English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27501. Při zastavování oznámení služby WMI pro ukončení procesu došlo k chybě (hr=%1).
27502. Tato událost je vyvolána, pokud se scénář nezdaří
27503. Hodnota výčtu X, Y, není podporována zprostředkovatelem dat .Net Framework SqlClient.
27504. Režim VERIFY je zapnut.
27505. Aktualizace řetězců čítačů výkonu pro ID jazyka %1 se nezdařila. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby.
27506. Výrazem musí být řetězcová konstanta.
27507. Určuje, zda je povolen posuvník osy.
27508. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci archivování. Příčinou je pravděpodobně poškození registru nebo nedostatek systémových prostředků. Přeinstalujte součást Fax. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby indikuje příčinu chyby.
27509. Vnitřní chyba: Soukromá oblast disku je plná.
27510. Typ Název typu má více funkcí pro registraci objektu COM.
27511. Všechny řadiče domény v doméně
27512. BitmapCacheBrush nepodporuje funkci RelativeTransform.
27513. Nečeká se na žádný podproces.
27514. Kořenový certifikát certifikačního úřadu nelze přidat do místního úložiště.
27515. Data protokolu jsou poškozena.
27516. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože došlo k selhání disku, ke kterému je logická jednotka (LUN) přidružena.
27517. Vazba nemůže vrátit hodnotu null.
27518. Typ CLR Název typu uvedený jako atribut Factory direktivy v souboru SVC není odvozen od třídy ServiceHostFactoryBase.
27519. Zobrazí seznam celé konfigurace pro zadanou cestu konfigurace.
27520. Filtrování pomocí filtru systému souborů %5 (verze %2.%3, %6) se nezdařilo spustit. Konečný stav operace byl %1.
27521. Při volání X došlo k chybě. Byl vynechán požadovaný parametr.
27522. Bylo dešifrováno %1 souborů [nebo adresářů] ve %2 adresářích.
27523. Podpisový certifikát pro konfiguraci %1 online odpovídajícího zařízení neobsahuje povinné rozšíření Bez kontroly odvolání protokolu OCSP. Je nutné nakonfigurovat šablonu certifikátu Podepisování odpovědí protokolu OCSP tak, aby toto rozšíření obsahovaly všechny certifikáty Podepisování odpovědí protokolu OCSP. Další informace naleznete v tématu Konfigurace certifikační autority pro podporu odpovídajících zařízení protokolu OCSP v nápovědě konzole online odpovídajícího zařízení.
27524. Rozhraní není momentálně dostupné.
27525. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: V týmu oboustranné příbuznosti (BDA), do kterého se tento cluster pokusil zapojit, je již stanoven hlavní cluster. Tento cluster nebude do týmu zapojen a zůstane v zastaveném stavu, dokud nebudou opraveny chyby parametrů a nebude provedeno restartování clusteru spuštěním příkazu nlb reload a potom příkazu nlb start. %3 %4
27526. Výchozí hodnota vlastnosti Enabled pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
27527. Odstraňování záznamů souborů INI Soubor: [1], Oddíl: [2], Klíč: [3], Hodnota: [4]
27528. Veřejný klíč služby PEAUTH byl odvolán.
27529. Neplatná hodnota vlastnosti Název vlastnosti: X
27530. Příkaz pro výběr režimu úprav
27531. Nástroj formátování textu nemůže získat modul penalizace textu kvůli chybě: X.
27532. Všechny názvy SPN byly u této služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) (%1) úspěšně odstraněny.
27533. V manifestu chybí požadovaná specifikace výchozího oboru názvů pro prvek sestavení.
27534. Hodnota výčtu je mimo rozsah.
27535. Zadanému klíči neodpovídá žádná položka indexu.
27536. Seřazování seznamu atributů souboru %1.
27537. Systém událostí modelu COM+ rozpoznal poškozený objekt IEventSubscription. Systém událostí modelu COM+ odebral ID objektu %1. Odběratel již nebude upozorňován na výskyt této události.
27538. Nelze určit domovskou složku uživatele.
27539. Zadaný soubor byl přesunut do úložiště offline.
27540. Licenční server Terminálové služby nemůže komunikovat s jiným licenčním serverem Terminálové služby kvůli následující chybě: %1.
27541. Požadovaný certifikát nelze získat.
27542. Zobrazí nebo změní navracení služeb klientům po obnovení.
27543. Spuštěna detekce vyčerpání prostředků systému Windows
27544. START BACKUP -- Okamžitě spustí zálohování.
27545. Program Windows Media Player nemůže provést požadovanou operaci, protože v seznamu stop je pouze jedna položka.
27546. Nelze vytvořit instanci správce domény zadaného hostitelem.
27547. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /test:
27548. Modul úloh byl ukončen z důvodu chyby.
27549. Před přidáním do jiného uzlu je třeba tyto atributy odebrat.
27550. Protokol IPRIPv2 zahodil paket odpovědi ze sousedního směrovače s adresou IP %1. Paket nebyl odeslán ze standardního portu IP RIP (520).
27551. Odebere prvek kolekce z pozice 2 kolekce konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
27552. Najde virtuální adresář přidružený k zadané adrese URL.
27553. Nelze znovu zadat nástroj formátování textu během optimálního formátování odstavce.
27554. Podsystém Kerberos zjistil chybu při použití čipové karty pro Správce pověření. Chyba je pravděpodobně způsobena chybějícím nebo nesprávným kódem PIN čipové karty. Chcete-li chybu napravit, spusťte aplet ovládacího panelu Uložená uživatelská jména a hesla a zadejte znovu kód PIN pro pověření pro: %1.
27555. Neplatný identifikátor URI: Data nelze analyzovat jako název souboru.
27556. Velikost přípravné vyrovnávací paměti je příliš velká.
27557. Zadaný příznak svazku je neplatný.
27558. Metoda ValueFactory vrátila hodnotu null.
27559. Funkce nesmí být volána během události.
27560. Smíšená zabezpečená a nezabezpečená připojení.
27561. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Třídu modelu DCOM certifikační autority pro %1 se nepodařilo zaregistrovat. %2. Změňte přihlašovací kontext certifikační autority pomocí nástroje pro správu služeb.
27562. Stav virtuálního procesoru není platný. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
27563. Chyba analýzy (%1!d!) na pozici %2!d! pro následující cestu fragmentu: %3.
27564. *** %1, nelze najit adresu %2: %3
27565. p Přepíná stránkování zobrazení.
27566. Provedení této operace vyžaduje akci RESET.
27567. Neplatný popisovač prezentace
27568. Třída poznámek s čárou
27569. Se serverem médií nelze návazat spojení se včasnou odezvou. Zkontrolujte konfiguraci serveru proxy.
27570. Argument scopeName konstruktoru InstanceKey musí být neprázdný řetězec, který označuje obor jedinečnosti pro klíč. Trvalé služby používají jako obor jedinečnosti obor názvů a název.
27571. Zastavený režim clusteru
27572. Maska podsítě
27573. Nebyl nalezen žádný koncový bod.
27574. Vzhledem k tomu, že sestavení GAC vždy získají plnou důvěryhodnost, nemá již seznam plně důvěryhodných sestavení žádný význam. Měli byste nainstalovat libovolná sestavení používaná v zásadách zabezpečení v globální mezipaměti sestavení. Zajistíte tak, že jsou důvěryhodná.
27575. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou závislou na platformě hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
27576. Operace X není povolena na smazaném objektu.
27577. Kontrola počátečního stavu: Transakce převodu svazku %2 se zajištěním provozu.
27578. Atribut DATA hlavní tabulky souborů (MFT) není správný.
27579. Binární výraz X(Y, Z) je vyhodnocen na A.
27580. Systém Windows nemůže určit existující oprávnění ke kontejneru objektu zásad skupiny <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
27581. Vlastnost ServerHTTPRequest nelze použít při asynchronním načítání dokumentu. Tato vlastnost je podporována pouze v systému Windows NT 4.0 a vyšším.
27582. Není možno vytvořit kontrolní bod pomocí PDC, protože se nyní zpracovává příliš mnoho změn.
27583. Neznámé přípony byly při šifrování ASN1 vynechány.
27584. V tuto chvíli nelze změnit nastavení synchronizace. Akci zkuste zopakovat později.
27585. Je třeba zadat platný cíl (server a sdílenou složku) a cestu UNC ke kořenovému adresáři nebo odkazu DFS.
27586. %1 (%2) %3Databázový stroj (%5.%6.%7.%8) spustil novou instanci (%4).
27587. Kontrolní součet tabulky je chybný.
27588. Nelze inovovat objekt důvěry domény %1. Vytvořte znovu vztah důvěryhodnosti ručně.
27589. Chcete-li si soubor stáhnout, musíte si jej zakoupit.
27590. Verze UDF %1 není podporována.
27591. Bylo nalezeno více uzlů se stejným klíčem X. Zprostředkovatel XmlSiteMapProvider vyžaduje, aby uzly mapy webu měly jedinečné klíče.
27592. Určená vlastnost adresáře nebyla nastavena.
27593. Přimět podproces přímo převzít totožnost jiného podprocesu
27594. Značka serveru X je nejednoznačná. Změňte přidruženou registraci, která nejednoznačnost způsobuje, a vyberte novou předponu značky.
27595. Přesun ohniska o stránku nahoru
27596. Nelze se dotázat na data výkonu služby W3SVC (HTTP). Služba vrátila kód chyby 0 typu DWORD.
27597. Hodnota dne pro měsíc Y musí být v rozsahu od 1 do X.
27598. Typ identifikátoru předmětu Název typu neodpovídá datovému typu Název typu.
27599. Sériové číslo svazku je %1 %2:%3
27600. Kanál naslouchání pro protokol %4 v pracovním procesu %2, který obsluhuje fond aplikací %1, zjistil selhání kanálu. Datové pole obsahuje číslo chyby.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions