English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27601. Výčet karet obsahuje 0 karet.
27602. Nepodařilo se získat kontext zabezpečení serveru.
27603. %2 : Bylo zjištěno, že síťový adaptér nepracuje správně.
27604. XC1040: Nelze nalézt typ Název typu v oboru názvů obor názvů.
27605. Neznámá chyba nebo chyba OEM
27606. Nelze zapisovat z posunu, který je větší než aktuální délka. Neinicializovaná data by zůstala ve vyrovnávací paměti.
27607. Při zpracování datové části výměny klíče došlo k chybě.
27608. %1 zjistil, že zařízení '%2' vyžaduje zástupné řešení (%3).
27609. Zastavení Clusterové služby se nezdařilo.
27610. ve čtecím zařízení %1!d!
27611. Databáze neexistuje.
27612. Byla zavolána procedura WinHttpSetCredentials pro cílový server.
27613. %1 (%2) %3Databáze %4 byla částečně odpojena. Při aktualizaci záhlaví databáze došlo k chybě %5.
27614. Inicializace služby VDS se nezdařila z důvodu nedostatku prostředků. Kód chyby: %1
27615. Místní vyhledávání se nezdařilo.
27616. Inicializace se nezdařila, protože přenos odmítl otevřít počáteční adresy.
27617. Definice funkce Function Name obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na sebe. Rekurzivní definice funkcí nejsou podporovány.
27618. Dochází k příliš vysokému počtu souběžných statických inicializací. Počet těchto aktuálně aktivních inicializací je uveden v části dat. Tato situace mohla být způsobena opakovanou inicializací nebo importy z nástroje pro správu služby WINS. Pokuste se provést inicializaci znovu. Počet aktuálně aktivních inicializací je uveden v části dat.
27619. Pro typ Int16 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
27620. Zadaná hodnota znaku není pro tuto vlastnost povolena.
27621. Atribut typu 0x%1 a příznak instance 0x%2 jsou neznámé.
27622. Inicializační metoda typu X vyvolala výjimku.
27623. Sledování výkonu nelze inicializovat. To má vliv pouze na čítače výkonu. Restartujte službu nebo server.
27624. Nebyl vydán žádný token prostředku, protože uživatel nemá žádné deklarace skupin, které jsou namapovány na skupiny služby Active Directory Domain Services. Zpřístupňovaná aplikace vyžaduje skupiny služby Active Directory Domain Services.
27625. Pro ukládání zpožděných odkazů DN je používán soubor %1.
27626. Byl použit neplatný typ filtru služby QoS.
27627. V aktuálním zprostředkovateli nebyl nalezen uzel SiteMapNode X. Přidávat lze pouze uzly ve stejném zprostředkovateli.
27628. Clusterová služba nebyla během čištění uzlu clusteru ukončena v očekávaném čase. Restartováním tohoto počítače zajistěte, aby clusterová služba již nebyla spuštěna.
27629. Spustit skript pro aktualizaci doménové struktury
27630. Internal error.
27631. Použití protokolu PNRP v oddílu mino výchozí oddíl. Protokol PNRP je funkční pouze ve výchozím oddílu.
27632. Prostředek adresy IP clusteru %1 získal zapůjčenou adresu IP %2.
27633. Byla zahájena rutina CollectDhcpPerformanceData.
27634. Nepřijatelné schéma šifrování
27635. Replikační referenční informace pro cílový server neexistuje.
27636. Vyloučení neshody typu souboru
27637. Operace hledání nebude nikdy ukončena, protože vlastnosti Duration a MaxResult mají maximální možné hodnoty. Buď zadejte hodnotu vlastnosti Duration menší než hodnotu TimeSpan.MaxValue, nebo hodnotu vlastnosti MaxResults menší než hodnotu int.MaxValue.
27638. Určuje tlačítka zobrazená posuvníkem osy.
27639. Terminálový server nemohl vydat klientskou licenci. Důvodem byla změněná (nesouhlasící) klientská licence, nedostatečná paměť nebo vnitřní chyba. Další podrobnosti k tomuto problému jsou možná oznámeny v klientském počítači.
27640. Služba Řízení front zpráv nemůže dokončit vyjednávání SSL se vzdáleným počítačem. Je možné, že není správně nainstalován certifikáte serveru nebo že vzdálený počítač nenaslouchá na portu 443 (SSL). Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %1 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2190 na požadovanou dobu v sekundách.
27641. Kontrola prostředků se nezdařila.
27642. Služba WinRM nemůže přenést modul pro naslouchání s adresou IP %1 a přenosem %2. Modul pro naslouchání se stejnou konfigurací adresy a přenosu již existuje.
27643. Došlo k neošetřené výjimce a proces byl ukončen.
27644. Styl použitý pro návodný text zobrazený v zóně
27645. Funkci GetContentStream() lze volat pouze jednou.
27646. Při čtení ze zařízení ConsoleIn došlo k chybě %1!ld!
27647. Obnovit zálohu konfigurace
27648. Vypršel časový limit zápisu.
27649. /V[:jmenovka] Udává jmenovku svazku.
27650. Setswanština (Jihoafrická republika)
27651. Uživatel %1 v klientském počítači %2 splnil požadavky zásad autorizace připojení a požadavky zásad autorizace prostředků, ale nemohl se připojit k prostředku %4. Došlo k následující chybě: %5.
27652. Disk %1 (%2) na serveru s obsahem %3 je spuštěn.
27653. Cesta vlastnosti X zadaná pro typ EntityPropertyMappingAttribute neodpovídá žádné vlastnosti v typu Název typu nebo jednom ze základních typů.
27654. Komponentám Queued Components modelu COM+ se nepodařilo získat potřebné informace z katalogu.%1
27655. Operaci X služby nelze upravit, protože již má nastavený atribut jen pro čtení.
27656. Byl spuštěn nástroj Defrag CLI.
27657. Nepřípustná transakce způsobila závažnou chybu: Událost=%1 Soubor=%2 Řádek=%3.
27658. Databáze RSM odmítla aktualizaci používající zastaralý záznam.
27659. Zadaný prostředek již není požadován.
27660. Styl, který má být zobrazen pro tlačítko pro změnu hesla
27661. Zadaný požadavek není platnou operací pro cílové zařízení.
27662. (P) Pause (X) Exit (T) Run extended tests
27663. ElementPositionConverter – Nesprávný formát řetězce. Musí být zadána hodnota X a Y a také šířka a výška rámečku. Příklad: 0,0,100,100.
27664. Nebylo možné spustit Správce oken plochy, protože jsou aktivní zásady zakázání rozvržení plochy.
27665. CHYBA: Vytvoření vazby rozhraní SSPI se nezdařilo: %1 (%2).
27666. Kvůli rozdílným vlastnostem operátorů není dotaz asociativní.
27667. Služba zápisu síťového zařízení nemůže poskytnout své heslo, protože uživatel nemá oprávnění k zápisu na nakonfigurované šabloně certifikátu, nebo nemá certifikační autorita povolení vydávat certifikáty na základě nakonfigurované šablony certifikátu.
27668. Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
27669. Dva objekty SendParametersContent se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různý počet parametrů.
27670. Znamená, že operace nemůže pokračovat, aniž by nezablokovala vstup nebo výstup.
27671. Je vyžadována sekundární adresa IP.
27672. Framework zásad skupiny by měl zavolat rozšíření v rámci synchronního obnovení zásad v popředí.
27673. CHYBA – Systémový oddíl EFI nemůže být cílem obnovení.
27674. Přepočítávání informací o chybných clusterech pro svazek %1, (%2!lu!%%) dokončeno...
27675. X a Y musí být stejného typu.
27676. Selhání v ConvertSDToNTXFormat(), nezdařilo se načíst délku MakeSelf. Poslední chyba- %1!lu!t
27677. Standardní operace instalace jazykové sady
27678. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek obsahuje duplicitní voliče.
27679. Styl tlačítka pro odeslání
27680. Upgrade katalogu byl přerušen kvůli vypnutí. Po opětovném spuštění služby bude spuštěn znovu.%1
27681. Dva objekty SendReply se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé akce.
27682. Systém se pokusil substituovat jednotku k adresáři na připojené jednotce.
27683. Fríština (Nizozemsko)
27684. Vlastnost CurrentContext správce LicenseManager lze odemknout pouze stejným uživatelem contextUser.
27685. Dešifrování atributu %1 se nezdařilo.
27686. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nemůže vyřešit konflikt názvu účtu SAM pro %1 u objektu %2.
27687. Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
27688. Počet bajtů nesmí překročit prostor virtuálních adres v 32bitovém počítači.
27689. Objekt zásad je sdílený. Je možné upravovat pouze kořenovou položku.
27690. Koordinátor MS DTC nezjistil verzi dat spojených s podporou clusteru v místním registru. Ve spouštění koordinátoru MS DTC nelze pokračovat. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. Specifikace chyby: %1
27691. Písmo textu záhlaví sloupce legendy
27692. Zapisovat sebe sama
27693. Formát vlastních atributů není platný. Atribut s názvem X je již definován.
27694. Incomplete class
27695. Nepodařilo se číst %1 registru, chyba: %2!lu!h
27696. Příkaz pro použití změn a ponechání třídy EditorZone otevřené
27697. Popis: Přidá propojení lokalit do adresáře.
27698. Aktivita Receive, která byla převedena do transakce, nebyla obsažena v rozsahu TransactedReceiveScope.
27699. Datový proud je poškozen vzhledem k neplatnému číslu verze SSL v hlavičce protokolu SSL.
27700. Rozhraní %1 se Správcem směrovačů pro protokol %2 nelze odebrat. Došlo k následující chybě: %3

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions