English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41601. K dokončení operace je třeba zásah uživatele.
41602. Dotazovat se na stav oddílu
41603. Událost nelze trasovat: X.
41604. Nelze přeložit název: X.
41605. %1!-15.15s! - Nastaví zadané příznaky pro vybraný objekt.
41606. Maximum uživatelů
41607. Systém OLE přijal paket s neplatnou hlavičkou.
41608. Disk %1 obsahuje neznámou verzi řídicího bloku %2.
41609. Nastavení místní tiskárny proběhlo úspěšně.
41610. Spuštění tohoto dotazu vyžaduje operátor APPLY, který není podporován ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2005.
41611. %1!20S!%2!4d! %3!20s!
41612. Soubor File Name má neplatnou příponu. Ve zprostředkovateli XmlSiteMapProvider jsou povoleny pouze soubory .sitemap.
41613. Služby v reálném čase nejsou k dispozici.
41614. Do zařízení %1 je instalován balík ovladače, který používá verzi platformy ovladače v uživatelském režimu %2.
41615. Vlastnost IndentSize musí mít nezápornou hodnotu.
41616. Rutiny kontroly způsobilosti licencování nebyly načteny, protože pracujete v režimu Nepoužívat.
41617. Došlo k potížím při analýze atributu oldVersion. X
41618. Pokud se funkce %1() objeví ve vzoru shod, musí být její argumenty řetězcové literály.
41619. Selhala kopie vzdáleného spustitelného souboru z: %1 do: %2; kód chyby %3.
41620. Tato událost je aktivována před vytvořením instance objektu a umožňuje vytvoření vlastní instance objektu.
41621. Zadané číslo katalogu médií není platné.
41622. Jako argument, pole nebo vlastnost konstruktoru vlastního atributu byl použit neplatný typ.
41623. Nový pokus o načtení informací o účtu
41624. Podmínka členství Adresa URL je splněna pro všechna sestavení, která pocházejí z adresy URL uvedené níže. Sestavením, která splňují tuto podmínku členství, budou udělena oprávnění přidružená k této kódové skupině.
41625. Vstupně-výstupní chyba
41626. Ověření odstranění této instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
41627. Hodnota záhlaví obsahuje neplatný znak.
41628. Otevření tiskárny se nezdařilo.
41629. Vlastnosti stylu SmartLabels poznámky
41630. FIND: Nesprávná verze systému Windows XP
41631. Ovladač [NETFTAPI] signalizoval událost %1; alias %2.
41632. Došlo k chybě při aktualizaci přihlašovacích a odhlašovacích informací pro %1.
41633. Byla zahájena rutina CloseTDIPerformanceData.
41634. Chyba OSS ASN.1: Nepodporované kódování BER s neurčitou délkou.
41635. Konfigurační sady jsou podporovány pouze při spouštění instalace systému Windows z prostředí Windows PE.
41636. Zabezpečená místní skupina byla změněna na nezabezpečenou univerzální skupinu.
41637. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vrátila hodnotu false z metody TryCommand (nebo EndTryCommand) po spuštění vnořeného příkazu použitím příkazu InstancePersistenceContext.Execute (nebo BeginExecute). Pokud poskytovatel trvalého chování rozumí a má kontrolu nad příkazem, musí vrátit hodnotu true.
41638. Určuje, zda budou hodnoty Null parametrů předané do metod převedeny na hodnotu System.DBNull.
41639. V oddíle souboru Web.config musí mít atribut compilerVersion buď hodnotu v2.0, pokud cílíte na verzi 2.0 nebo 3.0 rozhraní .NET Framework, nebo hodnotu v3.5, pokud cílíte na verzi 3.5 rozhraní .NET Framework. Pokud tuto webovou aplikaci kompilujete pro verzi 4.0 rozhraní .NET Framework (nebo novější), je namísto toho v elementu souboru Web.config požadován atribut X (například: X="4.0">).
41640. Je třeba zadat platné ID.
41641. Došlo k přetečení hodnoty TimeSpan, protože doba trvání je příliš dlouhá.
41642. Uživatel %1 v klientském počítači %2 splnil požadavky zásad autorizace připojení, a proto byl oprávněn k přístupu k serveru brány TS. Byla použita následující metoda ověřování: %3.
41643. Na ID %1 existuje odkaz, ale v dokumentu není definováno.
41644. Volající funkce SetMonitorColorTemperature() předal teplotu barvy, pro niž není aktuální monitor podporován. Tato chyba znamená, že monitor porušil specifikaci MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
41645. Vzorec vyžaduje stejný počet hodnot X a Y pro každý vstupní datový bod.
41646. Kontrola konzistence součástí se nezdařila.
41647. Sběr dat programu Diagnostika disků bude zrušen, protože nebyly nakonfigurovány zásady programu CEIP a bylo dosaženo limitu počtu opakování sběru dat.
41648. Microsoft-Windows-Server For NFS
41649. Zrcadlili jste spouštěcí svazek na disku GPT na disk MBR. Počítač nebude možné spustit ze sekundárního objektu plex.
41650. Dělení nulovou konstantou
41651. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože nastavení zabezpečení Internetu zakazuje použití ovládacích prvků ActiveX.
41652. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance X ještě nebyla trvale uložena do úložiště instancí.
41653. Oprávnění Přebírat vlastnictví
41654. Otevření tiskárny CSR proběhlo úspěšně.
41655. Nebyly nastaveny některé vlastnosti, které jsou potřeba pro spuštění této úlohy.
41656. Transformace ověřování protokolu IPsec není platná.
41657. Nelze provést metody zabezpečení CAS Assert v sestaveních s transparentním zabezpečením.
41658. Následuje schéma XML žádosti:
41659. Run the extended test suite
41660. Oprávněné použití
41661. Nelze přidat název grafu, protože název X již existuje.
41662. Zadaný plán neexistuje. Zkontrolujte název a opakujte akci.
41663. Nelze přiřadit kořenovou instanci typu Název typu k typu Název typu.
41664. %1 (%2) %3Databázový stroj byl zastaven.
41665. Z čítače výkonu nelze získat informace o procesu.
41666. TITLE Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
41667. %1 OD: %2 STRANA:
41668. Nelze nalézt doménu
41669. Trvale platné heslo
41670. Modul kompatibility úloh nemohl nastavit popisovač zabezpečení %1 pro úlohu %2. Další údaje: Hodnota chyby: %3
41671. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože identifikátor portu není platný.
41672. Not used. To be removed.
41673. Zpráva zobrazená zónou připojení, pokud nelze vytvořit nebo pokračovat ve vytvoření připojení
41674. Rozložení UnorderedList a OrderedList nepodporují záhlaví, zápatí ani oddělovače.
41675. V konfigurační sekci appSettings byla pro klíč Y zjištěna hodnota X a tato hodnota není platným typem Z.
41676. Provedený příkaz
41677. Životnost příkazu
41678. Generovaná součást je %1!d!.
41679. Službě Řízení front zpráv se nepodařilo poslouchat protokol IPv6. Zprávy nebudou v protokolu IPv6 přijímány. Chcete-li, aby služba Řízení front zpráv přijímala zprávy v protokolu IPv6, ověřte, zda je nainstalovaný a funkční (požaduje se restartování počítače). Chyba %1: %2
41680. Ve výrazu typu Název typu nelze použít indexování pomocí hranatých závorek ([]).
41681. Prostředek clusteru %1 (typ prostředku: %2, knihovna DLL: %3) buď selhal nebo byl zablokován. Proces RHS (Resource Hosting Subsystem) se nyní pokusí o ukončení a prostředek bude označen ke spuštění v rámci samostatného monitoru.
41682. Pro adresu URL <%2> nebylo provedeno procházení.%1
41683. Neplatná kořenová cesta systému souborů DFS. Kořenová cesta systému souborů DFS musí být typu \\doména_nebo_server\kořen.
41684. Vypršel časový limit (%1 milisekund) čekání na připojení služby %2.
41685. Zadaný tajný klíč protokolu CHAP pro iniciátor je neplatný. Maximální velikost tajného klíče protokolu CHAP je 16 bajtů. Minimální velikost je 12 bajtů, pokud není použit protokol IPSec.
41686. Zadaná role není v aplikaci nakonfigurována.
41687. Povolit řízení zaregistrovaných objektů zabezpečení
41688. Informace o stavu šíření nelze číst. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
41689. Služba RSM připojila médium %1 v knihovně %2, ověření čísla On-Medium Id se nezdařilo.
41690. Zadaná datová sada (například sada režimů, sada kmitočtových rozsahů, sada popisovačů, topologie atd.) neobsahuje žádné další prvky.
41691. X není ještě implementováno.
41692. Svazek obsahuje systémové nebo stránkovací soubory.
41693. Nesprávný typ přístupu %1!u!
41694. Začalo provádění aktuální úlohy u %1!S!.
41695. Press (C) to continue. Press any other key to exit WMD.
41696. Adresa URL obrázku, který má být zobrazen pro tlačítko Storno.
41697. Příkaz byl přijat v nesprávném pořadí vzhledem k parametru TPM_Init a následnému parametru TPM_Startup.
41698. Server s interní databází systému Windows není správně nakonfigurován nebo uživatel nemá oprávnění k dotazům na službu Interní databáze systému Windows.
41699. Nelze nastavit počáteční umístění seskupené poznámky.
41700. Název serveru je povinný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions