English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24501. Distribuovaný systém souborů (DFS) znovu vytvořil připojení k primárnímu řadiči domény, aby bylo možné inicializovat operace distribuovaného systému souborů domény.
24502. Atribut PKCS 9 nelze explicitně přidat do kolekce.
24503. Expected open brace
24504. Výchozí hodnota TTL = %1!u!
24505. Zadaný profil je určen pro zařízení jiného typu, než je zadané zařízení.
24506. K cílovému serveru se nelze připojit.
24507. Zadané zařízení nebylo nalezeno.
24508. Při mazání klíče připojení Bluetooth pro adresu %2 z místního adaptéru došlo k chybě. Událost obsahuje dodavatelem určený kód chyby.
24509. Nelze zaregistrovat knihovnu typů pro soubor [2]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
24510. Není možné v relaci kombinovat nekomprimovaný a komprimovaný obsah.
24511. Neznámý typ členu.
24512. Zadané zařízení pro digitalizaci videa není možné otevřít, protože došlo k neočekávané chybě.
24513. Zobrazí nebo změní konfiguraci oboru názvů na serveru.
24514. Připojení k serveru WMI určeného počítače se nezdařilo.
24515. Kurzor osy Y oblasti grafu a výběr rozsahu
24516. Nelze nalézt očekávaný objekt NTDS Settings pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
24517. Popis: Zobrazí vlastnosti sítě definované v adresáři.
24518. V souboru XML byly zadány dvě vlastnosti stejného názvu (%1) v umístění (%2). Ujistěte se, že jsou názvy pro toto umístění jedinečné. Pozdější vlastnost bude ignorována.%3%4%5
24519. %1 kB v %2 souborech.
24520. Proměnné nelze přidat do spuštěné aktivity, která dosud nemá prostředí.
24521. Data Exception.
24522. Neplatné bajty DEVMODE
24523. Služba BITS úspěšně odstranila ukládání do mezipaměti druhé strany. Všechny soubory dříve uložené do mezipaměti byly odebrány. Ukládání do mezipaměti bude podle potřeby pro zpracování budoucích požadavků znovu vytvořeno.
24524. Služba spuštěna
24525. Úloha obsahuje vlastnosti, které nejsou kompatibilní s dřívějšími verzemi systému Windows.
24526. Služba Peer podporuje pouze dva současně připojené uživatele.
24527. Program Windows Media Player nemůže provést požadovanou akci, protože jste se rozhodli ji zrušit.
24528. Hodnota Mask nemůže být prázdná nebo rovna hodnotě Null.
24529. Služba WinRM nemůže žádost zpracovat, protože klíč je buď "" (prázdný řetězec) nebo má nulovou hodnotu.
24530. Podporované transakce
24531. Služba Zasílání zpráv o chybách nemohla ve stránkovacím souboru zkontrolovat stav systému.
24532. Vnitřní chyba: Primární skupina disků již existuje.
24533. Nelze navázat kontakt s doménou %1.
24534. Protokol IPBOOTP nezaregistroval událost s podprocesy čekání ntdll. Kód chyby je uveden v datech.
24535. Cíl nastavil parametr DataSequenceInOrder na hodnotu NE, zatímco iniciátor požadoval hodnotu ANO. Přihlášení se nezdaří.
24536. Projekt nebyl načten s příznakem ProjectLoadSettings.RecordDuplicateImports.
24537. Nelze získat hodnotu informace o vlastnosti, protože vlastnost neobsahuje metodu getter.
24538. Přístup byl odepřen. Pravděpodobně nemáte dostatečná oprávnění k provedení operace.
24539. Chyba analýzy manifestu: Na tomto místě není povolena mezera.
24540. V průběhu instalace koordinátoru MS DTC se pokus o zachování starého souboru protokolu nezdařil. Instalace koordinátoru MS DTC bude pokračovat, avšak všechny informace ze starého souboru protokolu budou ztraceny. Vnitřní informace: %1.
24541. Identifikace ztracených souborů byla dokončena.
24542. Cílový server nemá přijatelná pověření protokolu Kerberos.
24543. Na svazku nelze povolit šifrování, protože systém souborů není podporován.
24544. Události použití jiných oprávnění
24545. Disk PCMCIA kompatibilní s IDE nebyl nakonfigurován.
24546. Objekt zabezpečení byl úspěšně přidán do seznamu povolených.
24547. Objekt MSMQManagement je nutné před jeho použitím inicializovat.
24548. Řadič IDE
24549. Funkce MFStartup je volána s chybným argumentem MF_VERSION. Neshoda bitů?
24550. Porovnává se %1 a %2...
24551. Nelze určit spouštěcí svazek.
24552. Přijatá faxová zpráva %1 byla uložena do %2.
24553. Při vytváření webového serveru proxy určeného v konfiguračním oddílu system.net/defaultProxy došlo k chybě.
24554. Modul pro zařazování do kategorií obdržel výsledek z funkce wldap32!ldap_result před tím, než bylo hledání zcela zpracováno. Identifikátor zprávy: %1, hostitel: %2
24555. Označuje, že událost je zpracovávána uživatelem není vyžadováno žádné další zpracování.
24556. Před čtením nebo zapisováním do protokolu musí mít protokol nejméně dva kontejnery.
24557. Ověření se nezdařilo, kontrola: X.
24558. Název účtu není platný nebo neexistuje, nebo je heslo pro zadaný název účtu neplatné.
24559. Výčet pro %1!wS! je úplný: počet položek: %2!d!, úroveň výčtu: %3!d!, stav: 0x%4!x!
24560. Automatický zápis certifikátu %1 byl dokončen.
24561. Klient vynucení %1 byl úspěšně inicializován.
24562. ClassFactory nemůže předat požadovanou třídu.
24563. %1!-37s! %2!7ws!%3!-5ws! %4!-20.*s! %5!3d! %6!ws!
24564. Nelze načíst data Nápovědy kategorie, protože byl z registru načten neplatný index X.
24565. Došlo k výjimce.
24566. Vyhledávání položek...
24567. Typ BigInteger nemůže vyjadřovat nekonečno.
24568. Ověřit důvěryhodnost
24569. Obsah a formát e-mailové zprávy s oznámením o úspěšné změně hesla
24570. Nepodporovaná MouseAction X.
24571. Tato operace vyžaduje integrovaný režim kanálu IIS.
24572. Vyhledávací server nemůže přijmout šíření, protože disk obsahuje méně než %2 MB volného místa na jednotce %3. Uvolněte místo na disku a zastavte a restartujte vyhledávací službu, aby index přijala, nebo spusťte šíření znovu.%1
24573. Volný kanál HDLC
24574. Požadavek na ověření ochrany systémového souboru nebylo možné zařadit do fronty pro adresář %1.
24575. Verze registru se neshoduje s očekávanou verzí <%2> nebo k registru nebylo možné získat přístup, protože účet služby nemá správná oprávnění. Odinstalujte předchozí verzi a potom nainstalujte novou.%1
24576. Vrácený příkaz: 0x%1!08x!
24577. Životnost stroje
24578. Při pokusu o opravu aplikace došlo k chybě.
24579. Kolekci X nelze naplnit, protože při volání metody Add u typu Název typu došlo k výjimce.
24580. Soubor protokolu stažený z pásky je poškozen.
24581. Sada kolekcí %1 byla zastavena, protože došlo k chybě %2.
24582. Určuje výchozí motiv, který bude použit pro všechny stránky.
24583. Všechny podsítě jsou místní
24584. Zpracovávání cílového záznamu
24585. Zadaná hodnota vlastnosti je neplatná.
24586. Registrovat ovládací prvky...
24587. Aplikace zadala ID prostředku clusteru(%1), nelze však vrátit žádný prostředek clusteru DTC. Místo toho byla vrácena místní instance DTC.
24588. Chyba při zápisu do souboru pro dočasné ukládání %1!ls!.
24589. Blok prostředí použitý ke spuštění procesu nemůže být delší než 65535 bajtů. Použitý blok prostředí je dlouhý X bajtů. Odeberte některé proměnné prostředí a akci zopakujte.
24590. Server DNS nemohl vytvořit soket protokolu TCP (Transmission Control Protocol). Restartujte server DNS nebo počítač. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
24591. Nastavení zásad skupiny bylo pro uživatele úspěšně zpracováno. Od posledního úspěšného zpracování zásad skupiny nebyly zjištěny žádné změny.
24592. Služba WAS (WINDOWS PROCESS ACTIVATION SERVICE) zjistila chybu při mapování identifikátorů SID fondu aplikací %1. Fond aplikací bude zakázán. K této chybě obvykle dochází, je-li na stejný identifikátor SID mapováno několik názvů fondů aplikací. Chcete-li tento problém vyřešit, změňte název fondu aplikací a znovu potvrďte změny konfigurace. Datové pole obsahuje číslo chyby.
24593. Kapacita tabulky hash přetekla a přešla do záporných hodnot. Zkontrolujte faktor zaplnění, kapacitu a aktuální velikost tabulky.
24594. Identifikační řetězec prohlížeče nebo e-mailová adresa nebyly zadány. Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete používat v záhlavích protokolů.
24595. Nepodařilo se změnit verzi svazku.
24596. Heslo vyprší
24597. Systém souborů nebo ovladač filtru systému souborů úspěšně dokončil operaci FsFilter.
24598. Aktualizace schématu se nezdařila: Duplicitní číslo OID.
24599. Elementy pole AdjustmentRule nesmí obsahovat neplatná časová období, která přesahují za vlastnosti DateStart nebo DateEnd daného elementu.
24600. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Druhá strana není synchronizována nebo od její poslední synchronizace již uplynulo hodně času.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions