English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29901. %1 volných alokačních jednotek na disku.
29902. The driver has reported the following debug information: %2.
29903. Reprezentace elementu byla očekávána v řádku (X, Y).
29904. %2: Síťové spojení je funkční.
29905. Došlo k pokusu o přihlášení, ale služba netlogon nebyla spuštěna.
29906. Filtr zdroje WMR nemá k dispozici zpětné volání.
29907. V době přerušení nelze výhradnímu semaforu posílat požadavky.
29908. Dokončení úlohy. Uživatel: %1, úloha: %2, ID úlohy: %3, vlastník: %4, počet souborů: %5.
29909. Určuje, zda má být modul také zakázán (výchozí hodnota je true).
29910. Ovládání služby je zaneprázdněno.
29911. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Byl vydán příkaz k provedení operace pravidla portu, ale hostitel byl ve stavu zastavení. Tyto operace lze provádět pouze ve spuštěném hostiteli clusteru. Před vydáním příkazu k provedení operací pravidla portu zkontrolujte, zda je hostitel clusteru aktivním členem.
29912. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC nelze dekomprimovat. Ujistěte se, zda disková jednotka protokolovacího zařízení koordinátoru MS DTC obsahuje dostatek volného místa.
29913. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil standardní port TCP/IP tiskárny %1. Chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud záložní soubor obsahuje neúplné údaje o portu nebo v případě, že port či nastavení portu nejsou kompatibilní s verzí systému Windows nainstalovanou v cílovém počítači. Obnovte v cílovém počítači port, kterého se to týká.
29914. Zadaný svazek obsahuje disk, který nebyl nalezen.
29915. Vytváření vztahu důvěryhodnosti s doménou %1
29916. Hlavní server schémat %1
29917. Registrace knihoven typů ID knihovny: [1]
29918. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost ImageUrl položky nabídky v případě vázání dat
29919. Zadané kritérium přiřazování procesů je předdefinované kritérium a nelze je změnit. Zadejte nový název kritéria.
29920. Vlastnost ActivityType pro aktivitu spolupráce X nemůže odkazovat na objekt System.Type, který odpovídá objektu Y vnořené úrovně.
29921. Název nesmí mít hodnotu NULL ani být prázdný.
29922. Zadaný soubor nelze dešifrovat.
29923. Taková vlastnost neexistuje.
29924. Nepodařilo se povolit automatickou inovaci jednotky %1.
29925. Služba ověřování protokolu Kerberos
29926. Používat %1
29927. Typ Název typu nelze inicializovat pomocí textového obsahu, protože nezahrnuje třídu TypeConverter.
29928. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou hlášenou procesoru %1.
29929. Při přenosu nelze dosáhnout vzdáleného systému.
29930. Operaci nelze provést, protože rozhraní zařízení bylo odebráno ze systému.
29931. Chyba vzorce – Pro parametr Period není k dispozici dostatek dat.
29932. Operace není pro zakázaný křížový odkaz povolena.
29933. Adresáře pro publikování na serverech cache a proxy nepodporují tuto vlastnost nebo metodu.
29934. Zobrazí seznam autorizačních pravidel definovaných v konfiguračním souboru tohoto uzlu.
29935. Název počátečního katalogu nebo databáze ve zdroji dat.
29936. Doba mezi přiřazením adresy a stavem obnovení
29937. Nástroj repadmin spustil příkaz %1 u serveru %2.
29938. Kód události: X
29939. Název souboru modulu X musí mít příponu souboru.
29940. Položka registru je neplatná.
29941. Neúplný výraz dotazu
29942. Nepodařilo se vytvořit vazbu rozhraní IFilter pro vložený objekt.
29943. Zadaný příznak systému souborů je neplatný.
29944. Platnost popisovače byla zrušena transakcí. Nejpravděpodobnější příčinou je přítomnost mapování paměti u souboru nebo otevřený popisovač v okamžiku, kdy byla transakce ukončena nebo vrácena zpět do uloženého bodu.
29945. Parametr registru není správný.
29946. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se inicializovat službu OLE: %1.
29947. Statistické analýzy – Neplatná úroveň volnosti
29948. Tato funkce není implementována.
29949. Prostorová grafika grafu – Byl zadán neznámý styl značek.
29950. Soubor cookie byl přidán do záhlaví požadavku: Domain=%2, Path=%4, Name=%6, Value=%8.
29951. Chcete-li provést ověření na proxy serveru RPC/HTTP, je třeba zadat jedno čí více schémat ověřování.
29952. Parametry X nemohou být nulové, pokud parametr Y není absolutní identifikátor URI.
29953. Prostředek média nemůže přejít ze stavu ukončeno do stavu pozastaveno.
29954. Získá nebo nastaví barvu pozadí záhlaví.
29955. Zpráva upozornění zobrazená v případě možného exportu citlivých dat individuálního nastavení
29956. Jiné rozsahy než bajty nejsou implementovány.
29957. %1 (%2) %3Byl proveden pokus o připojení databáze %4, ale jedná se o databázi obnovenou ze zálohovací sady, pro niž úplné obnovení buď nebylo spuštěno, nebo neproběhlo úspěšně.
29958. Modul pro zápis výstupu za účelem generování kódu a uvedený modul pro zápis si neodpovídají a nelze je použít. Tento problém je většinou způsoben chybnou implementací odvozené třídy CodeGenerator.
29959. Kolekce obsahuje nevhodné typy.
29960. Projekt nelze inicializovat, protože záznam kontroly není možné číst. Struktury dat na disku budou vymazány. Ověřte, zda hardware pracuje správně. %1
29961. Objekt Blob obsahuje %1!d! objektů; počáteční adresa objektu Blob: 0x%2!x!, velikost: 0x%3!x! (%4!d! bajtů).
29962. Pokud není určena metoda InsertMethod, není vkládání v prvku ObjectDataSource X podporováno.
29963. Soubor INF jiného výrobce neobsahuje informace digitálního podpisu.
29964. Délka pole musí být násobkem hodnoty X.
29965. Dva objekty SendParameters se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé názvy parametrů.
29966. Tento index obsahu neprochází poznámky nebo zástupce, protože jsou obsaženy ve stínovém indexu.
29967. Server pro vzdálený přístup získal adresu IP %1, která se má použít v adaptéru serveru.
29968. Server nalezl neplatný plánovací záznam AT.
29969. UIElement.Measure(availableSize) nelze vyvolat pro rozměr NaN.
29970. Standardní chybový proud procesu.
29971. Vzdálené prostředí systému Windows nemůže žádost zpracovat. Hodnota voliče %1, určená v žádosti, nebyla nalezena.
29972. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) dokončila opětovné sestavení tabulky sledování kvót. Vynucení kvót se nyní projeví.
29973. Tuto metodu nelze volat z akce postPhaseAction.
29974. Akce DfsAdd se nezdařila u položky %1!wS! (%2!wS!, %3!wS!). Stav: %4!x!
29975. Silent Running: falling temperature caused new fan speed = %2
29976. Jako parametr byl předán neplatný seznam.
29977. Program Windows Media Player nemůže vytvořit knihovnu. Chcete-li nainstalovat přehrávač, musíte být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators. Se žádostí o další informace se obraťte na správce systému.
29978. Neplatný parametr: Při importu není vyžadován filtr.
29979. Mapovat oddíl pro čtení
29980. Typ tlačítka pro odeslání
29981. Vzdálený server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) nezpracoval požadavek na ověření.
29982. Popisovači WaitHandle nelze předat signál, protože by došlo k překročení maximálního počtu.
29983. Nelze načíst soubor tezauru %2 pro identifikátor LCID %3.%1
29984. Konfigurace byla úspěšně dokončena.
29985. Prvek SlipBehavior.Slip je podporován pouze na kořenu ParallelTimelines, který nevrací, neurychluje, nezpomaluje ani nemá RepeatBehavior zadán jako Duration.
29986. Typ zprávy: [1], Argument: [2]{, [3]}
29987. Konec řádku
29988. Velikost datové části je omezena na X. Došlo k pokusu o její nastavení na Y.
29989. Typ Název typu není podtřídou třídy WebPartTransformer.
29990. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno vadných záznamů souborů: %2 z %3.)
29991. Nepodařilo se zjistit vlastnosti zásad skupiny nainstalovaného systému. Zásady skupiny počkají na síť při spuštění počítače a přihlášení.
29992. %1 (%2) %3Defragmentace online dokončila plný průchod souboru %4 datového proudu.
29993. Počítač Uživatel Typ klienta Otevření Doba nečinnosti
29994. Zadaný název oboru názvů je neplatný. Platné názvy oborů názvů by měly mít délku od 1 do 255 znaků a neměly by obsahovat znak zpětného lomítka.
29995. Vytvoření kontrolního bodu nastavení místní tiskárny se nezdařilo.
29996. Vyčištění souborů se nezdařilo.
29997. Databáze nebyla ještě volána.
29998. Konfigurovat připojení
29999. U nadřazeného serveru pro doménu %1 byl nalezen nekompatibilní objekt důvěry. Objekt byl odebrán a nahrazen aktualizovaným vztahem důvěryhodnosti.
30000. Připojení ke službě Active Directory a vytvoření vazby k této službě voláním protokolu LDAP bylo dokončeno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions