English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17101. Jednotka DFS nedokázala otevřít spojení se serverem %2. Vrácená chyba je v datech záznamu.
17102. Služba Windows Update navázala připojení.
17103. Nelze nastavit vlastnost TargetType v nepřipojitelném členu.
17104. NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
17105. Toto je vnitřní chyba: ID dokumentu musí být větší než 0 a menší než nebo rovno 0x7fffffff.
17106. Tiskárnu %1 nelze přesměrovat pomocí funkce Snadný tisk Terminálové služby. Je možné, že klientský počítač nemá nainstalovanou verzi klienta s programem Připojení ke vzdálené ploše nebo prostředí Microsoft .NET Framework, které podporuje tento ovladač.
17107. Neznámý výběr: X
17108. Vyrovnávací paměť je pro složenou frázi příliš malá.
17109. Vybrané národní prostředí systému (určené elementem SystemLocale) není v systému nainstalováno. Změna národního prostředí systému nebyla provedena.
17110. Došlo k pokusu o operaci na neblokujícím soketu, na kterém již probíhala operace.
17111. Klient WDS: Došlo k problému s bezobslužným přihlášením. Pověření zadaná v souboru bezobslužné instalace klienta nejsou platná.
17112. ENABLE BACKUP -- Povolí nebo upraví plánované denní zálohování.
17113. Nepodařilo se přečíst hlavičku souboru protokolu.
17114. Označuje, že při pokusu o připojení ke vzdálenému hostiteli došlo k chybě AuthIP.
17115. Musí být uveden buď atribut itemType, nebo podřízený atribut , ale nikoli oba současně.
17116. TRASOVÁNÍ: Zásobník byl získán analýzou: %1.
17117. Nastaví u cíle vlastnost PriorityRank.
17118. Je aktivována, když dojde ke kliknutí na ovládací prvek.
17119. Nelze číst hodnotu First Help v klíči Remote Access\Performance. Kódy stavu byly vráceny v datech.
17120. Nelze vytvořit duplicitní prostředek typu koordinátor distribuovaných transakcí.
17121. Řetězec obsahuje neplatné body kódu Unicode.
17122. Zdroj musí být soubor formátu .wav monofonního zvuku.
17123. Neplatný typ adresy
17124. CoID=%1: Port %2 byl z důvodu nečinnosti odpojen.
17125. Doba pro ruční instalaci potřebných aktualizací zabezpečení překročila limit. Přístup k síti z tohoto počítače bude omezen, dokud správce nenainstaluje potřebné aktualizace.
17126. Atribut X v elementu v souboru Web.config se používá pro cílovou verzi rozhraní .NET Framework 4.0 a novější (například X="4.0">). Atribut X v současnosti odkazuje na verzi, která je novější než nainstalovaná verze rozhraní .NET Framework. Zadejte platnou cílovou verzi rozhraní .NET Framework nebo nainstalujte požadovanou verzi rozhraní .NET Framework.
17127. Výsledek nelze volat pro shodu, která se nezdařila.
17128. Třída PageStatePersister musí být vytvořena s odkazem na objekt Page různým od hodnoty Null.
17129. Nadřízený typ výčtu a objekt musí být stejného typu nebo typu objekt. Předaný typ: X, nadřízený typ výčtu: Y.
17130. Řetězcová hodnota nesmí začínat ani končit prázdnými znaky.
17131. Nelze přesměrovat objekt NULL typu Název typu členem Člen.
17132. Soubor není platný složený soubor.
17133. Při přesměrování aliasu došlo k potížím.
17134. Úloha XML obsahuje neočekávaný uzel.
17135. Kartu nelze používat. Bylo dosaženo nejvyššího povoleného počtu pokusů o zadání kódu PIN.
17136. Blok fault nelze použít s klauzulemi catch nebo finally
17137. Hodnota (%1) obsahovala neplatný znak. Řetězce zadané jako BYTE mohou obsahovat pouze znaky 0-9, a-f, A-F.%2%3%4%5
17138. Soubor tiskové fronty nebyl nalezen.
17139. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože v počítači není nainstalován požadovaný kodek. Chcete-li kodek stáhnout, zaškrtněte políčko Stahovat kodeky automaticky.
17140. Volání Win32 %1 se nezdařilo.
17141. Službu Active Directory Domain Services nelze nainstalovat z obnovených souborů, protože průvodce nezkopíroval obnovené soubory adresáře služby Active Directory Domain Services z %1 do %2.
17142. Službu [2] ([3]) nelze nainstalovat. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění pro instalaci systémových služeb.
17143. Všichni posluchači by měli používat stejnou velikost videa, aby byla zachována kompatibilita s programem Windows Media Player 7.1.
17144. Vybrat posun o stránku nahoru (PageUp)
17145. Funkce pro zrušení registrace objektů COM musí být statická.
17146. X, MaxStale = Y, Stav aktualizace = Z.
17147. Neznámý zvláštní přístup (bit 7)
17148. Klient RMS verze 1.0 nemůže najít aktivační adresu URL služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Ujistěte se, zda má počítač klienta RMS přístup k Internetu.
17149. Obnovování osamoceného souboru %1 (%2) v souboru adresáře %3.
17150. Neplatný parametr IsolationLevel: Musí mít hodnotu ReadCommitted nebo Serializable.
17151. Vyprazdňování připojení zahájeno
17152. Protokol IPBOOTP nevytvořil výčet událostí sítě v místním rozhraní s adresou IP %1. Kód chyby je uveden v datech.
17153. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_close správce prostředků XA. Volání funkce xa_close se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor=%1; řádek=%2.
17154. Datový proud uzlu XAML: Nebyla nalezena metoda StartObject před metodou StartMember Člen.
17155. Síťový a výpočtový řadič pro šifrování a dešifrování
17156. Server DNS obdržel chybný klíč.
17157. Služba WINS přizpůsobila hodnotu Maximum Records v časovém parametru klíče ConsistencyCheck. Zadaná hodnota %2 byla změněna na minimální hodnotu %1. Udává maximální počet záznamů, které budou replikovány najednou při kontrole konzistence.
17158. Služba BITS poskytla pověření úlohy jako odpověď na výzvu k ověření od %1 pro úlohu %2, adresa URL %3. Pověření byla přijata.
17159. Chyba upozornění na změnu času
17160. Parametry ve struktuře MQPRIVATEPROPS jsou neplatné. Buď má ukazatel na strukturu MQPRIVATEPROPS hodnotu NULL nebo v něm nejsou zadány žádné vlastnosti.
17161. Po odeslání hlaviček protokolu HTTP nelze změnit kódování hlaviček.
17162. Všechny události kalendáře byly odstraněny uživatelem %1. Uživatel: %1
17163. Vstupní sestava není platná.
17164. ID hledaného požadavku
17165. Zařízení nebo program vyžaduje čas procesoru. Zařízení nebo aplikace: %1. Nadpis zprávy: %2.
17166. Je požadována neprázdná kolekce.
17167. Zadání jednotky může mít pouze formát jako : nebo :\.
17168. Indexy členů se musí rovnoměrně zvětšovat a musí začínat na nule.
17169. Nebyla nalezena žádná odpovídající značka . Byly přidány výchozí koncové body.
17170. Chyba analýzy manifestu: Následující značky nebyly uzavřeny: %1.
17171. Svazek nelze touto verzí UNTFS.DLL kontrolovat.
17172. Zpracování přenášených dat pro zadaná pravidla portu bylo zakázáno.%1!ls!.
17173. Chyba syntaxe: Byl očekáván znak '.', identifikátor nebo identifikátor v uvozovkách.
17174. Aktivitu potvrzení X bez nastaveného argumentu InArgument cíle lze použít pouze v kontextu obslužné rutiny Compensation, Confirmation nebo Cancellation.
17175. Byl zjištěn neúplně inicializovaný soubor protokolu nástroje CRM. Soubor byl znovu inicializován. Pokud se toto upozornění zobrazilo při prvním vytvoření souboru protokolu nástroje CRM, není nutné provést žádnou akci. %1
17176. Zadaný identifikátor CLSID modulu plug-in není platný.
17177. Zadaná hodnota je pro tento parametr příliš velká.
17178. Nelze získat knihovnu nebo rozhraní správce protokolů.
17179. Data se nepodařilo vzdáleně zaprotokolovat. Monitorování účtů je na vzdáleném serveru zakázáno – %1.
17180. Duplicitní Stroke tahů v StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
17181. Sada atributů %1 nemůže obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na sebe samu.
17182. Prvek ObjectDataSource X nenalezl neobecnou metodu Název metody, která obsahuje parametry: Y.
17183. Soubor nelze odstranit.
17184. Uzamknout konfigurační oddíl
17185. PRIDAVNE ZAZNAMY:
17186. Uloží hodnoty a atributy datového bodu v datové řadě.
17187. Volající zavolal rozhraní API odpovědi, ale odpověď nebyla očekávána, protože správce transakcí nevydal volajícímu odpovídající požadavek.
17188. Registrovaná adresa relativeAddress X v oddílu Y konfiguračního souboru neobsahuje příponu.
17189. Ovladač nemohl získat prostředky potřebné k vytvoření vlastního požadavku WaitWake IRP.
17190. Konfiguruje nový modul, kterým může být buď nový spravovaný modul, nebo nainstalovaný nativní modul, na základě zadaného nastavení. Chcete-li povolit spravované moduly, stačí je přidat k požadované aplikaci a zadat jejich typ. Nativní moduly budou k dispozici až po instalaci na server.
17191. Velikost bloku objektu plex nesmí být nula.
17192. Nepodařilo se znovu získat zámek pro zprávu.
17193. Z %1(%3) byla vrácena chyba %2!u! (%2!x!).
17194. Aplikaci nebo službu %3 nelze restartovat.
17195. Datová řada pro skládaný plošný graf nemůže mít odlišný počet datových bodů.
17196. Název vlastnosti X je vyhrazen.
17197. Provider failure
17198. Stroj ScriptEngine byl upozorněn na změnu v konfiguraci protokolu IP a aktualizuje nastavení třídy WebProxy.
17199. Aktivuje se v případě, že jsou všechna data grafu před vykreslením připravena k přizpůsobení.
17200. DHCPv6 - Zastaveno

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions