English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4701. Aktualizace souboru služby pro nasazení systému Windows byla již na tomto serveru dokončena.
4702. Metadata mohou obsahovat pouze hodnoty s typem, který umožňuje vložení do atributů při kompilaci. Další podrobnosti o platných typech naleznete ve Specifikaci jazyka C# v části 17.1.3.
4703. Nové zásady zrušily platnost přidružení zabezpečení vytvořených pomocí starých zásad.
4704. Služba vrátila svůj vlastní kód chyby.
4705. Instance pracovního postupu byla zrušena, protože vypršel časový limit provádění.
4706. Hodnotu InstanceId v hlavičce AppSequence nelze deserializovat.
4707. Odpověď od %1:
4708. Správce AuthenticationManager nelze přidat do parametrů vazby, protože tyto parametry již obsahuje správce AuthenticationManager X. Pokud konfigurujete vlastního správce AuthenticationManager pro službu, odeberte před přidáním vlastního správce AuthenticationManagers nejprve všechny stávající správce z kolekce chování.
4709. Přidávání cílového objektu: %1
4710. Nebyl nalezen element prohlížeče nebo brány s identifikátorem X.
4711. Seskupení – Index hodnot Y překračuje maximální počet hodnot v bodě: X.
4712. Server DNS zjistil selhání výrazu: %1, soubor %2, řádek %3.
4713. Nativní modul %1 musí být nainstalován.
4714. Znamená, že struktura seznamu řízení přístupu (ACL) není platná.
4715. Operace replikace selhala, protože chybí požadovaný nadřazený objekt.
4716. Požadavek na adresářovou službu je neplatný.
4717. Vyhledávací služba systému Windows neotevřela úložiště vlastností databázového stroje Jet.%1
4718. Služba webové správy byla ukončena, protože neodpovídala.
4719. Typ MatchType je neplatný nebo hodnota není podporována zprostředkovatelem.
4720. Zadaná topologie VidPN je aktivní a nelze k ní získat přístup.
4721. Agent stavu systému (System Health Agent) %1 byl úspěšně odinicializován.
4722. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost PopOutImageUrl položky nabídky v případě vázání dat
4723. Serverová aplikace předala poslední odpověď (odpovídající ID požadavku %1).
4724. Instrukce jazyka MSIL je neplatná nebo index je mimo rozsah.
4725. Zadaný řadič nebo port není přidružen k logické jednotce (LUN).
4726. Řetězec Unicode: %1
4727. Služba TBS byla zakázána.
4728. Oprávnění Nastavovat systémový čas
4729. Odpověď vyžaduje, aby byla použita verze protokolu 2, ale atribut datové služby MaxProtocolVersion je nastaven na hodnotu DataServiceProtocolVersion.V1.
4730. Aktualizace bitové mapy svazku.
4731. Sloupec X v tabulce Y nemá výchozí filtr.
4732. Pokus o přesunutí datového souboru pro dočasné ukládání do adresáře %1!ls! se nezdařil.
4733. Spuštění služby pro připojení starších zařízení se systémem Windows Mobile se nepodařilo z důvodu chyby %1 (viz data pro kód chyby).
4734. Hodnota X v Y aktivity Z nemůže být NULL.
4735. Instalační program koordinátoru MS DTC zjistil, že existující prostředek clusteru pro koordinátor MS DTC je novější verze. Instalační program nemůže pokračovat v upgradu instalace. Specifikace chyby: %1
4736. Nelze vytvořit jeden ze záložních souborů.
4737. Heslo je vyžadováno
4738. Jedna nebo více součástí Zabezpečené cesty zvuku nebyla nelezena nebo nebyl nalezen vstupní bod některé součásti.
4739. Neplatný QOS popisovač toku byl nalezen v seznamu popisovačů toku.
4740. TRASOVÁNÍ: Adresa protokolu IPv4 byla analýzou získána ze zásobníku: %1
4741. Název nebo adresa URL odstraňovaného webu (stejné jako identifikátor)
4742. Převedení prostředku adresy IP clusteru %1 do online režimu se nezdařilo, protože nelze načíst vlastnost %2. Zkontrolujte, zda je prostředek správně konfigurován.
4743. Synchronizace položky v mezipaměti
4744. Zásada klienta neumožňuje delegovat pověření cílovému serveru.
4745. Při pokusu o inicializaci přístupu ke službě Windows IPSEC došlo k chybě %1.
4746. Byla zjištěna nekonzistence v úložišti vlastností.
4747. Vaše softwarová komponenta nemá práva ke spouštění této operace.
4748. Váš účet nemá oprávnění k přihlášení v tuto dobu.
4749. Množství svislé výplně kolem textu uzlu
4750. Objekt časovače TransactionScope není platný.
4751. %1:Funkce TLOOK vrátila %2!d!
4752. Neplatný identifikátor URI. Identifikátor URI je prázdný.
4753. Chyba ve skriptu Diskshadow. Opakujte akci a podle souboru protokolu (parametr /l) určete místo chyby.
4754. Účet vztahu důvěryhodnosti pracovní stanice - vypnuto
4755. Obecný zápis
4756. Při pokusu o vytvoření instance typu Název typu došlo k výjimce.
4757. Zápis certifikátu pro %1 úspěšně přijal certifikát %2.
4758. Řetězec přípony není zadán nebo je neplatný. Zadejte řetězec přípony, který neobsahuje následující znaky: [./?*:\#] nebo mezery.
4759. Byla odstraněna adresa URL(%2) ze skupiny adres URL (%1).
4760. (GMT+05:45) Káthmandú
4761. Plovoucí atribut nesmí být předán jako kontextový uzel pro transformaci XSLT nebo pro dotaz jazyka XPath.
4762. Ovládací prvek DynamicHyperLink X nemůže svázat data s položkou Null.
4763. Selhal požadavek na data od řízení vstupně-výstupního zařízení TDI. Bude vrácen vstupně-výstupní blok stavu.
4764. Požadovaný atribut nebyl nalezen.
4765. Vlastnost RequestHeaders hostitele datové služby nemůže mít hodnotu null.
4766. Knihovna DLL prostředku clusteru MS DTC se pokusila počkat na vnitřní událost. Toto čekání se nezdařilo. V důsledku této chyby prostředek koordinátoru MS DTC nebude moci přejít do režimu online. Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. Specifikace chyby: %1
4767. Nepodařilo se získat popisovač protokolu událostí.
4768. Vnitřní chyba: Cílový svazek zálohy neodpovídá původnímu cílovému svazku stínové kopie zálohy.
4769. Lokalita je nesprávná pro požadovanou operaci.
4770. Objekt %1 nebyl v cílovém schématu nalezen.
4771. Službu Active Directory Domain Services nebylo možné nainstalovat z obnovených databázových souborů, protože epochy replikace (MsDS-ReplicationEpoch) se neshodují. Epocha replikace obnovené databáze je %1. Epocha replikace doménové struktury je %2. Tento problém je obvykle způsoben přejmenováním domény po provedení zálohování. Proveďte nové zálohování a pomocí shodných epoch opakujte povýšení.
4772. Příkaz ping služby DHCP na novou adresu IP nebyl úspěšný. Adresa byla zapůjčena klientovi.
4773. Proud dat kryptografické zprávy potřebuje k dokončení operace dekódování více dat.
4774. Velikost svislé výplně kolem textové položky
4775. Přenosné zařízení není dostatečně zabezpečeno pro kopírování zamčených souborů. Chcete-li získat dodatečné zabezpečení, zkuste zkopírovat soubor na přenosné zařízení ještě jednou. Po zobrazení zprávy klepněte na tlačítko OK.
4776. Systém Windows nemůže určit, zda má tento disk a jeho nadřízená zařízení nezbytnou podporu ovladačů.
4777. Tento počítač má alespoň jednu dynamicky přidělovanou adresu IP. Pro zajištění spolehlivé funkčnosti serveru protokolu DHCP by měly být používány pouze statické IP adresy.
4778. Web %1 dosáhl meze využití procesoru. Všechny procesy tohoto webu byly ukončeny.
4779. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože zadaný protokol není podporován. Pokud jste v dialogovém okně Otevřít adresu URL zadali adresu URL, zkuste použít jiný transportní protokol (například mms:).
4780. Obnovení stavu systému spuštěné v %1 se nezdařilo s chybami. Protokol úspěšně obnovených souborů: %15. Protokol neúspěšně obnovených souborů: %16.
4781. Výsledek je mimo podporovaný rozsah pro tento kalendář. Výsledek by měl být v rozsahu určeném daty X (gregoriánské datum) a Y (gregoriánské datum).
4782. Nastavení konfigurace zásad a serveru pro server brány TS %1 nebylo možné importovat. K tomuto problému mohlo dojít z důvodu poškozeného nastavení.
4783. Soubor je příliš velký, aby mohl být platný ColorContext.
4784. Operace je povolena pouze pro primární řadič domény.
4785. Toto zařízení nepodporuje parametr /F.
4786. Laponština (lule)
4787. Třídu SqlResultSet nebylo možné vytvořit pro daný dotaz s požadovanými možnostmi.
4788. Prostředek síťového názvu clusteru %1 nelze uvést do režimu online, protože název nelze přidat do systému. Přidružený kód chyby je uložen v datové sekci.
4789. Upozornění systému %1!d! (0x%1!08.8x!)
4790. Rozhraní vyžádaného volání %1 nebylo načteno. Směrovač nebyl spuštěn v režimu vyžádaného volání.
4791. Došlo k neznámé chybě.
4792. Služba WS-Management nemůže změnit vzájemnou konfiguraci.
4793. Přírůstek zvětšení protokolu: počet kontejnerů: %1
4794. Maximální počet oddělovacích čar měřítka osy musí být v rozsahu od 1 do 5.
4795. Požadovaná operace způsobila nové načtení zdroje do vyrovnávací paměti.
4796. Čtení potřebných objektů názvů z registru se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
4797. Získaný blok popisovače monitoru je poškozen nebo neobsahuje podrobné sériové číslo monitoru.
4798. Expected property or method name
4799. Zadaná kombinace příznaků je neplatná.
4800. Všechny výčty musí mít nadřízené pole value__.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions