSB3648: Cesta parametru KeyContainer X je neplatná. Parametr KeyContainer musí ukazovat na existující soubor.
25641. Zadaný index obsahu nebyl nalezen. Ověřte, zda nebyl odstraněn nebo zda kód aplikace neobsahuje chyby.
25642. Přístup k prostředku %1 byl omezen správcem na výchozí úroveň zásad omezení softwaru.
25643. ** NE! **
25644. Vlastnosti ObjectSet
25645. Získá nebo nastaví zarovnání obsahu poznámky.
25646. Spojení vytvořeno pro %1 <<===>> %2
25647. Tato verze kanálu pro RPC není podporována.
25648. V sestavení Název sestavení nelze nalézt typ Název typu.
25649. Operaci nelze provést, protože instance WorkflowInstance X byla uvolněna.
25650. Zobrazí nebo vyprázdní mezipaměť zprostředkovatele.
25651. Chyba: Akce vybrání se nezdařila.
25652. Nepodařilo se najít zadanou funkci.
25653. Metoda, která má být provedena v případě volání funkce Select()
25654. Požadované zařízení není platné.
25655. Internal event: Failed building Address Book hierarchy table. Exceeded Address book nesting limit of 50.
25656. Rozhraní %1 je nedosažitelné z důvodu %2.
25657. This Organization
25658. Identifikátor eventId není platný. K naslouchání změnám vlastnosti použijte obslužnou rutinu AddAutomationPropertyChangedEventHandler.
25659. Je aktivována po ověření uživatele.
25660. Adresa paměti pro funkci, která byla vyvolána při spuštění podprocesu.
25661. Požadovaná operace není pro chybné svazky podporovaná.
25662. Návodný text v případě, kdy ve vybrané webové části neexistuje žádné připojení
25663. Chcete-li si zakoupit tento soubor, musíte si koupit celé album.
25664. Token {0:x} není platným tokenem Type v oboru modulu {1}.
25665. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření selhalo čtení souboru stavu. Kód chyby %1 (%2)
25666. Argument X má hodnotu NULL nebo je prázdným řetězcem.
25667. Typ cílového objektu není platný. Možné hodnoty: Stream, BinaryWriter nebo String (název souboru).
25668. Systém Windows nemůže zkopírovat profil z %1 do %2, není k dispozici dostatek místa na disku.
25669. Objekt COM nepodporuje zadané zdrojové rozhraní.
25670. Plně zapisovat
25671. Typ Název typu je nejednoznačný. Může pocházet ze sestavení Název sestavení nebo Název sestavení . V názvu typu explicitně zadejte sestavení.
25672. Aktivuje se v případě, že jsou data rozvržení obrázku grafu připravena k vykreslení.
25673. Protokol IGMP nemůže vytvořit soket pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
25674. Typ Název typu nelze načíst.
25675. Řetězec použitý metodami ReadLine a WriteLine k označení nového řádku.
25676. Byla spuštěna instance %1 služby SMTP.
25677. Začíná zpracování vstupního souboru File Name.
25678. Soubor protokolu není umístěn na konci.
25679. Distribuovaný systém souborů (DFS) nevytvořil podpůrný podproces systému DFS. Návratový kód je v datech záznamu.
25680. Objekty LOBs s hodnotou Null nelze upravovat.
25681. Koncový serverový bod nemůže provést operaci.
25682. -> Vytváření dočasné složky
25683. X není platný identifikátor jazyka Visual Basic. Může obsahovat neplatné znaky nebo se jedná o vyhrazené klíčové slovo.
25684. Microsoft-Windows-MSDTC Client
25685. Rychlost opakování: %1
25686. Nelze odstranit položku mapy zařízení pro %2.
25687. %1: Chybná adresa IP: %2
25688. Identifikátor GUID je neplatný.
25689. Zapnutí převodu adresy IP na adresu MAC
25690. Neplatné uživatelské jméno nebo heslo. Opakujte akci.
25691. Doba provádění analýzy spolehlivosti byla %1 ms.
25692. Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při odstraňování úlohy čištění k výjimce. Výjimka: %1
25693. Nastavení jedné nebo několika vlastností je buď neplatné, nebo jsou vzájemně v rozporu
25694. Požadovanou operaci nelze provést kvůli jiným operacím.
25695. Ke sdíleným položkám ADMIN$ a IPC$ nelze zadat cestu.
25696. Je možné povolit pouze jeden modul plug-in zápisu dat Multicast pro jeden adresář pro publikování.
25697. Služba BITS nemohla přidat rozsahy do souboru %1. Počet rozsahů souboru %1 (%2) překročil limit rozsahů na soubor (%3) určený v zásadách skupiny. Chcete-li tento problém vyřešit, zadejte vyšší limit rozsahů na soubor v nastavení zásad skupiny a restartujte službu BITS.
25698. Hodnota %1 je pro typ %2 mimo rozsah.
25699. Služba Plánovač úloh spustila instanci %2 úlohy %1 pro uživatele %3.
25700. Klient nepatří do stejné rozlehlé sítě služby Řízení front zpráv. K této chybě dochází pouze v prostředí smíšeného režimu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions